Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

The History and Development of Cybernetics

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "The History and Development of Cybernetics"— Sunum transkripti:

1 The History and Development of Cybernetics
Sibernetiğin Tarihçesi ve Gelişimi The History and Development of Cybernetics. Presented by The George Washington University in conjunction with the American Society for Cybernetics.

2 The History and Development of Cybernetics
Sibernetiğin Tarihçesi ve Gelişimi The History and Development of Cybernetics. Presented by The George Washington University in conjunction with the American Society for Cybernetics. American Society for Cybernetics’in katkılarıyla George Washington University sunar.

3 History of Cybernetics
Çok yılar önce... Many years ago

4 Relative Complication
İnsanın yaşamla baş edebilmek için anlaması gereken şeyler pek karmaşık değildi. The things a person had to understand to get through life were relatively uncomplicated

5 Objects & Processes Sistem olarak nitelendirebileceğimiz her nesne ve süreç oldukça basitti. Every object or process, which we will refer to as a system, was relatively simple.

6 Knowledge Mastery Aslında son bir kaç yüzyıla varıncaya kadar, bazı insanların tek başlarına insanlığın o an için mevcut bilgi birikiminin önemli bir kısmına hakim olması mümkündü. In fact, up until the last few hundred years, it was possible for some people to master a significant portion of man's existing body of knowledge. Leonardo DaVinci

7 Leonardo da Vinci, resim . . .
Da Vinci – Painting Leonardo da Vinci, resim . . . Leonardo Da Vinci was a leader in the fields of painting . . .

8 Da Vinci, cont. – Sculpture
. . . heykel . . . . . . sculpture . . .

9 Da Vinci, cont. – Anatomy . . . anatomi . . . . . . anatomy . . .

10 Da Vinci, cont. – Architecture
. . . mimarlık . . . . . . architecture . . .

11 Da Vinci, cont. – Weapons Engineering
. . . silah mühendisliği ve. . . . . . weapons engineering, and . . .

12 Da Vinci, cont. – Aeronautical Engineering
. . . uçuş mühendisliği alanlarında liderdi. Resimde onun tarafından yapılmış, 16. yüzyıla ait uçan bir araç eskizi görülüyor . . . . . . aeronautical engineering. This is his sketch for a 16th century flying machine . . .

13 Da Vinci, cont. – Aeronautical Engineering, cont.
. . . Burada ise, araç bozulduğunda kullanılacak paraşütün eskizi. . . . . . and for a parachute in case the machine broke down.

14 Zaman geçtikçe insanların uğraştığı sistemler . . .
Systems Complexity Karmaşıklık Zaman geçtikçe insanların uğraştığı sistemler . . . As time passed, the systems that humans were concerned with became . . .

15 Systems Complexity, cont.
. . . giderek daha karmaşık hale geldi. . . . more and more complicated.

16 Systems Complexity, cont.
Yalnızca taşıma sistemlerine bile baksak, giderek daha karmaşık . . . Transportation systems alone have become more complex . . .

17 Systems Complexity, cont.
. . . ve daha karmaşık . . . . . . and more complex . . .

18 Systems Complexity, cont.
. . . ve daha karmaşık . . . . . . and more complex . . .

19 Systems Complexity, cont.
. . . ve daha karmaşık hale geldiklerini görüyoruz, . . . . . . and more complex . . .

20 Systems Complexity, cont.
. . . tıpkı enerji sistemleri gibi. . . . as have energy systems.

21 Bazılarının görüşüne göre, teknoloji . . .
Technology Advances Bazılarının görüşüne göre, teknoloji . . . Some people have suggested that technology . . .

22 Technology Advances, cont.
. . . öylesine hızlı ilerliyor ki . . . . . . is advancing so rapidly it . . .

23 Technology Advances, cont.
. . . onu denetleme yeteneğimiz geride kalıyor. . . . is outpacing our ability to control it. Three Mile Island

24 Keeping up with Developments
Şurası açık ki, artık tek bir kişinin Leonardo da Vinci gibi tüm alanlardaki ilerlemeleri takip etmesi, hele hele birkaçında birden önder olması imkânsız. Clearly, it is no longer possible for one person to keep up with developments in all fields, let alone be a leader in many of them, as Leonardo Da Vinci was.

25 How to Live and Work in a Technically Advanced Society?
Uzmanlık bir zorunluluk haline geldi. Öyleyse teknik olarak ilerlemiş bir toplumda nasıl yaşıyor ve etkin bir şekilde çalışmayı nasıl başarıyoruz? Specialization has become a necessity. How then, do we live and work effectively in a technically advanced society?

26 Underlying Principles
Modern insan olarak, karmaşıklığı bir düzene koymanın, tüm sistemler için geçerli bir dizi prensip belirleyip içinde yaşadığınız dünyayı düzenleme yeteneğinizi arttırmanın bir yolunu biliyor musunuz? Is there a way that you, the modern man or woman, can sort through the complexity, formulate a set of principles underlying all systems and thereby enhance your ability to regulate the world in which you live?

27 Cybernetics = Regulation of Systems
Sibernetik = Sistemlerin Yönetimi Bu soru, Sibernetik adıyla anılan “sistem yönetme” biliminin 1940’lardaki öncüleri olan bir grup insanın ilgisini çekti. This question was of interest to a handful of people in the 1940s who were the pioneers in a field that has become known as Cybernetics, the science of the regulation of systems.

28 Cybernetics – an Interdisciplinary Science
Displinler-arası bir bilim olan sibernetik, moleküllerden. . . Cybernetics is an interdisciplinary science that looks at any and all systems from molecules . . .

29 What Cybernetics Looks at
. . . galaksilere kadar tüm sistemleri, özellikle de makineleri, hayvanları ve toplumları ele alır. . . . to galaxies, with special attention to machines, animals and societies.

30 Derivation of Cybernetics
Sibernetik sözcüğü, Grekçe “dümenci”, yani bir teknenin kontrol sistemi işlevini gören kişi anlamına gelen sözcükten türetilmiştir. Cybernetics is derived from the Greek word for steersman or helmsman, who provides the control system for a boat or ship.

31 Norbet Weiner Bu sözcüğü ilk kez 1948’de ortaya atıp bir bilim olarak tanımlayan, yılları arasında yaşamış olan Norbert Wiener’dir. Kendisi Sibernetiğin Babası olarak bilinir. This word was coined in 1948 and defined as a science by Norbert Wiener, who was born in 1894 and died in He became known as the Father of Cybernetics.

32 Wiener – Radar Wiener bir uygulamalı matematikçi, biyolog ve elektrik mühendisiydi. II. Dünya Savaşı sırasında radar-güdümlü uçaksavar üzerinde çalıştı. Wiener was an applied mathematician, biologist, and electrical engineer. He worked during World War II on the radar-guided anti-aircraft gun.

33 Weiner – Radar, cont. Özel bir radar bağlayarak bir topun otomatik olarak düşman uçaklarını hedef almasını sağladı. Top ateşlendikten sonra, radar uçağın değişen konumunu hızla belirleyip onu tekrar hedef almaktaydı. Ta ki uçak düşünceye dek... He designed the connection of a special radar to the gun so that it was aimed automatically at the enemy aircraft. After the gun was fired, the radar quickly determined the changing location of the plane and re-aimed the gun until the plane was shot down.

34 Wiener – Radar and Human Factor Imitation
Sistem insanın işlevlerini taklit etmekte, üstelik de bunları insandan daha etkin bir biçimde yerine getirmekteydi. The system imitated human functions and performed them more effectively.

35 Feedback Geribesleme Uçaksavar geribesleme denilen sibernetik prensibinin bir örneğini temsil ediyor. Bir prosesin sonuçlarına ilişkin bilgi olan geribesleme, o prosesi değiştirmekte kullanılıyor. Radar düşman uçağının konumundaki değişikliğe ilişkin bilgiyi sağlamakta ve bu bilgi de silahın nişan almasında gerekli düzeltmeyi yapmak için kullanılmaktaydı. The anti-aircraft gun demonstrates the cybernetic principle of feedback. Feedback is information about the results of a process which is used to change the process. The radar provided information about the changes in location of the enemy airplane and this information was used to correct the aiming of the gun.

36 Feedback – Thermostat Bir sistemin yönetiminde geribesleme kullanımına daha tanıdık bir örnek, oda ısıtmasında kullanılan sıradan bir termostattır. A more familiar example of the use of feedback to regulate a system is the common thermostat for heating a room.

37 Thermostat Feedback Example
Oda Sıcaklığı 700’ye Çıkar Isıtma sistemi, genelde yapıldığı üzere, en fazla 2 derecelik bir sapmaya izin verecek şekilde ayarlandığında, eğer termostat 68 dereceye ayarlanmışsa, termostattaki bir sensör ısıtıcıyı kapatıncaya kadar . . . If the heating system is adjusted, as is common, to allow a maximum of 2 degrees variation, when the thermostat is set at 68 degrees the temperature will rise to 70 degrees . . .

38 Thermostat Feedback Example, cont.
Oda Sıcaklığı 700’ye Çıkar Isıtıcı Kapanır . . . before a temperature sensor in the thermostat triggers the furnace to turn off. . . . sıcaklık 70 dereceye kadar çıkar.

39 Thermostat Feedback Example, cont.
Oda Sıcaklığı 700’ye Çıkar Isıtıcı Kapanır The furnace will remain off until the temperature of the room has fallen to 66 degrees . . . Isıtıcı, oda sıcaklığı 66 dereceye düşünceye kadar kapalı kalır . . . Oda Sıcaklığı 660 ’ye Düşer

40 Thermostat Feedback Example, cont.
Oda Sıcaklığı 700’ye Çıkar . . . sonra termostattaki sensör ısıtıcıyı tekrar açık duruma getirir. Isıtıcı Kapanır Isıtıcı Açılır . . . then the sensor in the thermostat triggers the furnace to turn on again. Oda Sıcaklığı 660 ’ye Düşer

41 Self Regulating System
Kendi Kendini Yöneten Sistem Sensör, sistemin istenilen 68 derecelik sıcaklıktan sapma olduğunu belirleyip bu hatayı gidermek için bir düzeltme yapmasına olanak tanıyan bir geribeslenme döngüsü sağlar. Tıpkı uçaksavar ve uçak örneğinde olduğu gibi, -termostat, ısıtıcı ve odadan ibaret olan- bu sistemin de geribesleme sayesinde kendini yönettiğini, dolayısıyla kendi kendini yöneten bir sistem olduğunu söylemek mümkündür. The sensor provides a feedback loop of information that allows the system to detect a difference from the desired temperature of 68 degrees and to make a change to correct the error. As with the anti-aircraft gun and the airplane, this system – consisting of the thermostat, the heater and the room – is said to regulate itself through feedback and is a self-regulating system.

42 Human Body – Feedback Leading to System Regulation
İnsan vücudu, bir sistemin yönetimini sağlayan geribesleme örnekleri açısından en zengin kaynaklardan biridir. Örneğin; mideniz boşsa, bu bilgi beyne iletilir. The human body is one of the richest sources of examples of feedback that leads to the regulation of a system. For example, when your stomach is empty, information is passed to your brain.

43 Feedback – Corrective Action
Bir şeyler yiyerek düzeltici eylemi gerçekleştirdiğinizde, beyniniz bu sefer de midenin gereksiniminin karşılandığı konusunda bilgilendirilir. When you have taken corrective action, by eating, your brain is similarly notified that your stomach is satisfied.

44 Feedback – Hunger Example
Bir kaç saat içinde bu proses yeniden başlar. Bu geribesleme döngüsü ömür boyu sürer. Mide Kendini Boş Hisseder Zaman In a few hours, the process starts all over again. This feedback loop continues throughout our lives. Mide Kendini Dolu Hisseder İnsan Yemek Yer

45 Human Body and Cybernetics Studies
İnsan vücudu öylesine bir kendi kendini yönetim harikasıdır ki, ilk sibernetikçiler vücuttaki prosesleri inceleyip kendi kendini yöneten makineler tasarlarken onu model olarak kullandılar. 1940’larda İngiliz bilim adamı Ross Ashby, homeostat adlı ünlü makineyi imal etti. The human body is such a marvel of self-regulation that early cyberneticians studied its processes and used it as a model to design machines that were self-regulating. One famous machine called the homeostat was constructed 30 years ago by a British scientist, Ross Ashby.

46 Homeostat Tıpkı insan vücudunun 37°C’lik sıcaklığı koruduğu gibi, homeostat da, dışardan gelen farklı etkilere rağmen, aynı elektrik akımını sürdürebilmekteydi. Just as the human body maintains a 98.6 degree temperature the homeostat could maintain the same electrical current, despite changes introduced from the outside.

47 Homeostaz Homeostat, insan ya da termostat; çeşitli türden geribesleme döngüleri aracılığıyla homeostazı ya da diğer bir deyişle denge durumunu korur. Önemli olan, bilginin nasıl taşındığı değil, yalnızca regülatörün uyarlama davranışı gerektiren bir değişiklikten haberdar edilmesidir. The homeostat, the human being, and the thermostat all are said to maintain homeostasis or equilibrium, through feedback loops of various kinds. It does not matter how the information is carried – just that the regulator is informed of some change which calls for some kind of adaptive behavior.

48 Grey Walter – Self Regulating Man and Animals
İnsan ve hayvanların kendi kendini yönetme özelliklerini taklit etme fikri üzerinde çalışan diğer bir bilim adamı da Grey Walter’di. Another scientist, Grey Walter, also pursued the concept of imitating the self-regulating features of man and animals.

49 Grey Walter – Mechanical Tortoises
En gözde projesi, tıpkı canlı bir kaplumbağa gibi serbestçe dolaşacak, bağımsız bir varlığın belli özelliklerine sahip olacak mekanik bir kaplumbağa yapmaktı. His favorite project was building mechanical 'tortoises' that would, like this live tortoise, move about freely and have certain attributes of an independent life.

50 Grey Walter and Family Resimde Walter, eşi Vivian, oğulları Timothy ve kaplumbağa Elsie ile görülüyor. Elsie’nin Timothy ile birçok ortak yanı var. Tıpkı Timothy’nin vücudunda yağ olarak depolanacak yiyecekleri istemesi gibi, Elsie de “besin” kaynağı olan ve içindeki akümülatöre yüklenen elektrik enerjisine dönüştürdüğü ışığın peşinde koşuyor. Sonra da, gene Timothy’nin yemeklerden sonra yaptığı gibi, yumuşak ışıklı bir yerde uyumaya hazır hale geliyor. Walter is pictured here with his wife Vivian, their son Timothy, and Elsie the tortoise. Elsie has much in common with Timothy. Just as Timothy seeks out food, which is stored in his body in the form of fat, Elsie seeks out light which she 'feeds' on and transforms into electrical energy which charges an accumulator inside her. Then she's ready for a nap, just like Timothy after a meal, in an area of soft light.

51 The Anatomy of Elsie Elsie’nin davranışı insanınkini taklit etse de, anatomisi ondan çok farklı. Elsie’nin kabuğunun altındaki görüntü resimdeki gibi. Although Elsie's behavior imitates that of a human, her anatomy is very different. This is what Elsie looks like underneath her shell. She looks a lot more like the inside of a transistor radio than . . .

52 Simulating a Human’s Function
Elsie’nin içi, transistörlü bir radyonunkine benziyor, . . . . . . the inside of a human body. But as a cybernetician, Walter was not interested in imitating the physical form of a human being, but in simulating a human's function.

53 Simulating a Human’s Function
. . . insan vücudununkine değil. Ancak bir sibernetikçi olarak Walter’in ilgilendiği, bir insanın fiziksel yapısını değil, işlevlerini taklit etmekti. . . . the inside of a human body. But as a cybernetician, Walter was not interested in imitating the physical form of a human being, but in simulating a human's function.

54 Not What Is, but What Does it Do?
Sibernetikçi . . . “Bu nedir?” “Bu ne yapar?” . . . diye değil, . . . Cybernetics does not ask “What Is This Thing?”, but, “What Does it Do?” . . . diye sorar.

55 Simulating Human Functions
Grey Walter, bir heykeltraşın yaptığı gibi insanın fiziksel biçimini değil, işlevlerini taklit etmeye çalışmıştır. Grey Walter did not attempt to simulate the physical form of a human, as does a sculptor, but to simulate human functions.

56 Not Objects, but Processes
Diğer bir deyişle, insanı . . . nesne olarak değil, süreç olarak In other words, he viewed humans Not as Objects but as Processes . . . ele almıştır.

57 Designs to Help with Human Tasks
İnsanlar yüzyıllar boyunca, insanların yaptıkları işlere yardımcı olacak makineler tasarlamışlardır. Ve bu işler yalnızca kas gücü gerektiren görevlerden ibaret değildir. For centuries, people have designed machines to help with human tasks and not just tasks requiring muscle power.

58 Automata Hareketli küçük insan figürleri ya da guguklu saatlerden ve müzik kutularından çıkan hayvancıklar gibi otomatlar, 1700’lerden beri popülerdi ve düşünme yeteneğine sahip makineler de elektronik bilgisayarların icadından çok daha evvel hayâl konusu olmaktaydı. Automata, such as the little moving figures of people or animals that emerge from cuckoo clocks and music boxes, were popular in the 1700's and machines capable of thinking were a subject for speculation long before the electronic computer was invented.

59 Macy Foundation Meetings
Macy Vakfı Toplantıları 1946’dan 1953’e kadar yapılan bir dizi toplantıda, geribesleme döngüleri ve kendi kendini yöneten sistemlerdeki döngüsel nedensellik tartışılmıştır. Josiah Macy, Jr. Vakfı’nın finanse ettiği ve mühendislerin, matematikçilerin, nörofizyologların ve diğerlerinin katıldığı bu toplantılar, son derece disiplinler-arası bir yapıdaydı. From 1944 to 1954 there was a series of meetings to discuss these ideas about feedback loops and circular causality in self-regulating systems. The meetings, sponsored by the Josiah Macy, Jr. Foundation, were interdisciplinary, attended by engineers, mathematicians, neurophysiologists, and others.

60 Professionals Speak Different Languages
Toplantıların başkanlığını yapan Warren McCulloch, toplantıya katılan bilim insanlarının, herbiri farklı bir profesyonel dile sahip olduğu için, birbirlerini anlamakta çok zorlandıklarını yazar. The chairman of these meetings, Warren McCulloch, wrote that these scientists had great difficulty in understanding each other, because each had his own professional language.

61 Margaret Mead Breaks A Tooth
O kadar ateşli tartışmalar olmaktaydı ki, bir seferinde katılımcılardan Margaret Mead, dişinin kırıldığını ancak tartışma bittikten sonra farketmişti. There were heated arguments that were so exciting that Margaret Mead, who was in attendance, once did not even notice that she had broken a tooth until after the meeting.

62 Meetings Calm with Common Experiences
Üyeler ortak bir takım deneyimler edindikçe, sonraki tartışmalar daha sakin geçmeye başladı. The later meetings went somewhat more calmly as the members developed a common set of experiences.

63 Laying the Groundwork for Cybernetics
Bu toplantılar, 1948’de Norbert Wiener’in ‘Sibernetik’ adlı kitabının da yayınlanmasıyla birlikte, bugün bildiğimiz sibernetiğin gelişiminin temelini oluşturdu. These meetings, along with the 1948 publication of Norbert Wiener's book titled 'Cybernetics,' served to lay the groundwork for the development of cybernetics as we know it today.

64 Prominent Early Cyberneticians
1950’de çekilen fotoğrafta, erken dönemin şimdiye kadar karşılaşmış olduğunuz dört seçkin sibernetikçisi görülüyor. Soldan sağa: Homeostat’la ün kazanan Ross Ashby; Macy Vakfı toplantılarını düzenleyen Warren McCulloch; kaplumbağa Elsie’nin yapımcısı Grey Walter; ve bu alanın ‘Sibernetik’ olarak adlandırılmasını öneren Norbert Wiener. Here is an unusual photograph taken in the 1950s of the four prominent early cyberneticians that you have already met. From left to right they are: Ross Ashby of homeostat fame; Warren McCulloch, organizer of the Macy Foundation meetings; Grey Walter, creator of Elsie, the tortoise; and Norbert Wiener, who suggested that the field be called ‘Cybernetics.'

65 Neurophysiology, Mathematics, and Philosophy
Nörofizyoloji + Matematik + Felsefe Warren McCulloch sibernetiğin kapsamını genişletme konusunda kilit isimlerden biriydi. Esas eğitimini psikiatrist olarak almış olsa da, McCulloch nörofizyoloji, matematik ve felsefe alanlarındaki bilgilerini birleştirerek çok karmaşık bir sistemi, . . . Warren McCulloch was a key figure in enlarging the scope of cybernetics. Although a psychiatrist by training, McCulloch combined his knowledge of neurophysiology, mathematics, and philosophy to better understand a very complex system . . .

66 The Human Nervous System
. . . insanın sinir sistemini daha iyi anlamaya çalıştı. . . . the human nervous system.

67 Human Nervous System and Mathematical Equations
Sinir sisteminin işleyişinin, matematiğin kesin diliyle ifade edilebileceğine inanmaktaydı. He believed that the functioning of the nervous system could be described in the precise language of mathematical equations.

68 Cold = Hot Örneğin; buz parçası gibi soğuk bir nesne kısa süre için insan cildine değdiğinde, beklenenin aksine soğuk değil sıcakmış gibi bir algının oluşmasını açıklayan bir denklem geliştirdi. For example, he developed an equation which explained the fact that when a cold object such as an ice cube touches the skin for a brief instant, paradoxically it gives the sensation of heat rather than cold.

69 Neurophysiology, Mathematics and Philosophy
Nörofizyoloji + Matematik + Felsefe McCulloch used not only mathematics and neurophysiology to understand the nervous system but also philosophy – a rare combination. Scientists and philosophers are often considered miles apart in their interests – scientists study real, concrete, . . . McCulloch sinir sistemini anlamak için yalnızca matematik ve nörofizyoloji değil, oldukça ender bir kombinasyon olarak felsefeyi de kullandı. Genelde bilim insanlarıyla felsefecilerin ilgi alanları birbirinden çok uzak olarak kabul edilir – bilim insanları gerçek, somut, . . .

70 . . . fiziksel nesneleri, mesela bitkileri, . . .
Plants . . . fiziksel nesneleri, mesela bitkileri, . . . . . . physical things, like plants, . . .

71 Animals . . . hayvanları, . . . . . . animals, . . .

72 . . . ve mineralleri incelerken, felsefeciler, . . .
Minerals . . . ve mineralleri incelerken, felsefeciler, . . . . . . and minerals, while philosophers, . . .

73 Abstract Ideas, Thoughts, and Concepts
. . . düşünceler ve kavramlar gibi soyut nesnelerle ilgilenirler. . . . study abstract things like ideas, thoughts, and concepts.

74 Epistemology = Study of Knowledge
Epistemoloji = Bilgi Bilimi McCulloch, nörofizyoloji bilimi ile felsefenin epistemoloji adı verilen ve bilgiyi inceleyen dalı arasında bir bağlantı olduğunu görebiliyordu. McCulloch could see that there is a connection between the science of neurophysiology and a branch of philosophy called epistemology, which is the study of knowledge.

75 Knowledge – Formed in the Brain
Bilgi genelde görünmez ve soyut bir şey olarak kabul edilse de, McCulloch bilginin vücudun fiziksel bir organında, beyinde oluştuğunu farketti. While knowledge is usually considered invisible and abstract, McCulloch realized that knowledge is formed in a physical organ of the body, the brain.

76 The Mind – The Meeting Place Between the Brain and an Idea
Fiziksel Somut Beyin Zihin Bilgi Zihin aslında, beyinle düşüncenin, fizikselle somutun, bilimle felsefenin buluştuğu noktadır. The mind is, in fact, the meeting place between the brain and an idea, between the physical and the abstract, between science and philosophy.

77 Experimental Epistemology
Fiziksel Felsefi Deneysel Epistemoloji McCulloch founded a new field of study based on this intersection of the physical and the philosophical. This field of study he called 'experimental epistemology,' the study of knowledge through neurophysiology. The goal was to explain how a nerve network produces ideas. McCulloch, fiziksel olanla felsefi olanın kesiştiği bölgede yeni bir araştırma alanı kurdu. Bu araştırma alanına ‘deneysel epistemoloji’ adını verdi, yani bilginin nörofizyoloji aracılığıyla incelenmesi. Amaç, bir sinir ağı etkinliğinin bizim duygu ya da düşünce olarak deneyimlediğimiz şeye nasıl yol açtığını açıklamaktı.

78 Cybernetics = Regulation of Systems
Sibernetik = Sistemlerin Yönetimi McCulloch‘un çalışması sibernetikçiler için neden bu kadar önem taşır? Sibernetiğin sistemlerin yönetim bilimi olduğunu hatırlayalım. Why is McCulloch's work so important to cyberneticians? Remember, cybernetics is the science of the regulation of systems.

79 Human Brain – The Most Remarkable Regulator of All
Hem insan vücudunu hem de çevresindeki çoğu sistemi yöneten beyin, belki de en dikkate değer yöneticidir. Beynin nasıl çalıştığını açıklayan bir teori, insanın tüm bilgisinin nasıl üretildiğini açıklayan bir teoridir. The human brain is perhaps the most remarkable regulator of all, regulating the human body as well as many other systems in its environment. A theory of how the brain operates is a theory of how all of human knowledge is produced.

80 Mind – Regulates Itself
Uçaksavar ya da termostat bazı sistemleri yönetmek üzere insan tarafından yapılmış cihazlardır; halbuki zihin kendi kendini inşa eden ve yöneten bir sistemdir. Birazdan bu olgu hakkında daha fazla şey söyleyeceğiz. Whereas an anti-aircraft gun and a thermostat are devices constructed by people to regulate certain systems, the mind is a system that constructs itself and regulates itself. We shall say more about this phenomenon in a few minutes.

81 Other Cybernetic Concepts
Sibernetiğin Diğer Kavramları Bazı kilit insanlar, bunların ilgi alanları ve katkılarından bahsettikten sonra, şimdi de sibernetiğin bazı başka kavramlarına göz atacağız. Now that we have touched on some of the key people, their interests, and their contributions, we shall look at a few additional cybernetic concepts.

82 Law of Requisite Variety
Kaçınılmaz Çeşitlilik Yasası Önemli kavramlardan biri kaçınılmaz çeşitlilik yasasıdır. Bu yasa, bir sistem karmaşıklaştıkça, düzenlenecek işlevlerin sayısı arttığından, sistemin denetçisinin de daha karmaşık hale gelmesi gerektiğini söyler. Diğer bir deyişle, denetlenecek sistemin karmaşıklığı arttıkça, sistemin denetçisinin karmaşıklığı da artmak zorundadır. One important concept is the law of requisite variety. This law states that as a system becomes more complex, the controller of that system must also become more complex, because there are more functions to regulate. In other words, the more complex the system that is being regulated, the more complex the regulator of the system must be.

83 Thermostat Example, Revisited
Şimdi termostat örneğine geri dönelim. Let's return to our example of a thermostat.

84 Furnace = Simplicity Eğer evde yalnızca bir kazan varsa, termostat oldukça basit olabilir – çünkü sadece bu kazanı kontrol edecektir. If a house has only a furnace, the thermostat can be quite simple – since it controls only the furnace.

85 Furnace + Air Conditioner = Complexity
Ama eğer evde hem bir kazan hem de bir klima cihazı varsa, termostatın daha karmaşık – daha fazla sayıda anahtar ya da düğmeye sahip – olması gerekir, çünkü hem ısıtma hem soğutma olmak üzere iki prosesi birden kontrol etmesi gerekir. However, if the house has both a furnace and an air conditioner, the thermostat must be more complex – it will have more switches and knobs – since it must control two processes – both heating and cooling.

86 Humans – Most Complex Nervous System
Aynı prensip canlı organizmalar için de geçerlidir. İnsan, tüm hayvanlar arasında en karmaşık sinir sistemi ve beyne sahiptir. Bu, insanın çok farklı eylemler yapabilmesini ve karmaşık bir vücuda sahip olmasını sağlar. The same principle applies to living organisms. Human beings have the most complex nervous system and brain of any of the animals. This allows them to engage in many different activities and to have complex bodies.

87 Starfish System Aksine, deniz yıldızı, . . . In contrast, some animals such as the starfish, . . .

88 . . . deniz hıyarı, . . . . . . sea cucumber, . . .
Sea Cucumber System . . . deniz hıyarı, . . . . . . sea cucumber, . . .

89 More Complex the Animal, the More complex the Brain
. . . ve deniz şakayığı gibi bazı hayvanların merkezi bir beyni olmayıp, bu deniz hayvanlarının görece basit vücutlarını ve işlevlerini yönetmek için yeterli, basit bir sinir ağı bulunur. Özetle, hayvan ne kadar karmaşıksa, beyni de o kadar karmaşık olmak zorundadır. . . . and sea anemone have no centralized brain, but only a simple nerve network, which is all that is required to regulate the simpler bodies and functions of these sea animals. In summary, the more complex the animal, the more complex the brain needs to be.

90 Social Systems Kaçınılmaz çeşitlilik yasası yalnızca makine ve insan vücudunun değil, sosyal sistemlerin denetimi için de geçerlidir. Örneğin; suç işlenmesini engellemek için her yurtdaşa bir polis atamak ne gerekli ne de uygulanabilirdir, çünkü yurtdaşların tüm etkinlerini değil . . . The law of requisite variety not only applies to controlling machines and human bodies, but to social systems as well. For example, in order to control crime, it is not necessary or feasible to have one policeman for each citizen, because not all activities of citizens need regulation . . .

91 Capability to Regulate
. . . yalnızca yasadışı olanlarını denetlemek gerekir. Bu nedenle, bin kişi başına bir ya da iki polis, genelde yasadışı etkinlikleri denetlemek için yeterli kapasiteyi sağlar. . . . just illegal ones. Therefore, one or two policeman for every thousand people generally provides the necessary capability for regulating illegal activities.

92 Regulation – Increase Complexity of Regulator and System being Regulated
Bu örnekte, denetleyicinin çeşitliliği ile denetlenen sistemin çeşitliliği arasındaki uyum, denetleyicinin karmaşıklığını arttırarak değil, denetlenen sistemin çeşitliliğini azaltarak sağlanmıştır. Yani çok sayıda polis çalıştırmak yerine, insan davranışlarının daha az bir kısmını denetlemeye karar veririz. In this case a match between the variety in the regulator and the variety in the system being regulated is achieved not by increasing the complexity of the regulator, but by reducing the variety in the system being regulated. That is, rather than hiring many policemen, we simply decide to regulate fewer aspects of human behavior.

93 Self Organizing Systems
Kendiliğinden Organize Olan Sistemler Her gün örneklerini gördüğümüz diğer bir sibernetik kavramı da, kendiliğinden organize olan sistemdir. Kendiliğinden organize olan sistem, denge durumuna doğru ilerlerken giderek daha fazla organize olan bir sistemdir. Ross Ashby, iç prosesleri ya da etkileşim kuralları değişmeyen her sistemin kendiliğinden organize olan bir sistem olduğunu gözlemledi. The self-organizing system is another cybernetic concept, which we all see demonstrated daily. A self-organizing system is a system that becomes more organized as it goes toward equilibrium. Ross Ashby observed that every system whose internal processes or interaction rules do not change is a self-organizing system.

94 Örneğin; düzensiz bir şekilde otobüs bekleyen bir grup insan . . .
Waiting in Line Örneğin; düzensiz bir şekilde otobüs bekleyen bir grup insan . . . For example, a disorganized group of people who are waiting . . .

95 The Line – A Self-Organizing System
. . . otobüs gelince kuyruğa girer, çünkü geçmiş deneyimleri bunun hizmet almanın daha pratik ve adil bir yolu olduğunu söyler. Bu insanlar kendiliğinden organize olan bir sistem oluştururlar. . . . to take a bus will fall into a line, because of their past experience that lines are a practical, fair way to obtain service. These people constitute a self-organizing system.

96 Oil and Vinegar – a Self-Organizing System
Yağ ile sirke karışımı bile kendiliğinden organize olan bir sistemdir. Karışım çalkalandığında, burada gösterildiği gibi bir süreliğine homojen bir sıvıya dönüşür. Even a mixture of salad oil and vinegar is a self-organizing system. As a result of being shaken as shown here, the mixture changes to a homogeneous liquid – temporarily . . .

97 Oil and Vinegar - Equilibrium
Salata sosu denge durumuna geri dönmeye bırakıldığında, karışımın yapısı değişir ve yağ ile sirke otomatik olarak ayrışır. Karışımın kendiliğinden organize olduğunu söyleyebiliriz. . . . as the salad dressing is allowed to go to equilibrium, the mixture changes its structure and the oil and vinegar separate automatically. We could say that the mixture organizes itself.

98 Self Organization Leads to a General Design Rule
Kendiliğinden organize olma düşüncesinden genel bir tasarım kuralı doğar. Bir nesneyi değiştirmek için, çevresiyle arasındaki etkileşimlerin onu istediğiniz yönde değiştireceği bir ortama koyun. Şimdi üç örneğe göz atalım . . . The idea of self-organization leads to a general design rule. In order to change any object, put the object in an environment where the interaction between the object and the environment will produce the desired change in the object in the direction you want it to go. Let's consider three examples. First, in order to make iron from iron ore we put the iron ore in an environment called a blast furnace. In the furnace, coke is burned to produce heat. In the chemical and thermodynamic environment of the blast furnace, iron oxides become pure iron.

99 Self Organization Leads to a General Design Rule
Demir cevherinden demir elde etmek için, onu önce eritme fırını denilen ortama koyarız. Fırında ısı üretmek üzere kok kömürü yanmaktadır. Eritme fırnının kimyasal ve termodinamik ortamında demir oksit saf demire dönüşür. The idea of self-organization leads to a general design rule. In order to change any object, put the object in an environment where the interaction between the object and the environment will produce the desired change in the object in the direction you want it to go. Let's consider three examples. First, in order to make iron from iron ore we put the iron ore in an environment called a blast furnace. In the furnace, coke is burned to produce heat. In the chemical and thermodynamic environment of the blast furnace, iron oxides become pure iron.

100 Educating Children İkinci bir örnek olarak bir çocuğun eğitim sürecini ele alalım. Çocuk bir okula yerleştirilir. As a second example consider the process of educating a child. The child is placed in a school.

101 Educating Children, cont.
Okuldaki öğretmenler ve diğer öğrencilerle olan etkileşimi sonucunda, çocuk okuma yazmayı öğrenir. As a result of interacting with teachers and other students in the school, the child learns to read and write.

102 Regulation of Business by Government
Üçüncü bir örnek; iş yaşamının devlet tarafından denetlenmesi olsun. A.B.D. vatandaşları, işlerinin yönetimi için devleti üç erke ayıran bir Anayasa benimsemiştir. Kongre, yasalar çıkararak Yürütme erki tarafından uygulanan vergi teşvikleri ve yasal cezalardan oluşan bir ortam oluşturur. A third example is the regulation of business by government. To regulate their affairs the people of the United States adopted a Constitution that established three branches of government. By passing laws, Congress creates an environment of tax incentives and legal penalties which are enforced by the Executive branch.

103 Regulation of Business by Government, cont.
Mahkemelerce kararlaştırlan bu teşvik ve cezalar, iş adamlarının davranışlarını istenilen yönde değiştirmesini sağlar. These incentives and penalties, which are adjudicated by the courts, encourage businessmen to modify their behavior in the desired direction.

104 Regulation of Business by Government, cont.
Herbir örnek, demir eritme fırını . . . Each case – the iron smelting furnace . . .

105 Regulation of Business by Government, cont.
. . . öğretmeni ve öğrencileriyle birlikte okul . . . . . . the school with its teachers and students . . .

106 Regulation of Business by Government, cont.
. . . ve devletin iş yaşamını denetimi, kendi kendini yöneten bir sistem olarak görülebilir. Bu sistemlerden herbiri, kararlı denge durumuna doğru kendiliğinden organize olur. Ve herbirinde sistemin bilinen etkileşim kuralları istenilen sonucu elde etmek için kullanılmıştır. . . . and government regulation of business can be thought of as a self-organizing system. Each system organizes itself as it goes toward its stable equilibrial state. And in each case the known interaction rules of the system have been used to produce a desired result.

107 Hücresel otomatlar, fraktal geometri ve karmaşıklık üzerine yakın zamanda yapılan çalışmalar, 1960’ların başında kendiliğinden organize olan sistemler üzerine yapılan çalışmaların bir uzantısı olarak düşünülebilir.

108 Cybernetics – how Knowledge itself is Generated
Şu ana kadar genel olarak, sibernetiğin makine yapımında ve basit yönetim/denetim süreçlerini anlamada bize nasıl yarar sağlayacağından bahsettik. Ancak sibernetik, bilginin kendisinin nasıl oluştuğunu anlamamıza da yardımcı olabilir. So far we've talked mainly about how cybernetics can help us to build machines and to understand simple regulatory processes. But cybernetics also can be helpful in understanding how knowledge itself is generated.

109 A Firmer Foundation for Regulating Larger Systems
Bu anlayış bize, daha büyük sistemlerin yönetimi için daha sağlam bir altyapı kazandırabilir, mesela şirketlerin, ulusların, . . . This understanding can provide us with a firmer foundation for regulating larger systems, such as business corporations, nations, . . .

110 Firmer Foundation for Regulating the Whole World
. . . ve hatta tüm dünyanın yönetimi için. . . . and even the whole world.

111 Role of the Observer Gözlemcinin Rolü Applying cybernetic principles to social systems calls attention to the role of the observer of a system who, . . .

112 1960’ların sonlarına doğru A.B.D.’den Heinz von Foerster, . . .
In the late 1960's cyberneticians such as Heinz Von Foerster of the United States, . . .

113 . . . Şili’den Humberto Maturana, . . .
. . . Humberto Maturana of Chile, . . .

114 . . . İngiltere’den Gordon Pask ve . . .
. . . Gordon Pask and, . . .

115 . . . Stafford Beer gibi sibernetikçiler . . .
. . . Stafford Beer of Great Britain . . .

116 Second Order Cybernetics
İkinci Dereceden Sibernetik . . . sibernetik prensiplerinin uygulamasını, gözlemcinin rolünü anlamak amacıyla genişlettiler. Bu vurgulanan alana ‘ikinci dereceden sibernetik’ adı verildi. . . . began extending the application of cybernetic principles to understanding the role of the observer. This emphasis was called 'second-order cybernetics.'

117 Dealing with Autonomous Systems
Birinci dereceden sibernetik denetlenen sistemlerle ilgilenirken, ikinci dereceden sibernetik otonom sistemleri inceler. Whereas, first-order cybernetics dealt with controlled systems, second-order cybernetics deals with autonomous systems.

118 Sibernetik prensiplerin sosyal sistemlere uygulanması, . . .

119 Separating Man from the System
. . . bir taraftan sosyal bir sistemi inceleyip anlamaya çalışırken, kendini sistemden ayrı tutamayan ya da onun üzerinde kaçınılmaz olarak bir etki yaratan gözlemcinin rolüne dikkat çekti. . . . while attempting to study and understand a social system, is not able to separate himself from the system or prevent himself from having an effect on it.

120 Separating Man from the System, cont.
Geleneksel görüşe göre, laboratuarda çalışan bir bilim insanı kendi eylemlerinin deney sonuçlarını etkilemesini engellemek için büyük zorluklara katlanır. Ancak bilim insanlarının laboratuarda üzerinde çalıştığı türden mekanik sistemlerden uzaklaşıp sosyal sistemlere yaklaştıkça, gözlemcinin rolünü göz ardı etmek imkânsız hale gelir. In the classical view, a scientist working in a laboratory takes great pains to prevent his own actions from affecting the outcome of an experiment. However, as we move from mechanical systems, such as those the scientist works with in the laboratory, to social systems, it becomes impossible to ignore the role of the observer.

121 Margaret Mead Örneğin; halklar ve kültürleri üzerine çalışan Margaret Mead, incelediği insan toplulukları üzerinde bir etki yaratmaktan kaçınamamıştır. For example, a scientist such as Margaret Mead who studied people and their cultures, could not help but have some effect on the people she studied.

122 Mead – Separating Man from the System
İncelediği toplumların içinde yaşadığı için, toplumun üyeleri doğal olarak zaman zaman onu etkilemek, hoşnut etmek ya da belki kızdırmak istediler. Because she lived within the societies she studied, the inhabitants would naturally, on occasion, want to impress her, please her, or perhaps anger her.

123 Mead – Separating Man from the System, cont.
Mead’in bir kültür içindeki varlığı o kültürü değiştirdi, dolayısıyla da Mead’in yaptığı gözlemi etkiledi. The fact of Mead's presence in a culture altered that culture and, in turn, affected what she observed.

124 Mead – Separating Man from the System, cont.
Bu ‘gözlemci etkisi’ Mead’in, kendisi orada olmadığı zaman toplumun nasıl olduğunu bilmesini olanaksız kılıyordu. This 'observer effect' made it impossible for Mead to know what the society was like when she wasn't there.

125 News Reporters – Affected by Background and Experience
Dürüst bir muhabir, her zaman eğitimi ve deneyimlerinin etkisinde olacak, dolayısıyla da sübjektif olmaktan kaçınamayacaktır. Ayrıca, karmaşık bir olay hakkında eksiksiz ve kusursuz bir haber hazırlamak için gereken tüm bilgileri tek bir muhabirin toplayıp anlaması mümkün değildir. A conscientious news reporter will always be affected by his or her background and experience and hence will necessarily be subjective. Also, one reporter is unable to gather and comprehend all the information necessary to give a complete, accurate report on a complex event.

126 Wise to Have Several People Study Complex Systems
Bu nedenle, karmaşık bir olayı ya da sistemi birden fazla insanın incelemesi daha doğru olur. Ancak birkaç gözlemcinin tasvirine kulak vererek, tasvirin ne kadarının gözlemciden, ne kadarının olayın kendinden kaynaklandığı hakkında bir kanı sahibi olunabilir. For these reasons, it is wise to have several different people study a complex event or system. Only by listening to descriptions of several observers can a person form an impression of how much a description of an event is a function of the observer and how much the description is a function of the event itself.

127 Early Days – Cybernetics = Systems Seeking Pre-Defined Goals
Başlangıç döneminde genelde kendileri için belirlenmiş hedeflere ulaşmaya çalışan sistemlere uygulanan sibernetiğin aksine, ‘ikinci dereceden’ sibernetik kendi hedeflerini belirleyen sistemlerle ilgilenmekte. Whereas, in the early days, cybernetics was generally applied to systems seeking goals already defined for them, 'second-order' cybernetics refers to systems that define their own goals.

128 Now – How Purposes are Constructed
Amaçların nasıl oluşturulduğu sorusu üzerinde yoğunlaşıyor. İnsan; kendisi için belirlenmiş amaçlara sahip olma durumundan kendi amaçlarını belirlemeye geçen sisteme ilginç bir örnek. Çocuklar çok küçükken ana-babaları onlara hedefler belirler. Örneğin; ana-babalar normalde çocuklarının yürümeyi, konuşmayı ve sofra kurallarına uymayı öğrenmesini ister. It focuses attention on how purposes are constructed. An interesting example of a system that grows from having purposes set for it to one that sets its own purposes is a human being. When children are very young, parents set goals for them. For example, parents normally desire that their children learn to walk, talk, and use good table manners.

129 Pursuing Goals and Purposes
Ancak çocuklar büyüdükçe, eğitim ve meslek hedeflerini belirlemek, . . . However, as children grow older, they learn to set their own goals and pursue their own purposes, such as deciding on educational and career goals, . . .

130 Pursuing Goals and Purposes, cont.
. . . evlilik planları yapmak . . . . . . making plans to marry . . .

131 Pursing Goals and Purposes, cont.
. . . ve bir aile kurmak gibi hedeflerini kendileri belirleyip kendi amaçları peşinde koşmayı öğrenirler. . . . and start a family.

132 Cybernetics – 1st Noted for Feedback
Öğrendiklerimizi tekrarlayacak olursak, sibernetik ilk olarak geribesleme kavramıyla ortaya çıkmıştı. To review what we have learned, cybernetics was first noted for the concept of feedback.

133 Human Body – Rich Example of Feedback
Geribesleme sayesinde sistemlerin kendi kendilerini nasıl yönettiğine ilişkin örneklerden yana çok zengin olan insan vücudu, bilim insanlarının ilgisini . . . The human body is a rich source of examples of how feedback allows systems to regulate themselves, causing scientists to be interested in studying . . .

134 Studying the Human Body – Walking, Thinking, etc.
. . . yürümeden düşünmeye kadar çeşitli insan ve hayvan etkinliklerini incelemeye ve taklit etmeye yöneltti. . . . and simulating human and animal activities, from walking to thinking.

135 Cybernetics – Studies Self-Organizing Properties
Sibernetik, kendiliğinden organize edici özellikleri inceleyerek . . . Cybernetics studies self-organizing properties and has moved . . .

136 Cybernetics – Moved from Primary Concern with Machines
. . . makinelere yönelik temel ilgi alanını . . . . . . from a concern primarily with machines . . .

137 Cybernetics includes Large Social Systems
. . . geniş sosyal sistemleri de içerecek şekilde genişletti. . . . to include large social systems.

138 Da Vinci – Can we Master all Fields and Existing Knowledge?
Leonardo Da Vinci’nin devrine dönüp mevcut tüm bilgi alanlarına hakim olmamız söz konusu olmasa da, tüm sistemlerin davranışlarının altında yatan bir prensipler kümesi oluşturabiliriz. Although we'll never be able to return to the times of Leonardo Da Vinci and master all fields of existing knowledge, we can construct a set of principles that underlie the behavior of all systems.

139 Complexity is Observer-Dependent
Öte yandan, kontrol etmek istediği sistemi belirleyen gözlemci olduğu için, sibernetik bize karmaşıklığın gözlemciye bağlı olduğunu da söylemektedir. Also, as cybernetics tells us, because the observer defines the systems he wants to control, complexity is observer-dependent.

140 Complexity is in the Eye of the Beholder
Karmaşıklık, tıpkı güzellik gibi, bakanın gözündedir. Complexity, like beauty, is in the eye of the beholder.

141 Credits Sibernetiğin Tarihçesi ve Gelişimi Translated by: Yagmur Denizhan Yapımcı: Enrico Bermudez Paul Williams Yazan: Catherine Becker Marcella Slabosky Stuart Umpleby © 2006 The George Washington University: The History and Development of Cybernetics Narrated By: Paul Williams Produced By: Enrico Bermudez Paul Williams Written By: Catherine Becker Marcella Slabosky Stuart Umpleby


"The History and Development of Cybernetics" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları