Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 TÜRKİYE'DE UZAKTAN EĞİTİMİ ENGELLEYEN YASAL HÜKÜMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 TÜRKİYE'DE UZAKTAN EĞİTİMİ ENGELLEYEN YASAL HÜKÜMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı."— Sunum transkripti:

1 1 TÜRKİYE'DE UZAKTAN EĞİTİMİ ENGELLEYEN YASAL HÜKÜMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

2 2 ÖZET Üniversitelerimizde uzaktan eğitimi yangınlaştırmak, karşılıklı işbirliği yapılmasına imkan tanımak ve sonuçta gençlerimizin uzaktan öğretim yöntemlerinden faydalanarak eğitimlerini tamamlamalarını ve bir meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde Enformatik Milli Komitesi oluşturulmuştur.

3 3 KANUN VE YÖNETMELİKLER 1.“Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği” 2. “Enformatik Milli Komitesi Yönetmeği, 3. 3984 Sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun” 4. Cumhurbaşkanı Sayın Necdet Sezer tarafından veto edilen 4676 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,.......

4 4 MODERN ARAÇLARLA UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNE GEÇİŞ Türkiye’de Üniversitelerde modern araçlar kullanılarak Açık Öğretim ile ilgili ilk kanun düzenlenmesinin 4.11.1981 tarihinde kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu olduğu ve bu kanunun lisans düzeyinde öğretim başlıklı 43. maddesinin c bendinde “Yükseköğretim kurumları, örgün, yaygın ve açık öğretim yöntemleri ile her türlü eğitim-öğretim yapabilirler” denilerek, açık öğretime geçiş verildiği görülür.

5 5 AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16.11.1982 tarihli ve 17860 sayılı Resmi Gazetede “Açık Yükseköğretim Yönetmeliği” yayımlanarak TRT desteği ile uzaktan eğitim çalışmalarının yolu açılmıştır. Bu yönetmeliğin bazı maddeleri aşağıda verilmiştir.

6 6 Tablo 1: Açık Yükseköğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddeleri MADDE 2. Açık Yükseköğretim, a) Anadolu Üniversitesi’nde merkezi açık yükseköğretim, b) Diğer üniversitelerde açık yükseköğretim olmak üzere iki farklı ortamda sürdürülür. MADDE 4. Üniversitelerde herhangi bir öğretim programında açıköğretim yapılmasına ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilir. Açıköğretim öğrenci kapasitesi, sürdürülme esasları, kullanılacak sistem ve gereç ilgili üniversitenin yetkili organı tarafından tespit edilir. MADDE 8. Açıköğretimde, imkânlar ölçüsünde, a) Basılı eğitim araçları, kaset, video, teyp, band ve film, b) Radyo ve televizyon, c) Danışman gözetiminde toplu tartışma ve benzeri gereç ve sistemlerden yararlanılır.

7 7 Açık Eğitim 17.8.1983 tarih ve 2880 Sayılı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanununda Yükseköğretim Eğitim Türleri tanımlanması “Yükseköğretimde eğitim-öğretim türleri örgün, açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimdir.” biçiminde ifade edilmiş ve aynı kanunun Açık Eğitim tanımlanması ise “Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçları vasıtasıyla yapılan bir eğitim- öğretim türüdür.” şeklinde yapılmıştır.

8 8 ÖZEL RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ BAŞLAMASI DÖNEMİ 1991 Yılı basın ve yayıncılık açısından Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Birbiri ardına yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde yayın hayatına geçen radyo ve televizyon şirketleri, Türkiye’de mevcut yasaların kifayetsizliğini kullanarak, demokrasi, hürriyet gibi kavramlarının gölgesinde, insan hak ve hürriyetlerinin sınırsızca çiğnenebildiği, yayın organlarında kişilik onurlarının sorumsuzca kırılabildiği bir süreci başlatabilmiştir.

9 9 FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE UZAKTAN EĞİTİM 1992 yılında Fırat Üniversitesi yerel bir televizyon birimi kurarak (Fırat TV) bilişim teknolojileri alanında sertifikaya yönelik uzaktan eğitim çalışmalarını başlatmıştır.

10 10 RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞLARI VE YAYINLARI HAKKINDAKİ 3984 SAYILI KANUN 13 Nisan 1994 tarihinde 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları hakkındaki Kanun yayımlanmıştır. Ancak bu kanun maalesef Üniversitelerimizin uzaktan eğitim çalışmalarını engelleyecek hükümler içerecek şekilde kaleme alınmıştır. Bu nedenle üniversitelerimizin yerel ve bölgesel kapsamda radyo ve televizyon yayınları ile uzaktan eğitim yapmaları tamamen engellenmiştir. 3984 Sayılı yasa gereğince Üniversitelerimizden herhangi birisinin, özel radyo veya televizyon kurarak uzaktan eğitim vermesi mümkün değildir.

11 11 ÇELİŞKİLER Kanunun 29. maddesinin ikinci paragrafında “Özel radyo ve televizyon kuruluşları anonim şirket olarak kurulur.....” ifadesi yer almaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kişilerin bir anonim şirketin kurucuları arasında yer almaları mümkündür, ancak anonim şirketin müdürü olamamaktadırlar.

12 12 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanunun 3/ı maddesi Kapalı Devre Televizyon Sistemini tanımlamaktadır. Buna göre, “Kapalı Devre Televizyon Sisteminin: Genel televizyon yayını dışında eğitim, öğretim, güvenlik ve turizm gibi belirli amaçlar için bir bina dahilinde veya birbiri ile ilişkili binalar grubunda kullanılan kablolu televizyonu” kastettiği belirtilmektedir. Bu durumda uzaktan eğitim amaçlı televizyon yayını ancak biri birine bitişik binalar içerisinde yapılabilir sonucu çıkmaktadır.

13 13 Bazı üniversitelerimizin iletişim fakülteleri bünyesinde hizmet veren radyo ve televizyon yayınları, yasa ile çeliştiği için kapatılmıştır. Söz konusu bu fakülteler yıllardır yayın yapabilmek için yasanın değişmesi mücadelesini vermektedirler. Ancak bu yasa değişikliği isteklerinde başarılı olamamışlardır.

14 14 ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI UZAKTAN YÜKSEK ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ VE SIKINTILAR Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitiminin amaçları, Üniversitelerin eğitim- öğretim olanaklarının paylaşılmasını sağlayarak üniversiteler arasında akademik yardımlaşmayı kolaylaştırmak, Bilgi ve İletişim teknolojilerinin sağlandığı etkileşimli ortam, çoklu ortam olanakları ve sınırsız bilgiye ulaşabilme özellikleri sayesinde eğitimin etkinliğinin artırılması, Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine yaygınlaştırmak ve verimini artırmaktır.

15 15 UE’de derslerin ve programların İnternet, diğer veri iletişim ağları veya radyo bağlantılı olarak verilebileceği, bu tür eğitimde video kaset, CD Ses/ Video kaset, CD, kitap gibi eğitim gereçleri ile telefon, televizyon ve posta gibi iletişim araçları da kullanılabileceği belirtilmektedir. Yani derslerin radyo bağlantılı verilebileceği ve bu amaçla televizyonun da kullanılabileceği belirtilmektedir (Resmi Gazete, 1999). Maalesef bu madde 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun ile çelişmektedir.

16 16 F.Ü.’de Web Üzerinden Açılan Dersler 2000-2001 Bahar döneminde “Robotik Dersi” başta Kahramanmaraş Üniversitesi öğrencileri olmak üzere değişik üniversitelerden 40 civarında öğrenci almıştır. 2001-2002 Güz döneminde ise bu dersi Sakarya Üniversitesi öğrencileri uzaktan eğitim şeklinde almışlardır.

17 17 ROBOTİK DERSİNE AİT ANİMASYONLAR ve VİDEOLAR Kurulacak otomasyon sistemine ait animasyonlar hazırlanır. Robot seti ile montajı yapılan otomasyon sistemlerine ait video görüntüleri, CD-ROM üzerinden öğrencilere ulaştırılır. Robot montaj uygulamaları yüz yüze yapılır. Sınavlar İnternet üzerinden yapılır.

18 18 ROBOTİK DERSİ UYGULAMASI Öğrenciler gruplara ayrılır. Robot tasarımı animasyon biçiminde hazırlanır. Robot montajı gerçekleştirilir. Robotu kontrol etmek için program yazılır. Çalışmalar kamera karşısında sunulur. Ayrıca her öğrenci robotik konusunda bir sunu yapar.

19 19 ENFORMATİK MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Enformatik Milli Komitesi’nin amacı, yükseköğretim kurumlarında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim ve enformatik alanlarında, eğitim-öğretim olanaklarının planlanması ve eğitim etkinliğinin artırılması maksadıyla, Üniversitelerle işbirliği içinde araştırma, inceleme ve değerlendirmeler yaparak Yükseköğretim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

20 20 EMK’NIN UE ENGELLEMESİ Enformatik Milli Komitesine sunulan projeler çok titiz incelenmekte, büyük bir profesyonellikle hazırlanması istenmekte ve öğretim elemanlarının çalışmaları teşvik edileceğine, uygun olmadığı bildirilerek kısa yoldan reddedilmektedir. Çalışmaları reddedilen öğretim elemanlarının durumları, psikolojik olarak bu tür çalışmalar yapmak isteyenlerin de arzusunu kırmaktadır. Örneğin 2001 yılında 18 civarında web tabanlı dersler hazırlanmış ve bu derslerden sadece üç tanesi ön elemeyi geçebilmiştir. Oysa her projede eksikliklerin ne olduğu belirtilerek bu çalışmaları yapanlardan düzeltme istenseydi, çalışmayı yapan öğretim elemanları teşvik edilmiş olurdu. Bu açıdan ele alındığında Enformatik Milli Komitesi, çok sıkı bir denetim yaparak, dolaylı da olsa Türkiye’de uzaktan eğitimi yavaşlattığı kanısı hakimdir.

21 21 4676 SAYILI KANUN TBMM’inde 7.6.2001 tarihinde kabul edilen 4676 sayılı “Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu,... Bu kanun Cumhurbaşkanımız tarafından veto edilmişti. Oysa bu kanunun 10. ncu maddesinde “....., radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakültelerine yerel bazda frekanslar ve kanallar ücretsiz olarak tahsis edilir....” hükmü yer alıyordu.

22 22 SONUÇ Yukarıda detaylarıyla açıklanan hususlar dikkatlice incelendiğinde, üniversitelerimizin kendi kurdukları sistemlerle uzaktan eğitim yapmasını temin edecek yasalarda, yönetmeliklerde eksiklikler ve çelişkiler bulunduğu fark edilecektir. Demokratik ve hür ortamlarda uzaktan eğitimin hızla yaygınlaştırılabilmesi için yasalarda ve ilgili yönetmeliklerde revizyona gidilmesi kaçınılmazdır.

23 23 Enformatik Milli Komitesi ise, uzaktan eğitimin süratle ülkemizde yaygınlaşmasını temin etmek için çalışmaları hakkında özeleştiri yapabilmeli ve gerekli olabilecek yasa, yönetmelik vb çalışmaları süratle gerçekleştirerek Yükseköğretim Kurulu’na öneri olarak sunabilmelidir. Enformatik Milli Komitesi, ders hazırlayan hocalara telif ücreti ödenmesi ile ilgili hazırlamış olduğu yönetmeliği taslağı, Maliye Bakanlığı’nca kabul görmemiştir. Emeklerinin karşılığını alamayan öğretim elemanları, bu alanda çalışma yapılmasının karşılıksız kalmasının sonucu olarak bu tür çalışmaya girmek istememektedirler. Uzaktan eğitim önündeki bu engelin de giderilmesi zorunludur.

24 24 TEŞEKKÜRLER ASAF VAROL avarol@firat.edu.tr


"1 TÜRKİYE'DE UZAKTAN EĞİTİMİ ENGELLEYEN YASAL HÜKÜMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları