Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 HAZIRLAYANLAR AHMET TİNGÜL AYKUT DAĞ YUSUF DİNÇER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 HAZIRLAYANLAR AHMET TİNGÜL AYKUT DAĞ YUSUF DİNÇER."— Sunum transkripti:

1 1 HAZIRLAYANLAR AHMET TİNGÜL AYKUT DAĞ YUSUF DİNÇER

2 2  Latince “innovare” kökünden türetilmiş “yeni ve değişik bir şey yapmak” anlamına gelen bir kelimedir.  İşletmelerin, işletmeler içerisindeki kişilerin varlıklarını devam ettirmek adına fikirlerin, faaliyetlerin, nesnelerin yenilenmesi ve bu yenilik içerisinde bir ekonomik ve sosyal değer oluşturulmasıdır.  Drucker’a göre; girişimcinin yeni kaynaklar oluşturarak refah üretmesi veya mevcut kaynakların kullanım potansiyelini artırarak refah üretmesidir

3 3  Teknolojik yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanmasına yönelik ilkeleri içerir.  İnovasyon, Oslo Kılavuzu’ndaki tanımı itibariyle “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir

4 4  Buluş (icat) ◦ “SİNGER Isaac SİNGER, dikiş makinasını icat eden ve dolayısıyla adını veren kişi değildir. Dikiş makinasını 1846 yılında, Boston'lu bir mucit Elias Howe icat etti.”  Ar-Ge

5 5  Elektrik ampülünü bulma, interneti icat etme, atom bombasını keşfetme gibi dünyayı değiştirecek radikal buluşlar içermesinin gerekmediğidir. İnnovasyon, başkalarının düşünmediğini düşünüp ciro ve kar artışı getirecek yenilikleri pazara sunmak olarak tanımlandığına göre, bu sonucu getirebilecek en küçük buluşlar bile innovasyon kapsamı içine girer.

6 6

7 7  Küreselleşme sonucu işletmeler varlıklarını sürdürmek için inovasyon yapmak zorunda kalmışlardır.  Kalkınmanın ve rekabet gücü kazanmanın  Yaşam kalitesini yükseltmenin  Üretkenliği, istihdamı arttırmanın  Sürdürülebilir ekonomik büyümenin  Toplumsal refahın sağlanması.

8 8  İşletme içi gereklilikler ve İşletme dışı gereksinimler olarak iki aşamada incelenebilir:

9 9  İnovatif tanınma ve bunu sürekli kılmak  Seçilebilecek bir ürün yelpazesi oluşturmak  Karı yükseltmek  Moral ve motivasyonu arttırmak ve yüksek tutmak

10 10  Pazar ile ilgili nedenler ◦ Öncü olmak ve korumak ◦ Teknik üstünlük sağlamak ◦ Pazarda tek satıcı olmak  Sosyal nedenler ◦ Tüketici tatmini sağlamak ◦ İşletmenin toplumsal yararlılığını kanıtlamak ◦ Kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak

11 11  Ürün İnovasyonu  Hizmet İnovasyonu  Pazarlama İnovasyonu  Organizasyonel İnovasyon  Süreç İnovasyonu

12 12  Farklı ve yeni bir ürünün geliştirilmesi  Varolan bir üründe değişiklik, farklılık ve yenilik yapılması  Görüntülü telefon, LCD televizyon, i phone, i pad, Navigasyon Cihazı,

13 13 Navigasyon Cihazı Görüntülü telefon  Ücret toplama oranı % 3 ile % 30 arası artmıştır.  Bilet basımdan kaynaklanan maliyetler sıfırlanmıştır.  Vatandaş memnuniyeti artmıştır. ÖNCESONRA

14 14  Bir işletmenin yeni, farklı ve değişik bir hizmet geliştirip bunu müşterilerine sunması Örnek: İnteraktif Bankacılık  Sunulmakta olan hizmetlerin daha çok müşteri çekecek şekilde değiştirilmesi ve farklılaştırılması

15 15 Her koltukta ayrı televizyon E-Beyanname Hastane Randevu Sistemi Her Koltukta Ayrı TVHızlı Tren

16 16  Yeni pazarlama yöntemlerinin ve yeni pazarlama kanallarının geliştirilmesi, yeni ambalaj ve boyutlama gibi yeniliklerin geliştirilip uygulanması Örnek: Sanal ortamda satış yapma

17 17  Bir işletmenin rekabet avantajı yakalayıp koruyabilmesi için çalışma ve iş yapma yöntemlerini geliştirmesi ya da farklılaştırması  Örnek: 6 Sigma kalite yönetimi, toplam kalite yönetim modelleri

18 18  Farklı yeni bir üretim veya dağıtım yöntemlerinin geliştirilmesi veya varolan yöntemlerin iyileştirilip daha gelişkin hale getirilmesi Süreç İnovasyonu

19 19  Kurum tarafından benimsenen temel değerler,  Kurumda işlerin nasıl yapıldığına ilişkin temel görüşler,  Paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentilerdir.

20 20  İnovasyon, farklı bir kültür ve anlayış gerektirir.  Bu farklı kültür ve anlayış, geniş bir vizyona sahip, değişime ve gelişmeye açık bireylerle oluşabilir.

21 21 1. Geniş vizyon (farklı görmek) 2. Risk almak 3. Üretkenlik 4. Değişim ve gelişmeye açık olmak 5. Sorgulama becerisi 6. Başarısızlığı hoş görmek 7. Müşterinin değerini bilmek 8. İyi iletişim becerisi 9. İşbirliği 10. Öğrenme ve bilgi yönetimi

22 22  Eğitim  Serbest bilgi akışı  Fikri Mülkiyet Sistemi  Buluşların ve buluşçuların ödüllendirilmesi  Destekleyici devlet politikaları  Destekleyici yasal düzenlemeler  Yeterli endüstriyel, teknolojik ve Ar-Ge (R&D) altyapısı  Müteşebbislik çabalarının desteklenmesi  Başarısızlıklara karşı olumlu yaklaşım  İnovasyon projeleri için fon ve finansal kaynaklara kolay erişim

23 23

24 24  İşletme çalışanlarının inovatif fikirleri  Müşterilerin değişen gereksinimleri  Rakiplerin alandaki çalışmaları  Yeni geliştirilen teknolojiler  Ar-Ge çalışmalarının sonuçları 1- Fırsatların yakalanması

25 25  Müşterilerin gereksinimleri ve istekleri  En büyük rekabet avantajını sunan fırsatı seçip inovasyona dönüştürebilmek en büyük hedeftir. 2- Stratejik seçimin yapılması

26 26  Yazılı olan bilginin yanında yazılı olmayan bilgiye de kolaylıkla erişilebilmesi (online veritabanları)  İnovasyon faaliyetinin yürütüleceği konuda yetkin, bir uzman veya danışman görevlendirilmesi  Yurt içindeki veya dışındaki üniversite veya Ar-Ge kurumlarından hizmet alınması 3- Gerekli bilginin edinilmesi

27 27  Uygulama aşaması  Pazardan sürekli olarak alınan bilgilerle desteklenen geli ş tirme çalı ş maları  Ürünün, hizmetin pazarlanması veya sürecin ticari kullanıma sunulması 4- Çözümün geliştirilmesi ve ticarileştirme

28 28  Başarı ve başarısızlıklar değerlendirilir.  Geri bildirimlerle desteklenmiş bilgilerin üretilmesine ve bunların inovasyon sürecini daha iyi yönetmek amacıyla kullanılmasına olanak sağlanır.  Öğrenmenin etkisi diğer tüm inovasyon aşamalara yansıdığından, işletmenin rekabet gücünün sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır. 5- Öğrenme

29 29

30 30

31 31

32 32  İhtiyacı karşılama  Mevcut durumu (statüko) korumaya çalışanların gösterdikleri direncin üstesinden gelmek  Teknik ve bilimsel engeller.  Yeni çözümün ilk masraf –fayda analizi Ör: daha ucuz, daha etkin, kullanımı kolay Geliştirmeye devam etme ya da projeden vazgeçme kararı  Fikri mülkiyet ile teknolojik bilgi ve pazar bilgilerini kullanarak geliştirilmesi öngörülen ürünü karşılaştıracak ölçütlerin (performans göstergeleri) belirlenmesi 1- Fikir Üretme ve Geliştirme

33 33  Teknik ve işlevsel fizibilitenin analiz edilmesi  Mevcut ürünler / süreçlerle karşılaştırmalı analizler  Avantaj / sakıncaların teyit edilmesi. Geliştirmeye devam etme ya da projeden vazgeçme karar  IP Koruması-–patent, marka, tasarım, yazılım Daha fazla ilave kaynağa ihtiyaç var. 2- Teknoloji Fizibilitesi

34 34  İşlevsel prototiplerin yapımı/ laboratuar test süreçleri  Potansiyel kullanıcılara ürün /teknolojinin demonstrasyonu  Buluşun sonuçlandırılması–sadece teknoloji adaptasyonu  Ürün -üretim yönteminin adapte edilmesi ve pazarlamaya ilişkin dönüt elde edilmesi Geliştirmeye devam etme ya da projeden vazgeçme karar  IPR koruması–pazarlamaya ilişkin veriler ışığında korumanın coğrafi kapsamının belirlenmesi Girişim sermayesi ve üretim kredilerinin aranması. 3- Prototip/ Ölçek büyütme &Ürün geliştirme

35 35  Artan geliştirmelerle ürünün değişen pazar ihtiyaçlarına adaptasyonu için gerekli izlemelerin yapılması  Geliştirmeler için patent başvurularının yapılması  Yeni kazanılan bilgilerin yeni buluşlar ve çözümlere açılım yapacak şekilde uygulanması  Yeni bir inovasyon döngüsünün başlatılması Rekabeti devam ettirebilmek için elde edilen faydaların yeni inovasyon projelerine yatırım olarak kullanılması 4- Endüstriyel Üretim

36 36  Buluşun pazarlanabilir bir ürüne dönüştürülebilmesi için gereksinim duyulan süre ortalama 3-5 yıldır.  Patentlenen buluşların sadece % 5-8’i pazarlanabilir ürün haline dönüşebilmekte ve bunların da sadece yarısı önemli düzeyde fayda sağlayabilmektedir. Rekabeti devam ettirebilmek için elde edilen faydaların yeni inovasyon projelerine yatırım olarak kullanılması İnovasyon Süreci

37 37  Hayatında hiç hata yapmamış bir insan hiçbir zaman yeni bir Şey denememiş demektir.  Büyük cesaretler genellikle zayıf akıllardan çıkan Şiddetli engellemelerle karşılaşırlar. Albert Einstein

38 38 İNOVASYON ÖRNEKLERİ

39 39 Başarı Hikayeleri - 1 Arçelik’in, geleneksel Türk Kahvesi Makinesi Telve, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan iF Tasarım Ödülü’nü aldı. Telve, 2005 yılı ürün tasarımı kategorisinde, endüstriyel tasarım alanında ödüle layık görüldü. Ürün, kullanış kolaylığı ve getirdiği yenilikler sayesinde büyük başarı sağladı.

40 40 Başarı Hikayeleri - 2 1986’da Tuzla’da kurulan Yonca-Onuk, teknolojik yenilik çalışmalarıyla geliştirdiği ileri kompozit malzemelerden üretilen hızlı tekneleriyle alanında dünyanın en iyileri arasına girdi. Böylelikle, bir firmanın sektöründe ulaşabileceği en üst konuma, standart belirleyiciliğe yükseldi.

41 41 Başarı Hikayeleri - 3 Türkiye’nin ilk çevrimiçi (online) yemek sipariş sitesi olan “yemeksepeti.com”dan binlerce insan faydalanmakta. Sitede siparişler tamamen etkileşimli bir ortamda gerçekleşiyor. Bilişim teknolojilerinin son imkânları ile desteklenerek hata payı sıfıra yaklaştırılan yemeksepeti.com’da verilen bir siparişin en kısa zamanda ve en doğru şekilde kullanıcıya ulaştırılması sağlanıyor.

42 42 Başarı Hikayeleri - 5 Arçelik, 1998 yılında adapte ederek kullanmaya başladığı ürün, hizmet ve süreçleri iyileştirmeyi hedef alan 6 Sigma yöntemi sayesinde, 2004 yılı sonuna kadarki dönemde yaklaşık 14 milyon avro’luk kazanç elde etti.

43 43 Başarı Hikayeleri - 6 Filiz Gıda’nın bir çalışması sonucu, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile geliştirip ürettiği Filiz Fizi’nin farklı şekilleri ve ambalajları bulunuyor. Çocukların günlük besin ihtiyaçlarının neredeyse tamamını içeren ürün, bu sayede hedef kitlenin (çocukların ve çocuklu ailelerin) ilgisini çekme ve rakiplerinin önüne geçme avantajını yakalıyor.

44 44 Başarı Hikayeleri - 7 İpek Kağıt’ın, mevcut ürünlerde yaptığı yaratıcı değişiklikler, getirdiği ticari başarıyla kıyaslandığında oldukça küçük çaplı kalıyor. Kağıt mendil sözcüğüyle özdeşleşmiş olan Selpak’ın “cep” boyu bunun güzel bir örneği. Mendilin yaprak boyutunda ve sayısında bir değişiklik yapılmadan, yalnız katlama biçimi değiştirilerek, paketin boyutu küçültülmüş oldu. Selpak Cep, yeni boyutu ve pratikliği ile müşterilerin daha çok tercih ettiği bir ürün halini aldı.

45 45


"1 HAZIRLAYANLAR AHMET TİNGÜL AYKUT DAĞ YUSUF DİNÇER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları