Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Algılama Tanım Filtre, göndericinin ve alıcının kendilerine ulaşan mesajları değerlendirmeleriyle ilgilidir ve burada devreye algılama girer. ‘kişinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Algılama Tanım Filtre, göndericinin ve alıcının kendilerine ulaşan mesajları değerlendirmeleriyle ilgilidir ve burada devreye algılama girer. ‘kişinin."— Sunum transkripti:

1 Algılama Tanım Filtre, göndericinin ve alıcının kendilerine ulaşan mesajları değerlendirmeleriyle ilgilidir ve burada devreye algılama girer. ‘kişinin belli bir bilgiyi duyma, organize etme, anlama ve değerlendirmesi’dir. ‘insanın çevresindeki uyaranların, ya da olayların farkına varması ve onları yorumlaması süreci’dir. ‘duyu organlarından beynimize ulaşan verilerin örgütlenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması’dır. ‘bir olay ve nesnenin varlığı üzerinde duyular yoluyla bilgi edinme’dir. ‘bilgiyi (mesajı) yorumlamada, alıcı tarafından kullanılan zihinsel ve duyumsal bir süreç’tir.

2 Algılama Sürecini Etkileyen Faktörler
Algılama süreci ile kişi çevresindeki uyarıcılara anlam verir. Kişinin; içinde bulunduğu durum, beklentileri, geçmiş yaşamı (deneyimleri), toplumsal ve kültürel unsurlar

3 ALGILAMA Algılamada dışsal faktörler; farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama, kontrast, yenilik, benzerlik gibi faktörlerdir. Algılamada içsel faktörler; kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler ve tutumlar, umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş deneyimler ve alışkanlıklar gibi faktörlerdir.

4 Algılama - (kaynak-hedef)
Mevlana, "sen ne kadar bilirsen bil, senin bildiğin başkasının anladığı kadardır", Nietczhe,"hiç kimse bilgilerinin elvermediği bir sesi duyacak kulağa sahip değildir"

5 Geri Bildirim (Feed-Back, Geri Besleme)
Geri bildirim, alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır. Bu sayede, gönderici mesajının anlaşılıp anlaşılamadığını öğrenir. Geri bildirimin olmadığı bir iletişim "tek yönlü iletişim" iken, Geri bildirimin olduğu bir iletişim "çift yönlü iletişim"dir. Geribildirim, bir tür kontrol mekanizmasıdır ve iletişim sürecini etkinleştirir.

6 Geribildirim Geribildirim: gösterdiğiniz davranışın size her türlü dönüşü. Geribildirim farklı biçimler alabilir. Kişilerarası iletişimde geribildirimin pekiştireç rolü var. Ödül Ceza Yalnızca sağlıklı geribildirimler iletişime katkı yapar. Sağlıklı geribildirim öfke, etiketleme, suçlama içermez.

7 Geri bildirim, mesajın içeriğine göre;
Olumlu (pozitif) geri bildirim; Olumsuz (negatif) geri bildirim

8 Olumlu (pozitif) geri bildirim
Olumlu (pozitif) geri bildirim; bir davranışı zaten ilerlemekte olduğu yönde destekleyen ya da pekiştiren geri beslemedir (bir söylev sırasındaki alkışlar).

9 OLUMSUZ FEED-BACK Olumsuz (negatif) geri bildirim ise, kaynağa mesajın amaçlandığı şekilde alınmadığını bildirmek suretiyle, düzeltici bir işlev gören geri bildirimdir. İletişimde mesaj alıcı tarafından anlaşılmıyor veya eksik anlaşılıyor ve iletiliyorsa, buna negatif geri-bildirim denir. Olumsuz geri bildirim kaynağın davranışlarını yeniden yönlendirmesine hizmet eder(Sıkıntı dolu bakışlar, itiraz dolu bağırtılar, gazete politikasını eleştiren mektuplar).

10 Pozitif geri bildirim- iletişim süreci
Etkin iletişim, pozitif geri-bildirim sayesinde kurulabilir. 1. Mesaj alınmıştır, 2. Mesaj algılanmıştır, 3. Mesaj doğru biçimde yorumlanmıştır, 4. Alıcı, gelecek adım (geri bildirim) için hazırdır.

11 Etkin bir geri bildirim
l. Kaynağa yardımcı olmayı amaçlar, 2. Mesajın tam bir karşılığıdır, 3. Zamanlaması tamdır, 4. Kaynağın amacına ulaşmasını sağlayacak kadar açık ve seçiktir, 5. Yapıcıdır ve davranış üzerinde durur.

12 Etkin olmayan geri bildirim
1. Mesajın anlamını özel olarak içermez ve geneldir, 2. Mesajın anlamı ile doğrudan ilgisi yoktur, 3. Zamanlama olarak hatalıdır, kişiyi ve kişiliği vurgular, 4. Anlaşılmayacak kadar karmaşıktır, 5. Spekülasyonlara dayalıdır, veri ve bilgi içermez, yorum ağırlıklıdır.

13 Geri bildirim (besleme) iletişim sürecine ne kazandırır?
l. İletişimin amacına ulaşıp ulaşmadığını ortaya koyar. 2. Mesajın amaçlandığı gibi; doğru zamanda, doğru hedefe, doğru anlamda ulaşıp ulaşmadığını ortaya koyar. 3. Kaynağın başarılı olup olmadığını ortaya koyar. 4. Mesajı iletmede kullanılan kanalın doğru olup olmadığını ortaya koyar. 5. Geri beslemenin doğru şekilde, doğru araçlarla alınıp alınmadığını ortaya koyar. 6. Süreç içinde hangi aşamada niçin başarısız olunduğunu ortaya koyar. 7. Bir sonraki iletişim sürecinde kullanabileceğimiz bilgileri sağlar. 8. Bir sonraki iletişim sürecini doğru bilgilerle oluşturmamızı sağlar.

14 İletişim - İleri besleme
İleri besleme, bir göndericinin alıcılarla iletişimi başlatmadan önce, alıcılar ve onların olası tepkileri hakkında topladığı ön bilgidir. Özellikle planlı iletişimde önceden alıcılar ve alıcıların gereksinimlerine ilişkin ne kadar çok şey bilinirse, etkili iletişim olanağının da o kadar çok olacağı kabul edilir.

15 Eylem Etkili iletişim yalnızca kuralların bilinmesiyle gerçekleşmiyor.
Uygulamaların olması gerekli. Derste anlatılanları öğrendik ama sınavda yapamıyoruz??? Organizasyonlarda, kamusal alanda verilen eğitimler? Teori ve pratik arasında denge kurulmalı.

16 Amaç yönünde etkili iletişim sonucu
1. Hedefin bilgi düzeyinde ortaya çıkan değişme, 2. Hedefin tutumunda görülen değişme, 3. Hedefin açık davranışlarında görülen değişme. Her zaman olmasa bile çoğu kez bu üç değişme ard arda görülür; bilgide değişme tutum takınmadan önce, tutum takınma ise davranış değişikliğinden önce gelir.

17 Gürültü (parazit) İletişim sürecinin herhangi bir aşamasında, istem dışı ortaya çıkan, iletişimi engelleyen, iletişim sürecini etkileyen bir faktördür. Gürültü iletişimin; kaynak, kanal, alıcı ya da mesaj gibi herhangi bir aşamasında ortaya çıkar ve iletişimi bozar.

18 Gürültü (ketleme-parazit)
Mesajın kaynaktan gönderildiği gibi algılanmasına engel olan; çevresel, psikolojik, fizyolojik ve nöro-fizyolojik engellerdir.

19 Ketleme (Gürültü) Gönderilen iletiyi bozan ya da alıcının iletiyi almasını güçleştiren her türlü etken. İletinin verilmesinin ardından gönderici çoğunlukla iletinin alındığını varsayar. İletinin alınmadığına dair bilgiler (örn. tepki alamamak) kafa karıştırıcı ya da öfke verici olabilir.

20 Ketleme Ketleme her iletişim kanalında görülebilir.
Ketleyicilerin sesli olması gerekmez. Dumanlı bir sınıf, göz alıcı biçimde giyinmiş bir ileti kaynağı, kuvvetli parfümler…

21 Ketleme İki tip ketlemeden söz edilebilir. Teknik ketleme
Anlamsal ketleme

22 Ketleme Teknik ketleme: Alıcının verilmek istenen ileti ya da uyaranda bozulma algılamasına neden olan her etken. Gönderci de ketlenme yaratabilir: Konuşması anlaşılmayan bir konuşmacı. Kantindeki gürültü nedeniyle iki arkadaşın birbirini duyamaması Telefondaki parazit

23 Ketleme Anlamsal Ketleme: Alıcının göndericinin iletisine onunla aynı anlamı yüklememesi Suçun nedenleri üzerine bir tartışmada sürecinde; Polis memuru----ekonomik nedenleri Sosyal çalışmacı-----sosyal nedenleri vurguluyor Aynı olguya farklı terminolojilerle yaklaşılması ketleme yaratıyor.

24 Gürültü çeşitleri 1. Fiziksel gürültü 2. Kültürel gürültü
3. Nöro-fizyolojik gürültü 4. Psikolojik gürültü

25 Fiziksel gürültü Dış dünyadan gelen ve iletişimi engelleyen, insandan, çeşitli araçlardan veya somut nesnelerden kaynaklanan gürültüdür. Fiziksel gürültü genellikle mesaja ciddi bir zarar vermez. Çünkü onun varlığının farkındayızdır. Örneğin; evimizde, odamızda, büromuzda sese karşı bazı önlemler alırız.

26 Kültürel gürültü -Dildeki ve geleneklerdeki farklılıklardan kaynaklanır. -Kaynak ve hedef arasında, bir iletişimsizlik biçimi başlar ve bu nedenle hem kaynak, hem de hedef olan şeyin farkına varamaz. -Organizasyonlarda, farklı kültür, ahlak sistemlerinden gelen işgörenler arasında kültürel gürültü söz konusu olabilir. -Böyle bir durumda basit bir mesaj, farklı kültürel gruplar arasında farklı algılanır.

27 Nöro-fizyolojik gürültü
Çeşitli biyolojik rahatsızlıklardan kaynaklanabilir; Hedefin kulaklarının ağır işitmesi, görme sorunları…..

28 Psikolojik gürültü Önyargılı birinin mesajı doğru algılayamamasından kaynaklanan gürültü olabileceği gibi, dikkat dağınıklığından kaynaklanan bir gürültü biçimi de olabilir. Psikolojik gürültüde hedefin kaynağa direnmesi, ilgisinin dağılması vb. içsel faktörler de etkilidir.

29 İletişim Bağlamı Kişilerarası iletişim Kültürlerarası iletişim
Grup iletişimi Kamusal iletişim Organizasyonel (örgütsel) iletişim Kitle iletişimi (toplumsal iletişim) Kişisel iletişim

30 Kişilerarası iletişim
Temel iletişim bağlamıdır. İletişimdeki taraflar arasındaki yakınlık önemlidir. Sözlü, sözsüz gerçekleşebilir. Hem gündelik hem de yakın ilişkileri kapsar. Etkili olduğunda işletme gelişimine katkıda bulunur. Etkili olmama; birbirini sevmeme, güven duymama ve anlaşamama durumunda söz konusudur.

31 Kültürlerarası iletişim
Kültür: bir insan grubu tarafından yaratılan ve paylaşılan, nesilden nesile aktarılan yaşam biçimi. Kültürlerin aynı davranışına verdikleri anlam farklı olabilir. Sözel ve sözel olmayan davranış farklılıkları Göz teması kurmak Bazı sözcüklere verilen yerel anlamlar

32 Grup iletişimi Bir grubun üç ya da daha fazla üyesi arasında birbirlerini etkilemek amacıyla sözel ve sözel olmayan iletilerin değişimi sürecidir. Bireyler arasındaki yakınlık, katılım ve tatmin düzeyi kişilerarası ilişkilerde olduğundan düşüktür. Formal, informal olabilir. İletişimde; iletişim kanalları, üyelerin iletişim yetenekleri, örgütsel amaçlara olan ilgi düzeyleri etkilidir.

33 Kamusal iletişim Özel yerlerden çok topluma açık yerlerde gerçekleşir.
Göreceli olarak resmi bir iletişimdir. Çoğunlukla önceden planlanmıştır. Göreceli olarak belirlenmiş ve net davranışsal normlara sahiptir. Açık oturumlar, paneller vb.

34 Kişisel iletişim Kişinin kendisiyle kurduğu iletişimdir.
Kaynak ve hedef aynı kişidir. Çoğunlukla zihinsel süreci kapsar. Kişinin en çok kullandığı iletişimdir. Kişinin kendini anlaması, tanıması ve psikolojik yapısı için gereklidir. Kişiler arası iletişimin alt yapısını oluşturur.

35 Kitle İletişim Teknolojinin gelişmesiyle kitle iletişim araçları da gelişmektedir. Örneğin, matbaanın bulunuşu ile yazılı kitle iletişim araçları gelişmiştir. (Gazeteler, dergiler) - Elektronik alandaki buluşlar ile radyo, televizyon, bilgisayar ve mobil telefon kitle iletişiminin hizmetine girmiştir.

36 Kitle iletişimi Toplumu bilgilendirme, bir konuyu tanıtma, suçlama, koruma vb. amaçlıdır. İletiler yazılı ya da elektronik ortamda aktarılır. En resmi ve pahalı iletişim bağlamıdır. Reklamlar, toplumsal kampanyalar vb. Dinleyici ve izleyici kitlesi geniş, heterojen ve ileti kaynağı için belirsizdir. İnternet vb. teknolojik gelişmelerle çok hızlı ve etkili kullanılabilir.

37 kitle iletişim araçlarının işlevleri
Haber verme Eğitim Eğlendirme Mal ve hizmetlerin kitlelere tanıtılması İnandırıcılık ve harekete geçirme Günümüzde bu işlevlere iki madde daha eklememiz mümkündür Denetim ve eleştiri Kamuoyu oluşturma

38 Haber verme işlevi(kit.ile.araç)
İnsanlar iletişimde bulunmalarından itibaren devamlı haber alma ve haber verme durumu ile iç içedirler. Teknolojinin gelişmesiyle haber iletme ve haber alma daha açık, daha net şekilde gelişmiştir. Ülkenin en ücra köşelerine, çeşitli haberleri ileten kitle iletişim araçları insanların, güncel olaylara, yakın olmalarına yardımcı olmaktadır. Günümüzde toplumların haber alma hakları en doğal haklarından sayılmakta ve özellikle demokratik düzene sahip ülkelerde bu haklar yasa kapsamına alınarak korunmaktadır.

39 Eğitim (Kit.İle.Araç) Kalkınmakta olan ülkelerde kitle iletişim araçları eğitimin gelişmesine yardımcı, gelişmiş ülkelerde eğitimi tamamlayıcı özellikte, Eğitim sistemlerinde özellikle yaygın eğitimde radyo, televizyon ve basılı araçlarla eğitim yapma fırsatı verilmektedir (Anadolu Üni. Açıkögretim ve Eğitim Programları) Örgün eğitimde de yardımcı bir kaynak (kültür verici programlarla).

40 Eğlendirme Oranları, kitle iletişim araçlarının yönetimine bağlı olarak değişmektedir.

41 Mal ve Hizmetlerin Kitlelere Tanıtılması
Reklam (özellikle radyo ve TV özel sektör elindeyse) Reklama yer verilmeyen ülkelerde yayınlanan haber ve diğer programlarla (ürün ya da firma ile ilgili bir haberin verilmesi ya da yeni çıkan bir şarkının bir programda çalınması vb.)

42 İnandırıcılık ve Harekete Geçirme
Kitle iletişim araçları bireyleri etkilemişlerse, harekete geçirme olasılıkları da fazladır.

43 Kamuoyu Oluşturma Kitle iletişim araçları, siyasal vb. olayları, konuları ve etkinlikleri sergileyerek kamuoyu oluşumuna katkı sağlayan temel etmenlerin en önemlisidir. Basın, çeşitli görüşlerin ifade edilebildiği bir forum olma özelliği taşıdığından, ülkedeki çok sesliliğe ve dolayısıyla demokrasiye büyük katkı sağlar. Basının görevi, belirli görüşlerin propogandasını yapmak değil, bireylerin kendi başlarına bir görüşe ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

44 Kitle İletişim Araçları
İletişim süreci içinde incelediğimiz kitle iletişim araçları iki şekilde karşımıza çıkmaktadır; kanal olarak (mesajların iletildiği araç-nesne olarak TV) kaynak olarak (spikerler, sunucular, yapımcılar ) (Örneğin, televizyon izlediğimizde)

45 Kitle iletişim araçları
1.Görsel iletişim; fotoğraf ve afişlerle.. 2.Yazılı ve görsel iletişim; gazete, dergi, broşür vb. Uzaktan yapılan sesli iletişim; radyo, TV, sinema vb…sesli ve görüntülü iletişim

46 Kitle iletişim araçları
Basılı (Yazılı) Kitle İletişim Araçları Elektronik Kitle İletişim Araçları

47 Basılı (Yazılı) Kitle İletişim Araçları
Gazeteler Dergiler Kitaplar Broşürler Yayın Ekleri Mektuplar El İlanları Firma/Şirket Bültenleri Dinleyici-Tüketici Mektupları Süreli Yayınlar Afış ve Pankartlar Basın Bültenleri Grafik/Şemalar İlan Tahtaları Araştırmalar Anketler Raporlar Yıllıklar vb.

48 Elektronik Kitle İletişim Araçları
Elektronik kitle iletişim araçları kulağa ve göze hitabeden araçlardır; Radyo Televizyon Film Bilgisayar ve projeksiyon bağlantıları Telefon Mobil telefon

49 Kitle İletişim Araçlarının Olumsuzlukları
Aile iletişimin azalması, yabancılaşma, Bireylerin aşırı bağımlılığı (özellikle internet); toplumsal olaylardan, grup tartışmalarından uzaklaştırmakta, toplumsal dayanışmayı yok etme, Bireylerde akılcı olmayan tüketim davranışlarına yol açma, İnsanların alışkanlık ve tutumlarını da etkileme (kuşku, saldırganlık, güvensizlik), Değer yargılarında aşınma ve değişmeye yol açma.


"Algılama Tanım Filtre, göndericinin ve alıcının kendilerine ulaşan mesajları değerlendirmeleriyle ilgilidir ve burada devreye algılama girer. ‘kişinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları