Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 5 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğü
BAKANLIK TEMLİSİLCİLERİNİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ 02 ŞUBAT 2012 TOKAT 1

2 BAKANLIK TEMSİLCİLERİ VE GÖREVLERİ
Genel kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılır ve devam eder. Temsilciler, toplantının kanunlara, anasözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidirler.(1163/87) BAKANLIK TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİ 1- Genel kurul toplantısından önceki görevleri 2- Genel kurul toplantısındaki görevleri 3- Genel kurul toplantısının bitiminden sonraki görevleri 4- Bakanlık Temsilcisinin diğer görevleri Genel Kurul Toplantısından önceki görevleri a- Toplantı çağrısının Kooperatifler Kanunu ve anasözleşme hükümlerine uygun bulunup bulunmadığı, b- Toplantıya katılanlar listesinin, Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesine uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği, listenin ortaklar veya ortak temsilcileri tarafından imzalanıp imzalanmadığı, hazır olanların görebileceği bir yere asılıp asılmadığı, c- Anasözleşmede bir ortağı diğer bir ortağın temsil edebileceğine dair bir hükmün mevcut olup olmadığı, varsa, temsilcinin bu yetkisinin bulunup bulunmadığı d- Ortaklar listesini asaleten veya temsilen imzalayan ortakların kimliklerini belirten ortaklık senedi veya cüzdanının imza sırasında ibraz edilip edilmediği , Hususlarını incelemekle görevlidir. 2

3 BAKANLIK TEMSİLCİLERİ VE GÖREVLERİ
Bakanlık temsilcisi toplantı açılmadan önce; Genel Kurulun toplantıya çağrı şekli, gazete ilanları, ve yazılı bildirim, ortaklara PTT kanalı ile gönderilen bildirimlere ait PTT onaylı liste, çağrıya yetkili olanlar, toplantı yeter sayısı gibi konuları inceler. Toplantı yeter sayısının mevcut oluğunu da tespit ederse,GK’a seslenerek toplantının açılabileceğini bildirir. Toplantının açılması ile ilgili bir itiraz olup olmadığını sorar itiraz varsa bunun tutanağa geçirilmesini sağlar. Temsilci toplantı yeter sayısının olmaması durumu dışında, toplantıyı terk edemez.Diğer hususların usulüne uygun olmadığını tespit ederse; durumu gelen ortaklara açıklar.Özellikle genel kurulun iptaliyle ilgili hükmü(1163/53) hatırlatarak toplantının ertelenmesini ister. Bu şartlar altında toplantı yinede yapılırsa Temsilci bu durumu toplantı tutanağına açıkça belirtir. Toplantı yetersayısı yoksa, Temsici toplantıyı çağıran yetkililerle birlikte “Erteleme tutanağı” düzenler ve imzalanmasını müteakiben toplantı yerinden ayrılır. BAKANLIK TEMSİLCİLERİ VE GÖREVLERİ 3

4 Genel Kurul Toplantısından Önceki Görevler
Ortaklıkta üç ayını dolduran her ortak, genel kurul toplantısına katılma hakkına sahiptir. Ortak olma şartına haiz olmayanlar her nasılsa ortak olmuş bulunuyorlarsa ortaklıktan çıkarılmadıkları sürece genel kurula katılmalarını ve oy vermelerini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar genel kurula katılır oy kullanır ve seçilebilirler. Ancak haklarında çıkarma kararı varsa bu karar kesinleşmişse genel kurul toplantısına alınmazlar. Toplantının açılması ve devamı Bakanlık temsilcisinin izinine değil, temsilcinin o toplantıda hazır bulunması koşuluna bağlıdır Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa;Bakanlık temsilcisi yüksek sesle’ Toplantıya katılanlar listesini inceledim.Yeter sayı vardır. Toplantı açılabilir. İtiraz varmı?, demesi yararlı olacaktır. Toplantı nisabının toplantı boyunca aranacağına dair yasal mevzuatta (K.Ansöz ve 1163 sayılı KK.) bir açıklık bulunmamaktadır.Ancak TTK’nun 372 maddesinde, umumi heyetlerin pay sahiplerinin huzuruyla toplanacağı hükmü yer almakta, ayrıca doktrinde de toplantı nisabının genel kurul boyunca aranması gerektiği şeklinde görüş bulunmaktadır. 4

5 Temsilcinin Genel kurul Toplantısındaki Görevleri
a-Ana sözleşmede açılışı yapmakla görevlendirilmiş bir kimse varsa görevi bunun yapıp yapmadığı, anasözleşmede böyle bir kimse gösterilememişse teamüle göre hareket edilip edilmediği , b- Toplantıya başlanabilmesi için anasözleşmede kayıtlı toplantı nisabının mevcut olup olmadığı ve yoklama yapılıp yapılmadığı , c-Başkan anasözleşme ile tayin olunmamışsa, başkanın, divan katiplerinin ve oy toplamakla görevlendirilecek ortakların usulüne uygun olarak seçilip seçilmediği, d-Gündemin Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesine göre düzenlenip düzenlenmediği, görüşmelerin gündeme ve gündem sırasına göre yapılıp yapılmadığı, e- Yönetim kurulu üyeleri ile Denetçilerin azli, hesap komisyonunun seçilmesi, bilânço incelemesinin geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağırılması hususlarının gündemde olmasa bile, ortaklar tarafından teklif edilmesi halinde, başkanlık divanınca gündeme konulup konulmadığı, f- Olağanüstü genel kurul toplantısında görüşmelerin Genel Kurulu toplantıya çağıranların düzenledikleri gündeme göre devam edip etmediği, h- Çağrıya ilişkin hükümlere uyulmadığı takdirde, bütün ortakların genel kurulda hazır bulunup bulunmadığı bulunanlardan biri tarafından toplantıya itiraz edilip edilmediği, ı-Anasözleşmede aksine hüküm olmadığı takdirde genel kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar edilip edilmediği, 5

6 Hususlarını incelemekle görevlidir.
j- Anasözleşmede daha fazla bir çoğunluk aranmamışsa, genel kurulun, kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşmesi ve anasözleşmenin değiştirilmesi kararlarında fiilen kullanılan oyların, mevcudun 2/3 ünün çoğunluğunu sağlayıp sağlamadığı, k- Anasözleşmede daha fazla bir çoğunluk aranmamışsa, ortağın şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması ve ek ödeme yükümlülüğü kararlarının, bütün ortakların 3/4 ünün rızası ile alınıp alınmadığı, n- Anasözleşmede açıklık olmadığı hallerde, genel kurulda seçim yapılmadan veya herhangi bir konu oya konmadan önce, oyların gizli veya açık verilmesi hususunun oylanıp oylanmadığı, o- Oylama gizli yapılıyorsa, her ortağa kooperatif mührü ile mühürlenmiş oy pusulası verilip verilmediği, ortağın ortak numarası, adı ve soyadı okunarak oyunu kullanmaya çağırılıp çağırılmadığı, p- Kullanılan oyların hazır bulunanların huzurunda tasnif edilip edilmediği, r- Genel kurul kararlarının kanuna, anasözleşmeye, anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde, kanunun ihtiyari ve yorumlayıcı hükümlerine, ahlâka ve adaba ve iyi niyet esaslarına aykırı olup olmadığı, Hususlarını incelemekle görevlidir. 6

7 Temsilcinin Genel kurul Toplantısındaki Görevleri
Motorlu taşıyıcılar kooperatiflerinde; genel kurula katılmaya hak kazanmış(ortaklıkta üç ayını dolduran) ortakla-rın en az ¼ , Esnaf ve San.Kredi Kef.koop.de 1/10”nun şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir.Çoğunluk sağlanamayarak ertelenen toplantıların ikinci kez yapılmasında ise çoğunluk aranmaz. Gayrimenkul satışının görüşüleceği toplantılar hariç olmak üzere tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Kararlar genel kurula katılanların mevcudunun yarıdan fazlasının oyu ile alınır. Oylama el kaldırmak suretiyle yapılır.Ancak genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur. Ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması hakkında alınacak kararlar için bütün ortakların ¾ nün rızası gereklidir. Toplantının açılışını müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye (katip)ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir.(Gizli oy kulanımalarında ve katiplerinde yetmemesi durumunda) Genel kurul başkan ve üyelerinin, ortaklardan veya kooperatifin üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır. Divan Başkan ve üyelerine, hesap verme durumunda olan Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin seçilmemesi uygun düşer.Ancak mevzuatta bu konuda bir açıklık yoktur.Bu durum sadece uygun bir dille taraflara anlatılmalıdır. 7

8 Temsilcinin Genel kurul Toplantısındaki Görevleri
Başkan; toplantıyı mevzuata uygun olarak yönetmek, tarafsız kalmak zorundadır. Görevi sadece tarafsız olarak toplantıyı sevk ve idaredir. Genel kurul başkanlığı: Toplantıdaki görüşmeleri, alınan kararları ve kaç oyla alındığını, alınan kararlara karşı ortakların itirazlarını(muhalefet şerhlerini), Bakanlık temsilcisinin tutanağa geçirilmesini istediği görüş ve itirazları toplantı tutanağına yazdırmak ile görevli ve zorunludur.(KK;87/5- TTK. 297, 378/2) Genel kurulun sevk ve idaresi, ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilen başkan ve üyeleri tarafından sağlanır(1163 Md;45 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Kooperatifçilik Gn.Müdürlüğünden gelen “2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı ile ilgili yazı metninin divan başkanlığınca okunmasını sağlamak ve tutanağa yazılması Temsilcilerin genel kurula başlamadan önce görevleri ile ilgili olan metinin okunması. Görüşmeler gündem sırasına göre yapılır B.Temsilcisi gündemde olmayıp dolaylı olarak gündeme alınmak istenen konularda, Toplantı başkanını uyarmalıdır. Ortak sayısı 500’den fazla olan kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının (Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koop.leri hariç) genel kurul toplantılarındaki yönetim ve denetim kurulu belirleme seçimleri, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Kooperatiflerin organ seçimlerinde her ortak, en fazla bir ortağı temsilen oy kullanabilir. Anasözleşmelerin bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz. (KK.Md:48) 8

9 Temsilcinin Genel kurul Toplantısındaki Görevleri
Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin azli halinde gündemde seçim maddesi olmasa bile seçim yapılması gerekmektedir. Azledilen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler için hemen yeni yönetim ve denetim kurulu seçilmesi gerekir. Azledilen yönetim kurulu üyeleri aynı genel kurulda tekrar seçilemez. Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri(asil kadar yedek olacak şekilde) genel kurulda en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur. Ancak, seçimler asil ve yedek üyeleri bir arada gösteren basılı listelere göre yapılıyorsa, genel kurulda en çok oy alan liste kazanacağına göre, zaten sıralama söz konusu olmayacaktır. Yönetim kurulu en az üç üyeden,denetim kurulu ise en az 2 üyeden oluşur.Yönetim kurulu üyelerinin hizmet süreleri en fazla 4 yılı geçmemek üzere genel kurulca kararlaştırılır. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılırlar. Denetim kurulu üyeleri en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile o kadar da yedeği seçilir. Anasözleşmede Denetçi sayısının üst sınırı ve azami görev sürelerinin belirtilmemiş olması halinde; denetçiler en fazla 3 yıl süre için, en fazla 5 kişi olarak seçilmesi mümkündür.(TTK) 9

10 Temsilcinin Genel Kurul Toplantısının Bitiminden Sonraki Görevleri
a- Toplantı görüşmelerine ilişkin tutanağın okunaklı bir şekilde yazılıp yazılmadığı, b- Önerge, tutanak ve sair belgelerin genel kurul dosyasına konulup konulmadığı, c- Toplantıya ilişkin tutanağın, genel kurul başkanı; varsa ikinci başkan ve katipler tarafından imzalanıp, imzalanmadığı, d- Oy tasnif kuruluyla seçilmiş diğer kurulların görevlendirildikleri konularda tutanak düzenleyip düzenlemedikleri ve bunları imzalayıp imzalamadıkları, Hususlarını incelemekle görevlidir. Toplantı tutanağının hazırlanması, yazılması, tamamlanması görev ve yetkisi, GK. Başkanlığına aittir. Çünkü GK’un sevk ve idaresi başkan ve üyeler tarafından sağlanır. B.Temsilcisi ilke olarak tutanağı bizzat yazmaz. Ama yazılmasına yardımcı olabilir.Uyarılarda bulunabilir. Tutanakta yazılanların doğru olduğuna resmi(tarafsız) tanık olarak onu imzalar.Doğru olmayan hususlarla, mevzuata aykırı alınmış kararlar hakkında,tutanağa görüşünü yazar. Tutanağın yazılması başka güne bırakılmamalıdır.Temsilci toplantıyla ilgili görevlerini ilke olarak o gün bitirmeli, ilgili belgeleri o gün teslim almalıdır 10

11 Bakanlık Temsilcisinin Diğer Görevleri
1- Temsilci, kararlara ilişkin tutanaklar ile toplantıya katılanların listesini imzalamakla yükümlüdür. Temsilci, herhangi bir itiraz ileri sürerek, tutanakları imzalamaktan kaçınamaz ve toplantı sona ermeden genel kurulu terk edemez. 2- Temsilci, kanun ve ana sözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki görüşünü, görüşmelere ilişkin tutanakta belirtir ve genel kurulun bitiminde, ayrıca, toplantının kanun ve anasözleşme hükümlerine göre yürütülüp yürütülmediği yolundaki görüşünü Bakanlığa bildirir. 3- Temsilci, Genel Kurullarda toplantıyla ilgili olarak kendisine sorulan hususları cevaplandırır ve toplantının kanun ve anasözleşme gereğince yürütülmesini sağlamak için gerekli açıklamaları yapar. 11

12 KARARLARIN MUTEBER OLMASI İÇİN;
1- Toplantı tutanağının KK.87 ve TTK 297 de belirtilen esaslar dairesinde tutulması. B.Temsilcisi toplantıda bulunacak, tutanağın kanuna uygun şekilde tutulmasına nezaret edecektir.Tutanağa, verilen kararların mahiyet ve neticeleriyle muhalif kalanların muhalefet sebepleri yazılacaktır. Temsilcisi Kanun ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki görüşünü tutanakla mutlaka belirtecektir. 2- Toplantıya katılanlar listesi(Hazirun Cetveli) ile toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini isabet eden vesikalarda tutanağa ek yapılacaktır. Adı geçen vesikaların münderecatı Genel kurul toplantı tutanağında açıklanmalıdır.Bu açıklamada, uygulamada tutanağın girişinde yapılmaktadır.Ancak karşı iddialar nedeniyle bu belgelerin ilgili GK dosyasında saklanmasında yarar vardır.(Liste, gazete ilanları,taahhütlü mektup gönderme makbuzları gibi…) 3- Yönetim kurulu Genel kurul toplantı tutanağının noterce onaylı bir suretini, derhal Ticaret Siciline verecektir. Bu tutanak münderecatından tescil ve ilana tabi hususları da tescil ve ilan ettirecektir. 12

13 MAL BİLDİRİMLERİ 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine göre; Kooperatiflerin ve üst birliklerin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde İl Müdürlüğüne Mal bildirimini vermeleri gerekmektedir. Görevli Bakanlık temsilcisi öncelikle toplantıda mevcut yönetim kuruluna ve toplantıda seçim yapılmışsa yeni seçilen yöneticilere elden imza karşılığı tebliğ yapılması uygun olmaktadır. Süresi içinde mal bildirimini vermeyen kooperatif ve üst kuruluş yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin Kanunun 10 uncu maddesi gereği, İl Müdürlüğünce ilgili Cumhuriyet Başsavcılığa bildirilmesi gerekmektedir. 13

14 BAKANLIK TEMSİLCİLERİNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR
Genel kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılır ve devam eder. Temsilciler, toplantının kanunlara, anasözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidirler.(1163/87) Temsilci toplantı yeter sayısının olmaması durumu dışında, diğer hususların usulüne uygun olmadığını tespit ederse ,toplantıyı terk edemez durumu gelen ortaklara açıklar. Özellikle genel kurulun iptaliyle ilgili hükmü(1163/53) hatırlatır ve toplantının ertelenmesini ister. Bu şartlar altında toplantı yinede yapılırsa Temsilci bu durumu toplantı tutanağına açıkça belirtir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa;Bakanlık temsilcisi yüksek sesle’ Toplantıya katılanlar listesini inceledim.Yeter sayı vardır. Toplantı açılabilir. İtiraz varmı dır?’ demesi yararlı olacaktır. Toplantı yeter sayısı yoksa toplantının yapılacağı mahallin durumuna göre makul bir süre (”ilan edilen toplantı saatinden bir saat ) beklemeli , ancak toplantı yeter sayının sağlanamayacağı kanaatine varılırsa;toplantının yapılamayacağını uygun bir dille ortaklara anlatılır, bir tutanak düzenlenerek (yönetim kurulu üyeleri,denetçiler ve mümkünse oradakilerinin hepsinin imzasını da alınması) düzenleme saati ile birlikte ne kadar beklenildiği de mutlaka yazılmak suretiyle imzalanmasını müteakiben ”toplantıya katılanlar listesi”nden de alarak temsilci toplantı yerinden ayrılır.

15 B.Temsilcisi gündemde olmayıp dolaylı olarak gündeme alınmak istenen konularda, Toplantı başkanını uyarmalıdır. Gündeme bağlılık ilkesinin bir istisnası da ‘Kooperatifin bütün ortaklarınca toplantıda hazır bulunduğu’ durumudur. Bu durumda genel kurul gündeme hakimdir.Değişiklik yapabilir. Oylama el kaldırmak suretiyle yapılır.Ancak genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur. Umumi yada hususi vekaletnamesi de olsa ortak olmayanlar genel kurullara temsilen katılamazlar.Dolayısıyla ortağın avukatı da toplantılara temsilen katılamaz. B.Temsilcisi ilke olarak tutanağı bizzat yazmaz. Ama yazılmasına yardımcı olabilir.Uyarılarda bulunur. Yazılanların doğru olduğuna resmi(tarafsız) tanık olarak onu imzalar.Doğru olmayan hususlarla, mevzuata aykırı alınmış kararlar hakkında,tutanağa görüşünü yazar. Tebliğ hükümlerine uygun olmayan, bir iki cümle yada paragraftan ibaret genel ve soyut bilgiler ihtiva eden yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarıyla ilgili olarak, Bakanlık Temsilcilerince toplantı tutanağına gerekli şerhlerin düşülmesi yerinde olacaktır.

16 BİLİNMESİ FAYDALI DİĞER KONULAR
Grup Temsilcileri ve Mektupla oy verme: Ortak sayısı 1000 den fazla olan kooperatiflerde, anasözleşmelerinde kayıt bulunmak suretiyle; Genel kurula ait kararlardan hepsinin veya bir kısmının ortakların oylarını mektupla bildirmek suretiyle verilmesi, Ortakların gruplara ayrılarak verecekleri kararlarla tespit edecekleri talimat gereği oy vermek üzere kendi aralarından seçeceği temsilciler topluluğu vasıtasıyla, Genel kurulda oyunu kullanabilirler. Grup temsilcileri genel kurulda her temsilci, temsil ettiği ortakların sayısı kadar oya sahiptir. (1163 Md.54) Bakanlık Temsilcisine Hakeret ve Saldırı: Toplantı sırasında söz veya davranışlarla B.Temsilcisine hakaret edilmiş veya saldırıda bulunulmuş ise, olayın tanıkları ile birlikte hemen bir tutanak düzenlenmek suretiyle, duruma göre polise başvurulabileceği gibi,daha sonrada dava açabilecektir. (Türk Ceza Kanunu Md ,480) 2893 Sayılı TÜRK BAYRAĞI KANUNU Madde 7 Gereğince Türk Bayrağı, layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz.

17 GENEL KURUL UYGULAMALARI
Genel kurul toplantıları Bakanlık temsilcisinin huzuru ile açılır ve devam eder. Temsilciler, toplantının kanunlara, anasözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidirler.(1163/87) Temsilcinin; toplantı yeter sayısının olmaması durumu dışındaki bir sebeple toplantıyı erteleme yetkisi yoktur. UYGULANAN YASAL MEVZUAT O Kooperatifin Anasözleşmesi Kooperatifler Kanunu (1163) Türk Ticaret Kanunu Bakanlık Temsilcileri Tüzüğü Genelge, Tebliğ, Bakanlık Yazıları gibi Uygulamaya Devam Edilen DiğerYasal mevzuat

18 “Temsilen Oy Kullanma”
Anasözleşmede açıklama bulunduğu takdirde bir ortak yazı ile izin verilmek suretiyle genel kurul toplantısında oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir.Bir ortak genel kurulda birden fazla ortağı temsil edemez. Yazı ile verilen izinin amacı anlatıyor olması yeterli sayılmalıdır Ancak Motorlu taşıyıcılar kooperatifleri ile Esnaf ve sanatkarlar Kredi ve kefalet kooperatiflerinde noterce onaylı yazı ile izin verilmek suretiyle bir ortak diğer bir ortağın oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edilebilir. Ortak sayısı i geçtiğinde her ortak en çok 9 olmak üzere birden fazla ortağı temsil edebilir.(Esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerinde bu hüküm uygulanmaz, bir ortak yalnız diğer bir ortağa vekalet verebilir) Eş ve birinci derece (Medeni K;17,18 md) (ortağın; çocuğu, anne ve babası,eşinin annesi ve babası,gelini, damadı) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz. Kardeşler temsilci olamazlar. Çünkü kardeşler ikinci derecede akrabadırlar. ( Esnaf ve sanatkarlar K.Kefalet kooperatiflerinde temsilci belgesi alacak ancak noter onaylı olmayabilir.) Umumi yada hususi vekaletnamesi de olsa ortak olmayanlar genel kurullara temsilen katılamazlar.Dolayısiyle avukatı da toplantılara temsilen katılamazlar. Yönetim kurulu üyeleri ile kooperatifi temsile yetkili kişiler vekaleten oy kullanamaz

19 “ Raporların Okunması ve ibra”
Tebliğ hükümlerine uygun olmayan, bir iki cümle yada paragraftan ibaret genel ve soyut bilgiler ihtiva eden raporlarla ilgili olarak, Bakanlıkça yürürlüğe konulan düzenlemeye aykırı olduğu kabul edilerek, görevli B.Temsilcilerince toplantı tutanağına gerekli şerhlerin düşülmesi yerinde olacaktır. Ayrıca,Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının söz konusu Tebliğ hükümlerine uygun olmaması nedeniyle görüşülememesi, yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmedikleri anlamına gelmemektedir.Dolayısıyla, bu durumda ibraya ilişkin menfi veya müspet bir genel kurul kararının varlığı söz konusu olmayacağından, mevcut yönetim ve denetim kurulu üyelerinin aynı genel kurulda tekrar seçilmeleri de mümkün bulunmaktadır. Kooperatif yetkililerince verilmesi zorunlu olan belgeler arasında sayılan yevmiye defterinin son kaydı ve noterce kapanış tasdikinin fotokopisinin tetkikinde, TTK’nun70/ son maddesine uygun olarak dönem yevmiye defterinin noter kapanış tasdikinin bulunmadığının tespiti halinde, durumun görevli Bakanlık Temsilcisi tarafından İl Müdürlüğüne bildirilmesi durumunda ise, İl Müdürlüğü tarafından TTK’nun 67.nci maddesi hükmü gereğince ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir

20 Yönetim Kurulunun İbrasın Ait Kararlarda Oylamaya Katılamayacak Kişiler
1- Yönetim kurulu üyeleri 2- Aynı zamanda ortak olan kooperatifin müdürü 3- Ortak olan kooperatif çalışanları 4- Aynı zamanda ortak olan, kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir surette katılanlar (Müteahhit,mümessil, satıcılar,alıcılar vb.) Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz. Denetçiler kendi ibralarında oy kullanamazlar. Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmemesi, bunların azledildiği anlamına gelmez. Azil kararı da ayrıca verilmelidir. Bilanço onanmasına ilişkin müzakerelerin ertelenmesi halinde; bilanço ile ilgisi bulanan yada bağlantısı nedeniyle bilanço oylamasının etkiler nitelikteki tüm maddelerinin müzakerelerinin de ertelenmesi zorunludur. Bilançoya bağlantılı nitelik taşıyan diğer gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması, bu kararların iptali sonucunu doğurur.(Yargıtay 11.HD E.3556/K3887) İbra kararı ile o yıla ait işlemlerden dolayı hiçbir tazminat talebi kalmadığı sonucunu doğurur. Genel kurul, bir kısım yöneticilerin ibrasına ve bir kısmının ibra edilmemesine karar verebilir.(Yargıtay, 11.HD /E ,K.3333) (Rehber Kitap: sahifeleri) 20

21 “Yönetim ve Denetleme Kurulu Seçimi”
Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır.Ancak, genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur. Ortak sayısı 500’den fazla olan (Esnaf ve sanatkarlar Kredi ve kefalet Koop hariç) kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarındaki yönetim ve denetim kurulu belirleme seçimleri, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Kooperatiflerin organ seçimlerinde her ortak, en fazla bir ortağı temsilen oy kullanabilir.(KK, Md:48- Ek fıkra: 3/6/ /1 md.) Seçim oylaması gizli yapılacaksa ; her ortağa kooperatif mühürlü “oy pusulası” verilir. Ortaklar, “ortak numarası ve ad-soyad okunarak” oyunu kullanmaya çağrılır.

22 “ Kapanış” Genel kurul başkanlığı: Toplantıdaki görüşmeleri, alınan kararları ve kaç oyla alındığını, alınan kararlara karşı ortakların itirazlarını(muhalefet şerhlerini), Bakanlık temsilcisinin tutanağa geçirilmesini istediği görüş ve itirazları toplantı tutanağına yazdırmak ile görevli ve zorunludur.(KK;87/5- TTK. 297, 378/2) Tutanağa: bir ve iki basamaklı rakamlar, rakamla değil yazı ile yazılmalıdır. Diğer durumlarda ise önce rakamla, sonra parantez içinde yazı ile yazılmalıdır. Başkanlığın bunu yapmaması durumunda;Bakanlık temsilcisi, bunları tutanağa(imza yerinin altına) kendisi yazar, tutanağı ondan sonra imzalar. Temsilci yazılıp imzalanmış toplantı tutanağı suretini, isteyene veremez. Tutanağı imzaladıktan sonra GK başkanına, o olmazsa YK yetkilisine verir. İlk iki nüshayı da hemen kendi Müdürlüğüne teslim eder. Bakanlık temsilcisi genel kurul tutanağı ve ortaklar listesinin sadece bir nüshasını toplantı bitiminde alarak üst yazı ile il Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Temsilci GK’un bitiminde, ayrıca, toplantının kanun ve anasözleşme hükümlerine göre yürütülüp yürütülmediği yolundaki görüşünü kapsayan “Temsilci Raporunda” belirtir.

23 Ö N E R İ L E R 1-B.Temsilcisinin Görevi:
Görevlerin yapılması sırasındaki Amacınızın, vatandaş memnuniyetinin alınması, Rehberinizin Yasal mevzuat ve Bakanlığımızın Hizmet politikası, Hedefinizin ise hizmet kalitesinin yükseltilmesi olmalıdır. 1-B.Temsilcisinin Görevi: Temsilciler ,toplantının kanunlara, anasözleşmeye,ve gündeme göre yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidirler.(1163/87 2- Kurul Toplantısı Erteleme: Temsilci toplantı yeter sayısının olmaması durumu dışında toplantıyı erteleyemez ve toplantı mahallini terk edemez 3-Sorumluluktan Kurtulma Hali; Genel Kurul anasözleşmeye ve yasalara aykırı karar almak isterse, B.Temsilcisi Genel Kurul başkanını ve genel kurulu uygun bir dille uyarır.Buna karşın yine karar alınıyorsa durumu G.kurul toplantı tutanağına yazdırır.

24 Ö N E R İ L E R Ayrıca; ve Kanun ve anasözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki görüşünü B.Temsilcisi raporunda belirtir. Tutanak ve temsilci raporu İl Müdürlüğü tarafından acele olarak Ticaret Sicil Memurluğuna gönderilmeli ve tescil yapılmaması istenmelidir. 4- Genel Kurulun Sevk ve İdaresi: Genel kurulun sevk ve idaresi, ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilen başkan ve üyeleri tarafından sağlanır.(1163 Md;45 ) 5-Genel Kurulda Yapılan Açıklamalar: Genel kurul toplantısı sırasında Bakanlık Temsilcisine sorulan ve açıklama yapılması İstenilen konular açıklanmalıdır. Açıklamaların yasal mevzuat hükümleri dahilinde yapılması gerekli ve önemlidir.

25 Ö N E R İ L E R Kişisel yorumlara yer verilmesi durumunda, insanların beklentilerine uygun olmaması halinde sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle açıklamalarda yasal hüküm dışına kesinlikle çıkılmaması gerekli ve önemlidir. Açıklamalarda sözle anlatımdan ziyade, mümkünse kaynak gösterilmesi ve bilhassa gösterilen kaynaktan okunması ise genel kurulda bulunanlara daha etkili olmaktadır. Sorunsuz, huzurlu ve başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim. 02/02/2012 Sürmeli KOÇ Şube Müdürü


"5 T.C. TOKAT VALİLİĞİ Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları