Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 18 EYLÜL 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 18 EYLÜL 2012."— Sunum transkripti:

1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 18 EYLÜL 2012

2 Yeni Türk Ticaret Kanunu 13 Ocak 2011 Tarihinde TBMM Genel Kurulunda Mutabakatla Kabul Edilmiş Ve 6102 Sayılı Kanun Olarak 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 26 Haziran 2012 Tarihli ve 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Yeni Tük Ticaret Kanunu’nda, Başlık Altında 25 Maddeyi Etkileyen Temel Değişiklik, Başlık Altında 84 Maddeyi Etkileyen Tali Değişiklik Yapılmıştır.

3 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 1535 Madde ve 9 Geçici Maddeden Oluşmaktadır. Kanun 1 Temmuz 2012 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir. Kanunun, Bağımsız Denetime İlişkin Hükümleri İle Finansal Tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Tutulmasına İlişkin Hükümleri 1 Ocak 2013 Tarihinde Yürürlüğe Girecektir. Kanunun, Bağımsız Denetime Tabi Şirketler İçin İnternet Sitesi Kurma Yükümlülüğüne İlişkin Hükümleri 1 Temmuz 2013 Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

4 Yeni Türk Ticaret Kanunu; - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme, - Rekabet Gücünün Artırılması, - Kayıt Dışılığın Önlenmesi Hedefleriyle Ticari Yaşamı Düzenlemek Üzere Hazırlanmıştır.

5 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler - Elektronik Ortamda Ticaret Sicili Kayıtları ve İşlemleri - Bağımsız Denetime Tabi Sermaye Şirketleri İçin Zorunlu İnternet Sitesi (İnternet Sitesinde Şirketçe Kanunen Yapılması Zorunlu İlanlar Yayımlanacaktır.) - Elektronik Ortamda Fatura ve Teyit Mektupları - Elektronik Ortamda İhbar, İtiraz vb. Beyanlar - Elektronik Posta İle Genel Kurul Çağrıları - İnternet Ortamında E-İmza İle Toplantıya Katılma, Öneri Sunma, Oy Kullanma

6 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler - Ticaret Unvanı ve İşletme Adının Korunması İçin Tedbirler - Ticari İşletme Tanımı Yapılmıştır. - Sermaye Şirketleri Ticari İşletmelere Dönüşebilecektir. - Vakıflara da Ticari İşletme Kurma İmkanı Getirilmiştir. - Ticari Defterlerin Tutulması ve Saklanmasında Yeni Düzenlemeler - Defterlerin VUK’a Göre Tutulması, Finansal Tabloların ise (Bilanço – Gelir Tablosu) Muhasebe Standartlarına Göre Düzenlenmesi Öngörülmüştür .

7 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler - İşletme Konusu Dışında Üçüncü Kişilerle Yapılan İşlemler Artık Şirketi Bağlayacak - Şirketlerin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmesinde Yeni Esaslar - Alacaklıları ve Şirket Çalışanlarını Koruyucu Düzenlemeler - Şirketler Topluluğu - Bağımsız Denetim ( Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketleri Belirleme Yetkisi Bakanlar Kurulu’na Verilmiştir.)

8 Anonim Şirketlere Getirilen Yenilikler Tek Kişilik Anonim Şirket Kurulabilecek. - Şarta Bağlı Sermaye Artırımı İmkanı Getirildi. - Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesine Belli Şartlar Dahilinde İmkan Sağlandı. - Halka Açık Olmayan Şirketlerde de Birikimli Oy Kullanılabilecek

9 Anonim Şirketlere Getirilen Yenilikler - Pay Sahiplerinin Şirketten Borç Alabilmeleri Belirli Şartlara Bağlanmıştır Sermaye Taahhüdünden Doğan Vadesi Gelmiş Borçlar İfa Edilmedikçe, 2. Serbest Yedek Akçelerle Birlikte Kar Geçmiş Yıl Zararlarını Karşılamıyorsa Pay Sahipleri Şirkete Borçlanamaz Pay Sahibi Olamayan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Olmayan Üçüncü Dereceye Kadar Kan ve Kayın Hısımları Şirkete Nakit Olarak Borçlanamaz.

10 Anonim Şirketlerde Yönetim Kurullarına İlişkin Düzenlemeler - Anonim Şirket Yönetim Kurulları İç Yönerge Hazırlayacak - Anonim Şirket Yönetim Kurulları, Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Tutulmuş Finansal Tabloları Genel Kurula Sunmakla Yükümlü Olacak - Anonim Şirket Yönetim Kurulları Gerekli Hallerde Riskin Erken Teşhisi Komitesi Kuracak - Yönetim Kurulu Üyeleri, Görev Kusurlarıyla Şirkete Verebilecekleri Zarar İçin İsteğe Bağlı Olarak Sigorta Yaptırabilecek

11 Anonim Şirketlerde Yönetim Kurullarına İlişkin Düzenlemeler - Tek Kişilik Yönetim Kurulu - Pay Sahibi Olmayanlar da Yönetim Kurulu Üyesi Olabilir - Tüzel Kişiler Yönetim Kurulu Üyesi Olabilir - Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantıları Yapılabilecek

12 Limited Şirketlere Getirilen Yenilikler - Tek Kişilik Limited Şirket Kurulabilecektir. - Asgari Sermaye Tutarı On Bin Türk Lirası Olmuştur. - Pay Devrinin Tescili Zorunlu Olmuştur. - İntifa Senedi Çıkarabilecektir. - Limited Şirketler İçin Öz Sermayenin Yerini Tutan Ödünçler Düzenlenerek, Ek Ödeme Yükümlülüklerine Yer Verilmiştir. - Nakden Taahhüt Edilen Payların İtibari Değerinin En Az % 25’i Tescilden Önce, Kalanı Tescili İzleyen 24 Ay İçerisinde Ödenecektir.

13 Limited Şirketlere Getirilen Yenilikler - Anonim Şirketlerde Olduğu Gibi Pay Sahiplerinin Şirketten Borç Alabilmeleri Belirli Şartlara Bağlanmıştır Sermaye Taahhüdünden Doğan Vadesi Gelmiş Borçlar İfa Edilmedikçe, 2. Serbest Yedek Akçelerle Birlikte Kar Geçmiş Yıl Zararlarını Karşılamıyorsa Pay Sahipleri Şirkete Borçlanamaz Pay Sahibi Olamayan Müdürler ile Müdürlerin Pay Sahibi Olmayan Üçüncü Dereceye Kadar Kan ve Kayın Hısımları Şirkete Nakit Olarak Borçlanamaz.

14 Şirket Birleşmelerinde Aynı Türden Olma Şartı Kaldırılmıştır.
birleşebilir. Sermaye şirketleri Sermaye şirketleriyle, Kooperatiflerle, Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle Şahıs şirketleri Şahıs şirketleriyle, Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle, Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle, Kooperatifler Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle,

15 Şirketlere Tür Değiştirme Serbestisi Tanınmıştır.
dönüşebilir. Sermaye şirketi Başka türde bir sermaye şirketine, Kooperatife, Kollektif şirket Sermaye şirketine, Komandit şirkete, Komandit şirket Kollektif şirkete, Kooperatif

16 Münfesih Şirketlere İlişkin Düzenleme
Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Karşın Tasfiye Edilmeyerek Ticaret Sicili Kayıtlarından Terkin Edilmeyen Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Kısa Yoldan Tasfiyelerine İmkan Sağlanmıştır. Ülkemizde 31 Aralık 2011 Tarihi İtibariyle Ticaret Sicili Kayıtlarına Göre Gayri Faal Şirket Ve Gayri Faal Kooperatif Bulunmaktadır. Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren 2 Yıl İçerisinde; 6762 S. TTK Hükümlerine Göre Münfesih Olan Anonim ve Limited Şirketlerin, 6102 S. TTK’nın Yürürlüğünden İtibaren 2 Yıl İçinde Münfesih Olacak Anonim ve Limited Şirketlerin Herhangi Bir Nedenle Dağılmış Olan Kooperatiflerin, Tasfiye İşlemlerine Daha Önce Başlanmış Ancak Genel Kurulun Toplanamaması Nedeniyle Ara Bilançolarını veya Son ve Kati Bilançosu Genel Kurula Tevdi Edilemediği İçin Terkin İşlemi Yapılamayan Şirket Veya Kooperatiflerin, Kısa Yoldan Ve Kolaylaştırılmış Şekilde Tasfiye Yapılarak Ticaret Sicilinden Kayıtlarının Silinebilmesine İmkan Sağlanmaktadır.

17 Kapsamdaki Şirketlerin Kendi Bildirdikleri Tasfiye Memurları
Vasıtasıyla Kolaylaştırılmış Şekilde 6 Ay İçinde Tasfiyeleri ile Ticaret Sicili Müdürlüğü Tarafından Yapılan İlana Cevap Vermemeleri veya Tasfiye Memuru Bildirmemeleri Durumunda Ticaret Sicili Müdürü Tarafından Re’sen Terkin Edilmeleri Öngörülmektedir. Alacaklılar veya Menfaat Sahiplerine Terkin Tarihinden İtibaren 5 Yıl İçinde İhya Hakkı Tanınmaktadır. Ticaret Sicilinden Silinen Şirket veya Kooperatiflerin Ortaya Çıkabilecek Malvarlığı 10 Yıl Sonunda Hazineye İntikal Edecektir. Yapılacak Tescil ve Kayıt Silme İşlemleri Her Türlü Harçtan, Bu İşlemler İçin Düzenlenecek Kağıtlar Damga Vergisinden Müstesnadır. İlanlardan Ücret Alınmaz. Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Anonim Şirketler ve Kooperatiflerin Kanuni Temsilcileri ile Limited Şirket Ortaklarının, Silinme Tarihinden Önceki Kamu Borçlarından Doğan Sorumlulukları 21/7/1953 Tarihli Ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Devam Edecektir.

18 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Görevleri 1. Ticaret Sicili 2. Ticaret Şirketleri 3. Denetim 4. Yönetmelik ve Tebliğler

19 Ticaret Siciline İlişkin Görevler
- Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kuruluşuna İzin Vermek ve Faaliyetlerini Denetlemek - Ticaret Sicili Müdürlerinin Atanma ve Görevden Alınmasında Uygun Görüş Vermek - Ticaret Sicli Kayıtlarının Elektronik Ortamda Tutulmasına ve Sicil İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Çalışmaları Yürütmek MERSİS : “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi”

20 Ticaret Şirketlerine İlişkin Görevler
- Kuruluşuna Bakanlıkça İzin Verilecek Anonim Şirketleri Belirlemek ve Bu Şirketlerin Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişikliklerine İzin Vermek - Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Görevlendirmek - Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemine Girmesine ve Çıkmasına İzin Vermek, Sistemden Çıkarmak

21 Ticaret Şirketlerine İlişkin Görevler
- Şartları Oluştuğu Takdirde Yeni Tasfiye Memuru Atanmasını İstemek, Şirketin Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Depo Edileceği Bankayı Belirlemek - Ticaret Şirketlerinin İşlemlerini Kanunun 210’uncu Maddesi Uyarınca Denetlemek - Kanunda Belirtilen Durumların Oluşması Halinde Ticaret Şirketleri Hakkında Fesih Davası Açmak

22 - 7 Yönetmelik - 10 Tebliğ - Uygulama Tebliği
Yönetmelik ve Tebliğler - 7 Yönetmelik Tebliğ - Uygulama Tebliği

23 Yönetmelik ve Tebliğler
6335 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikle Bakanlığımızca Hazırlanması Gereken 3 Tüzük Yönetmeliğe 7 Yönetmelikten İki Adedi Tebliğe Dönüştürülmüştür Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Uyarınca Bakanlığımızca Çıkarılacak Yönetmelik ve Tebliğlerin 1 Ocak 2013 Tarihine Kadar Yürürlüğe Konulması Gerekmektedir.

24 YÖNETMELİKLER 1) Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (28 Ağustos 2012 – RG) 2) Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (28 Ağustos 2012 – RG) 3) Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik (28 Ağustos 2012 – RG) 4) Ticaret Sicili Yönetmeliği

25 5) Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik 6) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 7) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Tanımlayan Ölçütlerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik  

26 TEBLİĞLER 1) Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (9 Ağustos 2012 – RG) 2) Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (29 Ağustos 2012 – RG) 3) Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ (29 Ağustos 2012 – RG) 4) Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ (29 Ağustos 2012 – RG) 5) Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ

27 6) Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İznine Tabi Olan Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ 7) Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kurulmasına ve Sicil İşlemlerinde İşbirliğinin Sağlanmasına Dair Tebliğ 8) Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 9) Elektronik Ortamda veya Dosyalama Suretiyle Tutulacak Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ 10) Şirketler Topluluğu Tebliği Uygulama Tebliğleri

28 Ticaret Şirketlerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
6102 sayılı Kanunun 210 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca yürürlüğe konmuştur. Yönetmeliğe Göre Bakanlığımız Denetim Elemanları Ticaret Şirketlerinin Aşağıdaki İşlemlerini Denetleyecektir: Kuruluş İşlemleri, Ticaret Siciline Tescil ve İlan İşlemleri, Ticaret Unvanına ve İşletme Adına İlişkin İşlemler, Ticari Defterlere İlişkin İşlemler, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme İşlemleri, Şirketler Topluluğuna, Bağlılığa ve Hakimiyete İlişkin İşlemler, Genel Kurulun Çağrılmasına, Toplanmasına, Karar Almasına, Görevlerine ve Yetkilerine İlişkin İşlemler, Yönetim Organının Oluşumuna, Toplanmasına Karar Almasına, Sorumluluğuna, Görev ve Yetkilerine Yönelik İşlemler,

29 Ticaret Şirketlerinin Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
- Denetçinin Seçilmesine İlişkin İşlemler, - Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesine İlişkin İşlemler, Paya ve Sermaye Koyma Borcuna ilişkin İşlemler, Menkul Kıymet İşlemleri, Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Tamamlanması İşlemleri, Finansal Tablolara, Yıllık Faaliyet Raporlarına ve Yedek Akçelere Yönelik İşlemler, Kar Kazanç ve Tasfiye Payına Yönelik İşlemler, Elektronik ve Bilgi Toplumu Hizmetlerine Yönelik İşlemler, Sona Erme ve Tasfiyeye Yönelik İşlemler, Kanuna Dayanılarak Çıkarılan Düzenleyici İşlemlere Konu İşlemler Yönetmelik ile bu denetimin ilkeleri ve usulü belirlenmiştir.

30 Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hazırlanmıştır. Yönetmelik ile anonim şirket genel kurul toplantılarına; Elektronik ortamda katılma, Öneride Bulunma, Görüş Açıklama, Oy Kullanmaya İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlenmiştir. 1 Ekim 2012 Tarihinde Yürürlüğe Girecektir. Payları Borsada İşlem Gören Şirketler İçin Zorunludur.

31 Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
Yönetmelik, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 516, 518, 565 ve 610 uncu maddelerine dayanılarak Yürürlüğe Konmuştur. Yönetmeliğin amacı, yönetim organı tarafından düzenlenecek yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğini belirlemektir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve şirketler topluluğunda ana şirketlerin hazırlayacakları yıllık faaliyet raporlarına ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Yıllık faaliyet raporunun içeriği, raporda yer alacak bölümler ve hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

32 Yıllık Faaliyet Raporunun Bölümleri
Yıllık faaliyet raporunda; a) Genel bilgiler, b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, d) Finansal durum, e) Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi, bölümlerinin zorunlu olarak yer alması öngörülmekte ve bu bölümlere ilişkin düzenlenecek hususların detayları belirlenmektedir.

33 Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ
Tebliğ, Kanununun 509 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 644 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tebliğin amacı; Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, kâr payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

34 Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 434 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak yürürlüğe konmuştur. Tebliğin amacı; azlık pay sahiplerinin, şirketin yönetim kuruluna üye seçtirebilmelerine imkan sağlayacak birikimli oy kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

35 Tebliğde Düzenlenen Hususlar
- Birikimli oyun hesaplanması, - Birikimli oyda uygulanacak esaslar, - Birikimli oyun kullanılma şekli, - Birikimli oyun temsilen kullanılması, - Yönetim kurulunun sorumluluğu.

36 Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak yürürlüğe konmuştur. Tebliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu, müdürler kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

37 Tebliğde Düzenlenen Hususlar
Sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılım ve buna ilişkin şirket sözleşmesi örneği, Kollektif, komandit ve limited şirketlerde ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım ve buna ilişkin şirket sözleşmesi örneği, Elektronik ortamda katılım isteğinin bildirimi, Toplantının idaresi, Şirketlerin ve toplantıyı yönetecek kişilerin yükümlülükleri, Destek hizmeti alımı, Elektronik toplantı sisteminin tescil ve ilanı, Elektronik toplantı sisteminin güvenlik kriterleri ve teknik özellikleri.

38 Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ
Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 210 uncu maddesine dayanılarak yürürlüğe konmuştur. Tebliğin amacı ve kapsamı, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya imkan tanıyan elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

39 Tebliğde Düzenlenen Hususlar
Genel kurul toplantısına katılım şeklinin bildirimi, Elektronik genel kurul sistemine giriş süresi, Elektronik ortamda görüş açıklama, Oy verme ve oy süresi, Elektronik genel kurul sisteminin tescil ve ilanı, Elektronik genel kurul sisteminin güvenlik kriterleri ve teknik hususlar.

40 DİKKAT ! 1 Temmuz 2012 Tarihi İtibariyle; Asgari Sermaye; - Limited Şirketlerde En Az TL AŞ ve LTD Şti’de Kuruluşta ve Sermaye Artırımında Nakden Taahhüt Edilen Sermayenin %25’inin Tescilden Önce, Kalanının ise Tescili İzleyen 24 Ay İçinde Ödenmesi Gerekir. Sermayeleri TL’nin Altında Olan Anonim Şirketler ile TL’nin Altında Olan Limited Şirketler 14 Şubat 2014 Tarihine Kadar Sermayelerini Bu Tutarlara Yükseltmezlerse Münfesih Sayılacaklardır Sayılı Kanun Gereği 1 Temmuz 2012 Tarihine Kadar Sermayelerini TL ye Çıkarmayan AŞ ler ile TL ye Çıkarmayan LTD ŞTİ ler de Sermaye Artırımı Yapabileceklerdir. Anonim Şirketler Sermayelerinin %10’unu Aşmamak Şartı İle Kendi Paylarını İktisap Ve Rehin Olarak Kabul Edebilecektir.

41 DİKKAT! Anonim Şirket Yönetim Kurulları Artık Bir Gerçek veya Tüzel Kişiden Oluşabilecektir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahibi Olma Zorunluluğu Kalkmıştır. Anonim Şirketlerde ve Ortak Sayısı 20’den Fazla Olan Limited Şirketlerde Denetim Kurulları Kaldırılmıştır. Bakanlar Kurulunca Belirlenecek Bağımsız Denetim Kapsamındaki Sermaye Şirketleri 31 Mart 2013 Tarihine Kadar Bağımsız Denetçilerini Seçecektir. 31 Aralık 2012 Tarihinde veya Özel Hesap Dönemi Dolayısıyla Daha Sonraki Bir Tarihte Sona Erecek Olan Dönemin Bilançosu 6762 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Seçilen Denetçi Tarafından Denetlenecektir.

42 DİKKAT! Anonim ve Limited Şirket Kuruluşlarında Kurucular Beyanı Verilecektir. Limited Şirketlerde Pay Devrinin Tescili Zorunludur. Anonim Şirket Esas Sözleşmeleri Ve Limited Şirket Sözleşmeleri 1 Temmuz 2013 Tarihine Kadar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Uyarlanacaktır.

43 DİKKAT! Ticari Mektuplarda Ve Ticari Defterlere Yapılan Kayıtların Dayandığı Belgelerde Bulunması Gereken Bilgiler: A- Gerçek Kişi Tacirler İle Şahıs Şirketlerinde (Kollektif Ve Komandit Şirketler) 1- Ticaret Unvanı 2- İşletmenin Merkezi 3- Ticaret Sicili Numarası B- Sermaye Şirketlerinde (Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler); 1- Ticaret Unvanı 2- İşletmenin Merkezi 3- Ticaret Sicili Numarası 4- İnternet Sitesi Adresi (İnternet Sitesi Oluşturmakla Yükümlü Olanlar)

44 TEŞEKKÜR EDERİM.


"6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 18 EYLÜL 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları