Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği"— Sunum transkripti:

1 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bu Kanun Kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Denetim Yetkisi Mustafa YAVUZ Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi 12 Kasım 2012 Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği

2 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Başlangıç (md. 1-10). I. Kitap- Ticari İşletme (md ). II. Kitap- Ticaret Şirketleri (md ). III. Kitap- Kıymetli Evrak (md ). IV. Kitap- Taşıma İşleri (md ). V. Kitap- Deniz Ticareti (md ). VI. Kitap- Sigorta Hukuku (md ). Son Hükümler (md ). Toplam madde sayısı: 1535 md. + 6 geçici md.

3 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Yeni TTK; Şeffaflık, Hesap Verebilirlik, Kurumsallaşma, Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme, Rekabet Gücünün Artırılması, Kayıt Dışılığın Önlenmesi, Hedefleriyle Ticari Yaşamı Düzenlemek Üzere Hazırlanmıştır.

4 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Yeni TTK bazı istisnalar dışında 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6335 sayılı Kanun ile Yeni TTK’nın yüzden fazla maddesinde değişiklik yapılmıştır.

5 6335 SAYILI KANUNLA YAPILAN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER
Bütün sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olması kuralı terk edilerek, denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. İşlem denetçiliği tamamen kaldırılmıştır. Şirkete borçlanma yasağı yumuşatılmıştır. Şirket yöneticileri hakkında öngörülen adli cezaların birçoğu idari para cezasına dönüştürülmüş, bir kısmının cezası da hafifletilmiştir. Ticari defterlerin TMS’ye göre tutulması zorunluluğundan vazgeçilmiştir. Şirket yöneticilerine yönelik bilgilerin her türlü belgede yer alması zorunluluğu netleştirilmiştir. Açılış ve kapanış onayına tabi defterler ile bunlara ilişkin sürelerde değişikliğe gidilmiştir.

6 6335 SAYILI KANUNLA YAPILAN TEMEL DEĞİŞİKLİKLER
Denetçi olabilecekler, denetçi olamayacaklar ve denetçi rotasyonuna ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir. Limited şirketlerin kuruluşunda sermayenin tamamının peşin ödenmesi zorunluluğu değiştirilmiştir. Her sermaye şirketi için getirilen internet sitesi kurma zorunluluğu sadece bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinden temsile yetkili en az bir üyenin yerleşme yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması şartı ile yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması zorunluluğu kaldırılmıştır. İmtiyazlı pay tesis edemeyecek şirketlere ilişkin düzenleme yapılmıştır.

7 YTTK Kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Görevleri
Ticaret Şirketlerinin Denetimi, Ticaret Siciline İlişkin Görevler ve Sicilin Denetimi, Ticaret Şirketlerine İlişkin Görevler, İkincil Düzenleme Hazırlama ve Yayımlama Görevi,

8 “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi, Yeni TTK’nın ticari işletme ve ticaret şirketleri kitapları ile başlangıç ve son hükümler bölümlerinde, toplam 26 maddede 42 kez tekrarlanmıştır.

9 Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
Denetimi

10 Anayasanın “Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti” başlıklı 48. maddesi;
“Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.” hükmünü havidir.

11 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Madde 210- Ticaret şirketlerinin, bu Kanun kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir. Bu denetimin ilkeleri ve usulü ile denetime tabi işlemler Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.

12 Yeni TTK’nın 210. maddesinde yapılan düzenleme ile Bakanlığın denetim kapsamı genişletilmiştir. Eski TTK’ya göre sadece sermaye şirketleri (anonim ve limited şirketler) denetime tabi iken, Yeni TTK’da bu kapsam ticaret şirketleri (kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler ile kooperatifler) olarak belirlenmiştir.

13 Mülga 6762 Sayılı TTK Madde 274- Anonim şirketlerinin muameleleri, bir tüzük ile tayin olunacak şekilde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ticaret müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim, bilançonun açıklık ve doğruluk esasları çerçevesinde yapılacak incelemeyi de kapsar. Madde 556- (…) Limited şirketin vekaletlerce murakabesi hakkında anonim şirketin bu hususlara müteallik hükümleri tatbik olunur.

14 Ortaklıkların Denetiminde Dair Tüzük
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 15/07/ /4656 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 29/06/ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 07/08/

15 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
Madde 2- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır: (…) l) Şirketler, kooperatifler ve ticaret sicili memurlukları ile esnaf ve sanatkâr sicil kayıtlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek.

16 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI Madde 16- (…) c) Ticaret İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlığının görevleri şunlardır. 2) Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli ve yabancı şirketler ile ilgili inceleme, denetim ve soruşturma yapmak.

17 Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Yeni TTK’nın 210. maddesinde öngörülen Yönetmelik, 28/08/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

18 Denetimde Korunması Hedeflenen Menfaatler ve Öncelik Sırası
Şirket tüzel kişiliğinin menfaati, Şirket ortaklarının menfaati, Şirket alacaklılarının menfaati, İlgili diğer kimselerin menfaati, Kamunun menfaati,

19 Denetlenen Şirket Sayısı Düzenlenen Rapor Sayısı
Yılları Arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince Denetlenen Şirket Sayısı Yıl Denetlenen Şirket Sayısı Düzenlenen Rapor Sayısı 2007 47 78 2008 60 89 2009 43 2010 53 91

20 Denetimin Amacı Yönetmelikte denetimin amacı; “ticaret şirketlerinin Yeni TTK’ya ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere uygun işlem yapmalarını sağlamak” şeklinde tarif edilmiştir.

21 Denetimin Amacı Yönetmelikte belirtilen amaç dışında ayrıca denetimlerde, şirketlerin ekonomik sistem içindeki özel konumları itibariyle ortaya çıkacak bir bozulma çok ciddi olumsuzluklar oluşturacağı için bahsi geçen şirketlere olan güvenin sağlanması, pekiştirilmesi, bu güvenin sarsılmasının önlenmesi, bu şirketlerde yoğunlaşmış olan birçok menfaatin korunması ve dengelenmesi hedeflenmektedir.

22 Ticaret Şirketlerinin Bakanlığın Denetimine Konu İşlemleri
a) Kuruluş işlemleri, b) Ticaret siciline tescil ve ilan işlemleri, c) Ticaret unvanına ve işletme adına ilişkin işlemler, ç) Ticari defterlere ilişkin işlemler, d) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri, e) Şirketler topluluğuna, bağlılığa ve hakimiyete ilişkin işlemler, f) Genel kurulun çağrılmasına, toplanmasına, karar almasına, görevlerine ve yetkilerine ilişkin işlemler, g) Yönetim organının oluşumuna, toplanmasına, karar almasına, sorumluluğuna, görev ve yetkilerine yönelik işlemler,

23 Ticaret Şirketlerinin Bakanlığın Denetimine Konu İşlemleri
ğ) Denetçinin seçilmesine ilişkin işlemler, h) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin işlemler, ı) Paya ve sermaye koyma borcuna ilişkin işlemler, i) Menkul kıymet işlemleri, j) Sermayenin artırılması, azaltılması ve tamamlanması işlemleri, k) Finansal tablolara, yıllık faaliyet raporlarına ve yedek akçelere yönelik işlemler, l) Kâr, kazanç ve tasfiye payına ilişkin işlemler, m) Elektronik ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin işlemler, n) Sona erme ve tasfiyeye yönelik işlemler, o) Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere konu işlemler.

24 Ticaret Şirketlerinin Bakanlığın Denetimine Konu İşlemleri
Kuruluşları ve faaliyetleri diğer kanunlarla düzenlenen ticaret şirketlerinin, bu maddenin birinci fıkrasında sayılan ancak ilgili kanunları uyarınca münhasıran yetkili bakanlık, kurul, kurum veya kuruluş tarafından denetlenmesi hüküm altına alınmayan işlem veya işlemleri Bakanlığın denetimine tabidir. Örneğin; halka açık şirketler, bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri, enerji alanında faaliyet gösteren şirketler bu kapsamdır.

25 Ticaret Şirketlerinin Bakanlığın Denetimine Konu İşlemleri
Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüzel kişiliği sona eren ticaret şirketlerinin işlemlerini, defterlerin ve belgelerin saklanma süresini göz önünde bulundurarak denetleyebilecektir. Yeni TTK’nın 82. maddesine göre ticaret şirketlerine ait defter ve belgelerin on yıl süreyle saklanması gerekmektedir. Dolayısıyla bu şirketlerin işlemlerinin, tüzel kişiliğin sona erdiği tarihten itibaren on yıl içinde denetlenmesi mümkündür.

26 Denetim İlkeleri Ticaret şirketlerinin işlemleri; tarafsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik ve mesleki özen ilkeleri başta olmak üzere aşağıdaki esaslara göre denetlenecektir. Denetim kanıtlarının toplanmasında, önyargısız ve tarafsız davranma, Toplanan kanıtlar, adil ve nesnel şekilde değerlendirme, Ulaşılan sonuçlar, yeterli ve uygun kanıtlara dayandırma ve bu konuda azami mesleki özen ve dikkat gösterme, Gerektiğinde denetlenenlerin incelenen işlemler hakkındaki görüşleri alma, Denetim faaliyetleri yerine getirilirken kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etme, Denetim çalışmalarını dürüstlük ve sorumluluk duygusu içinde yürütme Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlanması aşamalarında gizliliğe riayet etme,

27 Kayıt sisteminin kontrolü Hesaplama Belge incelemesi Örnekleme
Denetim Teknikleri Varlık incelemesi Gözlem Doğrulama Bilgi toplama Kayıt sisteminin kontrolü Hesaplama Belge incelemesi Örnekleme

28 Ticaret şirketlerinin işlemleri, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişleri,
Denetim Usulü Ticaret şirketlerinin işlemleri, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişleri, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, Gümrük ve Ticaret Müfettiş yardımcıları, tarafından denetlenecektir.

29 Bakanlık ticaret şirketlerinin denetimine, Resen veya
Denetim Usulü Bakanlık ticaret şirketlerinin denetimine, Resen veya Ortakların yahut üçüncü kişilerin istem, ihbar, şikayetleri, üzerine karar verebilecektir.

30 Denetim Sonrasında Düzenlenecek Raporlar
1) Teftiş Raporu: Ticaret şirketlerinin belli bir döneme ait işlemlerinin, örnekleme ve amaca uygun diğer denetim teknikleri kullanılarak, Kanuna ve Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere uygunluğunun incelenmesi sonucunda düzenlenen rapordur. 2) Soruşturma Raporu: Denetim sırasında, kamu adına soruşturmayı ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğinin öğrenilmesi durumunda yetkili makamlara bildirilmek üzere düzenlenen rapordur. 3) İnceleme Raporu: Teftiş ve soruşturma raporlarına konu olmayan hususlarda düzenlenen rapordur.

31 Denetim Sonrasında Düzenlenecek Raporlar
Ticaret şirketlerinin, kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğunun Bakanlık denetim elemanlarınca tespit edilmesi halinde Bakanlıkça fesih davası açılabilmesi için inceleme raporu düzenlenecektir. Denetim çalışmaları sonucunda aşağıdaki hususlara ilişkin yapılan tespit ve önerilere teftiş veya inceleme raporlarında yer verilecektir. a) İlgililerin hukuki sorumluluğunu gerektiren durumların genel kurul gündemine alınarak ortakların bilgisine sunulması. b) İdari para cezalarının uygulanması. c) Diğer bakanlık, kurul, kurum ve kuruluşların görev alanına giren ve bunlar tarafından tedbir alınmasını veya denetim yapılmasını gerektiren durumların yetkili birimlere bildirilmesi.

32 Türk Ceza Kanunundaki Şirket Yetkilileri Tarafından İşlenebilecek Suçlar
GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA Madde (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi hâlinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

33 Türk Ceza Kanunundaki Şirket Yetkilileri Tarafından İşlenebilecek Suçlar
DOLANDIRICILIK Madde (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir. NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK Madde (1) Dolandırıcılık suçunun; (…) h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında, işlenmesi hâlinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

34 Türk Ceza Kanunundaki Şirket Yetkilileri Tarafından İşlenebilecek Suçlar
ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ Madde (1) Bir şirket veya kooperatifin kurucu, ortak, idareci, müdür veya temsilcileri veya yönetim veya denetim kurulu üyeleri veya tasfiye memuru sıfatını taşıyanlar, kamuya yaptıkları beyanlarda veya genel kurula sundukları raporlarda veya önerilerde ilgililerin zarara uğramasına neden olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlarsa altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

35 Denetlenenlerin Yükümlülükleri
Ticaret şirketlerinin yönetim organlarının üyeleri, yönetimle görevlendirilen kişiler, komiteler ve şirket çalışanları; Gizli dahi olsa yazılı veya elektronik ortamda tutulan her türlü defter, kayıt, dosya, tutanak ve belgeleri denetim elemanlarının talebi üzerine uygun süre içinde vermek, Bunları incelemelerine hazır bulundurmakla veya gösterecekleri yere getirip denetim elemanınca gerekli görülmesi halinde tutanak karşılığında teslim etmek, Onaylı örneklerini vermek, Tutanakları imzalamak,

36 Denetlenenlerin Yükümlülükleri
Tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak açmak, Elektronik ortamda tutulan kayıtları okunabilir hale getirmek, Sözlü veya yazılı olarak sorulan hususlara ilişkin bilgileri ve cevapları vermek, Para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, Denetimin gereği gibi yürütülebilmesi için denetim elemanlarına görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak, Gereken yardımı ve kolaylığı göstermek Diğer önlemleri almak ile yükümlüdürler.

37 Denetlenenlerin Yükümlülükleri
Defterlerin teslim edilmesine ilişkin uygun süre iki iş gününden az on iş gününden fazla olamayacaktır. Bu süre, ticaret şirketinin işlem hacmi, organizasyon yapısı ve denetimin kapsamı göz önünde bulundurularak denetim elemanınca belirlenecek ve yazılı veya sözlü olarak ilgililere bildirilecektir. Haklı sebeplerin varlığı halinde bu süre denetim elemanınca uzatılabilecektir.

38 Denetlenenlerin Yükümlülükleri
Denetim elemanlarınca istenilen defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgilerin belirlenen sürede verilmemesi veya eksik verilmesi ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarının engellenmesi halinde bu fiillerden sorumlu olanlar denetim elemanlarınca yazılı olarak uyarılacaktır. Uyarı yazısında, verilen süre içinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin Kanunun 562/4. maddesi uyarınca cezai sorumluluk gerektirdiği belirtilecektir. Sözkonusu yazıyı tebellüğ etmekten kaçınan veya uyarı yazısına rağmen verilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında ise kamu adına soruşturma ve kovuşturma yapılması için soruşturma raporu düzenlenecektir.

39 Yeni TTK md. 562 (Dördüncü Fıkra)
“Bu Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, 210/1. maddesine göre denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.” NOT:Yeni TTK’nın ilk halinde bu suçun cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası idi.

40 Diğer Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yükümlülükleri
Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, noterler, bankalar, sigorta şirketleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, denetimin gereği olarak, denetim elemanı tarafından istenilen bilgileri, belgeleri, kayıtları ve raporları gerek elektronik ortamda gerekse de yazılı olarak vermekle ve gerekli yardımı sağlamakla yükümlüdürler.

41 Bakanlığın Ticaret Siciline İlişkin Görevleri ve Sicilin Denetimi

42 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Ticaret Siciline İlişkin Görevleri
Ticaret sicili müdürlüklerinin kuruluşuna izin vermek ve faaliyetlerini denetlemek, Ticaret sicili müdürlerinin ve yardımcılarının atanma ve görevden alınmasında uygun görüş vermek, Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ve sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin çalışmaları yürütmek, MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)

43 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Ticaret Siciline İlişkin Görevleri
Bakanlık ticaret sicili müdürlüklerinin faaliyetlerini her zaman denetlemeye ve gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri, Bakanlıkça alınan önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür. Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumludur. Ticaret sicili müdürü ve yardımcıları ile diğer personeli, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş sayılır.

44 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GÖREVLERİ

45 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Ticaret Şirketlerine İlişkin Görevleri
Kuruluşuna Bakanlıkça İzin Verilecek Anonim Şirketleri Bir Tebliğle Belirlemek ve Bu Şirketlerin Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişikliklerine İzin Vermek, Yönetmelikle Belirlenecek Olan Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirmek, Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemine Girmesine ve Çıkmasına İzin Vermek, Sistemden Çıkarmak,

46 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Ticaret Şirketlerine İlişkin Görevleri
Şirketi Temsile Yetkili Tasfiye Memurlarından Hiçbiri Türk Vatandaşı Değilse ve Hiçbirinin Türkiye’de Yerleşim Yeri Bulunmuyorsa Tasfiye Memuru Atanmasını İstemek ve Şirketin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Depo Edileceği Bankayı Belirlemek, Ticaret Şirketlerinin İşlemlerini Kanunun 210. Maddesi Uyarınca Denetlemek, Yeni TTK’nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Hükümlerinin Uygulamasıyla İlgili Tebliğler Yayımlamak,

47 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Ticaret Şirketlerine İlişkin Görevleri
Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlemlerde veya Bu Yönde Hazırlıklarda ya da Muvazaalı İş ve Faaliyetlerde Bulunduğu Belirlenen Ticaret Şirketleri Hakkında Fesih Davası Açmak, Uzun Süreden Beri Kanunen Gerekli Olan Organlarından Biri Mevcut Olmayan veya Genel Kurulu Toplanamayan Şirketlerin Feshi İçin Mahkemeye Başvurmak,

48 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞININ İKİNCİL DÜZENLEME HAZIRLAMA VE YAYIMLAMAYA İLİŞKİN GÖREVLERİ

49 Yönetmelik ve Tebliğler
6335 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Uyarınca Bakanlıkça Çıkarılacak Yönetmelik ve Tebliğlerin 1 Ocak 2013 Tarihine Kadar Yürürlüğe Konulması Gerekmektedir. 12 Kasım 2012 Tarihi İtibariyle 8 Yönetmelikten 3’ü, 9 Tebliğ’den de 6’sı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

50 Ticaret Sicili Yönetmeliği (Bakanlar Kurulu çıkartacaktır.)
Yönetmelikler Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (28 Ağustos 2012 – RG) Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (28 Ağustos 2012 – RG) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik (28 Ağustos 2012 – RG) Ticaret Sicili Yönetmeliği (Bakanlar Kurulu çıkartacaktır.)

51 Yönetmelikler 5) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 6) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Tanımlayan Ölçütlerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik 7) Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik 8) Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği (İhtiyari)

52 Tebliğler Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (9 Ağustos 2012 – RG), Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (29 Ağustos 2012 – RG), Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ (29 Ağustos 2012 – RG), Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ (29 Ağustos 2012 – RG)

53 Tebliğler 5) Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ (31 Ekim 2012 – RG), 6) Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (19 Ekim 2012 – RG), 7) Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kurulmasına ve Sicil İşlemlerinde İşbirliğinin Sağlanmasına Dair Tebliğ, 8) Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İznine Tabi Olan Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, 9) Elektronik Ortamda veya Dosyalama Suretiyle Tutulacak Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ,

54 TEŞEKKÜR EDERİM.


"Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları