Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RADİKAL DEMOKRASİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RADİKAL DEMOKRASİ."— Sunum transkripti:

1 RADİKAL DEMOKRASİ

2 - Radikal Demokrasi - Ernesto Laclau / 1935, Arjantin
- Chantal Mouffe / 1943, Belçika - Hegemonya ve Sosyalist Strateji, 1987 - Post-Marksizm - Radikal Demokrasi

3 Post Marksizm Ortodoks Marksizm’in savunduğunun aksine işçi sınıfı temelli toplumsal ilerlemenin, sınıf politikasının reddi. Marksizm, onlara göre tarihi, sınıf mücadelesi ve onun kaynaklık ettiği antagonizmalar ekseninde kavrar. 80’ler ile işçi hareketleri azalmış ve diğer toplumsal hareketler yükselişe geçmiştir. Onlara göre, böyle bir yaklaşım, kapitalizmin yarattığı sarsıcı gelişmelerle karmaşıklaşan toplum yapısını ve yükselen yeni toplumsal hareketleri anlamaya yeterli değildir. - Solun görevi Liberal Demokrasiyi reddetmek değil, onu radikal ve çoğul bir demokrasi doğrultusuna çekmektir. - Toplumsal hareketlerin toplumun her kesimine yayıldığı, eşitsizliğin ve özgürlüğün birçok biçimine karşı çeşitli direnişleri bir araya getiren, demokratik mücadelelerin oluşturduğu bir çoğunluk, özgür toplum.

4 Radikal Deokrasi "Çoğulculuğu radikalleştirerek demokratik devrimin derinleşmesine yönelik bir araç haline getirmek için, onu rasyonaliteden, bireycilikten ve evrensellikten koparmamız gerekir. Ancak bu şekilde sosyal ilişkilerin içerisinde var olan itaat biçimlerinin çokluğunu kavramak ve farklı demokratik mücadelelerin birbirine eklemlenmesi için bir çatkı kurmak mümkün olabilir. Bu koparma, rasyonalitenin, bireyciliğin ya da evrenselliğin reddi anlamına gelmez; ancak bunların çoğul, söyleme bağlı olarak oluşmuş ve güç ilişkileri içerisinde karmakarışık hale getirilmiş olduğuna dikkat çeker. Demokrasi projesinin radikal demokrasi çerçevesinde yeniden formüle edilebilmesi için birbirinden farkı olmayan insanlardan oluşmuş bir insanlık yanılsaması üzerine kurulu Aydınlanma düşüncesinin kolaycı evrenselliğinin bırakılması gerekir... Bugün talep edilen yeni haklar, önemleri yeni yeni anlaşılan farklılıkların ifadesidir ve bu farklılıklar evrenselleştirilemediklerinden onlara dayalı haklar da evrenselleştirilemezler. Radikal demokrasi tam da Aydınlanma felsefesinin yarattığı insanlık tarafından dışlanmış farklılıkların tanınmasını talep eder. Bu anlamda evrensellik reddedilmez ama özelleştirilir; buna göre gereken, evrensel olan ile özel olan için yeni bir eklemlenme biçimidir".

5 Radikal Demokrasi - Sosyal ve politik alanda değişim gayesinde olan sosyal hareketlerin ve sınıf mücadelelerinin mevcut demokratik sistemin neoliberal ve neomuhafazakar anlayışlarına karşı bir stratejisi olmalıdır. Bu strateji de demokrasinin liberal tanımını özgürlük, eşitlik ve farklılık anlamında genişletmelidir. - Liberal ve Müzakereci demokrasi mutabakat sağlamaya çalışırken değişik düşünceleri, ırkları, sınıfları, cinsiyetleri ve dünya görüşlerini bilerek veya bilmeyerek ezmekte, baskı uygulamaktadır.

6 Radikal Demokrasi Herhangi bir ülkedeki, bir sosyal mücadelenin içinde mutabakata direnecek, uzlaşmayı reddeden bir çok farklılıklar, düşünceler olabilir / (Antagonizm) - İşte Radikal Demokrasi sadece bu farklı düşünceleri ve fikir ayrılıklarını, antagonistik tepkileri hoş görmek, kabul etmek değil; birebir olarak bu karşıtlıklara bağlı, dayalı ve üstüne inşa edilmiş bir düşüncedir.

7 Radikal Demokrasi Toplumun içinde yer alan baskıcı güç unsurlarının(Hegemonya) ve bu unsurlarının görünür kılınması, tekrar müzakere edilmesi ve değiştirilmesi varsayımı. Demokrasinin farklılık ve fikir ayrılığı üzerine inşa edilmesi, toplumdaki bu baskıcı güç unsurlarının ortaya çıkmasına ve bu sayede meydan okunulabilir hale gelmesine yol açacaktır.

8 Radikal Demokrasi - Demokrasi: Çoğunluğun istediklerinin olması, azınlığın haklarının korunması - Radikal Demokrasi: Bireylerin isteklerinin yerine getirilmesi Gerçek bir demokrasi ancak bireylerin farklılıklarını kamusal alana yansıtabilmelerine olanak sağlayacak bir kimlik politikasına ağırlık verilerek meydana gelir.

9 Radikal Demokrasi - Çoğulculuk anlayışını ön plana çıkarıyor.
- Sivil Topluma ağırlık veriyor. - Sınıf kavramını arka plana itiyor, hatta yok sayıyor. - Modern demokrasinin eksiklikleri olan etnik problemler, çok seslilik ve çoğulculuk krizi gibi konular üstüne temelleniyor. Devlet aygıtlarının toplumsal alandan çekildiği; mücadeleyi sivillere bıraktığı ya da mücadeleyi sivillerin üstlendiği bir olgu yaratıyor. - Kabul edilebilir bir fikir birliği sağlamaktan öte farklı gruplar için farklı zeminlerde çözümler üretebilme gerekliliğine inanıyor. Siyasal olasılığa inanıyor, değişimin elde edilebilir olduğunu düşünüyor. - Liberal özgürlükçü bir perspektif ile sosyalist eşitlikçi bir yaklaşım arasında geliştirilebilecek bir denge istiyorlar.

10 Radikal Demokrasi Bir yandan bireyciliğe indirgeyen hegemonik anlayışını kırmakta, bir yandan da toplumsal çatışmadan uzak, uzlaşımcı bir demokrasiye yaşam alanı sağlamak gibi bir misyonu üstlenmektedir. Radikal demokrasi, kendini siyasal alanda ortaya çıkan sorunlara çözüm bulan alan olarak görmüş ve her türlü çatışmanın uzlaşmaya dönüşerek farklılığın temsiline imkân bulunabileceğini düşünmüştür. Radikal demokratlar hak arayışlarının bireyci bir çerçevede değil demokratik haklar arayışı olarak yerini bulabileceğine vurgu yapmışlar ve bunun da çok sayıda demokratik mücadelenin eklemlenmesinin sonucu olarak gelişebilecek bir hegemonya sonucu gerçekleşebileceğini vurgulamıştır. Radikal demokratlar için bu sürecin gerçekleşmesi de sonuç olarak demokratik haklar, değerler ve pratiklerin çoğalması anlamına gelecektir.

11 Eleştiriler Liberal demokrasi’den “radikal” bir farkın ortada olmaması. Zaten Bir liberal demokraside yaşayan bireyler arasında siyasal katılımı onaylayan ve teşvik eden, diyaloga ve ortak eyleme, iletişime açık ne kadar insan varsa o liberal demokraside o kadar verimli sonuçlar ortaya çıkar. Gerek sınıfların özcü pozisyonu gerekse emeğin yabancılaşması noktalarında derinlemesine bir analizden kaçtığını gördüğümüz radikal demokrasi, bu açıdan bakıldığında kitlelerinin yönetime katılımı anlamında daha çok liberal demokrasisinin paralelinde, onun ötesine geçememiş gibi görünmektedir.

12 Eleştiriler Radikal demokrasi, Liberal demokrasiye bir update, eklenti paketi. Kendi başına bir yenilik sağlamıyor. Post-Marksizm de aynı şekilde Marksizm postuna bürünmüş Liberalizmdir. “Liberal Demokratik ideolojiyi reddetmek yerine onu radikal ve çoğul bir demokrasi çizgisinde genişletmek“ "Radikal demokrasi kuramının üzerinde durduğu şey, bir tür 'radikal liberal demokrasi'dir. Bunu liberal demokratik rejimin reddedilmesi veya toplumun yeni siyasi biçiminin bir kurumu olarak düşünmüyoruz"

13 Eleştiriler - Radikal demokrasi yaklaşımı siyaseti maddi belirlenimden ve sınıf anlayışından tümüyle bağımsız bir olumsallık alanı olarak konumlandırarak aslında siyasal alanı olumsallaştırmış, içeriksizleştirmiş olur. - Kapitalizme bir alternatif sunamayarak örtük olarak da onu tek alternatif haline getirir. Kuramlarında iktidar ilişkilerini ortadan kaldırmak gibi bir amaç gütmemektedirler. - Dönüştürücü özne olarak belirli, tanımlı işçi sınıfı yerine istikrarsız ve muğlâk bir özne konumu yaratırlar ki, böylece siyasal alanı da bitimsiz bir şekilde özerkleştirmiş olurlar. Bir de en tepede devlete dair bir analiz de ortaya koymayarak başka bir muğlâk kategori oluşturmuşlardır. - Önerdikleri radikal demokrasiye dayalı toplum tipolojisini de açıkça ortaya koymamaları nedeniyle, bu toplum tipine dair elimizde bir taslak da bulunmaz.


"RADİKAL DEMOKRASİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları