Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretmen Yeterlikleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532 Beytepe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretmen Yeterlikleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532 Beytepe."— Sunum transkripti:

1

2 Öğretmen Yeterlikleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532 Beytepe ANKARA e-Posta: sadi @ hacettepe.edu.tr Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/

3 -2- İyi Öğretmen ve Standartlar  İyi öğretmenlerin yetişmesinde öğretmen yetiştiren kurumlara büyük sorumluluklar düştüğü söylenebilir.  Yetiştirilen öğretmenlerin istenilen nitelikte olabilmeleri için de bir takım standartların saptanması gerekmektedir.  Bu standardı sağlayacak yollardan birisi öğretmen yeterlikleridir.

4 -3- Öğretmenlerin Mesleki Alandaki Yeterlik Durumları  Yeterlik nedir?  Bir meslek alanına özgü görevlerin yapılabilmesi için gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma durumu.  Öğretmen yeterlikleri:  Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar.

5 -4- MEB ve Öğretmen Yeterlikleri Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları  Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri  6 ana yeterlik alanı,  bu yeterlikleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumlar –31 alt yeterlik alanı  yeterliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin delili olabilecek gözlemlenebilir-ölçülebilir davranışlar –233 performans göstergesi  Özel alan yeterlikleri

6 -5- Neden Öğretmen Yeterlikleri?  Öğretmen yeterliklerinin kullanılma amaçları:  Öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesi,  Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının hizmet öncesinde öğretmen yetiştirme programlarının düzenlenmesi,  Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi,  Öğretmenlerin seçimi,  Öğretmenlerin iş başarım ve performanslarının ölçümü,  Öğretmenlerin kendilerini tanıma ve geliştirmeleri.

7 -6- Yeterlik Alanları 1.A- Kişisel ve Mesleki Değerler- Mesleki Gelişim 2.B- Öğrenciyi Tanıma 3.C- Öğrenme ve Öğretme Süreci 4.D- Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme 5.E- Okul-Aile ve Toplum İlişkileri 6.F- Program ve İçerik Bilgisi

8 -7- Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (1)  A- Kişisel ve Mesleki Değerler-Mesleki Gelişim  A1- Öğrencilere Değer Verme, Anlama ve Saygı Gösterme  A2- Öğrencilerin Öğrenebileceğine ve Başaracağına İnanma  A3- Ulusal ve Evrensel Değerlere Önem Verme  A4- Öz Değerlendirme Yapma  A5- Kişisel Gelişimi Sağlama  A6- Mesleki Gelişmeleri İzleme ve Katkı Sağlama  A7- Okulun İyileştirilmesine ve Geliştirilmesine Katkı Sağlama  A8- Mesleki Yasaları İzleme, Görev ve Sorumlulukları Yerine Getirme

9 -8- Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (2)  B- Öğrenciyi Tanıma  B1- Gelişim Özelliklerini  B2- İlgi ve İhtiyaçları Dikkate Alma  B3- Öğrenciye Değer Verme  B4- Öğrenciye Rehberlik Etmek

10 -9- Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (3)  C- Öğrenme ve Öğretme Süreci  C1- Dersi Planlama  C2- Materyal Hazırlama  C3- Öğrenme Ortamlarını Düzenleme  C4- Ders Dışı Etkinlikleri  C5- Bireysel Farklılıkları Dikkate Alarak Öğretimi Çeşitlendirme  C6- Zaman Yönetimi  C7- Davranış Yönetimi

11 -10- Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (4)  D- Öğrenmeyi, Gelişimi İzleme ve Değerlendirme  D1- Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerini Belirleme  D2- Değişik Ölçme Tekniklerini Kullanarak Öğrencinin Öğrenmelerini Ölçme  D3- Verileri Analiz Ederek Yorumlama, Geri Bildirim Sağlama  D4- Sonuçlara Göre Öğretme-Öğrenme Sürecini Gözden Geçirme

12 -11- Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (5)  E- Okul-Aile ve Toplum İlişkileri  E1- Çevreyi Tanıma  E2- Çevre Olanaklarından Yararlanma  E3- Okulu Kültür Merkezi Durumuna Getirme  E4- Aileyi Tanıma ve Ailelerle İlişkilerde Tarafsızlık  E5- Aile Katılımı ve İşbirliği Sağlama

13 -12- Yeterlik Alanları ve Alt Yeterlikler (6)  F- Program ve İçerik Bilgisi  F1- Türk Milli Eğitimin Amaç ve İlkeleri  F2- Özel Alan Öğretim Programı Bilgisi ve Uygulama Becerisi  F3- Özel Alan öğretim Programını İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme.

14 -13- Özel Alan Yeterlikleri  Özel Alan Yeterlikleri:  Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için alanlara özgü olarak sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlardır.  İlköğretim kademesi öğretmenlerine yönelik 16 alanda “Özel Alan Yeterlikleri” geliştirilmiştir.  Geliştirilen Özel Alan Yeterliklerinde;  Yeterlik alanı,  Kapsam,  Yeterlikler,  Performans göstergeleri bulunmaktadır.

15 -14- Özel Alan Yeterlikleri Yeterlikleri Belirlenen Özel Alanlar: İlköğretim  Türkçe  İngilizce  Fen ve Teknoloji  Bilişim Teknolojileri  Okul Öncesi  Görsel Sanatlar  Matematik  Sınıf Öğretmenliği  Sosyal Bilgiler  Müzik  Beden Eğitimi  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Teknoloji ve Tasarım  Özel Eğitim  Hayat Bilgisi

16 -15- Özel Alan Yeterlikleri Yeterlikleri Belirlenen Özel Alanlar: Ortaöğretim  Matematik  İngilizce  Türk Dili ve Edebiyatı  Kimya  Fizik  Biyoloji  Tarih  Coğrafya  Felsefe

17 -16- Öğretmen Yeterliklerinin Belirlenmesinin Anlamı  Öğretmen yeterlikleri çerçevesi  Hizmet-öncesinde eğitim  Hizmet içinde uzun süreli mesleki gelişim

18 -17- Öğretmenlerin Teknolojik Yeterlikleri  Öğretmen yeterlikleri konusunda özellikle batılı ülkelerdeki alan yazın diyor ki:  Teknoloji yeterlikleri öğretmen yeterliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır  Ülkemizde yapılan araştırmalarda (öğretmenler ve öğretmen adayları diyor ki:)  teknoloji okur-yazarı olmak bir öğretmenin önemli bir niteliğidir

19 -18- ISTE Standartları  Uluslararası Eğitim Teknolojileri (Derneği) Birliği (The International Society for Technology in Education-ISTE)  Teknolojinin eğitimde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyor.

20 -19- ISTE Standartları  ISTE’ye göre öğretmen standartları,  teknoloji okuryazarı olmayı,  derslerinde teknolojiyi kullanabilmeyi,  öğrencilerini teknolojiyi kullanmaya yöneltebilmeyi,  öğrenme çevresini öğrencilerin teknolojiyi kullanabilecekleri biçimde düzenleyebilmeyi,  meslektaşları ile İnternet üzerinden iş birliği yapabilmeyi kapsamaktadır.

21 -20- ISTE’nin Öğretmenler İçin Geliştirdiği Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları ve Performans Göstergeleri 1.Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak ve yaratıcılıklarını teşvik etmek.  Öğretmenler alan bilgilerini, öğrenme-öğretme süreçlerini ve teknolojiyi kullanarak yüz yüze ve sanal ortamlarda öğrencilerin öğrenmelerini, yaratıcılıklarını ve yenilikçi özelliklerini geliştirecek etkinlikler düzenlerler. 2.Bilgi (dijital) çağının gereklerine uygun öğrenme yaşantıları ve değerlendirme etkinlikleri tasarlamak ve geliştirmek.  Öğretmenler, etkili öğrenmelerin gerçekleşmesi için çağdaş öğrenme araçları ve kaynaklarıyla bütünleştirilmiş özgün öğrenme etkinlikleri tasarlar, geliştirir ve değerlendirirler 3.Bilgi (dijital) çağında çalışma ve öğrenme konusunda model olmak.  Öğretmenler, yenilikçi bir meslek adamı olarak bilgi toplumunun gereklerine uygun bir şekilde çalışır, buna uygun bilgi ve beceriler sergilerler. 4.Bireyleri, bilgi (dijital) toplumu üyesi bir bireyin taşıması gereken sorumluluklarla ilgili olarak teşvik etmek ve onlara model olmak.  Sürekli gelişen ve değişen bilgi toplumunda yerel ve evrensel toplumsal sorunlar ve sorumluluklar konusunda bilgi sahibi olan öğretmenler meslek yaşamlarında etik ve yasal kurallara uymaya özen gösterirler. 5.Mesleki gelişim ve liderlik etkinliklerine katılmak.  Öğretmenler, sürekli bir şekilde mesleki olarak kendilerini geliştirir, yaşam boyu öğrenme konusunda model olur, çalıştıkları okullarda elektronik (dijital) araç ve kaynakları etkili bir şekilde kullanarak liderlik davranışları sergilerler

22 -21- ISTE’nin Öğretmenler İçin Geliştirdiği Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları ve Performans Göstergeleri 1. Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmak ve yaratıcılıklarını teşvik etmek.  Öğretmenler alan bilgilerini, öğrenme-öğretme süreçlerini ve teknolojiyi kullanarak yüz yüze ve sanal ortamlarda öğrencilerin öğrenmelerini, yaratıcılıklarını ve yenilikçi özelliklerini geliştirecek etkinlikler düzenlerler.

23 -22- ISTE’nin Öğretmenler İçin Geliştirdiği Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları ve Performans Göstergeleri 2. Bilgi (dijital) çağının gereklerine uygun öğrenme yaşantıları ve değerlendirme etkinlikleri tasarlamak ve geliştirmek.  Öğretmenler, etkili öğrenmelerin gerçekleşmesi için çağdaş öğrenme araçları ve kaynaklarıyla bütünleştirilmiş özgün öğrenme etkinlikleri tasarlar, geliştirir ve değerlendirirler.

24 -23- ISTE’nin Öğretmenler İçin Geliştirdiği Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları ve Performans Göstergeleri 3. Bilgi (dijital) çağında çalışma ve öğrenme konusunda model olmak.  Öğretmenler, yenilikçi bir meslek adamı olarak bilgi toplumunun gereklerine uygun bir şekilde çalışır, buna uygun bilgi ve beceriler sergilerler.

25 -24- ISTE’nin Öğretmenler İçin Geliştirdiği Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları ve Performans Göstergeleri 4. Bireyleri, bilgi (dijital) toplumu üyesi bir bireyin taşıması gereken sorumluluklarla ilgili olarak teşvik etmek ve onlara model olmak.  Sürekli gelişen ve değişen bilgi toplumunda yerel ve evrensel toplumsal sorunlar ve sorumluluklar konusunda bilgi sahibi olan öğretmenler meslek yaşamlarında etik ve yasal kurallara uymaya özen gösterirler.

26 -25- ISTE’nin Öğretmenler İçin Geliştirdiği Ulusal Eğitim Teknolojileri Standartları ve Performans Göstergeleri 5. Mesleki gelişim ve liderlik etkinliklerine katılmak.  Öğretmenler, sürekli bir şekilde mesleki olarak kendilerini geliştirir, yaşam boyu öğrenme konusunda model olur, çalıştıkları okullarda elektronik (dijital) araç ve kaynakları etkili bir şekilde kullanarak liderlik davranışları sergilerler.

27 -26- Son Söz…  Okullarımızın başarılı olmasını sağlamanın yollarından birisi mesleki açıdan yeterli öğretmenlere sahip olmaktan geçmektedir.  Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri bu konuda bir temel oluşturmaktadır.  Öğretmenlere bu yeterlikleri kazandırabilmek için sürekli mesleği eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmelidir.

28 -27- Başvuru Kaynakları  International Society for Technology Education (ISTE) (2008a). NETS for teachers: Supporting digital Age learners. [Çevrim-içi: http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/ForTeachers/NETS_for_Teachers.h tm] (Erişim tarihi: 1 Eylül 2009).  International Society for Technology Education (ISTE) (2008b). The ISTE national educational technology standards (NETST) and performance indicators for teachers. [Çevrim-içi: http://www.iste.org/content/navigationmenu/nets/forteachers/2008standards/nets_T_st andards_final.pdf] ve { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/8/2435585/slides/slide_28.jpg", "name": "-27- Başvuru Kaynakları  International Society for Technology Education (ISTE) (2008a).", "description": "NETS for teachers: Supporting digital Age learners. [Çevrim-içi: http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/ForTeachers/NETS_for_Teachers.h tm] (Erişim tarihi: 1 Eylül 2009).  International Society for Technology Education (ISTE) (2008b). The ISTE national educational technology standards (NETST) and performance indicators for teachers. [Çevrim-içi: http://www.iste.org/content/navigationmenu/nets/forteachers/2008standards/nets_T_st andards_final.pdf] ve

29 -28- Teşekkürler!!!


"Öğretmen Yeterlikleri Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06532 Beytepe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları