Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak, 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak, 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak, 2012

2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3 Aile İş Harcama Yatırım Gelir Eğitim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

4 Bilgi İşlem İletişim İnşa Faaliyetleri Bütçe Harcamalar Personel Planlaması Hizmetlerin kalitesi Yönetim Hesap verme sorumluluğu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5 Kurumların yöneticileri ve çalışanları tarafından uygulanan, kurumun  Faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği  Raporlama sisteminin güvenirliği  Yasa ve düzenlemelere uygunluğu  Varlık ve kaynaklarının korunması  Hedeflerine ulaşması için gereken makul güvenceyi sağlamak amacıyla tasarlanmış bir süreçtir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

6

7 Üst Yönetici (Rektör): Üniversitemizde iç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve gözetilmesinden sorumludur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten sorumludur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md. 8

8 Harcama Yetkilileri (Dekan, Yüksekokul ve Enstitü Müdürü, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri ): Görev ve yetki alanları çerçevesinde idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludurlar. Kurum personeli: Kurumda çalışan herkes, iç kontrolün işletilmesinden sorumludur. İç kontrolün herkesin sorumluluğunda olması nedeniyle, her bir çalışan görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş/işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmek durumundadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Md. 8

9 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun/56. Md.

10 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun/56. Md.

11 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun/56. Md.

12 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun/56. Md.

13 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 Sayılı Kanun/56. Md.

14 Amaçlanan hedefe doğru gidip gitmediğimiz Hedefe ulaşmak için yapılan faaliyetlerde ne kadar kontrol sahibi olduğumuzdur Hedefe ulaşmak için yapılan faaliyetlerde ne kadar kontrol sahibi olduğumuzdur Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

15

16

17 EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde 5 yıldız seviyesine çıkarak Ulusal Kalite Büyük Ödülü almıştır.

18 İç kontrol varmak istediğimiz hedefe gidip gitmediğimiz ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar kontrol sahibi olduğumuzla ilgilidir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

19 Mevzuat Analizi

20 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROLE İLİŞKİN MEVZUAT 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazete Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 04.02.2009 tarih www.bumko.gov.tr

21 ULUSLAR ARASI TAAHHÜTLER (Avrupa Birliği, Stand-by) Ülkemizde Avrupa Birliği mali mevzuatına uyum çerçevesinde 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek yasalaşan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde köklü bir değişiklik yapılmıştır. Yapılan en önemli değişikliklerden birisi de merkezi kontrolden iç kontrole geçiş olmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

22 ULUSAL TAAHHÜTLER (Hükümet Programları, STÖ Raporları)  Kamu yönetiminde yapı, mevzuat ve zihniyet değişimi sağlamak  Kamu çalışanlarının ve yöneticilerinin modern yönetim kültürüne sahip olmalarını sağlamak  Kurumların politika hazırlama, uygulama, eşgüdüm, izleme ve değerlendirme konularında kapasitelerini geliştirmek  Stratejik planlama ve performans esaslı bütçe uygulamalarının etkinliğini arttırmak. 61. Hükümet Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

23 Mali Saydamlık Hesap verme sorumluluğu Stratejik planlama Performans programı İç kontrol Performans esaslı bütçeleme İ ç kontrol Stratejik plan Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

24 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU DENETİM ALANLARI:  Düzenlilik denetimi  Mali denetim  Uygunluk denetimi  Etkililik, ekonomiklik ve verimlilik denetimi  Performans denetimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

25 17 Aralık 2011 tarihli Sayıştay Denetim Yönetmeliği’nin 17 Aralık 2011 tarihli Sayıştay Denetim Yönetmeliği’nin 11. maddesinde; Kamu kaynaklarının elde edilmesi, kayıt edilmesi, muhafazası ve kullanılması sürecinde görev, yetki ve sorumluluğa sahip kamu görevlilerinin ilgisine göre sorumluluk alanları açıkça belirtilmiştir. Sayıştay Denetim Yönetmeliği Madde 11 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU

26 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Belirtilen iş ve işlemlerin ; Kanunlara ve ilgili mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilmesi, Gerçekleştirildiği konusunda makul güvence sahibi olunması, Sonuçlarının raporlanması, Yeterli bilgi, deneyim ve özellikteki personel tarafından yapılmasının sağlanması vb…

27 Kavram Analizi

28 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ Kontrol Ortamı Risk Değerlendirme Kontrol Faaliyetleri Bilgi ve İletişim İzleme Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

29 KONTROL ORTAMI  İç kontrolün temel unsurudur.  İç kontrolün başarılı ya da başarısız olması, kontrol ortamına bağlıdır.  Kontrol ortamı, kurumun iş görme biçimini ifade eder.  İç kontrolün gerçekleştirilmesinde en önemli rolü çalışanlar oynadığı için, kurum bünyesindeki her bireyin sorumluluklarını ve yetkilerinin sınırını iyi bilmesi gerekmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

30  Çalışanlar, kişisel ve mesleki dürüstlüğü, etik değerleri sürdürüp sergilemek ve yürürlükteki davranış kurallarına her zaman uymak durumundadır.  Yönetim ve çalışanların, iç kontrole yönelik pozitif ve destekleyici bir ortam oluşturması ve sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. KONTROL ORTAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

31 pozitif negatif pro-aktif reaktif stratejik işlevsel değişim eylemsizlik KONTROL ORTAMININ BAŞARISI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

32 RİSK DEĞERLENDİRME Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyen önemli riskleri tespit ve analiz etme, gerekli tedbirleri belirleme sürecidir RİSK YÖNETİMİ belirlemedeğerlendirmeyönetmeölçme

33 Değişen koşulları devamlı takip ederek fırsatları, riskleri tespit ve analiz etmek ve koşulların değişmesine bağlı olarak meydana gelen risklerle başa çıkabilmek üzere iç kontrolde sürekli değişiklik yapmayı ifade eder. Sistemin zayıf ve güçlü yönlerine ilişkin olarak analiz yapılması, RİSK DEĞERLENDİRME Risk alanlarının belirlenmesi ve kontrol faaliyetlerinin bu alanlarda yoğunlaştırılması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

34 Riskleri tespit et Oluşabilecek zararları tespit et Mevcut kontrolleri kontrol et, yeterli mi karar ver Bulduklarını kaydet Yeniden gözden geçir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

35 KONTROL FAALİYETLERİ Riskleri göğüslemek ve kurumun hedeflerini gerçekleştirmek üzere uygulamaya konulan politikalar ve prosedürlerdir Etkin olmaları için, Kontrol faaliyetlerinin amaca uygun olması, Planlandığı şekilde uygulanabilmesi, Maliyetlerinin makul olması, Hedeflerle doğrudan bağlantılı olması gerekir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

36 KONTROL ÖRNEKLERİ Yetki devri ve onay prosedürleri Görevlerin birbirinden ayrılması Görevlendirmelerin personel yetkinlikleri göz önünde bulundurularak yapılması, İş yapma performansına ilişkin eylemler Görevlilerin ve sorumluluklarının belirlenmesi Kayıtlara erişim yetkisi Hizmet içi eğitim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

37 BİLGİ VE İLETİŞİM Bilgi karar alma mekanizmasına yardımcı doğru zamanında güncel elde edilebilir İ leti ş im tüm yapılanma içerisinde aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağıya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

38  İlerlemeyi kaydetmek  Bir şeyi nasıl yapacağımızı bilmek  Doğru kararlar vermememize yardımcı olmak  Bilginin aynı zamanda etkin ve hızlı biçimde yayılmasını sağlamak  Görevi yerine getirebilmek için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

39 İZLEME İç kontrol sistemi performansının değerlendirilmesi için dönem içinde izlenmelidir İç kontrolün izlenmesinin amacı kontrollerin istenilen şekilde çalışıyor olmasını ve zaman içinde değişimlere gerektiği biçimde uyum göstermesini sağlamaktır Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

40 YALOVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MATRİSİ İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ STANDART KODU STANDART ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM SAYISI KONTROL ORTAMI 1ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK623 2MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER712 3PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI816 4YETKİ DEVRİ57 RİSK DEĞERLENDİRME 5PLANLAMA VE PROGRAMLAMA610 6RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ36 KONTROL FAALİYETLERİ 7KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ411 8PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİVE BELGELENDİRİLMESİ33 9GÖREVLER AYRILIĞI24 10HİYERARŞİK KONTROLLER26 11FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ34 12BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ37 BİLGİ VE İLETİŞİM 13BİLGİ VE İLETİŞİM715 14RAPORLAMA44 15KAYIT VE DOSYALAMA69 16HATA USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ34 İZLEME 17İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ58 18İÇ DENETİM23 TOPLAM 79152

41 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖRNEK EYLEMSONUÇ Yönetim Bilgi Sistemi ve Elektronik Doküman sistemi kurulacaktır. Üniversitemizin henüz toplu bir kampüs alanına sahip olmaması, kampüs alanı tamamlandıktan sonra da ilçelerde ve ilçe beldelerinde birimlerimizin yer alacak olması nedeniyle bilginin paylaşımı, evrak havalesi vb. gibi konularda yaşanacak sıkıntıları en aza indirecektir.

42 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖRNEK EYLEMSONUÇ Yönetim Bilgi Sistemi ve Elektronik Doküman sistemi kurulacaktır. Yöneticilerimizin hedeflerine ulaşmada ihtiyaç duydukları bilgileri daha iyi izleme ve değerlendirme yapmalarını olanaklı hale getirecektir. Bilgi ve iletişim sisteminin kurulması, yönetici ve çalışanlarımızın görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli bilgiye zamanında ulaşmalarını ve sağlıklı karar alabilmelerini sağlayacaktır.

43 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖRNEK EYLEMSONUÇ Harcama birimleri tarafından mali ve mali olmayan işlerle ilgili olarak iş süreçleri çıkarılacak, çıkarılan süreçlere ilişkin riskler tespit edilecek ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik, strateji ve kontrol mekanizmaları geliştirilecektir. İş süreçlerimizin şematik olarak yapılandırılması risklerimizin tespit edilmesini kolaylaştıracaktır. Risk odaklı, mali olmayan süreçleri de kapsayan bir iç kontrol sisteminin kurulması yöneticilerimizin tatsız sürprizler ile karşılaşmasını engelleyecek, riskler ortaya çıksa dahi, yönetimin o riske ilişkin bir planı bulunduğundan, kurumumuz bu olumsuz durumdan ya zarar görmeyecek ya da daha az zararla kurtulabilecektir.

44 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖRNEK EYLEMSONUÇ Üniversitemiz tüm Harcama Birimlerinde risk analizi yapılacak, tespit edilen risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik birimlerce eylem planları hazırlanacaktır. Risklerin kontrol altında tutulmasını, kurumumuzun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacaktır. Üniversitemizin, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirmemizi sağlayarak, faaliyetlerimizin, ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflerine uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olacaktır.

45 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖRNEK EYLEMSONUÇ Üniversitemizin faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürler ve dokümanlar mevzuata uygun olarak hazırlanıp, intranet ortamında yetkilendirilecek personelin erişimine açık bir şekilde bulundurulması sağlanacak, intranet ortamında bulunan bilgilerin güncelleme ve revizyon işlemlerinden ilgili birimler sorumlu olacaktır. Faaliyetlerimiz ile mali karar ve işlemlerimizin prosedürlerinin yazılı olarak belirlenmesi, yönetici ve çalışanlarımızın tüm faaliyetleri bilmelerini sağlayacak, faaliyetlerimizin sürekliliği kişi odaklı olmaktan kurtulacak ve kurumsallaşma sağlanacaktır.

46 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖRNEK EYLEMSONUÇ Üniversitenin misyonu, vizyonu, temel ilke ve politikalarını gerçekleştirmeye yönelik İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejisi oluşturulacaktır. Personel yeterliliği ve performansı, yılda en az bir kez değerlendirilecektir. Üniversitemizde, etkin bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesini öngörerek, performansı yetersiz olan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmasını, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları oluşturulmasını sağlayacaktır.

47 PLANLANAN EYLEMLER Yönetim Bilgi Sistemine dayanak olacak şekilde elektronik dokümantasyon sistemi oluşturulacaktır. Bu yolla; kurum içi bilgi dolaşımının etkin şekilde sağlanması ve zamandan tasarruf edilmesi planlanmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

48 PLANLANAN EYLEMLER 1. ADIM (a) Tüm birimlerin; 1) Organizasyon şemaları gözden geçirilerek, ilgili mevzuat, yapılan iş ve işlemler doğrultusunda, ihtiyaca uygun olarak güncellenecek. 2) Organizasyon şemaları web sayfalarında yayınlanacak. Not: Organizasyon şeması incelendiğinde birimde yapılan işlerle ilgili özet bilgiye ulaşılması sağlanmalıdır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

49 PLANLANAN EYLEMLER Tüm görevlerin; 1) Birimler bazında, 2) Alt birimler bazında, 3) Personel bazında belirlenmesi sağlanacak. 1. ADIM (b) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

50 PLANLANAN EYLEMLER 1) Belirlenecek olan görevler itibariyle, Mali ve mali olmayan tüm iş ve işlemler için iş akış şemaları hazırlanacak. 1. ADIM (c) Not: İş akış şemaları, işi yapan personel tarafından hazırlanmalıdır. İşin yapılış sürecine ilişkin tam ve anlaşılır bilgi sağlamalıdır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

51 PLANLANAN EYLEMLER 1) Süreklilik arz eden işlerle ilgili gerekli standart formlar oluşturulacak. 1. ADIM (d) Not: İş süreçlerini kısaltmak ve yapılan işlemlerin aynı standartlarda gerçekleştirilmesi amacına yönelik olmalıdır. İlgili formlar kullanıcıların doğrudan erişime sunulmalıdır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


"Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak, 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları