Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konularımız Ülkemizde kadının istihdamdaki ve politik hayattaki yeri AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında ülkemiz kadınlarının istihdam ve politik hayattaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konularımız Ülkemizde kadının istihdamdaki ve politik hayattaki yeri AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında ülkemiz kadınlarının istihdam ve politik hayattaki."— Sunum transkripti:

1

2 Konularımız Ülkemizde kadının istihdamdaki ve politik hayattaki yeri AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında ülkemiz kadınlarının istihdam ve politik hayattaki yeri AB’nde yönetim kurullarında kadının temsili Türkiye’de yönetim kurullarında kadının temsili ve yeni girişimler Neden yönetim kurullarında daha fazla kadın?

3 Dünya ve Türkiye Nüfusu 7 milyarlık dünya nüfusunun yarısı kadındır. Son nüfus sayımına göre 74 milyonluk Türkiye nüfusunun 50,2 si erkek, % 49,8 ‘i kadındır.

4 Ülkemizde Kadın İstihdamı Ülkemizde sadece % 29.5 (2012) oranında kadın çalışma hayatının içerisinde - dört kadından üçü çalışma hayatı içersinde değildir. Üniversite mezunu kadınların istihdamdaki yeri daha az problemli bir alan. Profesörlerin % 27,4 ‘ü kadın Üniversite kadrolarının % 41,5 ‘i kadın Mimarların % 39’u Avukatların % 36’sı Bankacıların % 50,2 si kadın.

5 Kadının Olmadığı Yerler Bürokraside üst düzey yöneticilerin yüzde 86,4’ü erkek, yüzde 13,6’sı kadındır. Türk Dışişlerinde görev yapan 196 Büyükelçimizden sadece 21’i kadındır. Toplam 81 validen sadece 1’i (Yalova) kadındır. TBMM Başkanlığı Yargıtay üyeliği Sayıştay üyeliği 26 müsteşardan hiçbirisi BDDK üst düzeyi DİSK, TÜRKİŞ, HAK-İŞ, KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TOBB, MÜSİAD, TZOB, TESK Yönetim Kurullarında hiç kadın yok!

6 Eğitimde kadın/erkek Dengesi Eğitimde kadınlar, erkek oranlarını yakalamış vaziyettedir.. Kadın %Erkek % İlköğretim98.698.8 Ortaöğretim66.168.5 Yükseköğretim35.435.6

7 Siyasi Alanda Durum Milletvekili Sayısı Kadın Milletvekilleri % AKP3264614.1 CHP1341914.1 MHP5235.7 BDP351131.4 TOPLAM5477914.4 2921 belediye başkanının sadece 27’si (% 1) kadındır.

8 BaşkanBaşbakanKadınErkekKadın %Erkek % EU-271 K 19 E 2 K 25 E1233322773 İsveç -E13115446 Norveç -E10 50 Fransa EE19204951 Finlandiya EE9104753 Danimarka -K10134357 Almanya EK6103862 Hollanda -E583862 İngiltere -E4201783 Litvanya KE213 87 Türkiye EE125496 AVRUPA BİRLİĞİNDE BAKAN SAYILARI

9 Kadın İstihdamının Diğer Ülkeler Karşısındaki Durumu OECD ülkelerine bakıldığında kadının istihdama katılma oranı 2011 yılında % 77,3 ile en yüksek oranda İzlanda'da, en düşük oranda ise % 27,8 ile Türkiye'dedir.

10 İstihdamda Cinsiyet Uçurumu

11 Türkiye, 2012 yılında 134 ülke arasında 124. Türkiye’nin tam üzerinde yer alan daha iyi durumdaki dört ülke Nepal Lübnan Ürdün Cezayir Altında yeralan daha kötü durumdaki dört ülke ise Umman Mısır İran Mali Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporuna Göre Türkiye’nin Durumu: Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu: Dünya Ekonomik Formu Dört Alan: Sağlık, Eğitim, Ekonomi, Politika

12 AB’nde Yönetim Kurullarında Kadının Temsili Kaynak: Av.Komisyonu veritabanı Avrupa Birliği’ndeki kadınların yönetim kurullarındaki payı ortalama olarak yılda sadece % 0.6 oranında artış göstermiştir.

13 Yönetim Kurullarında Kadının Temsili Ülkeler Kota Var Kadın Temsili % Norveç X 40.1 Finlandiya27.1 İsveç25 Fransa X 22.3 Hollanda X 18.5 Almanya16 İngiltere16 ABD16.1 İspanya X 11.5 Türkiye10.8 Belçika X 10.7 İtalya X 6 Hindistan5 Japonya2 Kaynak:AB veri sistemi AB’nde Yönetim Kurullarında Kadının Temsili

14 Yönetim Kurullarında KadınY Norveç %40.1 Finlandiya %27.5 İsveç %25 Hindistan % 5 Japonya %2 Türkiye %10.8 AB’nde Yönetim Kurullarında Kadının Temsili

15 BAŞARILI BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ: NORVEÇ Dünyada yönetim kurullarında kadın kotasını uygulayan ilk ülke (Kanun Aralık 2003) Kanun ilk olarak gönüllük esasına dayandırılmıştır ancak başarılı sonuç vermeyince 2006’da zorunlu kılınmıştır. Kota, kamunun payı olan tüm şirketlerde % 40 kadın veya %40 erkek olarak belirlenmiştir. 2002’de % 6 olan kadın oranı bugün % 40.1 ile dünyanın en yüksek oranıdır. Kanunu uygulamayan şirketlerin yönetim kurullarının fesh edileceği hükme bağlanmıştır. AB’nde Yönetim Kurullarında Kadının Temsili

16 AB ülkelerinde uygulanan politikalar  Politikalar ve stratejiler iki başlık altında toplanmaktadır : 1-Yasal düzenlemeler Norveç Fransa İtalya Belçika Hollanda İspanya 2- Gönüllülük esaslı girişimler -Şirket politikaları -Hükümetlerin teşviki  Bazı Avrupa Ülkelerinde ise sadece kamu sermayeli kuruluşlarının yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği düzenlemeleri getirilmiştir: Danimarka Yunanistan Finlandiya Slovenya Avusturya

17 AB’nde Yeni Yasa Teklifi Avrupa Birliğindeki ülkeler arasında, kadınların yönetim kurullarındaki payı açısından dengesizlik çok büyüktür. Avrupa Komisyonu Başkan yardımcısı, yönetim kurullarında kadın oranının 2015’e kadar % 30, 2020 ‘ye kadar ise % 40’a ulaşmasını sağlamak için bir yasa tasarısını Kasım 2012’de Avrupa Parlamentosu’na sunmuştur. Tasarı,ceza ve zorlamaları içeren bir kanun tasarısıdır. Diğer şirketlere örnek olması açısından kamu şirketleri için % 40 kota tarihi 2018 olarak belirlenmiştir. İngiltere ve İsveç kotanın yasalaşmasına karşı çıkmaktadır. Yasa, 250’den fazla çalışanı olan ve/veya 50 milyon euro’nun üzerinde cirosu olan tüm şirketleri kapsamakta ve yönetim kurullarında “cinsiyet eşitliği --gender equality” konusunu raporlamayı zorunlu kılmaktadır.

18 Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadının Temsili 2012 Yılı toplam yönetim kurulu üyelerinin % 10.9’u kadındır ve bu oranın içinde bağımsız üye oranı ise sadece %1,7’dir. Kadın üyelerin önemli kısmının ‘kan bağı’ sebebiyle varlık gösterdiği bilinen bir gerçektir.

19 Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadının Temsili İMKB’de işlem gören 412 şirketin yönetim kurulunda ''hep erkek'', ''yok kadın'' şirket sayısı 218’dir (%53). 2210 yönetim kurulu üyesinden sadece 248’si (%10) kadın üyedir. Bu oranın ise sadece % 1.7’si bağımsız üyedir. Geri kalanı “kan bağı” nedeniyle yönetimdedir. Şirket başına düşen kadın sayısı 0,77’dir, erkek ise % 99,23 ‘dür.

20 Yasal Gelişme Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan ve 11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete'de yer alan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin 56 ve 57 No’lu Tebliğ’de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ "ile yönetim kurullarında bağımsız üye bulundurma ve "Yönetim Kurulunda en az bir kadın üye bulundurma" ilkesi getirilmiştir. Söz konusu düzenleme zorunlu bir uygulamayı gerektirmemekte, “Uygula, Uygulamıyorsan Açıkla” prensibi gereğince tavsiye niteliğindedir. Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadının Temsili

21 Yönetim Kurullarında Kadın Sayısını Artırma Girişimleri. ŞİRKETLERARASI MENTORLUK PROGRAMININ HEDEFİ: İlk kez 2004 yılında İngiltere'de başlayan ve dünyaya yayılan "Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin - Şirketlerarası Mentorluk Programı" kapsamında, ülkelerin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, yüksek potansiyelli kadın yöneticilere mentorluk yapıyor. Türkiye'de Nisan 2012 de ilk kez gerçekleştirilen program, kadın profesyonellerin iş dünyasının önde gelen yöneticilerinden oluşan mentorların desteğiyle tecrübe kazanmasına katkıda bulunmayı ve kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

22 Şirketlerarası Mentorluk Programı

23 Programın hedefi: Kadın yöneticilerin yaşadığı kariyer zorluklarına yönetim kurulu başkanları ve CEO’ların dikkatini çekmek, Mentorların tavsiyeleri ve rehberliğiyle mentilerin yönetim kurulu üyeliğine doğru kariyerlerini ilerletmelerine destek olmak, Ülkenin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu başkanlarının pek çok kadın yöneticiyi yakından tanımalarını sağlamaktır.

24 Yönetim Kurullarında Kadın Sayısını Artırma Girişimleri Sabancı Üniversitesi bu yıl “Bağımsız Kadın Direktörler Projesi”ni başlatmıştır. Proje, kadın yöneticilerin yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yer almalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında yönetim kurullarında görev alabilecek 85 yetkin kadın seçilmiştir. Burada hedeflenen, halka açık şirketlerin yönetim kurullarını belirlerken uygun nitelikli kadın adayların bulunmadığı gibi bir gerekçeyle kadın üye atamamalarının önüne geçebilmektir. Bağımsız Kadın Direktörler Projesi, Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri tarafından gerçekleştirilen ve yönetim kuruluna girmeye hazır kadınların envanterini çıkartmayı hedefleyen “Global Board Ready Women” projesinin de bir parçası olmuştur. Böylece BKD üyeleri Avrupa şirketlerinde de görev alabileceklerdir.

25 Neden “Kadınlar” olmalı? Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, hayatı her alanda erkekle paylaştığı gibi şirketlerin üst yönetimlerini de paylaşmalıdır. Kadınların iş dünyasında başarılarını artıran özellikleri: – Takım çalışmasına yatkınlık – Duygusal zekâ – Empati kabiliyeti – İletişim ve sosyal ağ oluşturma yeteneği – Günümüzde çok önemli bir özellik olan“multitasking”, çok yönlü düşünme. Türk şirketlerinin yönetim kurullarında yeterli sayıda kadına yer verilmemesi ciddi bir yetenek kaybına neden oluyor.

26 Yönetim kurullarında neden kadın? Tüketim kararlarının % 70’inin kadınlar tarafından verilmesi nedeniyle tüketici tercihleri ve ekonomik davranış kalıpları konusunda daha derin öngörü sahibi olması Kadının varlığının yönetim kurullarında dost ahbap ilişkisini bozması, dolayısıyla sorulamayanın/konuşulamayanın gündeme getirilmesi. Kadınların farklı düşünmeleri nedeniyle gözden kaçırılması olası olan detayların yakalanması. Kadınların uzlaşıya daha yatkın olmaları. Kadınların karar sürecinde daha paylaşımcı, sosyal konulara ve çevre konularına karşı daha meraklı ve duyarlı olmaları. Kadınların sürdürülebilir kalkınmanın en önemli taşıyıcı kolonlarından birisi olmaları. Özetle, Kadınlar yönetim kurullarının karakterini ve kültürünü değiştiriyor, karar alma sürecinin kalitesini artırıyor.

27 Yeterince “yetkin” kadın olduğunun kabulu Atamalarda cinsiyet dengesine özen gösterilmesi yolunda farkındalık yaratılması ve bu farkındalığın şirket politikalarına yansıtılması Kadınların zihinlerindeki “Cam Tavanı” kırmaları ve “Kraliçe Arı” sendromundan çıkarak birbirlerini desteklemeleri Daha fazla KADIN için…

28 TÜSİAD geçen sene kadınların çalışma hayatına katılımı ile ilgili, “Tek Kanatla Geleceğe Uçamayız” temasıyla bir film hazırlamıştır. Filmde verilmek istenen “eğer potansiyelinin yarısından faydalanmazsan, uçacak bir kapasiteye sahipken hedeflerine ancak yürüyerek ulaşabilirsin” mesajıydı. 2023 yılında dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin kadınları ortak etmeden bu hedefi gerçekleştirmesi mümkün görünmemektedir. TEK KANATLA GELECEĞE UÇULMAZ

29 Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. M.Kemal ATATÜRK, 1923


"Konularımız Ülkemizde kadının istihdamdaki ve politik hayattaki yeri AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında ülkemiz kadınlarının istihdam ve politik hayattaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları