Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Göstericiler (Pointers) • Göstericiler  Güçlü fakat uzmanlaşması zor.  Programların referansa göre çağırımını sağlar.  Diziler ve stringlerle yakın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Göstericiler (Pointers) • Göstericiler  Güçlü fakat uzmanlaşması zor.  Programların referansa göre çağırımını sağlar.  Diziler ve stringlerle yakın."— Sunum transkripti:

1 Göstericiler (Pointers) • Göstericiler  Güçlü fakat uzmanlaşması zor.  Programların referansa göre çağırımını sağlar.  Diziler ve stringlerle yakın ilişkilidir.

2 Gösterici Değişkenlerini Bildirmek ve Gösterici Değişkenlerine Atama Yapmak • Gösterici değişkenleri  Değer olarak hafıza adreslerini içerir.  Normal bir değişken doğrudan kesin bir değer içerir.  Göstericileri kesin bir değer içeren değişkenlerin adreslerini tutar.  Bir değeri gösterici ile belirtmek dolaylama(Indirection) yapmak olarak adlandırılır.

3 Gösterici Değişkenlerini Bildirmek ve Gösterici Değişkenlerine Atama Yapmak • Gösterici bildirimleri  Gösterici değişkeni ile birlikte * kullanılır. int *myPtr;  Bu gösterim ’myPtr bir int göstericisidir’ ya da ‘myPtr, tamsayı tipinde bir nesneyi gösteriri.’ diye okunur.  Birden fazla gösterici için her değişkenden önce * kullanılmalıdır. int *myPtr1, *myPtr2;  Herhangi bir veri tipi için tanımlanabilirler.  Bir göstericiye 0,NULL ya da bir adres atanabilir.(0 ya da NULL hiçbir şeyi göstermez.)

4 Gösterici Operatörleri • & (adres operatörü)  Operandının adresini döndüren bir tekli operatördür. int y = 5; İnt *yPtr; yPtr = &y; //yPtr, y’nin adresini alır. //yPtr “gösterir“ y

5 Gösterici Operatörleri • * (içerik operatörü)  Operandının(Gösterici) gösterdiği nesnenin değerini döndürür.  *yPtr, y değerini döndürür.(çünkü yPtr, y’yi gösteririr)  * atama amaçlıda kullanılabilir. *yPtr=7; //y=7 oldu • * ve & operatörleri birbirlerinin tersidir.  Bir birlerini dengelerler. Not: Öncelik sırası olarak artırma operatörlerine eşittirler.

6 #include int main() { int a; int *aPtr; a=7; aPtr=&a; printf("aPtr'nin adresi %x",&aPtr); printf("\na'nin adresi %x" "\naPtr'nin degeri %x",&a,aPtr); printf("\na'nin degeri %d" "\n*aPtr'nin degeri %d",a,*aPtr); printf("\n* ve & birbirlerine tersidir." "\n*&aPtr %x\n&*aPtr %x",*&aPtr,&*aPtr); getch(); return 0; }

7 Fonksiyonları Referansa Göre Çağırmak • Gösterici argümanları ile referansa göre çağırmak  & operatörü ile argümanların adresleri geçirilir.  Hafızadaki gerçek konumunda değişiklik yapma şansına izin verir.  Diziler & ile geçirilmez çünkü dizi isimleri zaten birer göstericidir. • * Operatörü  Fonksiyon içindeki değişken için bir takma ad gibi kullanılır. void double( int *number ) { *number = 2 * ( *number ); }  *number alınan değişken için bir takma ad olarak kullanılmıştır.

8 #include int Kup(int); int main() { int sayi=5; printf("Sayinin esas degeri: %d",sayi); sayi=Kup(sayi); printf("\nSayinin yeni degeri: %d",sayi); getch(); return 0; } int Kup(int a) { return a*a*a; } #include void Kup(int *); int main() { int sayi=5; printf("Sayinin esas degeri: %d",sayi); Kup(&sayi); printf("\nSayinin yeni degeri: %d",sayi); getch(); return 0; } void Kup(int *aPtr) { *aPtr=(*aPtr)*(*aPtr)*(*aPtr); }

9 const Belirtecini Göstericilerle Kullanmak • const belirteci  Değişken değiştirilemez.  const eğer fonksiyonun değişkeni değiştirmesine gerek yoksa kullanılır.  Eğer bir const değişken değiştirilmeye çalışılırsa derleyici bunu yakalar ve hata mesajı verir. • const göstericiler  Sabit bir hafıza noktasını gösterirler.  Tanımlanırken ilk değer atanmalıdır.  int *const myPyr=&x;  Bir tamsayı için sabit gösterici  const int *myPtr=&x;  Sabit bir tamsayı için sabit olmayan gösterici  const int *const Ptr=&x;  Sabit bir tamsayı için sabit bir değişken;  x’in kendisi değişse bile *Ptr değişmez.

10 /*Sabit bir veriyi gösteren sabit olmayan bir gösterici kullanılarak bir stringin karakterlerini sırayla yazdırmak */ #include void printCharacters( const char * ); int main() { char string[] = "Strin karakterleri yaz."; printf( "String:\n" ); printCharacters( string ); printf( "\n" ); getch(); return 0; } void printCharacters( const char *sPtr ) { for ( ; *sPtr != '\0'; sPtr++ ) printf( "%c", *sPtr ); } /*Sabit bir veriyi sabit olmayan gösterici kullanarak değeri değiştirmeye çalışmak */ #include void f( const int * ); int main() { int y; f( &y ); return 0; } void f( const int *xPtr ) { *xPtr = 100; }

11 /*Sabit olmayan bir veriyi gösteren sabit bir göstericiyi değiştirmeye çalışmak */ #include int main() { int x, y; int * const ptr = &x; *ptr = 7; ptr = &y; return 0; } /* Sabit bir veriyi gösteren sabit bir göstericiyi değiştirmeye çalışmak*/ #include int main() { int x = 5, y; const int *const ptr = &x; printf( "%d\n", *ptr ); *ptr = 7; ptr = &y; return 0; }

12 Gösterici İfadeleri ve Gösterici Aritmetiği • Aritmetik operatörler göstericiler ile birlikte kullanılabilir.  Bir gösterici arttırılabilir/azaltılabilir.(++/--)  Bir tamsayı, göstericiye eklenebilir/çıkartılabilir.(+,+=/-,-=)  Göstericiler birbirlerinden çıkartılabilir.  İşlemler bir dizi üzerinde uygulanmıyorsa genelde anlamsızdır.

13 Gösterici İfadeleri ve Gösterici Aritmetiği • 4 byte’lık int’lerden oluşan 5 elemanlı bir dizi makinada 5 boyutlu int array’da tutulsun( v’dizisi)  vPtr=v veya vPtr=&v[0]; Burada vPtr,v’nin ilk elemanını gösterir.  vPtr=3000 olsun.  vPtr+=2; vPtr’yi 3008 yapar.  vPtr artık v[2]’yi göstermektedir. Bunun nedeni göstericiye, gösterdiği nesnenin boyutuyla o tamsayıyı çarparak ekler veya çıkarır. Byte sayısı o veri tipine bağlıdır.

14 Gösterici İfadeleri ve Gösterici Aritmetiği • Göstericilerden çıkarma  Gösterici değişkenleri birbirinden çıkarılabilir. vPtr2 = &v[2]; vPtr = &v[0];  vPtr2-vPtr’nin sonucu 2 olacaktır. • Gösterici karşılaştırma( )  Göstericiler aynı dizinin elemanlarını göstermiyorsa anlamsızdır.  Daha yüksek numaralı dizi elemanının tespiti için kullanılır.  Göstericinin ‘0’ ya da ‘NULL’ olup olmadığının kontrolü için kullanılır.

15 Gösterici İfadeleri ve Gösterici Aritmetiği • Aynı tipteki göstericiler birbirlerine atanabilirler.  Eğer aynı değilse dönüşüm operatörü kullanılmalıdır.  İstisna: void tipi gösterici(void*)  Genel göstericidir. Herhangi bir tipini temsil edebilir.  Tüm göstericiler void tipi bir göstericiye atanabilir. void gösterici her tipte göstericiye atanabilir.  void tipindeki göstericilerin nesnelerine erişilemez. Erişim için veri tipi net bilinmelidir.

16 Göstericiler ve Diziler Arasındaki İlişki • Diziler e göstericiler yakın ilişkilidir.  Dizi ismi sabit bir gösterici gibidir.  Göstericiler, dizilerin belirteçle gösterimi de dahil her işlemde kullanılabilirler. • b[5] dizi ve bPtr göstericisi tanımlansın. • Birini diğerinin yerine kullanabilmek için eşitleyelim: bPtr=b;  Dizi ismi b aslında b[5] dizisinin ilk elemanın adresidir. bPtr=&b[0];  Açıkça bPtr’ye b dizisinin ilk elemanının adresi atanmıştır.

17 Göstericiler ve Diziler Arasındaki İlişki • b[3] elemanı  *(bPtr+3) şeklinde de erişilebilir. Burada 3 offset olarak adlandırılır. Gösterime gösterici/offset denir.  bPtr[3]şeklinde de erişilebilir. Buna da gösterici/belirteç gösterimi denir. bPtr[3],b[3] ile birdir.  Aynı zaman *(b+3) şeklinde dizi üstünde gösterici aritmetiği yardımıyla da erişilebilir.

18 #include int main() { int b[] = { 10, 20, 30, 40 }; int *bPtr = b; int i, offset; printf( "d dizi asagidaki metdolarla yazilmistir:\n" "Dizi belirtecleri yontemi\n" ); for ( i = 0; i < 4; i++ ) printf( "b[ %d ] = %d\n", i, b[ i ] ); printf( "\nGosterici/offset yonetmi,\n" "gosterici dizinin ismiyken\n" ); for ( offset = 0; offset < 4; offset++ ) printf( "*( b + %d ) = %d\n", offset, *( b + offset ) ); printf( "\nGosterici belirtec yontemi\n" ); for ( i = 0; i < 4; i++ ) printf( " bPtr[ %d ] = %d\n", i, bPtr[ i ] ); printf( "\nGosterici/offset yontemi\n" ); for ( offset = 0; offset < 4; offset++ ) printf( "*( bPtr + %d ) = %d\n", offset, *( bPtr + offset ) ); getch(); return 0; }

19 Dinamik Hafıza Tahsisi • Standart kütüphanedeki malloc(), calloc(), realloc(), free() fonksiyonları ile program dinamik olarak bellek alanı isteyebilir. • İstenen belleğin başlangıç adresi bir işaretçide tutularak ile bu bellek üzerinde işlem yapılır. • void* malloc(boyut) boyut byte kadar yeni bellek alanı ayırır. • void* calloc(adet, boyut) boyut*adet byte kadar yeni bellek alanı ayırır. • void* realloc(işaretçi, boyut) işaretçi tarafından işaret edilen bellek alanını boyut byte kadar olacak şekilde değiştirir. • free(işaretçi) işaretçi için ayrılan bellek alanı geri verilir.

20 #include int main(){ int *x,i,N,toplam=0; float ortalama; printf("Eleman sayisi "); scanf("%d",&N); x = (int *) malloc(N*sizeof(int)); //N tane int gözü isteniyor (Nx2 byte) printf("Elemanlari girin:\n"); for(i=0;i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/7/1996310/slides/slide_20.jpg", "name": "#include int main(){ int *x,i,N,toplam=0; float ortalama; printf( Eleman sayisi ); scanf( %d ,&N); x = (int *) malloc(N*sizeof(int)); //N tane int gözü isteniyor (Nx2 byte) printf( Elemanlari girin:\n ); for(i=0;i

21 Gösterici Dizileri • Diziler göstericiler içerebilir. • Örneğin; takım string dizisini ele alalım char *takim[4]={"kupa", "karo","sinek","maca"};  C’de stringl’er, gerçekte ilk karakteri gösteren göstericilerdir.  char*- takım’in her bir elemanı char gösteren bir göstericidir.  String’ler aslında takım dizisinde tutulmazlar sadece bu string’leri gösteren göstericiler tutulut.

22 Fonksiyonları Gösteren Göstericiler • Bir fonksiyonu gösteren gösterici  Fonksiyonunun adresini tutar.  Bir dizi isminin ilk elemanın adresi olmasına benzer.  Fonksiyon isimleri, fonksiyonun görevini yapan kodun hafızadaki başlangıç adresidir. • Fonksiyonları gösteren göstericiler  Fonksiyonlara geçirilebilir.  Fonksiyonlardan geri döndürülebilir.  Fonksiyon gösteren diğer göstericilere atanabilir.

23 #include void yazdir(int,int,int(*)(int,int)); int kucuk(int,int); int buyuk(int,int); int main() { int a,b,secim; printf("Iki tamsayi giriniz: "); scanf("%d%d",&a,&b); printf("Buyuk olani bulmak icin 1" " kucuk olani bulmak icin 2 giriniz: "); scanf("%d",&secim); if(secim==1) yazdir(a,b,buyuk); else yazdir(a,b,kucuk); getch(); return 0; } void yazdir(int a,int b,int(*kar)(int,int)) { int sonuc=0; sonuc=(*kar)(a,b); printf("Sonuc: %d",sonuc); } int kucuk(int a,int b) { if(ab) return a; else return b ; }


"Göstericiler (Pointers) • Göstericiler  Güçlü fakat uzmanlaşması zor.  Programların referansa göre çağırımını sağlar.  Diziler ve stringlerle yakın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları