Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

2 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM :
1-Yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gerekli bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme etkinliği. 2- Önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranımlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler dizgesi. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

3 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM :
3- Belli bir konuda, bir bilgi ya da bilim dalında yetiştirme ve geliştirme. 4- Her kuşağa, geçmişin bilgi ve deneylerini düzenli bir biçimde aktarma ya da kazandırma işi. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

4 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM :
5- Eğitim ruhbilimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, öğretim programları, özel ve genel öğretim yöntemleri, öğretim teknikleri, yönetim, denetim vb. eğitim ' ve öğretim alanlarını kapsamak üzere öğretmen, yönetici ve eğitim uzmanı yetiştirmek amacıyla ilgililer için düzenlenen bütün kurslara ve bu kurslarla ilgili bilimsel çalışmalara verilen genel ad. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

5 TEMEL KAVRAMLAR SOSYOLOJİ :
İnsan topluluklarının kökenlerini, yapı ve görev bakımından gelişmelerini, özelliklerini ve sorunlarını inceleyen bilim. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

6 TEMEL KAVRAMLAR SOSYOLOJİ / TOPLUMBİLİM Toplumsal oluşumun ve toplumsal yaşamın özü, biçimleri, ilkeleri ve yasalarını inceleyen bilim. Bağımsız bir bilim olarak 19. yüzyılda A. Comte kurmuştur. Türlü yöntemlerin uygulanmasıyla hızla gelişmiş ve modern düşünce dünyasında temel bir bilim olarak ortaya çıkmıştır. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

7 TEMEL KAVRAMLAR SOSYOLOJİ :
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

8 TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM SOSYOLOJİSİ:
Toplumbilimin ilkelerini, kurallarını, ulusal ve çevresel düzeydeki eğitim sorunlarına uygulayan ve genellikle çevre-okul ilişkileri, öğretmenin toplumsal görevi, okulun toplumdaki yeri, okul etkinliklerine biçim veren toplumsal etkenler, küme çalışmasının önemi vb. konular üzerinde inceleme ve araştırmalar yapan toplumbilim dalı. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

9 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUSU
1. Eğitim kuram ve politikalarının oluşumuna kaynaklık eden toplumsal etmenleri inceleme ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

10 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUSU
2. Eğitim – Toplumsal yapı ilişkilerini inceleme Toplunun nüfusu Ekonomisi Siyasal yapı ve düzeni Toplumsal tabaka ve sınıflar vb. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

11 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUSU
3. Eğitim kurumlarının yapı ve işleyişini inceleme Okulun yapısı İşleyişi Okul – çevre ilişkileri Okulun rolü Toplumun değerlerinin okulu etkileyişi Okulun toplumsal değerleri gençlere aktarması vb. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

12 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUSU
4. Toplumsal karakterlerin okulun işleyişine etkisini inceleme Öğretmen – yönetici – veli – öğrenci ilişkileri Okul disiplini Öğrencilerin toplumsal etkinlikleri Öğrenci grupları vb. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

13 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUSU
5. Okulun Eğitim – Öğretim etkinlikleri üzerindeki çevre etkilerini inceleme Öğrencinin yaş grubu, Cinsiyeti Aile çevresi, Kültürel, etnik ve dinsel gruplar, Sosyal sınıflar, Sosyo – kültürel etmenler vb. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

14 OKUL İÇİ TOPLUMSAL İLİŞKİLER EĞİTİM – TOPLUM İLİŞKİLERİ
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ MİKRO EĞİTİM SOSYOLOJİSİ MAKRO EĞİTİM SOSYOLOJİSİ OKUL İÇİ TOPLUMSAL İLİŞKİLER EĞİTİM – TOPLUM İLİŞKİLERİ ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

15 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN YARARLARI
ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

16 A. ÖĞRETMENE YARARLARI Farklı toplumsal çevreden gelen öğrencileri tanıma ve onların kültürel, sınıfsal, dinsel ve etnik kökenlerini ortak bir ulusal değer etrafında eğitim verme ve birleştirme yeteneği kazandırır. Okul ve okuldaki grup ve bireyleri tanıma fırsatı kazandırır. Olayları daha geniş görme ve değerlendirme yeterliği kazandırır. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

17 A. ÖĞRETMENE YARARLARI Araştırma yapma ve yorumlama yeterliği kazandırır. Kendi kültürünün dışındaki kültürel özellikleri tanıma fırsatı vererek bölgecilik yapmayı engeller. Eğitim politikası saptayan eğitimcilere toplumsal yapıyı tanıma imkanları sunarak farklı özellikleri dikkate elmada yardımcı olur. Rolünü belirleme ve tanımasına yardımcı olur. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

18 B. ÖĞRENCİYE YARARLARI Geniş düşünme alışkanlığı kazandırır.
Eğitiminin toplumsal yanlarının farkına varmasını sağlar. Toplumsal gelişmeye katkı yapmasını sağlar. Eğitim politikası ve program geliştirme çalışmalarında öğrenciye yardımcı olur. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

19 C. EĞİTİM VE ÖĞRETİME KATKILARI
Okul çevre etkileşimini belirleyerek eğitim amaçlarının saptanmasına katkıda bulunur. Eğitim sorunlarının çözümünde benzer sorunların farklı toplumlarda nasıl çözüldüğü konusunda karşılaştırmalı araştırmalar yaparak çözüme katkı sağlar. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

20 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KULLANDIĞI YÖNTEM VE TEKNİKLER
ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

21 A. YÖNTEMLER DİYALEKTİK YÖNTEM İŞLEVSELCİ YÖNTEM
TARİHSEL SOSYOLOJİ YÖNTEMİ KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEM FORMAL TOPLUMBİLİM YÖNTEMİ ALAN ARAŞTIRMASI LİTERATÜR TARAMASI MONOGRAFİ YÖNTEMİ ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

22 B. TEKNİKLER İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ KATILIMLI GÖZLEM ÖRNEK OLAY
DENEYSEL ARAŞTIRMA İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME MODEL KURMA SOSYOMETRİ ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

23 DİYALEKTİK YÖNTEM Bu yöntemde bir sosyal olgu ( Evlilik, Düğün, Bayramlaşma, Aile yapısı, Öğretim yöntemleri Vb. ) tek başına kendi içinde değil onunla bağlantılı olan olay ve olgularla birlikte incelenir ve bir sonuca varılmaya çalışılır. Nerede o eski bayramlar…… ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

24 İŞLEVSELCİ YÖNTEM Bu yöntem toplumsal olay ve olguları toplumdaki işlevleri açısından ele alır ve inceler. Olay ve olguları anlamak için işlevlerinin bilinmesi ve belirlenmesi gerekir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

25 TARİHSEL SOSYOLOJİ YÖNTEMİ
Toplumları ve toplumsal kurumları tarihsel gelişim ve değişimleri içinde incelemeye çalışır. Tarihsel süreçte toplumları bir bütün olarak inceleyebildiği gibi, tek – tek toplumsal kurumları tarihsel gelişimleri açısından inceleyebilir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

26 KARŞILAŞTIRMALI YÖNTEM
Farklı toplumlardaki aynı toplumsal kurumlar birbirleriyle karşılaştırılarak benzer ve farklı yanları tespit edilmeye çalışılır. Bu tür çalışmalarla toplumların gelişim çizgileri anlaşılmaya çalışılır. Farklı toplumlarda, aynı kurumda ortaya çıkan sorunlar benzer yollarla çözülmeye çalışılır. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

27 FORMAL TOPLUMBİLİM YÖNTEMİ
Küçük toplumsal gruplardaki insan etkileşimlerini araştırmaya çalışan bir yöntemdir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

28 ALAN ARAŞTIRMASI Sosyal bilimlerde yada insan ve toplumla ilgili alanlarda belli bir kesimin yada temsil etiği bölümün görüşünü almak amacıyla anket yada görüşme yaparak veri toplamayı amaçlayan araştırmalardır. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

29 LİTERATÜR TARAMASI BELGE / DOKÜMAN TARAMASI :
Belli bir konuda belge ve dokümanların incelenmesiyle bilgi toplama yoludur. Tarihsel araştırmaların temel araştırma modelidir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

30 MONOGRAFİ YÖNTEMİ Sınırlandırılmış bir bölgede, belirlenmiş olayların, ilişkileriyle birlikte araştırıla-rak tanımaya yada neden sonuç ilişki-leri kurmaya çalışılan bir yöntemdir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

31 İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ BELGE / DOKÜMAN TARAMASI :
Belli bir konuda belge ve dokümanların incelenmesiyle bilgi toplama yoludur. Tarihsel araştırmaların temel araştırma modelidir. Örneğin : Öğretmen yetiştiren kurumlara ilişkin yasal belgelerin toplanması. GERİ ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

32 KATILIMLI GÖZLEM KATILARAK GÖZLEM : Gözlemcinin gözlenenlerden biri gibi onlarla birlikte olduğu ve onlarla birlikte hareket ettiği ortamlarda yapılan gözlemdir. Özellikle sosyal bilimlerde kullanılan yöntemi, sosyoloji, antropoloji gibi bilimler sık kullanmaya çalışır. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

33 ÖRNEK OLAY Belli bir toplumsal kurum yada olgunun ( aile, okul – evlilik vb ) derinliğine ve genişliğine , kendisi ve çevresi ile ilişkilerini belirleyerek , o ünite hakkında bir yargıya varmayı hedefleyen tarama çalışmalarıdır. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

34 DENEYSEL ARAŞTIRMA Neden sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacıyla doğrudan araştırmacının kontrolü altında gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırma modelleridir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

35 İSTATİSTİKSEL ÇÖZÜMLEME
Kurum ve kuruluşlar tarafından tutulan istatistiklerin araştırmalarda kullanılması, bu verilerden yararlanılmasıdır. Var olan durumun tespiti amacıyla kullanılabileceği gibi iyileştirmeler için kaynak görevi de görür. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

36 MODEL KURMA Araştırmanın sonunda varılan sonuca dayanarak geleceğe ilişkin tahminlerde bulunarak ilgili konuda model önerileri geliştirme çabasıdır. Tüm araştırmalarda bulunan sonuç ve öneriler bölümü bu amaca hizmet etmektedir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

37 SOSYOMETRİ Küçük gruplardaki dinamikleri ve bireylerin etkileşimini görmek amacıyla gruptakilerin davranışlarını sayısallaştırarak incelemektir. Öğrencileri tanıma, sınıf etkileşimini görme açısında okullarda uygulanabilecek bir tekniktir. Basit düzeyde sınıfı tanımak isteyen öğretmenler uygulayabilir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

38 SOSYOGRAM ÖRNEĞİ ali ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ HASAN veli
ELİF HASAN ÖMER veli AYLİN ali GİZEM OSMAN veli NALAN MURAT EFE ELİF ORHAN OZAN ADEM HALİL SOSYOGRAM ÖRNEĞİ ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

39 EĞİTİM BİLİMİNİN KONUMU
EKONOMİ PSİKOLOJİ FELSEFE EĞİTİM SOSYOLOJİ POLİTİKA HUKUK ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

40 EĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN KONUMU
EKONOMİ PSİKOLOJİ EĞİTİM SOSYOLOJİ İSTATİSTİK POLİTİKA HUKUK ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

41 EĞİTİM SOSYOLOGLARIMIZ
ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

42 1. Ziya GÖKALP (1876 – 1924 ) Diyarbakırda doğdu
Gazetecilik, yazarlık, eğitimcilik ve milletvekilliği yaptı Türkçülük ve milliyetçilik üzerine araştırmalar yaptı. Türk kültürü üzerine eserler ve makaleler yazdı. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

43 ESERLERİ ( Bazıları ölümünden sonra yayımlandı)
ltın ışık (1923), Türkçülüğün Esasları (1923), Türk Töresi (1923) Doğru Yol (1923) Türk Medeniyet Tarihi Çınaraltı (1939), Fırka Nedir? (1947), Ziya Gökalp Diyor ki (1950).

44 EĞİTİM ANLAYIŞI: Eğitimimizin milli olmadığını düşünür. Örgün ve yaygın eğitimin birbirini tamamla-madığını aksine birbiriyle çeliştiğini savunur. Din eğitimine önem verilmediğini düşünür, Okullarda din eğitiminin zorunlu olması gerektiğini savunur. Aydınlarla ( okumuşlar) halk arasında bağ olmadığını savunur. Aydınların halkı eğitmesi gerektiğini savunur.

45 2. Prens Sabahattin (1877 – 1948 ) Padişah Abdülmecit'in kızı Seniha Sultan ile Damat Mahmut Celalettin Paşa'nın oğlu Prens Sabahattin, Ziya Gökalp'in Durkheim'dan etkilenerek öne sürdüğü toplumcu görüşe karşı, Le Play'in bireyci anlayışını savundu. Kitapları Türkiye Nasıl Kurtarılabilir? Teşebbüs-ü Şahsi ve Tevsi-i Mezuniyet Hakkında Bir İzah Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Hakkında İkinci Bir İzah İttihat ve Terakki Cemiyetine Açık Mektuplar, Mesleğimiz Hakkında Üçüncü ve Son Bir İzah ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

46 Prens sabahattin’e göre eğitimimizin temel sorunu kişilik gelişimine katkıda bulunmamasıdır.
Eğitimimiz girişimci ve üretici bireyler yetiştirmelidir. Yönetim yaşamında merkezden yönetim yerine, yerinden yönetim ( eyaletlere bölünme ve yönetimin eyaletler tarafından gerçekleştirilmesi ) görüşünü savunmuştur.

47 3. Ethem NEJAT ( 1882 – 1921 ) Öğretmen, eğitim yöneticisi ve siyasetçidir. Eğitimin yalnız belli bir kesimin değil halkın da hakkı olduğunu düşünür. İşçi, köylü, esnaf ve diğer halk kesimlerinin eğitilmesini savunur. Felsefi ve politik olarak önceleri Türkçü, daha sonra Marksist ve Sosyalist görüşleri savunur. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

48 Uygulamalı eğitim anlayışını savunur. (Yaparak – yaşayarak öğrenme )
Köylülerin eğitimi düşüncesi daha sonraları köy enstitülerinin kurulmasına fikir anlamında öncülük etmiştir.

49 4. Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ( 1889 – 1978 )
Eğitimci, felsefeci ve politikacıdır. Eğitim sosyolojisinin ders olarak okutulmasına öncülük etmiştir. Eğitimin milli değerlere dayanması gerektiğini savunur. Milli değerleri koruyarak batılılaşmadan yanadır. Üretici ve yaratıcı bir eğitim modelini savunur. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

50 Eğitim anlayışının temelleri:
Eğitim bireye bilgi vermenin yanında kişilik gelişimine katkı sağlamalı. Kişilik gerçek yaşam koşullarında oluşacağından okullar gerçek yaşam alanları olmalıdır. Okullarda buna uygun ortamlar oluşturulmalıdır. ( okul, bireyi hayata hazırlayan yerler değil hayatın kendisi olmalıdır. – John dewey ) Çalışma sonucu verim alınmalı ( üretici öğrenme ) Eğitimin görevi bireyi yaşama hazırlamak olmalıdır.

51 “İçtimai mektep” adlı bir eğitim modeli önermiştir.
Bu okulun var olan okullarda farkı, üretici ve demokratik bir işleyişinin olması ve geleneksel eğitim anlayışını reddetmesidir.

52 ÜNİTE II TOPLUM ve EĞİTİM ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

53 1. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK
ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

54 HAREKETLİLİK : Birey yada grupların toplumsal yada fiziksel hareketleridir.
FİZİKSEL HAREKETLİLİK ( COĞRAFİ HAREKETLİLİK ) : Birey yada grupların fiziksel olarak yer değiştirmeleridir. Örn. Göçler. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK : Birey yada grupların toplumsal statülerindeki değişimlerdir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

55 ÜST ÜST TABAKA ÜST TABAKA ÜST ORTA TABAKA ÜST ALT TABAKA ORTA ÜST TABAKA ORTA TABAKA ORTA ORTA TABAKA ORTA ALT TABAKA ALT ÜST TABAKA ALT TABAKA ALT ORTA TABAKA ALT ALT TABAKA ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

56 A. YATAY HAREKETLİLİK ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

57 Satış müdürünün personel müdürü olması vb.
YATAY HAREKETLİLİK : Aynı toplumsal düzeyde kalmak koşuluyla benzer grup yada durumdan diğerine doğru ileri – geri hareketlerdir. Örn. Bir meslekten, eşdeğer bir başka mesleğe geçiş ( İş değişiklikleri ). Satış müdürünün personel müdürü olması vb. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

58 ÜST TABAKA ORTA TABAKA ALT TABAKA ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

59 B. DİKEY HAREKETLİLİK ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

60 Örn. Bir köylünün kente yerleşerek bir işyeri açması ve patron olması.
DİKEY HAREKETLİLİK : Bir toplumsal sınıfa mensup birey yada grupların, bulundukları konumdan üst yada alt sosyal sınıflara geçişidir. Örn. Bir köylünün kente yerleşerek bir işyeri açması ve patron olması. Varlıklı bir ailenin iflas sonucu yoksullaşıp işçi olması. Bir işçi yada köylü çocuğunun fabrika sahibi olması vb. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

61 Örn. Bir işçi çocuğunun okuyarak varlıklı bir işveren olması.
KUŞAKLARARASI HAREKETLİLİK : Bir kuşaktan diğerine olan farklılaşmalardır. Örn. Bir işçi çocuğunun okuyarak varlıklı bir işveren olması. MESLEKSEL HAREKETLİLİK : Aynı kuşakta iş değiştirerek statü ve sınıf farklılaşmasıdır. Örn. Bir işçinin işi bırakarak işyeri açıp zengin olası yoluyla sınıf değiştirmesi gibi. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

62 ÜST TABAKA ORTA TABAKA ALT TABAKA ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

63 TOPLUMSAL HAREKETLİLİĞİN NEDENLERİ
GÖÇLER : Bir ülkeye çalışmaya gelen yada aynı ülke içinde yer değiştirenler alt düzey işlerde çalışmaya başlayınca o yöre yada ülke insanlarının daha iyi işlere geçiş yapmalarına neden olur. ÜST SINIFLARDAKİ DOĞURGANLIĞIN AZALMASI : Orta ve üst sosyal sınıflarda doğum oranının azalması işe ihtiyaç duyan alt sosyal sınıf mensuplarının iş ihtiyacını karşılayarak daha rahat bir yaşam standardına kavuşmasını sağlayabilir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

64 AYRIMCILIĞIN AZALMASI : Toplumlarda insancıl düşüncelerin gelişmesi farklı ırk ve etnik köken mensuplarının eşit yarışma fırsatlarını yaratır. SANAYİLEŞME ( YENİ MESLEKLERİN ORTAYA ÇIKIŞI ): Sanayileşme sonucu yeni ve nitelikli insan gücü gerektiren mesleklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum Eğitim yoluyla gelişimini sağlayan bireylerin sosyal statülerinde farklılaşmaya yol açar. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

65 FIRSAT EŞİTLİĞİ ( DEMOKRATİK GELİŞMELER ) : Toplumlarda demokrasinin gelişimi bireylerin eşit koşullarda ( Göreceli olarak ) yarışmasına olanak sağlar ki bu durumda bireylerin eğitim vb yollarla sınıf atlamasına olanak tanır. YARIŞMACI TUTUMLAR: Bireyselliğin artması insanların sınıf atlamasına yol açabilir. KONUMLARIN STATÜSÜNDEKİ DEĞİŞMELER : Bazı meslekler zaman içinde değerini yitirirken bazı meslekler gözde meslek haline gelebilir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

66 TOPLUMSAL HAREKETLİLİK VE EĞİTİM
ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

67 2. TOPLUMSAL DEĞİŞME VE EĞİTİM
ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

68 TOPLUMSAL DEĞİŞME TOPLUMSAL DEĞİŞME : Toplumsal yapı, toplumsal kurum ve toplumsal ilişkilerdeki değişmelerle, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlardaki değişmelerdir. Toplumsal değişme ilerleme olabileceği gibi bulunduğu konumdan göreceli geri gitme şeklinde de görülebilir. ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

69 TOPLUMSAL DEĞİŞME NEDENLERİ
BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER : KENTLEŞME : Kentleşmede okulun görevleri : Farklılıkları kaynaştırarak sosyalleştirme Toplum kurallarına uyumu kolaylaştırma Bireyi ( Çocuğu ) kent yaşamına hazırlama DEMOGRAFİK ( Nüfus hareketleri ) GELİŞMELER : DİĞER ( Aile, Okul, İş Yaşamı, Çıkar ve baskı grupları) : Aile yaşamında değişmeler: Kadın ve konumu : Çocuk : Baskı grupları: ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

70 EĞİTİM – TOPLUMSAL DEĞİŞME İLİŞKİSİ

71 TOPLUMSAL DEĞİŞME – EĞİTİM İLİŞKİSİ
EĞİTİMİN TUTUCU İŞLEVİ : EĞİTİMİN YARATICI ( YENİLİKÇİ ) İŞLEVİ : ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

72 3. TOPLUMSALLAŞMA ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

73 TOPLUMSALLAŞMA YOLLARI : Taklit Telkin rekabet
TOPLUMSALLAŞMA : Bireyin toplumsal kurumları ve kuralları tanıyarak bunlara uyumlu yaşamasıdır. TOPLUMSALLAŞMA YOLLARI : Taklit Telkin rekabet ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

74 ÇOCUK ULUSAL TOPLULUK DIŞ KÜLTÜREL ETMENLER BASIN - MEDYA SANAT
TV. FİLM YEREL TOPLULUKLAR İŞ GRUPLARI DİNSEL GRUPLAR OKUL İKİNCİL GRUPLAR KULÜP VE DERNEKLER ARKADAŞLAR OYUN GRUPLARI ANA - BABA ÇOCUK BİRİNCİL GRUPLAR

75 TOPLUMSALLAŞMA ARAÇLARI : Aile Okul Akran grupları
Kitle iletişim araçları ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

76 YETİŞKİN TOPLUMSALLAŞMASI :
Yeniden toplumsallaşma

77 4.EĞİTİMİN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ
ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

78 EĞİTİMİN AÇIK İŞLEVLERİ :
Kültür biriktirme ve aktarma Yenilikçi ve devrimci bireyler yetiştirme Eğitimin Siyasal işlevi Siyasal sistemi koruma ( Sisteme sadakati sağlama ) Siyasetçi ve liderlerin seçimi ve eğitimi Eğitimin Seçme işlevi ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

79 EĞİTİMİN GİZLİ İŞLEVLERİ :
Eş seçme Tanıdık sağlama Statü kazandırma İşsizliği önleme Çocuğun sömürülmesini önleme Çocuk bakıcılığı ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

80 ERCÖMERT EĞİTİM SOSYOLOJİSİ


"EĞİTİM SOSYOLOJİSİ ERCÖMERT - 2008 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları