Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı
İçerik Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Görevleri Maliye SGB.net Sistemi Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 Yeni Kamu Mali Yönetim Anlayışı;
Stratejik amaçlara; kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli kullanmak suretiyle ulaşan, Faaliyetlerini fayda-maliyet ve etkinlik analizlerine dayandıran, İç kontrol sistemini yerleştirmiş, Hesap verebilir, şeffaf ve sorumluluğunun bilincinde olan KAMU İDARELERİ ÖNGÖRMEKTEDİR. Strateji Geliştirme Başkanlığı

4 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
01/01/2006’da kurulmuştur. Strateji Geliştirme Başkanlığı

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı
MB Teşkilat Şeması Strateji Geliştirme Başkanlığı

6 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Örgüt yapısı Strateji Geliştirme Başkanlığı

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Hukuksal Dayanağı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md. 60) 5436 sayılı Kanun (Md. 15) Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Strateji Geliştirme Başkanlığı

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı
SGB Fonksiyonları Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu, Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu, Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu, Mali hizmetler fonksiyonu: Bütçe ve performans programı, Kesin hesap ve raporlama, İç kontrol. Strateji Geliştirme Başkanlığı

9 Stratejik Yönetim Dairesi-1
Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, Strateji Geliştirme Başkanlığı

10 Stratejik Yönetim Dairesi-2
Bakanlığımız bütçesini hazırlamak, Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, İlgili harcama birimlerince düzenlenen ödenek gönderme belgesine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, Bakanlığımız bütçe kesin hesabını hazırlamak, Bakanlığın ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak, Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak. Strateji Geliştirme Başkanlığı

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı
İç Kontrol Dairesi İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, Bakanlığın görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek, Ön mali kontrol görevini yürütmek, İç ve dış denetim raporlarını izlemek, Bakanlık İdare faaliyet raporunu hazırlamak. Strateji Geliştirme Başkanlığı

12 Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi-1
Uluslararası standartlara uygun bilgi güvenliği politika, standart ve prosedürlerini geliştirmek, uygulamak ve Bakanlık genelinde yaygınlaştırmak, e-Dönüşüm Türkiye Projesinin yürütülmesine ve Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulanmasına yönelik çalışmaları Bakanlık nezdinde koordine etmek, Elektronik ortamda elektronik imzalı bilgi, belge ve iş akışı düzenini Başkanlıkta kurmak, bu çalışmaların Bakanlık nezdinde yaygınlaştırılması çalışmalarını koordine etmek, Verinin istenen şekil, süre ve standartlarda eksiksiz, doğru bir şekilde veri tabanına kaydedilmesini sağlayarak istatistikî kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek, Strateji Geliştirme Başkanlığı

13 Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi-2
Harcama birimlerince belirlenen kullanıcıları, Maliye SGB.net Sisteminde yetkilendirmek, Kullanıcı eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, Başkanlık yönetim bilgi sistemlerinin diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak. Strateji Geliştirme Başkanlığı

14 Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi
Belirli sektörlere yönelik program analizleri yapmak, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin gelişmeleri izlemek, ekonomik, mali ve sektörel analizler yapmak ve Bakanlık üst yönetimine sunmak, Ekonomik Analiz Bilgi Sistemini ve bu kapsamda kullanılacak veritabanları ile buna ilişkin uygulamaları oluşturmak, geliştirmek ve yönetmek, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısının görüşülmesi sırasında dikkate alınacak olan Yıllık Ekonomik Raporu hazırlamak, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı Bakan sunuş konuşmalarını hazırlamak. Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ar-Ge Dairesi Bakanlık görev alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, takip etmek ve sonuçlandırmak, Bakanlık politikaları ve uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü doğrultusunda çağın gerektirdiği teknik ve ekonomik esaslar doğrultusunda gerekli hazırlıkları yapmak, ihtiyaç duyulan etüt ve incelemeleri yaparak ilgili kuruluşlarla gerekli çalışmaları yürütmek, Başkanlık nezdinde araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanmasını, yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, elde edilen verileri değerlendirmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmalarda gerekli düzenlemeleri yapmak, Yapılan Ar-Ge proje faaliyetlerinin çıktı ve sonuçlarını değerlendirmek, sonuçların uygulamaya aktarılmasına yönelik seminer, konferans, çalıştay, eğitim vb. faaliyetlerini düzenlemek. Strateji Geliştirme Başkanlığı

16 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Projeler Stratejik Yönetim Modeli Projesi Maliye Politikaları Analiz ve Değerlendirme Modellerinin Geliştirilmesi Projesi Kamuda İnovasyon Yönetim Sistem ve Tekniklerinin Geliştirilmesi (Kamİn) Projesi Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Maliye SGB.net Sistemi Strateji Geliştirme Başkanlığı

18 Yönetim Bilgi Sistemleri üç alan ile yakından ilgilidir:
Organizasyon Yönetim Teknoloji Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bu çerçevede… Stratejik Planlamaya ve Performans Esaslı Bütçelemeye geçme, Hedeflerin ve programların ölçülebilirliğini sağlamak üzere bunları bütçe tertipleri ile entegre etme, Bütçe uygulama sonuçlarını bu ölçekte alarak amaçlarla sonuçlar arasındaki farklılıkları analiz etme, Böylece fayda-maliyet analizi yapma, Maliyet etkin mali yönetim yapısını oluşturma, Risk yönetimine uygun bir altyapı oluşturma ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Çözüm Yeni kamu mali yönetim anlayışının farkında olan Başkanlığımız, kuruluşu ile birlikte kendinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilmek amacıyla, Maliye SGB.net Sistemi oluşturulmasına karar vermiştir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Maliye SGB.net ile Amaçlanan
Harcamacı bir idare olarak Maliye Bakanlığı’nın tüm mali işlemlerini elektronik ortama taşımak suretiyle;ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir ve daha iyi yönetilebilir bir yapı oluşturmak, Kamu mali yönetimi kapsamında üst yönetici, harcama yetkilileri ve iç kontrol sisteminin ihtiyaç duyacağı; İdareye tahsis edilmiş olan ve parayla ifade edilen veya edilmeyen her türlü kaynak ile Faaliyetler sonucunda elde edilen çıktılar veya ulaşılan hedefleri, Zaman serileri itibariyle Nitel ve/veya Nicel bilgiler halinde Muhafaza ederek raporlamak, Üst yönetimin etkin karar almasına destek sağlamak, Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, Hesap verebilirliğe hizmet etmek. Strateji Geliştirme Başkanlığı

22 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sistemin getirileri Stratejik plana uyumlu performans esaslı bütçeleme, Elektronik ortamda yatırım bütçesi, Bakanlık envanter analizi, Fazla mesai analizi, E –denetime imkan, Kamu kaynaklarının etkin yönetimi, Üst yönetimin alternatif karar alması, Hızlı ve kaliteli kamu hizmeti sunumu, Bakanlık mali işlemlerinin anında takibi, Şeffaflık ve hesap verilebilirlik, İnternetten hizmet sunumu, Mali kayıpları engelleme, İşlemlerde hantallığı önleme ve zaman tasarrufu, Harcamalarda tasarruf. Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Maliye SGB.net Sistemi Yapısı e-bütçe Say-2000i MALİYE BAKANLIĞI ÜST SİSTEMLER DİĞER SİSTEMLER Maliye SGB.net STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI SGB.net Kullanıcıları SGB.net Kullanıcıları SGB.net Kullanıcıları HARCAMACI BİRİMLERİ Strateji Geliştirme Başkanlığı

24 Maliye SGB.net Sistemi Kapsamındaki Modüller
Bütçe Hazırlık Bütçe Yıl İçi İşlemleri Ödenek Gönderme Harcama Takip Kesin Hesap Taşınır Mal Kayıt ve Takip Alacak Takip İç/Ön Mali Kontrol Stratejik Planlama Performans Bütçe Ekonomik Göstergeler Harcama Yönetimi (Geliştiriliyor) Kimlik Paylaşımı (Geliştiriliyor) Kütüphane Kullanıcı Yönetimi Strateji Geliştirme Başkanlığı

25 Maliye SGB.net Sistemi Genelgeleri
16/04/2007 tarihli Başkanlığımız 1 sıra nolu genelgesi ile Maliye SGB.net sistemi 01 Haziran 2007 tarihinden itibaren Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde kullanıma açılmıştır. 25/05/2007 tarihli Başkanlığımız 2 sıra nolu genelgesi ile Bakanlığımız merkez ve taşra harcama birimlerinin geçici ve kesin ödeme belgeleri sistem üzerinden yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 13/03/2008 tarihli Başkanlığımız 2008/2 sıra nolu genelgesi ile Maliye SGB .net sisteminin yetkilendirme işlemlerinde birim amirlerinin Başkanlığımızca, görevlendirilen personellerin ise birim amirlerince yetkilendirilmesi öngörülmüştür. Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Stratejik Planlama Stratejik yönetim sisteminin bir parçası olup, Bakanlığın Misyon, Vizyon, Tema, Stratejik Amaç ve Stratejik Hedef gibi değişkenlerini tutmakta ve bunlara ilişkin her türlü açıklamayı içermek suretiyle kurumsal hafızanın oluşumuna katkı sağlamaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Performans Bütçe Performans esaslı bütçeleme paralelinde performans hedefleri, performans göstergeleri, faaliyetler, projeler, dolaylı maliyetler oluşturulmakta, bunların analitik bütçe sınıflandırması ile ilişkisi kurulmakta, “Birim Teklifi”, “SGB Görüşü” ve “Bakanlık Teklifi”, “Tasarı” ve “Kanun” aşamaları bulunmaktadır. Ülkemizdeki ilk Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi olması açısından bir ilktir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe Hazırlık Cari bütçe teklifinin hazırlanması ile yatırım programı teklifinin hazırlanması işlemlerini kapsamaktadır. Stratejik plan ve performans esaslı bütçelemeye de uygun bir alt yapıya sahiptir. Harcama takip modülü, kadro ve personel modülü, taşınır mal kayıt ve takip modülü ile entegre çalışmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

29 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe İşlemleri Ayrıntılı harcama programı, yatırım programı revizesi ve diğer bütçe işlemlerini içeren bu modül, yıl boyunca yapılan her türlü bütçe hareketlerini gerçekleştirecektir. Ayrıntılı harcama programı tekliflerinin harcama birimlerden yapılmasına, konsolide edilmesine ve otomatik olarak AHP’nin üretilebilmesine, her türlü bütçe işlem teklifinin, elektronik ortamda, gerekçelerini de içerecek bir şekilde, harcama birimleri tarafından hazırlanabilmesine, bütçe işlemlerinin her bir aşamasının kullanıcı tarafından izlenebilmesine imkân vermektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ödenek Gönderme-1 Bakanlık harcama birimleri, ihtiyaçlarını teminen ödenek talep işlemlerini gerekçeleri ile birlikte sistem üzerinden iletebilmekte ve taleplerinden hangilerinin karşılanıp karşılanmadığının takibini yapabilmektedirler. Modül sayesinde; Zaman Tasarrufu Maliyet Tasarrufu sağlanmıştır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

31 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ödenek Gönderme-2 Asgari 20 gün 2 hafta 2 hafta İl Harcama Birimi İlçe Harcama Birimi Merkez Harcama Birimi Bakanlığımız taşra birimlerinin ödenek talepleri asgari 20 günde merkez harcama birimleri tarafından görülmekteydi. Maliye SGB.net sistemi üzerinden yapılan ödenek talepleri ise merkez harcama birimleri tarafından anında görülmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

32 Taşınır Mal Kayıt ve Takip-1
Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre taşra ve merkez birimleri ve Bakanlık geneli itibariyle taşınırların kayıt ve takip edilebildiği modüldür. Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası, kullanımı, yönetim hesabının verilmesi ve sorumluluğa(Harcama Yetkilisi-Defterdar) ilişkin kısmına kadar olan düzenlemelerin elektronik ortamda takibi mümkün hale gelmiştir. Bakanlığımız harcamacı birimlerince hazırlanması gereken taşınır mal yönetim dönemi hesabı cetvellerinin sistem tarafından üretilmesi sağlanmış ve yönetmelikte öngörülen raporların taşınır mal modülü üzerinden alınması sağlanmıştır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

33 Taşınır Mal Kayıt ve Takip-2
1-Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 2-Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisince hazırlanır. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenerek, Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri uygun görülmek üzere Harcama Yetkilisine sunulur. Muhasebe Yetkilisi, Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini muhasebe kayıtlarına uygunluk sağlar ve onaylar. Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken işlemler modül üzerinden yapılmaktadır. Bu işlemlerin yapılmasından ve taşınır yönetim cetvellerinin Sayıştay ve Başkanlığımıza gönderilmesinden Harcama Yetkilileri(Defterdar) görevli ve sorumludurlar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

34 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Harcama Yönetimi-1 İç kontrol ve Ön Mali Kontrole imkan sağlayabilecek, Harcama süreçleri elektronik ortamda oluşturulabilecek, Harcamaların girişinin ve takibinin yapılacağı, belge, cetvel ve raporları standartlara uygun dökümünü alınabilecek, Diğer modüllerle ve diğer sistemlerle entegre olabilecek, Raporlama ve analiz imkanı sunabilecek bir modül geliştirilmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

35 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Harcama Yönetimi-2 Mal alımları Hizmet Alımları Personel Giderleri olmak üzere üç ana başlıktan oluşmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

36 Harcama Yönetimi-3 Mal Alımları
Tüketim Malzemesi Alımları, Demirbaş Alımları, Makine Teçhizat, Taşıt Alımları Elektrik, Su, Doğalgaz v.b Alımlar Taşınmaz Alımları Yapı, Tesis ve Onarım Giderleri alt başlıklarından oluşmaktadırlar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

37 Harcama Yönetimi-4 Hizmet Alımları
Bakım Onarım Giderleri Ulaştırma, Haberleşme Giderleri (Tekel Niteliğinde Olanlar) Ulaştırma, Haberleşme Giderleri (Diğerleri) Taşıma Giderleri Taşınmaz Kiraları, Makine, Teçhizat ve Taşıt Kiraları Çeşitli Hizmet Alımları Temsil Ağırlama Giderleri alt başlıklarından oluşmaktadırlar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

38 Harcama Yönetimi-5 Personel Giderleri
Memur Maaşları Aile Yardımı Doğum Yardımı Ölüm Yardımı Giyecek Yardımı(Nakit) Ek Ders Ek Çalışma(Mesai) Ödül ve İkramiye Sözleşmeli Personel Maaşları İşçi Ücretleri alt başlıklarından oluşmaktadırlar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

39 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Harcama Yönetimi-6 4700 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen mal, hizmet ve yapım işleri aynı kanunda belirtilen alım yöntemi; doğrudan temin, açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü ve pazarlık usulü ile satın almalarını elektronik ortamda hazırlayabileceklerdir. Sistemde tasarlanan yapı, ihale dışındaki gider işlemlerinin tamamını kapsamaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

40 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Harcama Yönetimi-7 Seçilen harcamanın çeşidine göre süreç belirlenmekte ve kullanıcı hangi aşamada neleri yapacağı konusunda sistem tarafından yönlendirilecektir. Belge, cetvel ve raporların standartlara uygun dökümleri alınabilecektir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

41 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Alacak Takip Kurumsal Kodunun ilk iki düzeyi (12.01.) ile başlayan Maliye Bakanlığı Birimlerimizin 140. Kişilerden Alacaklar Hesabında kaydedilen gider tertibinden yaptıkları fazla ve yersiz ödemeler, kamu zararı kapsamında takibi yapılan alacaklar vb. alacakların Alacak takip dosyalarının ve bu dosyalarla ilgili yazışmaların elektronik ortamda kayıt ve takibinin yapılması sağlanmaktadır. Bu Modülle birlikte Alacakların takibi, tahsili ve kanuni sürelerin izlenmesinde etkinlik ve verimlilik sağlanmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

42 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol-1
Harcama takip modülü ve diğer modüllerle ilişkili olarak ön mali kontrol ve diğer iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine imkan vermektedir.Bu kapsamda geliştirilen alt modüller; Fazla Mesai, Personel, Kadro Seyahat Kartı, Geçici İşçi Pozisyonları Hizmet Sözleşmesi Yurtdışı Kira Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Seyyar Görev Tazminatı Yan Ödeme Strateji Geliştirme Başkanlığı

43 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol-2 Fazla Mesai
Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerince, Fazla Çalışma Usul ve Esaslar doğrultusunda ödenmekte olan Fazla çalışma karşılıkları, İç/ön mali kontrol fazla mesai alt modülü içerisinde hazırlanmakta ve ilgili dökümler alınmaktadır. İlgili döküm olarak; Fazla Çalışma İcmal Listesi, Fazla Çalışma Bordrosu Banka Listesi Ödeme Emri Belgesi sistem üzerinden otomatik olarak hazırlanmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

44 İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol-3 Personel
Bakanlık merkez ve taşra biriminde görevli personele ilişkin; Birim, Personel, Banka, Memuriyet, Kadro bilgilerinin kaydedildiği alt modüldür. Bu modül ile Fazla Mesai, Alacak Takip, Taşınır Mal Kayıt ve Takip modülü işlemlerine veri aktarmaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

45 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Harcama Takip-1 Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin geçici ve kesin ödemelerinde kullanılmak üzere dizayn edilen Ödeme Emri/Muhasebe İşlem Fişi ile; kamu muhasebe standartlarında, tahakkuk esaslı muhasebe kurallarını içermekte olup, Bakanlık harcama birimlerinin tüm muhasebe işlemlerinin etkin bir şekilde, sisteme girişinin yapılmasını, dokümantasyonunun gerçekleştirilmesini kaydının tutulmasını sağlamaktadır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

46 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Harcama Takip-2 Gider gerçekleştirme sürecinde görevliler; 1-Harcama Yetkilisi(İl-Defterdar), 2-Gerçekleştirme Görevlileri, 3-Muhasebe Yetkilisi Mevzuat kapsamında yapılan işlemlerde sorumluluk Harcama Yetkilisine aittir. Harcama Yetkililerince(Defterdar), Maliye SGB.net Sistemi üzerinden yapılan işlemlerde asgari hassasiyet ve özen gösterilmelidir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

47 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kimlik Paylaşımı-1 Bakanlığımız Kimlik Paylaşım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2004 yılında N.V.İ. ile Protokol yapmıştır. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı kendi intranet sitesinde KPS erişim linkini merkez birimlerine açmıştır. KPS’ ye ilişkin Bakanlık taşra birimlerinin ihtiyacını karşılamak ve 2008/8 Başbakanlık Genelgesi hükümleri gereği olarak Maliye SGB.net Sistemi içerisinde modül çalışmalarına başlanmıştır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

48 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kimlik Paylaşımı-2 Bakanlık taşra birimlerinde, yapılan çalışmalar kapsamında; Nüfus cüzdan fotokopisi Nüfus cüzdan kayıt örneği Nüfus cüzdan sureti İkametgah belgeleri sistemden elektronik ortamda sorgulanabilecek ve manuel olarak tekrar istenilmeyecektir. Maliye Bakanlığı taşra birimlerinin işlem süreçlerinde KPS’ ye yönelik idari düzenlemeler belirlenerek birimlere duyurulacaktır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

49 Maliye SGB.net Sistemi Kullanım Bilgileri
Modüller Kullanım oranı Fazla mesai modülü %95 Personel modülü %99 Harcama takip modülü %94 Strateji Geliştirme Başkanlığı

50 Sistemin Başarısı Maliye SGB.net Sistemi TÜSİAD-TBV (Türkiye Bilişim Vakfı)'ce düzenlenen 5. eTR ÖDÜLLERİ yarışmasının "KAMUDAN KAMUYA e-HİZMETLER" kategorisinde 1. olmuştur. 5. eTR Kamudan Kamuya e-Hizmetler 1 incilik Ödülü Strateji Geliştirme Başkanlığı


"Strateji Geliştirme Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları