Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

5 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2009

6 KONULAR: EMEKLİLİK İŞLEMLERİ HİZMET BORÇLANDIRILMASI İŞLEMLERİ SİGORTALI HİZMETLERİN TESBİT İŞLEMLERİ EMEKLİ-MALÜL VE ÖLÜM FATURALARI ÖDEME İŞLEMLERİ 2330 SAYILI NAKDİ TAZMİNAT KANUNU 5192 SAYILI ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN (YANGIN TAZMİNATI)

7 EMEKLİLİK İŞLEMLERİ Emekli aylığının bağlanacağı haller 5434 Sayılı Kanunda maddeler halinde belirtilmiştir. A-İSTEKLE EMEKLİLİK B-RE’SEN EMEKLİLİK C-YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK D-MALÜLEN EMEKLİLİK Olmak üzere 4 şekilde yapılmaktadır.

8 İSTEKLE EMEKLİLİK Emeklilik bir kimsenin Kanunen aranan hizmet süresini doldurduktan sonra kendi arzusu ile emekliliğini istemesidir. Mevcut hükümlere göre Sandık iştirakçisi olarak bulunan kadınların 20, erkeklerin ise 25 fiili hizmet sürelerini ve (değişik sayılı Kanunla eklenen geçici 205 inci maddesinde belirtilen yaş hadlerini de doldurmaları halinde) emekliliğe hak kazanırlar. Bunlar bu sürelerin dolumundan itibaren emekliliklerini isteyebilecekleri gibi çalışmaya devam ederek, daha sonraki bir tarihte de emekliliklerini isteye bilirler (En fazla 65 yaşın dolumuna kadar çalışabilirler.) Ayrıca sakatlık hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığına tabi göreve giren ve bu sakatlıkları sebebiyle en az %40 oranında çalışma güçlerini kaybettikleri, sağlık kurulu raporu ile anlaşılanlardan 15 fiili hizmet yılını dolduranlarında istekle emekli olmaları mümkündür.(39.Md. Ek (J) fıkrası ile 2559/3 md. İle düzenlenmiştir.) Diğer taraftan 5434 sayılı Kanunun geçici Madde 206 göre 10 yıl fiili hizmet süresi ve daha fazla olan iştirakçiler 61 yaşını doldurmaları halinde istekleri üzerine emekliye sevk edilirler.(4759 Sayılı Kanunla yapılan en son değişiklik)

9 RE’SEN EMEKLİLİK : Bu emeklilik ilgililerin isteklerine bakılmaksızın Kurumlarınca yapılan zorunlu emeklilik işlemleridir. 5434 sayılı Kanunun 39. Maddesinin (b) fıkrası 2.bendine göre 30 hizmet yılını tamamlamış olanlar Kurumlarınca (tayine yetkili makam tarafından) lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re’ysen emekliye sevk edilebilmektedir. Sicil’ en emeklilik işlemlerinde emekli aylığı bağlana bilmesi için fiili hizmet yılını doldurmuş olması şarttır.

10 YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK :
İştirakçilerin Kanunla belirlenen yaş hadlerinin doldurmaları halinde Kurumlarınca uygulanması zorunlu isteğe bakılmaksızın yapılan emeklilik işlemidir. Yaş haddi genel olarak 65 yaşın doldurulduğu tarihtir. Bu tarihten sonra ilgililerin çalıştırılmaları mümkün bulunmamaktadır. 43. Madde’ de yazılı olanlar dışında hizmet müddetleri ne olursa olsun 61 yaşını dolduranlar hakkında’ da Kurumlarınca yaş haddi uygulana bilir. Bu vazifelere 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen tayinleri caiz değildir.

11 MALÜLEN EMEKLİLİK : Her ne sebeple ve suretle olursa olsun vücutlarında hasıl olan arızalar veya duçar oldukları tedavisi imkansız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma gelmeleri halinde uygulanan emeklilik işlemidir. Belirtilen sebeplerle çalışamayacak duruma düşenlere MALÜL denilmekte, meydana geliş sebeplerine göre 3 gruba ayrılır. 1-Adi Malullük 2-Vazife Malullüğü 3-Harp Malullüğü

12 Yalnız bunların emekli aylıkları dul ve yetimlerine intikal etmez.
ADİ MALÜLLÜK : 5434/ 44.md. Adi Malullükte emekli aylığı bağlanabilmesi için iştirakçilerin en az 10 yıl fiili hizmet müddetinin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde bu durundakilere toptan ödeme yapılmaktadır. İstisna olarak; en az 5 yıl fiili hizmet müddeti bulanan iştirakçilerin, tedavisi, imkansız bir maluliyete uğraması ve başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatı devam ettiremez durama düşmeleri halinde 15 yıl hizmeti bulunan maluller gibi aylık bağlanmaktadır. Yalnız bunların emekli aylıkları dul ve yetimlerine intikal etmez. (5434/ Madde)

13 VAZİFE MALÜLLÜĞÜ :(5434/ 45.MD.)
İştirakçilerin vazife yapamayacak duruma düşmeleri; a-İlgililerin vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden doğmuş olursa, b-Vazifeleri dışında Kurumların verdiği her hangi bir Kuruma ait başka işler yaparken bu işlerden doğmuş olursa, c-Kurumların menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken o işten doğmuş olursa, d-Fabrika,atölye ve benzeri iş yerlerinde, işe başlamadan evvel iş sırasında veya işi bitirdikten sonra o iş yerinde meydana gelen çalışma konusunda ileri gelen kazadan doğmuş olursa buna VAZİFE MALÜLLÜĞÜ denir.

14 Keyif verici içki ve her çeşit madde kullanmaktan
Kanun,Tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan, Yasak fiilleri yapmaktan İntihara teşebbüsten Her ne suretle olursa olsun kendilerine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek maksadından doğmuş olursa, Bunlara uğrayanlara vazife malullüğü değil adi malullük hükümleri uygulanır.

15 VAZİFE MALÜLLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-Malullüğün vazifeden doğduğuna dair yazılı emir 2-Hadise yerinde tutulmuş tutanak 3-Tutanak düzenlenmesi imkanı olmayan hallerde Zabıta veya Adli ve İdari tahkikat belgesi. 4-Bilirkişi raporu

16 VAZİFE MALÜLLÜKLERİ DERECELERİ :
Vazife Malullükleri 6 derecedir. (5434/55.Madde.) MALÜLLÜK DERECELERİ ZAM ORANI %60 %50 %40 %30 %20 %15 Vazife Malullüğü aylıkları, buna esas tutulan vazife aylık veya ücretleri tutarının %90’ını geçemez.

17 Vazife Malullerinden bu malullüklere, a-Harpte ateş altında
HARP MALÜLÜĞÜ : Vazife Malullerinden bu malullüklere, a-Harpte ateş altında b-Harpte, harp bölgesindeki harp hareket ve hizmetleri sırasında c-Harpte veya Harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silahlarının etkisiyle d-Askeri harekatı gerektiren iç ve sınır harekatı sırasında e-Barışta ve olağanüstü hallerde emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla emir ve görevli uçakta bulunanlardan uçuşun havadaki ve yerdeki sebepleri ile emir ve görevle dalış yapan dalgıçlarla Denizaltı gemisinde veya Dalgıç kıtasında bulunanlardan Denizaltıcılığın yada dalgıçlığın çeşitli sebep ve tesiri ile uğranılmış ise bunlara HARP MALÜLÜ denir.

18 EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASI VE HESAPLANMASI
Emekli aylığı bağlanması gereken iştirakçilerin, görevlerinden; Ayrıldıkları tarihte, emekli keseneğine esas aylığı veya Ücretleri tutarı ile bu tarihe kadar kazanmış oldukları fiili ve itibari hizmet müddetleri toplamı üzerinde bağlanmaktadır. Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıklarının hesaplanmasında 657 sayılı devlet memurları kanununun 43. Maddesinde yer alan gösterge tablosu ve personel kanunundaki ek gösterge taban aylığı ve kıdem aylığı ile özel hizmet tazminatının ek göstergelere göre % 40’ın dan aşağı olmamak üzere tekabül eden miktarı esas alınır. Bu miktar üzerinden her yıl bütçe kanununda tespit edilen katsayı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarın fiili ve itibari hizmet toplamı 25 yıl olanlara % 75’i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl için %1 eksiği, fazla olanlara her tam yıl için %1 fazlası üzerinden bağlanır. Fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ay için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının %1’nin 12’de biri emekli aylığına ayrıca eklenir. Özel hizmet tazminatı en yüksek devlet memurunun aylık gösterge ve ek gösterge toplamının katsayı ile çarpımının kişinin göstergesine göre belirli orana göre hesaplanır.

19 DUL-YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI
Cumhurbaşkanı iken veya bu görevden ayrıldıktan sonra ölenlerin dul ve yetimlerine, 10 yıl ve daha fazla fiili hizmeti olan iştirakçilerden ölenlerin dul ve yetimlerine, Fiili hizmeti 5 yılı doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin yetimlerine, ölüm tarihinde başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettiremeyecek derecede malul ve muhtaç olan dula aylık bağlanır .

20 Dul ve Yetim Aylığı Bağlanması İçin Gereken Belgeler:
1- Görevde veya açıkta iken ölenlerin Dul ve Yetimleri için Kurumlardan istenilen belgeler: a-Ölenin bütün hizmetlerini gösterir hizmet belgesi, b-Görevden ayrıldığı yılda kesilen kesenek ve karşılıkları gösterir liste, 2- Dul ve Yetimlerden istenilecek belgeler; a-Kayıtlı bulundukları Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği, b-Nüfus Kayıt örneğine uygun olarak doldurulacak kimlik araştırma belgesi, c-18 yaşını doldurmuş ve 25 yaşını geçmemiş erkek yetimlerden öğrenime devam edenlerden öğrenim belgesi, d-Aylık bağlanacaklara ait 4’er adet fotoğraf,

21 e-Emekli iken ölenlere ait özel belge ve sağlık karnelerinin iadesi istenmektedir.
f-Erkek yetimlerden 25 yaşına kadar malul olanlar için tam teşekküllü Devlet Hastanesinden resimli ve onaylı olarak alınacak Sağlık Kurulu Raporu aslı, g-Bu durumda olanlardan kayyum ve vasi tayini edilenlerden kayyum ve vasi ilamları, h-Yine bu durumda olanlardan muhtaçlık ve Mal bildirim belgesi,

22 Dul ve Yetimlere ait aylık bağlama oranları :
Çalışan yada emekli aylığı alan eş= %50 Eş, bir yetim= %60 + %30 Eş,iki yetim= %50 + %25 + %25 Tek yetim= %50 İki yetim= %40 + %40

23 HİZMET BORÇLANDIRILMASI İŞLEMLERİ :
Borçlanabilecek Hizmetler: A- Askerlik Borçlanması B-Yevmiyeli Hizmet Borçlanması C-Staj borçlanması (Mühendisler ve Avukatlar) D-Yabancı Memleket veya Uluslar arası Kuruluşlarda geçen süreler E-Ücretsiz izin borçlanması

24 ASKERLİK BORÇLANMASI :
1623 Sayılı kanuna göre iştirakçi durumunda olan askerlikte kıtada geçen (er) süreler ile tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen süreler. Borçlanmada İstenilen Belgeler 1-Dilekçe 2-Hizmet Belgesi 3-Askerlik safa’ atını (terhis ) gösterir belge

25 YEVMİYELİ HİZMET BORÇLANMASI
5434 Sayılı kanuna tabi olarak halen hizmette bulunanlardan (E) cetveli veya yevmiyeli olarak 87. Madde kapsamına dahil kurumlarda geçen süreler. tarih ve 2665 sayılı kanuna göre çarşı ve mahalle bekçilerinin tarihinden önce geçen süreleri . tarih ve 2865 sayılı kanuna göre mülhak vakıf camilerinden köy, kasaba ve mahalle camilerinde imam-hatip olarak geçen sürelerle sonsuz izinli cami görevlilerine vekalet etmek suretiyle geçen süreler. (Mahkeme kararı ile tespit edilmesi zorunludur.) Hasımlı mahkeme kararı olacak. Borçlanmada İstenilen Belgeler Dilekçe Hizmet cetveli Yevmiyeli hizmetlerinin kaç ay ya da gün olduğunu gösterir liste Mahkeme kararıyla tespit edilen hizmet ise kararın aslı

26 STAJ BORÇLANMASI 2012 Sayılı kanuna göre avukatlık ve öğrencilerin mecburi staj süreleri. Staj Borçlanmasında İstenile Belgeler Dilekçe Hizmet belgesi Avukatlar için baro başkanlığından alınan belge diğerleri içinde fakültelerinden alınan staj belgesi.

27 D-YABANCI MEMLEKET VEYA ULUSLAR ARASI KURULUŞLARDA GEÇEN SÜRELER
3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında çalışan Türk vatandaşların yurt dışında geçen süreleri. Borçlanmada İstenilen Belgeler Dilekçe Hizmet belgesi Borçlanılacak sürelerin başlangıç ve bitiş tarihlerini ayrıntılı olarak gösteren, çalışılan kurum ile ilgili devletin resmi kurumlarından alınmış ve tercümesi noterlikten veya konsolosluklardan tasdik edilmiş belgeler.

28 E- ÜCRETSİZ İZİN BORÇLANMASI
657 sayılı kanun gereği ücretsiz izin kullanan memurların tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren K.H.K. ile 5434 sayılı kanuna eklenen ek 72. Maddeye göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen süreleri borçlanabilir. Ücretsiz İzin Borçlanmasında İstenilen Belgeler Dilekçe Hizmet belgesi Ücretsiz izin onayı Kurum ve şahıs kesenek tutarlarının ödendiğine dair banka dekontu

29 SİGORTALI HİZMETLERİN TESBİTİ
Personelimizden 506 sayılı kanuna göre sigortalı çalışma süresi olup da prim ödeme gün sayısı tespit edilmemiş hizmetlerin; 1214, 2829 sayılı kanun uyarınca SSK Genel Müdürlüğü veya ilgililerin hizmetinin geçtiği Sigorta Bölge ve Müdürlükleri ile Bağ-Kur’ a ve diğer kurulan bankalardaki gibi tekaüt sandıklarına tabi hizmetleri yazışma yapılarak tespit edilmesini ve bu hizmetler tespit edildikten sonra 2829 sayılı yasa uyarınca sicil dosyalarındaki hizmetleriyle tescil edilerek 5434 sayılı kanunun ek 18. Maddesi, 1425 sayılı kanuna ek 3. Maddesi gereğince emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinde değerlendirilip doğacak kurum kesenek ve artış farklarının tahakkuk ettirilerek sandık adına yatırılması gerekmektedir .

30 Prim tespit yapılan Sigortalı, Bağ –Kur ve diğer hizmetlere ait yazıların şahıs adına yazılanlar dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle şahıs adına olanlar mevcutsa konuya ilişkin bilgi vererek ilgili kurumlarca yazışma yaparak kurum adına yazılarak tespit işleminin yaptırılması, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce 2829 sayılı yasa gereğince birleştirilmek üzere ilgililerin sandığa gönderilen sigortalı toplam hizmet yazıları emeklilik sicil dosyalarında saklanmakta ve emeklilik işlemleri sırasında dikkate alındığı belirtilerek bundan sonra emekli oldukları esnada diğer belgeleri ile birlikte sandığa gönderilmesi istenildiğinde birleştirme işlemi için yazıların gönderilmemesi gerekir.

31 SSK Genel Müdürlüğüne yazışma yapılırken ilgilinin sigorta sicil numarası, çalıştığı iş yeri, prim yatırılan şubesi varsa iş yeri numarası, göreve başladığı ve ayrıldığı tarihlerin belirtilmesi gerekmektedir. Sigorta sicil numarası henüz bulunmayanlar için yazı ekinde tasdikli nüfus cüzdanı suretinin gönderilmesi gerekmektedir.

32 EMEKLİLİK MALÜL VE ÖLÜM FATURASINI ÖDEME İŞLEMLERİ ;
Emekli, malul, dul-yetimlere ölüm yardımına hak kazanan kişiler hakkında tahakkuk eden Faturalardan Döner Sermaye Bütçesinden maaş alanların maaş aldıkları Saymanlıklarca, Özel Bütçeden maaş alanların’ da Özel Bütçe Merkez Saymanlığınca fatura tutarları Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ödenmektedir. Sandık tarafından tahakkuk ettirilen faturaların tahakkuk tarihi itibariyle 2 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 2 ay içinde sandığa ödenmeyen ikramiye ve ölüm faturaları 5434 sayılı kanunun 17. Maddesini değiştiren 6916 sayılı yasa uyarınca gecikme faizi ile birlikte ödenmesini öngördüğünden geciken her gün için 3095 sayılı yasa gereğince % 50 gecikme faizi alınmaktadır.

33 Bu nedenle kurumumuzun zarara uğramaması için ödenmek üzere gelen faturaların geciktirilmeden saymanlıklara intikal ettirilmesi gerekmektedir. Fatura tutarları emekli sandığı adına bankaya yatırılırken fatura tarih numarası, emekli sicil numarası ve adı soyadın makbuzda belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Emekli Sandığı kayıtlarında faturanın ödendiğini doğrulanamadığı için fatura tutarlarının tekrar Genel Müdürlüğümüzden ödenmesi istenilmektedir. Bu durumdan gereksiz yazışmalara ve zaman kaybına sebebiyet vermekte İdaremiz güç durumda kalmaktadır.

34 NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASIHAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 2330 Kabul Tarihi : 3/11/1980 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 6/11/1980 Sayı: 17152 Madde 1 - Bu kanunun amacı; barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesidir.

35 NAKDİ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/11/1992 No: 92/3809 Dayandığı Kanunun Tarihi : 3/11/ No: 2330 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi: 18/1/1993 No: 21469 YÖNETMELİK Madde 1 - (Değişik: 9/1/ /7821 K.) Bu Yönetmeliğin amacı; 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen hallerde ölen, yararlanan ve sakat kalanlara, bu Kanunlara göre nakdi tazminat verilmesi, aylık bağlanması ve yapılacak diğer yardımların esas ve usullerinin düzenlenmesidir.

36 Nakdi Tazminatın Ödenme Usulü ve Şekilleri
Nakdi tazminatın tespitinde esas alınacak aylık Madde 4 - Nakdi tazminatın tespitinde esas alınacak aylık, tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.

37 ÖLÜM HALİ Madde 5 - Ölüm halinde 4 üncü maddede belirtilen aylığın100 katı tutarının; a) Ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima etmeleri halinde ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15'erlik kısmı ödendikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Ancak ana ve babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz. b) Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Mirasçılara intikal edecek tazminatın hesap ve tahakkukunda veraset ilamı ile aile nüfus kayıt örneği esas alınır.

38 Sakatlık Derecesi Ödenecek Tazminat Yüzdesi
SAKATLANMA HALİ Madde 6 - (Değişik birinci fıkra: 9/1/ /7821 K.) Sakatlanma halinde ilgili sosyal güvenlik kurumu veya T.C.Emekli Sandığınca belirlenecek sakatlık derecesine göre; Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği olmaksızın sürdüremeyecek şekilde malul olanlara 4 üncü maddede belirtilen aylığın 100 katı, b) Diğer sakatlanma hallerinde 5 inci maddedeki tutar esas alınarak aşağıdaki cetvelde gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Sakatlık dereceleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca vazife malulü olanlar hakkında uygulanan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre tespit edilir. Sakatlık Derecesi Ödenecek Tazminat Yüzdesi 6 % 25 5 % 35 4 % 45 3 % 55 2 % 65 1 % 75

39 YARALANMA HALİ Madde 7 - Yaralanma halinde, 6 ncı maddede belirtilen sakatlık derecelerine girmeyen yaralanmalarda, yaranın raporla belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile arıza bırakıp bırakmadığı dikkate alınarak 5 inci maddede belirtilen tutarın % 20'sini aşmamak şartı ile, iş ve güce engel bulunan her gün için, arıza bırakmaması halinde 5 inci maddedeki tutarın % 1'i, arıza bırakması halinde % 2'si oranında tazminat ödenir.

40 NAKDİ TAZMİNAT VERECEK MAKAMLAR
Madde nci maddede sayılanların bu Yönetmelikte belirtilen durumlarda ölmeleri, yaralanmaları veya sakat kalmaları halinde; Güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu görülen ve bu amaca yönelik görev verilen veya güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olan şahıslar ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları İçişleri Bakanlığınca, b) Diğer kamu personeli ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum tarafından, ödenir.

41 NAKDİ TAZMİNAT KOMİSYONU
Madde 13- Bu Yönetmelikte belirtilen tazminatların ödenip ödenmemesi hususu ilgili bakanlık veya kurumca belirlenecek personel,maliye,hukuk ve sağlıkla görevli birim amirleriyle konu ile ilgili diğer yetkililerden oluşan bir komisyon tarafından incelenir. Komisyon kararları ilgili bakanlık veya kurumun en üst amiri veya bunların yetkili kılacağı merci tarafından onaylanır. (Ek: 9/1/ /7821 K.) Nakdi tazminat ödenmesine ilişkin işlemler, ilgili Bakan veya yetkili kılınan kişiler tarafından onaylandıktan sonra olayın 2330 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamına girmediği gerekçesiyle saymanlıklarca ödeme işlemi geciktirilemez.

42 TAZMİNATIN ÖDENME ŞEKLİ
Madde üncü madde çerçevesinde onaylanan karar ve diğer belgeler,ilgili bakanlık ve kuruluşlarca kişinin özlük haklarının bağlı olduğu veya idarece uygun görülmesi halinde tazminatını almak istediği yerdeki kurum ve kuruluşlara gönderildikten sonra bu kurum ve kuruluşların saymanlıklarınca nakdi tazminat hak sahiplerine ödenir.

43 ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun numarası : 5192 Kabul tarihi : Yayımlandığı R.Gazete : tarih ve sayı Madde : 2- Orman Kanununun değişik 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardımı ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının yüz katı tutarında, Diğer sakatlananlara sakatlık derecesine göre (a) bendindeki tutarın % 25 inden % 75 ine kadar bir tutarda, Sakatlık derecelerine girmeyecek şekilde yaralananlara toptan ödeme tutarı (a) bendindeki tutarın % 20 sine geçmeyecek ve ödemesi ayda bir yapılmak üzere, iş görmezlik halinin devam ettiği her gün için 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, tazminat ödenir.

44 ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ESNASINDA ÖLENLERE VE SAKATLANANLARA ÖDENECEK TAZMİNATA İLİŞKİN YÖNETMELİK. Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununun tarih ve 5192 sayılı Orman Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunla değişik 71 inci maddesine göre ödenecek tazminattan yararlanacakların tespitine, sakatlık dereceleri itibariyle uygulanacak tazminat oranlarına ve ödemeye ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir. Madde 2- Bu Yönetmelik, Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına fiilen katılarak,çalışmalar esnasında ölen, sakatlanan, yaralanan ve hastalananları kapsar. Madde 3- Bu Yönetmelik 6831 sayılı Kanunun 5192 sayılı Kanunla değişik 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TEŞEKKÜRLER ERHANİZGİN EMEKLİLİK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları