Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE YÖNETİM ARAÇLARI VE NÜKLEER ENERJİ Yılmaz KİLİM Çevre Mühendisleri Odası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE YÖNETİM ARAÇLARI VE NÜKLEER ENERJİ Yılmaz KİLİM Çevre Mühendisleri Odası."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE YÖNETİM ARAÇLARI VE NÜKLEER ENERJİ Yılmaz KİLİM Çevre Mühendisleri Odası

2 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 20072/40 ÇEVRE SORUNLARININ KAYNAĞI ÇEVRE SORUNLAR I ÜRETİM KÂR TÜKETİM

3 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 20073/40 ATIKLARIN KAYNAĞI Hammadde FAALİYET: -Endüstri, -Tarım, -Yerleşim, -Madencilik vb. İstenmeyen Çıktı Enerji Ürün, Hizmet Yan Ürün ATIK

4 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 20074/40 NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİ (1000 MW) Uranyum Madenciliği Ve Öğütme 30 Yıl İçin 2-3 Milyon Ton Cevher 85 500 U 3 O 8 162 Dönüştürme UF 6 203 Zenginleştirme Fabrikasyon Reaktör 1000 MW Geri Kazanılmış Uranyum Plutonyum UF 6 53 Yakıt 36 Yeniden İşleme Atık Depolama Yan Ürünler Kullanılmış Yakıt 7

5 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 20075/40 NÜKLEER ATIKLAR MADENCİLİK FAALİYETLERİ

6 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 20076/40

7 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 20077/40 NÜKLEER ATIKLAR ÖĞÜTME

8 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 20078/40

9 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 20079/40 NÜKLEER ATIKLAR DÖNÜŞTÜRME

10 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200710/40 NÜKLEER ATIKLAR ZENGİNLEŞTİRME Dönüştürme Zenginleştirme UF 6 UF 6 203 Fakir Uranyum Depolama 150 Fabrikasyon Zenginleştirilmiş UF 6 53 Yakıt 36

11 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200711/40 NÜKLEER ATIKLAR REAKTÖR Zenginleştirme UF 6 Fakir Uranyum Depolama 150 Fabrikasyon Zenginleştirilmiş UF 6 53 Reaktör 1000 MW Yakıt 36 Düşük Seviyeli Atıklar 50 Yeniden İşleme Kullanılmış Yakıt 7

12 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200712/40 NÜKLEER ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI İşlem: Filtrasyon Absorblama Özel ekipman kullanma Filtrasyon İyon değişimi Buharlaştırma Kimyasal işlemler Yakma Sıkıştırma Konsantrasyon arttırma Buharlaştırma / Kavurma işlemi sonrası camlaştırma Depolama: Yer altı veya yerüstü depolama Denizlerde depolama Çimento veya asfaltla karıştırarak yeraltı veya yerüstü depolama Havuzlarda veya kuru depolama tesislerinde depolama

13 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200713/40 NÜKLEER ATIKLARIN DEPOLANMASI Çelik tanklar 10-15 yıl içerisinde yüksek düzeyli, asidik ve sürekli radyoaktif ışınım sonucunda çatlar. ABD’de Hanford nükleer kompleksinde olduğu gibi doğaya sızarak, su ve besin zincirine katılır. Aynı nedenlerden dolayı son dönemlerde en güvenli yöntem olarak görüldüğünden jeolojik depolama için camlaştırılan atıkların da belli bir süre sonra, mikroskobik çatlaklar yaptığı ve camın yapısını bozarak çevrede sızıntıya neden olduğu İsveç’teki uygulamalar sonucu ortaya çıkmıştır.

14 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200714/40

15 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200715/40

16 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200716/40

17 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200717/40 NÜKLEER KAZALAR Reaktivite kazalarında, herhangi bir nedenden dolayı, reaktör kalbine fazla reaktivite verildiği kabul edilmektedir. Bu durumda reaktör kritik üstü olma eğilimine girer ve ısı aktarım sisteminin soğutabilme kapasitesini aşacak düzeyde enerji üretilir. Soğutmaya bağlı kazalar sınıfında, soğutma sisteminde meydana gelebilecek, soğutucu azalması (veya kaybı), soğutma pompası arızası, besleme suyu sıcaklığında artma, buhar akışında artma gibi kazalar değerlendirilmektedir. Üçüncü kategoride, kullanılmış yakıtlar üzerinde çalışmalar yapılırken meydana gelebileceği var sayılan kazalar yer almaktadır. Son kategoride ise deprem, rüzgar, sabotaj gibi dış etkenlerin bulunduğu kazalar bulunmaktadır.

18 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200718/40

19 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200719/40 ÇEVRE YÖNETİM ARAÇLARI Çevre yönetiminde yer alan hedef, politika, strateji, eylem ve işlevler bazı yönetsel araçların geliştirilmesini ve uygulama alanına konulmasını gerekli kılmaktadır. Bu araçlar teknik, teknolojik, hukuksal, kurumsal ve ekonomik görünümler alabilir.

20 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200720/40 ÇEVRE YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ Çevresel Hedefler:  Ekonomik girişimlerin çevresel etkilerinin karar alma sürecinde temel etmenlerden biri olmasının sağlanması,  Çevresel kirliliklerin önlenmesi ve çevresel kalitenin yükseltilmesi,  Çevresel planlamaya ve çevre konusundaki çalışmaların eşgüdümüne öncelik verilmesi,  ÇED gibi yönetsel karar alma sürecinin ulusal ve yerel ölçekte kurumsallaşmasının sağlanması.

21 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200721/40 ÇEVRE YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ Çevresel Stratejiler:  Mevcut çevre kalitesinin saptanması,  Çeşitli standartların geliştirilmesi, standartlara uyulmasının sağlanması ve uymayanlara yaptırım uygulanması,  Atıkların denetim altına alınması (envanterler oluşturulması ve kirlilik haritalarının çıkarılması),  Etkili bir denetim sisteminin oluşturulması.

22 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200722/40 Vizyon 2023 Vizyon 2023 Projesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Strateji Grubu

23 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200723/40 Vizyon 2023 Vizyon 2023 Projesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Strateji Grubu

24 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200724/40 ÇEVRE YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ Çevresel Politikalar: Politikalar, hedeflere ulaşılma yollarını içeren temel yaklaşımlar olarak tanımlanır. Eylem planlarının hazırlanması, Uygulamaya konulması, Uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi, Ek önlemlerin belirlenmesi.

25 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200725/40 MADEN KANUNU

26 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200726/40 ÇEVRE KANUNU Madde-3  j- Çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümüne yönelik gerekli teknik, idarî, malî ve hukukî düzenlemeler Bakanlığın koordinasyonunda yapılır. 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu kapsamındaki konular Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yürütülür. 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Kapsam Madde-2 Bu Kanun, atom enerjisi ile ilgili faaliyette bulunan ve bunların ilgi sahasına giren kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

27 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200727/40 SONUÇ? Nükleer enerji teknolojisi herhangi bir çevre sorunu oluşturmadığı için Çevre Kanunu kapsamına alınmasına gerek yoktur? Nükleer enerjinin meydana getirmesi muhtemel çevresel etkiler çok ciddi boyutta olduğundan bu konu Çevre ve Orman Bakanlığına bırakılmayacak kadar önemlidir? Türkiye’de nükleer enerji ile ilgili çevre sorunları denetim mekanizmalarının dışına çıkarılarak siyasi iradenin tercihine bırakılmıştır?

28 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200728/40 SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ KALKINMA? Kanun Numarası : 2872 Kanun Tarihi : 9.8.1983 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi; kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynaklarının en uygun şekilde kullanılması ve korunması; su toprak ve hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak, bu günkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması için yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlenmektedir. Madde 1 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/1 md.) Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

29 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200729/40 SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ KALKINMA? Kirleten öder ilkesi, Kullanan öder ilkesi, İhtiyat ilkesi, Yerellik ilkesi.

30 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200730/40

31 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200731/40 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Nükleer güç santralları ve diğer nükleer reaktörlerin kurulması ve sökümü, Radyasyonlu nükleer yakıtların yeniden işlenmesi, üretimi veya zenginleştirilmesi, Radyasyondan arınmış nükleer yakıtların veya sınır değerin üzerinde radyasyon içeren atıkların işlenmesi, Radyasyonlu nükleer yakıtların nihai bertarafı işlemi, Yalnız radyoaktif atıkların nihai bertarafı işlemi, Yalnızca radyasyonlu nükleer yakıtların (10 yıldan uzun süre için planlanmış) veya nükleer atıkların üretim alanından farklı bir alanda depolanması işlemleri

32 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200732/40 ÇEVRESEL RİSK YÖNETİMİ Risk: Genel olarak planların başarısız olma olasılığı, hatalı karar alma tehlikesi, zarar etme veya kar etmeme gibi durumları tanımlar. 1980’lerdeki çevre politikasında en önemli kaymalardan birisi çevreyle ilgili karar verme süreçlerinde risk değerlendirmesi ve risk yönetiminin rolünün kabul edilmesi olmuştur. Çevresel risk yönetimi, ne yapılacağına karar verme sürecidir. Verilen mevcut risk tahminleri üzerinden; kurum ve kuruluş ile siyasi iradenin, milyonda bir riskin kabul edilebilir olup olmadığı, kabul edilebilir risk düzeyine erişmek için yapılması gerekenler ve nasıl yapılacağı gibi konularda karar vermesi gerekmektedir.

33 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200733/40 NÜKLEER KAZA RİSKİ IAEA, özellikle 1979 TMI ve 1986 Çernobil kazalarından sonra bu riski 1/1000 olarak yeniden belirlemiştir. Dünyada 30 ülkede, faaliyet gösteren 438 ticari reaktör kayıtları 2001 yılından bu yana ABD, Bulgaristan, Macaristan, İsveç ve Tayvan’da radyasyon sızıntısına ve yangına yol açan en az beş ciddi kazanın meydana geldiğini gösteriyor.

34 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200734/40

35 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200735/40

36 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200736/40

37 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200737/40

38 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200738/40

39 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 20.10.2007NÜKSEM 200739/40

40 TEŞEKKÜRLER Yılmaz KİLİM Çevre Mühendisleri Odası


"ÇEVRE YÖNETİM ARAÇLARI VE NÜKLEER ENERJİ Yılmaz KİLİM Çevre Mühendisleri Odası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları