Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Boğaziçi hukuk söyleşileri… “Mal ReJİmlerİ VE TASFİYE USULLERİ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Boğaziçi hukuk söyleşileri… “Mal ReJİmlerİ VE TASFİYE USULLERİ”"— Sunum transkripti:

1 Boğaziçi hukuk söyleşileri… “Mal ReJİmlerİ VE TASFİYE USULLERİ”
Av. Hatice TEMİZKAN Boğaziçi hukuk söyleşileri… “Mal ReJİmlerİ VE TASFİYE USULLERİ” Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz. 25 ocak 2014

2 Eşler Arasındaki Mal Rejimleri
Mal Rejimi Kavramı: Mal rejimi kavramı ile eşler arasında, eşlerin mallarının tabi olduğu hukuki rejimi, malların yönetimini, eşlerin birbirlerinin mallarının üzerinde hak ve yetkileri ile borçlardan sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler anlaşılır. Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

3 Mal Rejiminin Türleri Yeni Medeni Kanun, mal rejimi konusunda ikili bir ayrım yapmıştır. 1)Yasal mal rejimi : Edinilmiş Haklara Katılma Rejimi 2)Seçimlik (akdi) mal rejimi : a)Mal Ortaklığı b)Mal Ayrılığı c)Paylaşmalı Mal Ayrılığı Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

4 Mal Rejimi Sözleşmesinin Şartları
1) Ehliyet: Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir. Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar (TMK m. 204). 2)Şekil: Eski Medeni Kanunda olduğu gibi (eMK. m. 171), yeni düzenlemeye göre eşler, mal rejimi sözleşmesini, evlenmeden önce veya sonra yapabilirler (TMK. m. 203). Aynı şekilde mal rejimi seçiminin, evlenme başvurusu sırasında evlendirme memurluğuna yazılı bildirim şeklinde de yapılması mümkündür (TMK. m. 205/1). Evlenmeden önce veya sonra yapılan sözleşmenin noterde düzenleme veya onaylama şeklinde düzenlenmesi mümkündür (MK.m. 205/I)54. Bunun dışında böyle bir sözleşmenin sicile kaydı ve ilamı da gerekli değildir. Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

5 Kanuni Mal Rejimi Kanuni mal rejimi ‘‘Edinilmiş Mallara Katılma’’ dır.
Kanuni Mal Rejimine Hakim Olan İlkeler: 1)Rejimi Seçebilme ve Değiştirebilme 2)Artık Değerin Yarısı Üzerinde Hak Sahipliği : Rejimin devamı süresince bir eşin edinilmiş malları üzerinde, diğer eşin "katılma alacağı hakkı” vardır. Bu hak, esas itibarıyla ayni bir hak değil, kanundan doğan bir alacak hakkı niteliğindedir. 3)Ayni Hak Tanınmaması İlkesi : Rejiminin geçerli olduğu süreçte rejimin sona ermesi halinde, eşin isteyebileceği hak bir alacak hakkıdır. Yani katılma alacağı ayın olarak istenemez. İstisnaları : a)Ev Eşyası b)Aile Konutu Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

6 Kanuni Rejimin Başlama Anı
TMK öncesi Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında, bu tarihe yani ’ye kadar tabi oldukları mal rejimi devam eder (4722 sayılı Yürürlük Kanununun m.10/1). TMK sonrası Bilindiği gibi eşler akdi rejimlerden birini seçmedilerse yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olacaktır. Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

7 Kanuni Rejimin Sona Ermesi
Ölüm ve Varsayımlar: Ölüm tarihinden itibaren sona erer (gaiplik ve ölüm karinesi dahil) Boşanma ve Evliliğin İptali : Dava tarihi itibariyle mal rejimi sona erer Yeni Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma : Buna ilişkin sözleşme tarihinde önceki mal rejimi sona erer. Olağanüstü Rejime Geçme : Buna ilişkin dava, dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sona erer Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

8 Kanuni Mal Rejiminin Tasfiyesi
Kişisel Malların Geri Alınması Paylı Malların Tasfiyesi ve Yasal Alım Hakkı Katkı Payı (Değer Artış Payı Alacağı) (Artık Değere) Katılma Alacağı Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

9 ZAMANAŞIMI Eşler aralarında bir mal rejimi sözleşmesi yapmışsa zamanaşımı 10 yıldır. Mal Rejimi Sözleşmesi Yoksa; Boşanma Veya Evliliğin İptali Kararı Sonrası Zamanaşımı Bu Kararların Kesinleşmesinden İtibaren 1 Yıldır(Tmk 178) Diğer hallerde mal rejimlerinin sona ermesinden veya katılma alacağının varlığının öğrenilmesinden itibaren 1 yıl ve her halükarda 10 yıldır. Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

10 Katılma Alacağının Hesabında Formül
AKTİF Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz. PASİF Artık Değer= Aktif – Pasif. Artık değerin ½’si katılma alacağı olarak talep edilebilir.

11 Seçimlik Rejimler Mal Ayrılığı Rejimi Mal Ortaklığı Rejimi
Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi Olağanüstü Mal Rejimi Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

12 Tasfiyede Görev ve Yetki
1) Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesinde Yetki Mal rejimi, ölümle sona ermişse, ölenin son yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir (TMK.214/1). 2) Boşanma Ve Evlenmenin İptali Nedeniyle Mal Rejiminin Sona Ermesinde Yetki Boşanmaya , evliliğin iptaline karar verilmesi durumunda, bu davalarda yetkili olan mahkeme tasfiye davalarında da yetkilidir (TMK.214/2). 3) Mal Ayrılığına Karar Verilmesi Nedeniyle Tasfiyede Yetki Hâkim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda, mal ayrılığına karar veren mahkeme tasfiye davasında da yetkili olan mahkemedir( TMK.214/2). 4) Genel Olarak Diğer Hallerde Yetkili Mahkeme Yukarıda sayılan haller dışındaki diğer durumlarda, davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi tasfiye davalarında yetkilidir (TMK.214/son). Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

13 Aile Konutu Aile konutu eşlerden birinin mülkiyetinde ise malik, diğer eşin rızası olmadıkça, konut üzerindeki hakları sınırlayan hukuki işlemlerde (ipotek veya irtifak haklan gibi) bulunamamakla birlikte malik eş, başkalarına bazı irtifaklar (mesela sükna, intifa gibi haklar) tanıyamaz. Fakat TMK. m. 194/III, aile konutu olarak özgülenen (tahsis edilen) taşınmazın maliki olmayan eşe, bir imkân tanınmıştır. Şayet yapılan tasarruf için diğer eşin rızası yoksa ve davranışı haklı bir nedene dayanmıyorsa, bu durumda diğer eş hakimin müdahalesini isteyebilir. Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

14 Bu bilgiler ışığında Bireysel Çalışma Raporu Pratik Çalışma ve incelemesi aşağıdadır.
Metin: “Ayten Hanım ile Ahmet Bey ‘da evlenmişlerdir ‘de bir kızları,1993 ‘te ise bir oğlan çocukları olmuştur. Ayten hanım ev hanımıdır. Ev işleri ve çocukların bakımı ile meşguldür. Ahmet bey ise devlet memurudur. 1996 yılında bir daire,1998 yılında da bir araba satın almışlardır. Her iki edinim de Ahmet bey adına alınmıştır. Devlet memuru olarak lojmanda oturduklarından aldıkları daireyi kiraya vermişlerdir. 2000 yılında Ayten hanım artık çocuklar okula gittiklerinden aile gelirine katkıda bulunmak bakımından evde hediyelik eşya yapıp satmaya başlamıştır. Bu arada taraflar arasında geçimsizlik başlamış 2003 yılında Ayten hanım eşine boşanma ve katkı payı alacağı davası açmıştır.” Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.

15 Kaynakça 1- DURAL, Mustafa ; OĞUZ, Tufan ; GÜMÜŞ, Mustafa Alper : Türk Özel Hukuku 3. Cilt- İstanbul 2005  2- GENÇKAN, Ömer Uğur : Mal Rejimleri Hukuku –Ankara 2007 3- GÜMÜŞ, Mustafa Alper : Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri – İstanbul 2008 4-ULUSAN, M. İlhan : Türk Medeni Kanununun Dünü ve Bugünü – İstanbul 2002 5-BAŞPINAR, Veysel :Türk Medeni Kanunu İle Aile Hukukunda Yapılan Değişiklikler Ve Bu Konuda Bazı Önerilerimiz - İstanbul 2005 6- NEBİOĞLU ÖNER, Şebnem :Aile Konutunun Özellikleri, Unsurları, Koruma Süresi Ve Korunma Nedenleri- Ankara 2011 7- Ayhan, UÇAR; 4721 Sayılı Medeni Kanun ile Evliliğin Genel Hükümleri Alanında. Yapılan Bir Kısım Değişiklikler Üzerine. Düşünceler-Erzincan 2002 8- İstanbul Barosu Dergisi 9-  10- Yargıtay Kararları Dergisi Sayın Temizkan’a katılım ve katkılarından dolayı Boğaziçi Avukatlar Derneği olarak teşekkür ederiz.


"Boğaziçi hukuk söyleşileri… “Mal ReJİmlerİ VE TASFİYE USULLERİ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları