Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye-Fransa İ lişkileri ve Türkiye’nin AB Üyelik Süreci Ayşim PARLAKYILDIZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye-Fransa İ lişkileri ve Türkiye’nin AB Üyelik Süreci Ayşim PARLAKYILDIZ."— Sunum transkripti:

1 Türkiye-Fransa İ lişkileri ve Türkiye’nin AB Üyelik Süreci Ayşim PARLAKYILDIZ

2

3 Fransa’nın Son Dönem Dış Politikası Nicolas Sarkozy’nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle, Fransız iç ve dış politikası hareketlilik kazanmış ve böylece Fransa, hem Birlik (AB) içerisinde hem de dünya üzerinde etkin olma iste ğ ini açı ğ a vurmuştur. Sarkozy, seçim kampanyaları sırasında Jacques Chirac’tan devralaca ğ ına inandı ğ ı iktidarının kısmen de olsa onun politikalarından izler taşıyaca ğ ını dile

4 getirmiş, ancak hemen akabinde kendi kuraca ğ ı hükümetin adeta “de ğ işim hükümeti” olaca ğ ını ve hükümetinin Fransa siyaset tarihinde önemli bir dönemin mimarı olarak anılaca ğ ını vurgulamıştır.

5

6 “Sarkozy’nin dış politikasının genel olarak güvenlik oda ğ ında geliştirildi ğ i, BM veya AB bünyesindeki kriz yönetimi operasyonlarına aktif katılımıyla da görülmektedir. Afrika’nın, Balkanlar’ın ve Orta Do ğ u’nun istikrar içinde olmasına son derece önem veren Fransa tüm bu bölgelerdeki barış misyonlarında rol almaktadır. Barış ve istikrarın sa ğ lanması kapsamında Gürcistan-Rusya savaşında arabulucu rolüne soyunan Sarkozy yönetimi, Afganistan’da da askeri deste ğ iyle bölgedeki varlı ğ ını sürdürmektedir.” (1)

7

8

9

10 Sarkozy’nin iktidara geldi ğ i bu dönemde; genel anlamda temelde “De Gaule tarz-ı siyaset” ve “Atlantik İ ttifakı” olmak üzere iki ana eksen üzerinde şekillenmiş olan Fransa dış politikası hem dünyanın di ğ er ülkeleriyle hem de Türkiye ile olan ilişkilerde geçmişteki benzer tutumların var olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, Sarkozy’nin De Gaule politikalarının bir tür devamcısı oldu ğ unu söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte;

11 “Sarkozy’nin özellikle NATO ile ilişkileri açısından Atlantikçi yaklaşımın a ğ ır bastı ğ ı söylenebilir. Fransa’nın NATO’nun askeri kanadına dönmesi için girişimleri bunun en önemli göstergesidir. 1966 yılında de Gaule döneminde NATO’nun askeri kanadından ayrılan Fransa, bugün NATO’nun tüm yapılanmalarında, özellikle de Komuta operasyonlarında yer almakta, sadece Nükleer planlama ve Savunma planlama komitelerinde bulunmamaktadır.” (2)

12 Fransa’nın Sarkozy iktidarıyla dış politikada ata ğ a geçti ğ ini söylemek yanlış olmaz. Bu dönemde Fransız dış politikası güvenlik konularına yo ğ unlaşmış ve Akdeniz İ şbirli ğ i çalışmalarına girişmiştir. Bunlar; “Avrupa-Akdeniz Süreci (Euro-Med)”, di ğ er adıyla “Barselona Süreci”, “Akdeniz İ çin Birlik Platformu” ve “Avrupa Akdeniz Parlamenterler Assamblesi”dir.

13 “Avrupa-Akdeniz Süreci (Euro-Med/Barselona Süreci) AB'nin Do ğ u Avrupa'ya yönelik olarak öngördü ğ ü genişlemeyi bir ölçüde dengeleyici bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, Avrupa Birli ğ i ile Birlik üyesi olmayan 12 Akdeniz ülkesi arasında, kalıcı ve kurumsal bir işbirli ğ i çerçevesinin oluşturulması amacıyla 27-28 Kasım 1995 tarihlerinde Barselona'da Avrupa-Akdeniz Konferansı düzenlenmiştir. Sürecin temel amacı, Barselona Deklarasyonu’nda ifade edildi ğ i üzere, Akdeniz'de barış, istikrar ve güvenli ğ in sa ğ lanması, ülkeler arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi, demokrasi ve insan haklarına saygının derinleştirilmesi, AB ile Akdeniz'e kıyıdaş ülkeler arasındaki ekonomik, ticari, sınaî, kültürel ve bilimsel alanlar ile çevre konusundaki işbirli ğ inin artırılması ve Konferansa katılan ülkeler arasında 2010 yılına kadar aşamalı olarak bir "Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi" kurulmasıdır.” (3)

14 “Akdeniz İ çin Birlik, AB ve Akdeniz’e komşu ülkeleri bir çatı altında toplamayı amaçlayan bir platform olup 14 Temmuz 2008’de Fransa’da yapılan bir zirve toplantısı ile kurulmuştur. Akdeniz İ çin Birlik Sarkozy’nin seçim kampanyasının bir parçası olarak ortaya atılmış olup, seçilmesiyle süreç daha da hız kazanmıştır. Her platformda öneriyi dile getiren Sarkozy di ğ er AB ve bölge ülkelerinin deste ğ ini almaya çalışmaktadır. Sarkozy projenin Ortado ğ u barış sürecine katkı yapaca ğ ı inancındadır. Proje aynı zamanda Türkiye’nin AB üyeli ğ ine alternatif bir öneri olarak da medya ve diplomatik çevrelerde tartışma konusu olmuş fakat Mart 2008’de AB tarafından bunun tam üyeli ğ e alternatif olmayaca ğ ı belirtilmiştir.” (4)

15 “Avrupa, Avrupa Parlamentosunun girişimiyle EURO- MED’den ayrı bir oluşum olarak 27-28 Ekim 1998 tarihlerinde Parlamenter Forum teşkil edilmiştir. Parlamenter Forum’un do ğ rudan sürecin bir parçası haline gelerek Parlamenter Asamble’ye dönüştürülmesi süreci 2-3 Aralık 2003 tarihlerinde Napoli’de yapılan Avrupa-Akdeniz Süreci Altıncı Dışişleri Bakanları Toplantısıyla sonuçlandırılmıştır. Türkiye de Forumun Asamble haline dönüştürülmesini destekleyen ülkeler arasında yer almıştır. Parlamenter Asamble’nin açılış toplantısı 22-23 Mart 2004 tarihlerinde Atina’da yapılmıştır. TBMM’de Euro-Med Parlamenter Asamblesi Türk Grubu oluşturulmuştur.” (5)

16

17 Türkiye – Fransa Siyasi İ lişkileri Türkiye ile Fransa’nın siyasi ilişkileri 14. yüzyılın sonlarına do ğ ru başlamıştır. Osmanlı padişahı II. Beyazid ile Fransa kralı XI. Louis döneminde gerçekleştirilen ilk elçilik teatisine dayanan bu ilişki zaman içerisinde gelişerek devam ermiştir. III. Selim dönemine kadar Fransa kralları ile Osmanlı padişahları arasındaki dostluk ilişkileri devam etmiş ve 17. yüzyılın sonlarına do ğ ru XVI. Louis ve III. Selim uzun süre mektuplaşmıştır.

18 Fakat Fransız Devrimi’nden sonra Fransa- Türk(Osmanlı) ilişkileri bozulma sürecine girmiştir. Çünkü devrim sonrası Napoléon Bonaparte iktidara gelmiş ve o dönemde Osmanlı İ mparatorlu ğ u’nun hakimiyetinde bulunan Mısır topraklarını ele geçirmek arzusuyla askerlerini bu toprakların istilası için görevlendirmiştir.

19 Ancak Fransız askerleri Mısır’ı ele geçiremeyince Osmanlı İ mparatorlu ğ u ile Fransa arasında 1801 yılında El-Ariş Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşma sonrası ilişkiler düzelmiş ve Osmanlı İ mparatorlu ğ u Napolyon Savaşları’nda İ ngiltere ve Rusya’ya karşı Fransa’nın yanında yer almıştır.

20 Fransız Devrimi, iki ülke arasındaki ilişkilerin etkileşim biçiminde de gelişip devam etmesini sa ğ lamıştır. Devrimin tüm dünyadaki etnik gruplarda milliyetçilik duygusunu ön plana çıkartmasıyla Türk’lerin de milliyetçilik anlayışının Osmanlı İ mparatorlu ğ u’nun milliyetçilik anlayışının aksine, ırk üzerine temellenmesine neden olmuştur. Bununla birlikte 19. yüzyıl Osmanlı aydınının laikleşme sürecinde de Fransa, model ülke olarak önemli bir rol oynamıştır.

21 I. Dünya Savaşı sırasında ise Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki ilişkiler ikinci defa bozulmuştur. Her iki devlet de farklı cephelerde savaşmıştır. Osmanlı Devleti’nin yenilgiye u ğ ramasıyla Fransa, Anadolu topraklarını işgal etmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa, Ankara Hükümeti’ni tanıyan ilk batılı devlet olmuştur.

22 Kurtuluş Savaşı sonrasında ise yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Fransa’nın ilişkileri; Lausanne Konferansı sonrası dönemde, kapitülasyonların kaldırılması sürecinde; Osmanlı borçlarının tasfiyesi, İ skenderun Sanca ğ ı ve Fransa Mandası altındaki Suriye ile ülkemiz arasındaki sınır sorunu konularında sekteye u ğ ratmıştır.

23 “ İ kinci Dünya Savaşını müteakip Türkiye ile Fransa BM, NATO gibi uluslararası kuruluşlarda müttefik konumunda yer almaktalarsa da, iki ülke ilişkileri inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. 1980’li yılların ortalarından itibaren Türk-Fransız ilişkilerinde yakalanan ivme, Jacques Chirac’ın 1995 Mayıs ayında Cumhurbaşkanlı ğ ına seçilmesiyle hız kazanmıştır.” (6)

24 “Fransa, bu çerçevede, 1995’te Gümrük Birli ğ i kararının alınmasında ve 1999 Helsinki Zirvesinde Türkiye’nin aday ülke statüsünün resmen tanınmasında önemli ve işlevsel bir rol üstlenmiştir.” (7)

25 “Öte yandan, 1998 yılında imzalanan ve Türk- Fransız ortaklı ğ ını stratejik bir çerçeveye oturarak, iki ülke ilişkilerine siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel alanlarda yeni bir ivme kazandırmayı amaçlayan “Türkiye-Fransa 2000 Eylem Planı” başlıklı belge ile bu belgeye pratikte işlerlik kazandırılması için geliştirilen "Uygulama Eki" 1998 yılında imzalanmıştır.” (8)

26 “Siyasi ilişkilerde, 2001 yılında 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanıyan bir yasanın çıkarılması, 2006 yılında ise Sözde Ermeni soykırımının “inkârını” suç sayan yasa teklifinin Ulusal Meclis’te benimsenmesi ilişkilerde sıkıntılı dönemlere girilmesine neden olmuştur. Sözkonusu yasa teklifinin Senato’da gündeme alınmamasıyla ilişkiler normalleşme sürecine girmiş, karşılıklı temas ve ziyaretlerin de etkisiyle de ilişkilerde gelişme kaydedilmiştir.” (9)

27 Son Dönemde Gerçekleştirilen Üst Düzey Ziyaretler “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Mevsimi çerçevesinde Paris'te Grand Palais'de düzenlenen "Bizans'tan İ stanbul'a: İ ki Kıtanın Limanı" konulu serginin açılışını Cumhurbaşkanı Sarkozy ile birlikte yapmak üzere 7-9 Ekim 2009 tarihlerinde Fransa'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.” (10)

28

29 “Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davuto ğ lu, 6-7 Kasım 2009 tarihlerinde Fransa'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.” (11) “Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Ba ğ ış, Fransa'yı Nisan 2009 ve Eylül 2009’da iki kez ziyaret etmiştir.” (12) “Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Zafer Ça ğ layan, Türkiye Mevsimi ekonomi etkinli ğ ine katılmak üzere 7-8 Şubat 2010 tarihlerinde Paris'e gitmiştir.” (13)

30 “Fransa’nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Anne-Marie Idrac, Türkiye-Fransa Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi İ kinci Toplantısına katılmak üzere 24-26 Şubat 2010 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir.” (14) “Sayın Başbakanımız, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin daveti üzerine, Türkiye Mevsimi'nin kapanışı vesilesiyle 6-7 Nisan 2010 tarihlerinde Fransa'ya resmi bir ziyarette bulunmuştur.” (15)

31 Türkiye – Fransa Ekonomik İlişkileri “Türkiye-Fransa dış ticaret hacmi 2008 yılında, bugüne kadar kaydedilen en yüksek de ğ er olan 15,6 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Ülkemiz ile Fransa arasındaki dış ticaret dengesi ülkemiz aleyhine seyretmektedir. Küresel ekonomik krizin olumsuz etkisi 2009 yılında ikili ticaret hacmi rakamlarına da yansımıştır. Di ğ er taraftan, 2009 yılında Fransa ile ikili ticarette yaşanan düşüş oranı dış ticaretimizdeki genel düşüş oranının altında kalmıştır.” (16)

32 “2008 yılında Fransa ülkemizin en çok ihracat yaptı ğ ı 5. ülke konumunda iken, 2009 yılında Almanya’nın ardından 2. sıraya yükselmiştir. Fransa’nın AB dışındaki en büyük pazarlarından biri olmaya devam eden Türkiye, 2009 yılında Fransa’nın AB dışında en çok ihracat yaptı ğ ı 6. ülke olmuştur.” (17)

33 “Fransa ile ikili ticaret hacmimiz 2010 yılının ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik bir artış kaydetmiş ve 4,6 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Fransa’ya ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, Fransa’dan ithalatımızda ise yüzde 33’lük artış gerçekleşmiştir.” (18)

34 “Ülkemizde yaklaşık 900 Fransız sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Fransız firmaları özellikle nükleer enerji santralleri ihaleleri, yenilenebilir enerji ve ulaştırma alanlarındaki proje ve ihalelere ilgi göstermektedir. Fransız yatırımları otomobil, elektronik, çimento, eczacılık ve hizmet sektörlerinde yo ğ unlaşmaktadır.” (19)

35 “2002-2009 döneminde ülkemize gelen yatırımların 4,4 milyar Dolarlık bölümü Fransa kaynaklıdır. 2009 yılında Fransa’dan ülkemize gelen yatırım miktarı ise 593 milyon dolardır.” (20) Fransa’daki Türk yatırımcılar, gerek ülkemizin sanayi ve hizmetler sektörü firmalarından gerek Fransa’da yerleşik vatandaşlarımızın kurup geliştirdikleri ve genelde inşaat ve gıda alanlarında faaliyet gösteren firmalardan oluşmaktadır.(21)

36 “1987 yılında kurulan Türk-Fransız İ ş Konseyi’nin Fransız muhatabı "Mouvement des Entreprises de France-MEDEF International" isimli kuruluştur. İ ş Konseyi’nin Türk kanadı başkanı Hasan Çolako ğ lu, Fransız kanadı başkanı Jean Lemierre’dir.” (22) “2009 yılında Fransa’dan ülkemize gelen turist sayısı 932 bin 800 olarak gerçekleşmiştir.” (23)

37 Sarkozy Döneminde Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinde Yaşananlar Nicolas Sarkozy’nin iktidara geldi ğ i tarihten itibaren (16 Mayıs 2007) Fransa’nın, iç ve dış politikasında daha milliyetçi bir tavır içerisinde oldu ğ u gözlemlenmektedir. Bu durum do ğ al olarak Türkiye-Fransa ilişkilerine de olumsuz bir şekilde yansımaktadır. Özellikle Sarkozy’nin Türkiye’yi “Avrupalı” olmadı ğ ı gerekçesiyle Birlik içerisinde görmek istemedi ğ ini dile getirmesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gelece ğ ini belirleyen olumsuz bir tutum olarak de ğ erlendirilebilir:

38

39 “Nicolas Sarkozy, Testimony adlı kitabında Türkiye’nin AB üyeli ğ ine neden karşı oldu ğ unun temel parametrelerini açıklamıştır. Öncelikle Türkiye’nin topraklarının %98’inin Avrupa kıtası dışında oldu ğ unu savunan Sarkozy, üyelik durumunda Türkiye’nin AB üyeleri arasında en yüksek nüfus oranına sahip olaca ğ ını savunmaktadır. Nüfus yo ğ unlu ğ unun ötesinde ise AB bünyesine İ slam kültürünün girmesinin, AB’nin kurucu babalarının siyasi birlik kurma fikrine zarar verece ğ i görüşündedir.” (24)

40 “Bu noktada Sarkozy, Türklere AB’ye üye olamayacaklarını söylemekte geç kalındı ğ ı takdirde bunun nezaket sınırlarını aşaca ğ ını da belirtmektedir. Sarkozy, AB’nin hacminin daha fazla artmasına karşı çıkmaktadır, çünkü Türkiye gibi geniş co ğ rafyaya yayılmış ve yo ğ un nüfuslu bir ülkenin üyeli ğ i sonrasında Fransa’nın gücünü kaybedece ğ inden endişe duymaktadır.” (25)

41

42 “Türkiye’nin AB üyeli ğ i Fransa kamuoyunda uzun süre tartışılmıştır. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Türkiye'nin AB üyeli ğ ine karşı bir tutum benimsemiştir. Bu çerçevede, Fransa, beş faslın müzakerelere açılmasını engellemektedir.” (26)

43 Türkiye’nin AB Üyelik Talebine Fransa’nın Tepkisi “Fransa’da örne ğ in, siyasi liderler, Türkiye’nin AB üyeli ğ ine karşı çıkmıştır. Fransa eski Cumhurbaşkanı ve Avrupa Konvansiyonu Başkanı Valery Giscard d’Estaing, Türkiye’nin üyeli ğ inin Avrupa’nın sonu olaca ğ ını söylemiştir. Türkiye’yi Avrupalı bir ülke olmadı ğ ı için dışlayarak, Türkiye’nin Birli ğ e katılımı için çaba gösterenleri AB’nin düşmanları olarak nitelendirmiştir. (27)

44 Bunun dışında Jacques Chirac, AB Anayasası’na ilişkin yürütülen referandum kampanyasında, Türkiye’nin Birli ğ e katılıp katılmayaca ğ ına ilişkin Fransa’da referanduma gidilmesini kabul etmiştir.” (28)

45 Türkiye-Fransa İ lişkilerinin AB üyelik Sürecine Yansımaları Ülkemiz AB katılım sürecine 2005 yılında başlamıştır. Ancak 2005 yılında başlayan bu süreçte Birli ğ e üyelik talebimiz bazı ülkeler tarafından istenmemektedir. Bu ülkelerden biri Fransa’dır. Türkiye’nin AB’ne üyeli ğ i konusunda temel engel olarak Kıbrıs sorunu ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri sorunu gösterilmektedir.

46 Ancak tek neden bunlar de ğ ildir. Fransa’nın Türkiye’nin AB üyeli ğ ine karşı oluşunun temelinde kendi içsel kaygılarının oldu ğ u söylenebilir. Bu karşı oluşun, kimi zaman Türk-Fransız çekişmesine dönüşece ğ i (dönüştü ğ ü) iddiaları da gündeme gelmiştir.

47

48 Genel olarak bakıldı ğ ında; Türkiye ile Fransa arasında yaşanan diplomatik krizler, iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemenin de yanısıra Birli ğ in gelece ğ inin şekillenmesinde olumsuz bir çaba olmaktan öteye geçememektedir. Bunlar aynı zamanda Türkiye ile AB arasında yaşanan diplomatik krizler olarak ta de ğ erlendirilebilir. Peki bu durum Fransızlar tarafından nasıl algılanmakta ve onlar için ne ifade etmektedir? Acaba bu krizler, üyelik sürecinde, Fransa’da yaşanan “Türkiye Tartışması” çerçevesinde problem mi yoksa çözüm olarak mı algılanmaktadır?

49 “Türkiye ile AB arasında yaşanan diplomatik krizler Fransızlar tarafından temel problemler olarak de ğ il, daha çok çözümün bir parçası olarak algılanıyor. Bu tür krizler, Türkiye’nin tam üyelikten vazgeçece ğ i umudunu gündeme taşıyarak Fransızlarda bir nevi rahatlamaya yardımcı oluyor. Bir çok politik fikir ayrılıklarına sebebiyet verecek, çok uzun bir süreye yayılan bir müzakere süreci hedefleyen politikacılar da bu beklentileri canlı tutuyorlar.” (29)

50 “Özellikle Fransız sa ğ ında hakim bu yaklaşım, şimdilerde Fransız solunda da yer kazanmaya başlıyor. UMP liderleri müzakere sürecinin kendisinin bir B planı gibi algılanabilece ğ ini ve bu B planının amacının Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve hukuki standartlarının Türkiye’nin AB dışında tutularak ciddi anlamda yükseltilmesi oldu ğ unu belirtiyorlar. Onlar için hedef, Avrupa kurallarını mümkün oldu ğ unca benimseyen ve gelişen bir Türkiye’nin AB üyesi olmadan yaratılmasıdır.”(30)

51 Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinde Fransa’nın Tutumu Fransa’da Türkiye’nin AB üyeli ğ iyle ilgili olarak ortaya çıkan bir tartışma vardır: “Türkiye Tartışması”. “Tartışmanın aslında Türkiye veya Avrupa ile çok da ilgili olmadı ğ ı ve özünde dolaylı yoldan da olsa Fransa’nın içinde bulundu ğ u durumla ba ğ lantılı oldu ğ u öne sürülebilir.” (31)

52 “Bununla birlikte, Fransa’nın Türkiye’nin reform sürecine ilişkin eleştirileri Türkiye tarafında bir dışlanma olarak algılanıyor.Bu nedenle Fransa’daki Türkiye AB tartışması daha çok Fransız-Türk tartışmasına dönmüş durumda. Türkiye’nin AB yolunda Fransa engelinin üstesinden gelmek için planlayaca ğ ı stratejilerde, bu anlayışın göz önüne alınması Türkiye’nin bu yolda ilerleyebilmesi için önem taşıyor.” (32)

53 Fransa’da Türkiye’nin AB üyeli ğ iyle ilgili olarak ortaya çıkan Türkiye tartışmasında bazı konular öne çıkmıştır ve bu konular iki ülke ilişkilerini zedeler konuma getirmiştir. Bunlardan bazıları:

54 “1-Türkiye’nin Orta Do ğ u’daki önemli konumu itibariyle ortaya çıkan jeostratejik zorluklar; 2-Türkiye’nin AB ile yasamakta oldu ğ u diplomatik problemleri çözmekte ve ilişkilerini normalleştirmekteki kabiliyetsizli ğ i; 3- siyasi istikrarsızlık, demokratikleşme yolundaki iniş ve çıkışları; 4- dış göçün sosyal ve kültürel rolü, Türk kökenli göçmenlerin Fransa’ya uyum sa ğ lamak kapasiteleri ve dinsel farklılıklardan kaynaklanan problemlerin üstesinden gelinmesi.” (33)

55

56 Bununla birlikte; Fransa’da,Türkiye’nin AB üyelik sürecinde yaşadı ğ ı de ğ işimleri olumlu gelişmeler olarak de ğ erlendirenler de vardır:

57 “Öte yandan, Türkiye’nin üyeli ğ ine karsı çıkanlar dahi bazı olumlu noktaların altını çizmeyi ihmal etmediler: sonuç halen mükemmel olmasa da Türkiye’nin politik modernizasyonu çerçevesinde attı ğ ı adımlar; Türkiye’nin ekonomik potansiyeli ve Fransız firmalarına sundu ğ u pazar imkanları; Türkiye’nin tarih boyunca Batı’ya duydu ğ u ba ğ lılık; Irak savası ve Lübnan’da görev yapan UNIFIL gibi bir kaç alanda da olsa, Türkiye’nin AB diplomasi çizgisine uymak için sarf etti ğ i çaba gibi.” (34)

58

59 Türkiye’nin AB Üyelik Sürecinin Fransız Basını’na Yansıması Bu arada tüm bu tartışmalar içerisinde Fransız Basını’nın dengeyi sa ğ layıcı ve e ğ itici rolünü de unutmamak gerekir: “Düzenli olarak Türkiye hakkında yazan kaliteli Fransız gazetelerinin konu hakkında bilgi sahibi olan muhabirlerinin ço ğ u Türkiye yanlısı bir yaklaşımdalar. Bu nedenle Fransız yazılı basınının Türkiye yanlısı e ğ ilimleri şaşırtıcı de ğ il.” (35)

60 Fransız basınında Türkiye karşıtı olanların nitelikleri ise şöyle sıralanmaktadır: “Öte yandan, Türkiye karşıtı grup ço ğ unlukla genel muhabirler, köse yazarları ve uluslararası politikayla ilgilenen ve kendini ülkenin iç siyasi durumuna daha yakın tanımlayan gazetecilerden oluşuyor.” (36)

61 Fransız yazılı ve sözlü basınında Türkiye lehine yayınlar yapılmaktadır: “Görsel-işitsel medya son üç yıldır Türkiye’ye özellikle haber programları dahilinde daha geniş yer vermeye başladı. Bu programlarda, İ stanbul veya Ankara’dan yapılan yayınlarla Türkiye’nin Avrupalılaşmış Batısından verilen görüntülerle, ekonomik ve sosyal açıdan daha geri kalmış bölgeleri olan gelişmekte olan bir ülke algılaması arasında denge kurmaya çalışıyordu.” (37)

62 “Görsel-işitsel medyada göze çarpan bir di ğ er konu ise, Türkiye hakkındaki olumlu konularla kıyaslandı ğ ında çok daha fazla yer aldı ğ ı düşünülebilecek Ermeni sorununa ayrılan süre. Yahudi soykırımıyla paralellikler kurulması bu konuya özel ilgi gösterilmesinin nedenlerinden bir tanesi olarak görülebilir. Ermeni meselesiyle ilgili tarihi görüntü ve yorumların yanı sıra, Fransız meclisindeki oylama çerçevesinde yapılan tartışmalar şüphesiz Fransa’nın gözündeki Türkiye imajını sarstı.” (38)

63 Sonuç Sonuç olarak; her iki ülke de köklü bir tarihe geçmiş olmakla birlikte, gerek uygulanan yanlış ve eksik politikalar gerekse önyargılı yaklaşımlar nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerde istikrarlı bir yapı gözlenememektedir. Türkiye-Fransa ilişkilerinin inişli-çıkışlı olması bölgesel refahın ve huzurun sa ğ lanmasında da olumsuz bir etki yaratmaktadır. Fransa’nın Türkiye’nin AB üyeli ğ ine karşı oluşu 22 Haziran 1993 tarihinde imzalanan Kopenhag Kriterleri’nde dile getirilen “Demokrasi”, “ İ nsan Hakları” ve “Hukukun Üstünlü ğ ü” ilkeleriyle çelişmektedir.

64 Bundan başka, Türkiye’nin “imtiyazlı ortaklık” statüsünde de ğ il, “tam üyelik” statüsünde AB’ne kabulü mümkün mertebe hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeli ve bu girişimin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

65 Kaynakça (1) Aslıhan P. Turan, Fransız Dış Politikası ve Türkiye’nin AB Üyeli ğ i, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 (2) Aslıhan P. Turan, Fransız Dış Politikası ve Türkiye’nin AB Üyeli ğ i, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 (3) Aslıhan P. Turan, Fransız Dış Politikası ve Türkiye’nin AB Üyeli ğ i, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 ( 4 ) Aslıhan P. Turan, Fransız Dış Politikası ve Türkiye’nin AB Üyeli ğ i, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134

66 Kaynakça (5) Aslıhan P. Turan, Fransız Dış Politikası ve Türkiye’nin AB Üyeli ğ i, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 (6) Türkiye-Fransa Siyasi İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfahttp://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfa (7) Türkiye-Fransa Siyasi İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfahttp://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfa (8) Türkiye-Fransa Siyasi İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfahttp://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfa (9) Türkiye-Fransa Siyasi İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfahttp://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfa (10) Türkiye-Fransa Siyasi İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfahttp://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfa

67 Kaynakça (11) Türkiye-Fransa Siyasi İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfahttp://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfa (12) Türkiye-Fransa Siyasi İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfahttp://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfa (13) Türkiye-Fransa Siyasi İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfahttp://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfa (14) Türkiye-Fransa Siyasi İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfahttp://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfa (15) Türkiye-Fransa Siyasi İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfahttp://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa- siyasi-iliskileri.tr.mfa (16) Türkiye-Fransa Ticari ve Ekonomik İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa (17) Türkiye-Fransa Ticari ve Ekonomik İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa

68 Kaynakça (18) Türkiye-Fransa Ticari ve Ekonomik İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa (19) Türkiye-Fransa Ticari ve Ekonomik İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa (20) Türkiye-Fransa Ticari ve Ekonomik İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa (21) Türkiye-Fransa Ticari ve Ekonomik İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa (22) Türkiye-Fransa Ticari ve Ekonomik İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa

69 Kaynakça (23) Türkiye-Fransa Ticari ve Ekonomik İ lişkileri, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa http://www.mfa.gov.tr/turkiye-fransa-ticari-ve-ekonomik-iliskileri.tr.mfa (24) Aslıhan P. Turan, Fransız Dış Politikası ve Türkiye’nin AB Üyeli ğ i, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 (25) Aslıhan P. Turan, Fransız Dış Politikası ve Türkiye’nin AB Üyeli ğ i, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article& id=814:fransz-d-politikas-ve-tuerkiyenin-ab-ueyelii&catid=70:ab- analizler&Itemid=134 (26) AB’de Anayasa Süreci ve Lizbon Antlaşması, İ KV Yayınları No:218, s.35. (27) AB’de Anayasa Süreci ve Lizbon Antlaşması, İ KV Yayınları No:218, s.35.

70 Kaynakça (28) Seçimler Öncesinde Fransız Kamuoyunda Türkiye, http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf (29) Seçimler Öncesinde Fransız Kamuoyunda Türkiye, http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf (30) Seçimler Öncesinde Fransız Kamuoyunda Türkiye, http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf ( 31 ) Seçimler Öncesinde Fransız Kamuoyunda Türkiye, http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf (32) Seçimler Öncesinde Fransız Kamuoyunda Türkiye, http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf

71 Kaynakça (33) Seçimler Öncesinde Fransız Kamuoyunda Türkiye, http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf ( 34 ) Seçimler Öncesinde Fransız Kamuoyunda Türkiye, http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf (35) Seçimler Öncesinde Fransız Kamuoyunda Türkiye, http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf ( 3 6) Seçimler Öncesinde Fransız Kamuoyunda Türkiye, http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf (37) Seçimler Öncesinde Fransız Kamuoyunda Türkiye, http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf http://www.edam.org.tr/images/PDF/yayinlar/Reports/Fransa%20rapor_TR _ozet.pdf


"Türkiye-Fransa İ lişkileri ve Türkiye’nin AB Üyelik Süreci Ayşim PARLAKYILDIZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları