Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAKALE Hazırlayan: Selin Küçüko ğ lu “Kabul edilebilir temel bir bilimsel yayın.” Robert A. Day.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAKALE Hazırlayan: Selin Küçüko ğ lu “Kabul edilebilir temel bir bilimsel yayın.” Robert A. Day."— Sunum transkripti:

1 MAKALE Hazırlayan: Selin Küçüko ğ lu “Kabul edilebilir temel bir bilimsel yayın.” Robert A. Day

2 Nedir? Temel ö ğ esi fikir olan, genellikle düşünceleri aktarmak, savunmak yada bir tezi kanıtlamak için yazılan yazılara makale denir.

3 Özellikleri Temel unsur “fikir”dir. Yazar, herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak anlatmaya çalışır, böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlar. Makalenin amacı; açıklama, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. Ama genellikle eleştirel tutum ön plandadır. Makaleler, yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayımlanabilir. Makalede açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır. Makaleler ö ğ retici yazılardır. Bu nedenle yazar tutarlı, tarafsız, bilimsel bir üslûp kullanır.

4 Makale Dili Anlatım yalın ve yo ğ undur, nesnel bir nitelik taşır. Öne sürülen düşünce ve tez kanıtlanır. Söz oyunlarına başvurulmaz, süslü anlatımdan uzak durulur. Her konuda makale yazılabilir. Gazete, yazılı ve dergilerde yayımlanır. Genellikle makale yazıları kısa ve öz olur

5 Makale-Deneme Karşılaştırması MakaleDeneme Amaç savunulan konuyu kanıtlamaktır. Görüş ve düşünceler kanıtlarla aktarılır. Ciddi ve kurallı bir uslup vardır. Açık ve yalın anlatım Konu bakımından özgürdür. Görüş ve düşüncelerde kesin sonuçlara varılmadan anlatılır. Kanıtlama gibi bir kaygı yoktur. Uslup kısıtlaması yoktur ve söz oyunlarına yer verilebilir. Konu bakımından özgürdür.

6 Makaleler konularına göre çeşitlere ayrılır; 1. Edebî Makale: Dil, edebiyat ve sanat konularını işleyen türdür. 2. Meslekî Makale: Tıp, ekonomi, sosyoloji gibi bilim ve bilime dayalı mesleklerin de ğ işik dalları ile ilgili konuları işleyen türüdür.

7 Nerelerde Makale? Makaleler gazete ve dergilerde yayımlanır. ◦ Günün siyasal, toplumsal, vb. Gibi olaylarını yorumlamak için, gazetenin ya da derginin ilk sütununda belli bir yazarın düzenli olarak yazdı ğ ı makalelere başmakale, o işi üstlenen yazara da başyazar denir.

8 Makale-Gazete İ lişkisi Ayrıca makale, bütün dünyada gazete ile birlikte do ğ up gelişmiş bir türdür. Bu tür Şinasi ile Agah Efendi’nin birlikte çıkardıkları ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’de Şinasi’nin yazmaya başladı ğ ı makalelerle Türk basınına girmiştir.

9 Tarihi Gelişimi Türk edebiyatında makale türü gazetede yayınlanmasıyla başlar. İ lk gazete olan Takvim-i Vekayi’da yayınlanmıştır ve devamında çıkarılan yarı resmi gazete Ceride-i Havadisle de devam etmiştir. Bu gazetelerde güncel konular hakkında yazılan makaleler yayınlanmıştır. İ lk makale Şinasi tarafından yazılmış olup ilk olarak Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayınlanmıştır.

10 Tarihi Gelişimi Makale Türk toplumunun düşünce yapısını de ğ iştirmiştir. Bu türle birlikte insanlara sorgulama, neden-sonuç ilişkisi kurma, çözüm üretme gibi yetenekler gelmiştir. Gazete, halka ulaşmanın en basit yolu oldu ğ undan Şinasi eserleri aracılı ğ ıyla kendi fikirlerini rahatlıkla ve açıkça halka yansıtma imkanı bulmuştur.

11 Türk Edebiyatında Makale Türün ilk örnekleri Tanzimat döneminde görülür. İ lk makale, Şinasi tarafından çıkarılan ve ilk özel gazete kabul edilen Tercüman-ı Ahval de (1860) yayımlanmıştır. Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Muallim Naci, Beşir Fuad gibi sanatçılar bu türün gelişmesini sa ğ lamıştır.

12 Makale veren bazı sanatçılar ve eserleri: o Şinasi- Mukaddime o Namık Kemal- Mes Prisons Muahezenamesi& Renan Müdafaanamesi o Ziya Gökalp- Türkleşmek, İ slamlaşmak, Muasırlaşmak o Yahya Kemal Beyatlı- Aziz İ stanbul& E ğ il Da ğ lar o Yaşar Nabi Nayır- Edebiyatımızın Bügünkü Meseleleri

13 Di ğ er Önemli Sanatçılar: o Ziya Paşa o Ali Suavi o Ahmet Mithat o Hüseyin Cahit o Cenap Şahabettin o Fuat Köprülü o Nurettin Topçu

14 Metin Incelemesi Gidişin Yönü-Nadir Nadi (Örneklerle Edebiyat Bilgileri-2, Cevdet Kudret)

15 Saptamalar Savunulan düşünce: Gerçekten düşünce özgürlü ğ ünü koruyor muyuz? Düşünceler kendi düşüncelerimizle uyuştukça zararsızdır. Kanıtlar: Namık Kemal’in çeviri sözü, 27 Mayıs Darbesi, Voltaire’in sözü Amaç: Varolan durum hakkında farkındalık yaratmak (gerçekten düşünce özgürlü ğ ü var mı) ve insanların fikirlerini de ğ iştirmek. Dil: Ciddi. Tez kanıtlanmış.

16 Yazarın tutumu: Ciddi, katı,kararlı.  “Son zamanlarda toplatılan kitaplardan hiçbirini okumuş de ğ ilim.”  27 Mayıs Darbesi Anlatım teknikleri: Kanıt gösterme, örneklendirme, benzetme Katkıları: o Sorgulatmaya zorluyor. o Özgürlü ğ ümün farkına vardırıyor. o Tarihte önemli olayları inceliyorum.

17 Notlar: (27 Mayıs Darbesi) Cumhuriyet ilkelerine ihanet edildi ğ i düşüncesi ortaya çıkmışt. (Arapça Ezanın kaldırılması) DP iktidarını devirmek için ordu içerisinde birbirinden habersiz birçok gizli komite kurulmuştu. Darbeden sonra “Milli Birlik Komitesi” üyelerinden olacak bu genç subaylar, komiteleri birleştirerek İ ttihatçıvari bir tarzda silah üzerine el basmış ve darbe yapmaya yemin etmişti. İ llegal bu yapılanmalar mutakabata vardıktan sonra fırsat kollamaya başlamış, ülke hızla kutuplaşmaya, provakasyonlarla kaosa do ğ ru sürüklenirken darbe için şartlar olgunlaşmıştı. (Dünya Bülteni,27 Mayıs 2012)

18 Özelliklere Uyuyor Mu? Kitap, dergi veya gazetede yayımlanmış. Yazı çok uzundur. Dilinde süslü anlatımlara yer verilmiştir. Konu bakımından özgürdür. Öne sürülen düşünce kanıtlanmıştır. Şinasi tarafından yazılmıştır.

19 Di ğ er Makale Başlıkları Telefonun Dinlendi ğ i Nasıl Anlaşılır? Bilgisayarın Sa ğ lıklı ve Do ğ ru Kullanımı Milletvekili Olma Şartları Nelerdir? Andy Garcia Kimdir? Şükran Günü (Thanksgiving) ve Tarihi

20 Dinleyelim! http://www.seslimakale.com/videodetay/bi -simit--isid-nedir-ne-degildir---4293

21 Kaynakça http://www.edebiyatögretmeni.net/makale.htm Örneklerle Edebiyat Bilgileri-2 Dünya Bülteni, 27 Mayıs 2012 http://www.makaleler.com


"MAKALE Hazırlayan: Selin Küçüko ğ lu “Kabul edilebilir temel bir bilimsel yayın.” Robert A. Day." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları