Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ
NEVŞEHİR ŞUBAT-2014

2 SİGORTA PRİM ORANLARI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların, prime esas kazançları üzerinden, tabi oldukları sigorta kollarına bakılarak, Sigorta Kolları Sigortalı Hissesi (%) İşveren Hissesi (%) Toplam Hisse (%) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 2 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi 9 11-14 20-23 Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5 Toplam 14 20,5 ila 23,5 34,5 ila 37,5 prim oranları üzerinden sigorta primleri tahakkuk etmektedir.

3 SİGORTA PRİM ORANLARI Malullük yaşlılık ve ölüm sigortası kollarından kesilen prim oranlarındaki farklılık, sigortalının Kanunun 40 ıncı maddesine sayılan işyerlerinde ve bu işyerlerinin anılan maddede sayılan işlerinde (fiili hizmet süresi zammına tabi olarak) çalışıp çalışmadığına ve gün fiili hizmet süresi zammından, kaç günlük fiili hizmet süresi zammına tabi olduğuna bakılarak % 20 ila % 23 arasında değişmektedir. Ayrıca, sigortalının, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 46 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olması halinde, prime esas kazançları üzerinden % 1’i sigortalı hissesi, % 2’si işveren hissesi olmak üzere toplam % 3 oranında işsizlik sigortası primi kesilmektedir. İşverenler, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek, kendi hissesine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek takip eden ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemekle yükümlü tutulmuşlardır.

4 6486 SAYILI KANUN UYGULAMASI
6486 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen (i) bendi hükmü uyarınca; Yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar için ödenecek genel sağlık sigortası primlerinde 5 puanlık prim indirimi 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen ikinci fıkra hükümleri uyarınca; 30/5/2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerde faaliyet gösteren, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirime ilave olarak, asgari ücret üzerinden 6 puanlık prim indirimi, sağlanmıştır.

5 YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILARA YÖNELİK PRİM İNDİRİMİ
6486 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendi hükümlerinden, özel sektör işyeri işverenlerince yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırmak üzere; sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerinden, - Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeler ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelere geçici görevle gönderilen sigortalıların Türkiye’deki sigortalılık statüsüne göre ödenecek sigorta primlerinde sigorta kolları bakımından genel sağlık sigortası primlerinin bulunması halinde, bahse konu işçilerden, - Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden, dolayı, genel sağlık sigortası primlerinde beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır.

6 YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILARA YÖNELİK PRİM İNDİRİMİ
Buna karşın, Türkiye - Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve İdari Anlaşması gereğince Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında genel sağlık sigortası primi hariç diğer sigorta kolları uygulandığından, Libya’ya çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden dolayı genel sağlık sigortası primlerinde 5 puanlık indirimden yararlanılamayacaktır. Buna karşın, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen (i) bendi hükümleri 1/6/2013 tarihinden itibaren geçerli olduğundan, sigorta primi teşvikinden yararlanılacak ilk aylık prim ve hizmet belgesi 2013/Haziran ayına ilişkin belge olacaktır. Sigorta primi teşviki düzenlemesi geçici bir süre ile değil devamlı olarak uygulanacaktır.

7 YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILARA YÖNELİK PRİM İNDİRİMİ
Hazinece Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Prim Tutarının Hesaplanması Özel sektör işyeri işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürdüğü ya da geçici olarak gönderdiği sigortalılar için ödenmesi gereken genel sağlık sigortası primlerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanan işveren hisselerinin beş (5) puanlık kısmı Hazinece karşılanacaktır. Örnek: Kısa vadeli sigortalı kolları prim oranı % 2 olan (C) Limited Şirketi tarafından Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış olan Irak’a çalıştırmak üzere götürülen işçinin 2014/Ocak ayına ilişkin prime esas kazanç tutarının 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında;  Hazinece karşılanacak olan tutar = 3.000,00 TL*5/100 = 150,00 TL, İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar ise Hazinece karşılanmayan gss primi işveren ve sigortalı hissesi (%2,5+%5) ile kısa vadeli sigorta kolları primi (%2) olmak üzere toplam %9,5’lik kısma ilişkin sigorta primi ise; İşveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 3.000,00*9,5/100= 285,00 TL, olacaktır.

8 YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILARA YÖNELİK PRİM İNDİRİMİ
Sigorta primi teşvikine ilişkin diğer şartlar; -Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması yada bu borçların çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olması, - Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Kurumumuza verilmesi, - Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi, - Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediğine veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığına yönelik tespitin olmaması, - İhale konusu iş üstlenilmiş olmaması,

9 10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE YÖNELİK PRİM İNDİRİMİ
6486 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen ikinci fıkra hükmü uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere sigorta primi teşviki sağlanmış olup, sigorta primi teşviki uygulanacak olan iller, uygulama süresi ile Hazinece karşılanacak işveren hissesi prim oranını belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiş bulunmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkra hükmünün Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, 14/7/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da, sigorta primi teşviki kapsamına aşağıdaki tabloda belirtilen 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçeleri dahil edilerek, uygulama süresi ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak olan işveren hissesi sigorta primi teşvikine ilişkin prim oranı (6 puan) belirlenmiş bulunmaktadır.

10 10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE YÖNELİK PRİM İNDİRİMİ
I SAYILI LİSTE (4 yıl) II SAYILI LİSTE (5 yıl) III SAYILI LİSTE (6 yıl) Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Amasya Aksaray Ardahan Artvin Bayburt Batman Bartın Çankırı Bingöl Çorum Erzurum Bitlis Düzce Giresun Diyarbakır Elazığ Gümüşhane Hakkari Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Hatay Kilis Kars Karaman Niğde Mardin Kastamonu Ordu Muş Kırıkkale Osmaniye Siirt Kırşehir Sinop Şanlıurfa Kütahya Tokat Şırnak Malatya Tunceli Van Nevşehir Yozgat Gökçeada-Bozcaada ilçeleri Rize Sivas Trabzon Uşak

11 10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE YÖNELİK PRİM İNDİRİMİ
Bakanlar Kurulu Kararı eki; - I sayılı liste kapsamındaki illerde faaliyet gösteren işverenler 31/12/2016 tarihine kadar, - II sayılı liste kapsamındaki illerde faaliyet gösteren işverenler 31/12/2017 tarihine kadar, - III sayılı liste kapsamındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren işverenler 31/12/2018 tarihine kadar, sigorta primi teşvikinden yararlanacaklardır. Bakanlar Kurulunun yukarıda belirtilen süreleri uzatma yetkisi bulunmaktadır.

12 10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE YÖNELİK PRİM İNDİRİMİ
Sigorta primi teşvikinden yararlanılabilmesi için, - İşyerinin, Bakanlar Kurulunca belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi, - İşyerinde en az 10 sigortalı çalıştırılması, - İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, yada bu borçların tecil ve taksitlendirilmiş ve düzenli ödeniyor olması, - e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması, - Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde verilmesi, - Sigorta primlerinin yasal süre içerisinde ödenmiş olması, sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanunlar kapsamında ihale konusu iş üstlenilmemiş olması, - Kayıtdışı sigortalı çalıştıran işyeri yada sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

13 10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE YÖNELİK PRİM İNDİRİMİ
Sigorta primi teşvikinden yararlanılabilmesi için öncelikle işverenin Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen 5 puanlık indirimden yararlanma şartlarına haiz olması gerekmektedir. On ve üzerinde sigortalı çalıştırıldığının tespitinde aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılar dikkate alınmaktadır. Aynı sigortalı için birden fazla belge verildi ise bu sigortalı tek bir kayıt olarak dikkate alınmaktadır. On sigortalı çalıştırma şartı aynı işverene ait her bir işyeri için ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Çalıştırılan sigortalı sayısının tespitinde alt işverenlerce çalıştırılan sigortalı sayısı da dikkate alınmakta olup, toplam sigortalı sayısının 10 ve üzerinde olması halinde hem asıl işverenin hem de alt işverenin sigorta primi teşvikinden yararlanması mümkün bulunmaktadır. Bahsekonu prim teşviki, 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere (geriye yönelik) yürürlüğe girdiğinden, 2013/Ocak ila Mayıs ayına ilişkin olarak şartların sağlanması kaydıyla geriye yönelik olarak yararlanılması mümkün.

14 10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE YÖNELİK PRİM İNDİRİMİ
Hazinece Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Primi Tutarının Hesaplanması Sigorta primi teşvikinden, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indirimi, ardından Bakanlar Kurulunca belirlenen altı (6) puan kadar prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı sigorta primi kadar yararlanılacak olup, sigorta primi teşvikinden yararlanılacak olan toplam işveren hissesi ise %11 olacaktır.

15 10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE YÖNELİK PRİM İNDİRİMİ
Örnek; Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2 olan gerçek kişi işverenince çalıştırılan 12 sigortalının 2014/Ocak ayına ilişkin prim ödeme gün sayısının (300), prime esas kazanç tutarının ise ,00 TL olduğu varsayıldığında, SPEK tutarı üzerinden 5 puanlık indirim karşılığı Hazinece karşılanacak olan tutar = ,00*5/100 = 750,00 TL Asgari ücret üzerinden 6 puanlık indirim karşılığı Hazinece karşılanacak olan tutar = 300*35,70*6/100 = 642,60 TL olmak üzere toplam=750,00+642,60= 1.392,60 TL Hazinece karşılanacak olan tutar, İşverence ödenmesi gereken tutar ise; 15.000,00*34,5/100 =5.175,00 TL, 5.175,00 TL ,60 TL= 3.782,40 TL olacaktır.

16 YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN İŞÇİLER İÇİN UYGULANACAK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ İÇİN E-BİLDİRGE SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER 1- E-Bildirge sistemine giriş işleminin yapılmasının ardında, sigortalılık statüsüne göre belge türü ve kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin seçilmesi,

17 2-06486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi,
YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN İŞÇİLER İÇİN UYGULANACAK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ İÇİN E-BİLDİRGE SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi,

18 3- Tahakkuk fişinin oluşturularak onaylanması ve tahakkukun oluşması
YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN İŞÇİLER İÇİN UYGULANACAK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ İÇİN E-BİLDİRGE SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER 3- Tahakkuk fişinin oluşturularak onaylanması ve tahakkukun oluşması

19 ON VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN UYGULANACAK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ İÇİN E-BİLDİRGE SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER 1- E-Bildirge sistemine giriş işleminin yapılmasının ardında, sigortalılık statüsüne göre belge türü ve kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin seçilmesi,

20 ON VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN UYGULANACAK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ İÇİN E-BİLDİRGE SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi,

21 3- Tahakkuk fişinin oluşturularak onaylanması,
ON VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN UYGULANACAK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ İÇİN E-BİLDİRGE SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER 3- Tahakkuk fişinin oluşturularak onaylanması,

22 DİĞER SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ 1- MALULLÜK, YAŞLILIK,ÖLÜM SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM Özel sektöre ait işyerlerinde istihdam edilen 5510 S.K. 4/1-a kapsamındaki sigortalıların 01/10/2008 tarihinden itibaren Malullük, Yaşlılık, ve Ölüm Sigortası priminden işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet tutarı Hazine tarafından karşılanmaktadır. 1. Kamu İdareleri, 2. Yurtdışında çalışan sigortalar, 3. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 4. Aday çırak çırak, mesleki eğitim gören öğrenciler ile staj yapan öğrenciler, 5. Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi çalışmayanlar 6. İsteğe Bağlı Sigortalılar bakımından bu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca 1/3/2011 tarihine kadar ihale konusu işler kapsama girmiş ise de 5510 sayılı kanunun 6111 sayılı kanunla değişik 81 inci maddesinin (ı) bendi uyarınca ihale konusu işler 1/3/2011 tarihinden itibaren kapsam dışı bırakılmıştır.

23 Sigorta primi teşvikinden yararlanabilmek için;
1- MALULLÜK, YAŞLILIK,ÖLÜM SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM Sigorta primi teşvikinden yararlanabilmek için; 1. İşyerinin özel sektöre ait işyeri olması 2. APHB süresi içinde Kuruma verilmesi 3. Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden kısmı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine isabet eden kısmın tamamının ödenmesi 4. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, İ.P.C ve bunlara ilişkin g.zammı ve g.cezası borcu bulunmaması, (bu durum işyeri bazında yürütüldüğünden aynı işverene ait farklı işyerleri için ayrı ayrı değerlendirme yapılmaktadır.) 5. İhale konusu iş üstlenilmemiş olması 6. Kayıtdışı sigortalı çalıştırılmaması yada sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması (bu durumda 1 yıl süre ile yararlanılamamaktadır.) gerekmektedir. Mevzuatı 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesi 2008/93 sayılı Genelge 2009/139 sayılı Genelge 2011/45 sayılı Genelge

24 1- MALULLÜK, YAŞLILIK,ÖLÜM SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM
Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunan işverenlerin bu borçlarını ilgili Kanunlar gereği yapılandırması yada 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereği tecil ve taksitlendirmesi ve yapılandırmaya ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde bahse konu sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Kurumumuza borcun bulunmamasına karşın gerek işyeri kayıtlarındaki hatalar gerekse yapılan ödemelerin işyeri kayıtlarına geçmemesi nedeniyle 5 puanlık indirimden yararlanılamaması durumunda, sonradan işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaatta bulunarak düzeltme amaçlı belge düzenlenmek suretiyle yararlanılabilmesi mümkün bulunmaktadır. KDV iadesinden mahsup suretiyle cari ay primlerini ödemekte olan işverenlerin söz konusu teşvikten yararlanmalarının sağlanması amacıyla teşvikten yararlanılması sırasında bir önceki aya ilişkin borç sorgulanmamaktadır. Dolayısıyla, KDV iadesinden mahsup suretiyle cari ay primlerini ödeme durumu bulunmayan işverenlerin bir önceki aya ilişkin borçlarının bulunması durumunda numaralı belge türünü seçmemeleri gerekmektedir.

25 1- MALULLÜK, YAŞLILIK,ÖLÜM SİGORTASI PRİMİ İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM
5084 ve 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşviki ile aynı anda uygulanmamakta, diğer teşviklerde ise işyerinin borcu yok ise öncelikle 5 puanlık indirim, kalan işveren hisseleri üzerinden ise diğer teşvik hükümleri uygulanmaktadır. İşverence ödenmesi gereken sigorta primlerinin yasal süresi geçtikten sonra ödenmesi halinde her ne kadar tahakkuk belgesinde Hazine payı gözükse dahi yararlanılması mümkün bulunmamakta, bu durumda Hazine hissesi de dahil olmak üzere tahakkuk eden primlerin tamamının gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Alt işvereni bulunan işverenlerce bahse konu teşvikten yararlanılması sırasında, 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca, alt işverenlerin de Kurumumuza borcunun bulunmaması gerekmektedir.

26 HAZİNECE KARŞILANACAK OLAN TUTARIN HESABI
Sigortalının prime esas kazanç tutarının 1.500,00 TL olduğu varsayıldığında; 1.500,00*5/100= 75,00 TL Hazinece karşılanmakta, İşveren hissesinin kalan %15,5’lik kısmı ise; 1.500,00*15,5/100 = 232,50 TL’si ise işverence ödenmektedir.

27 2- yenİ İŞE ALINAN SİGORTALI VE MESLEĞE BAĞLI teşvİk
Teşvikten yararlanma şartları; 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için, Sigortalılar yönünden; - 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, - 18 yaşından büyük olması, - İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, - Fiilen çalışması, -Sözkonusu teşvikten daha önce yararlanılmamış bir sigortalı olması, İşyerleri yönünden; - İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması, - Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, - İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, - Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde verilmesi, -Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, - Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

28 2- yenİ İŞE ALINAN SİGORTALI VE MESLEĞE BAĞLI teşvİk
Söz konusu teşvikten yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla sisteme tanımlanması gerekmektedir. Bu tanımlamalar sırasında, sigortalının işe giriş tarihi, yaşı ve işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadığı sistem tarafından sorgulanmakta ve maddede aranılan şartlara sahip olmayan sigortalıların tanımlanmasına, haliyle sözkonusu teşvikten yararlanılmasına sistem tarafından izin verilmemektedir. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe giriş tarihinden önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sözkonusu teşvikten yararlanma süresi, kapsama giren sigortalıların yaşına, cinsiyetine, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine yahut Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre 6 ila 54 ay arasında değişmektedir.

29 2- yenİ İŞE ALINAN SİGORTALI VE MESLEĞE BAĞLI teşvİk
1- Sigortalıların, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları ve meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılmaları halinde; -Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz değil ise 48 ay süreyle, -Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 54 ay süreyle, 2- Sigortalıların mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olmaları ve meslekleri ile ilgili alanda çalıştırılmaları halinde; - Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz değil ise 36 ay süreyle, - Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 42 ay süreyle, 3- Sigortalıların mesleki yeterlilik belgesine sahip olmamaları/mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmemiş olmaları halinde; - Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz değil ise 24 ay süreyle - Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 30 ay süreyle, yararlanılmaktadır.

30 2- YENİ İŞE ALINAN SİGORTALI VE MESLEĞE BAĞLI TEŞVİK
İşsizlik Sigortası Fonu ve Hazinece karşılanan kısmın hesaplanması; Örnek- Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı 2 olan bir işyerinde kapsamına giren bir sigortalının 2014/Ocak ayında; Prim ödeme gün sayısının : 30 gün Prime esas kazanç tutarının ise : 2.000,00 TL olduğu varsayıldığında, 2.000,00 * 5 / 100 = 100,00 TL (05510) Hazinece karşılanacak tutar 20, = 15,5 Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi 2.000,00 * 15,5 / 100 = 310,00 TL (06111) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar olacaktır. Bu durumda işveren tarafından ödenecek tutar ise yalnızca sigortalının ücretinden kesilmekte olan sigortalı hissesi olacaktır. 2.000,00 * 14 / 100 = 280,00 Genelge

31 3- 5510 SAYILI KANUN EK 2. MADDE YATIRIM TEŞVİKİ
Teşvikten Yararlanma Şartları: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılabilmesi için, - T.C. Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesinin alınmış olması, - Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması, - İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması, sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, - e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması, -Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde verilmesi, - Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, - Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması, Gerekmektedir.

32 3- 5510 SAYILI KANUN EK 2. MADDE YATIRIM TEŞVİKİ
Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin talepler T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılmakta olup, Teşvik belgesinin Bakanlıkça onaylanmış olması sözkonusu teşvikten yararlanılması için yeterli olmayıp, teşvikten yararlanılabilmesi için yatırımın tamamlanarak işletmeye geçilmiş olması (tamamlama vizesinin yapılmış olması) icap etmektedir. T.C. Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre, sigorta primi işveren hissesi teşvikinden, işletmeye geçiş tarihinin Ekonomi Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan başlanarak yararlanılmaktadır. Teşvikten Yararlanılabilecek Azami Sigortalı Sayısı Söz konusu teşvikten; - Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, - Diğer yatırım cinslerinde ise (tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirmesi, entegrasyon yatırımlarında) ortalama işçi sayısına ilave olarak çalıştırılan, sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. (ilave istihdam ve mevcut istihdam sayısına göre)

33 3- 5510 SAYILI KANUN EK 2. MADDE YATIRIM TEŞVİKİ
İşverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş vergi borçlarının olup olmadığı hususu, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesinden önce elektronik ortamda sorgulanamadığından, sosyal güvenlik merkezlerince vergi borcunun olup olmadığı hususu, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesinin ardından ilgili vergi dairesinden sorulmak suretiyle araştırılmaktadır. Dolayısıyla, ödeme vadesi geçmiş vergi borcu bulunan işverenlerce söz konusu teşvik kapsamına giren sigortalılar için 25510, ve sayılı kanun numarası işaretlendiğinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesine izin verilse de bahse konu teşvikten yersiz yararlanılmış olacağından, ödeme vadesi geçmiş vergi borcu bulunan işverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin 25510, ve sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle değil, sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir.

34 3- 5510 SAYILI KANUN EK 2. MADDE YATIRIM TEŞVİKİ
Ekonomi Bakanlığınca karşılanan kısmın hesaplanması: Örnek: Kısa vadeli sigortalı kolu prim oranı 2 olan (D) Limited Şirketince, 2014/Ocak ayına ilişkin sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı 5 sigortalı için; Prim ödeme gün sayısının : 140 gün Prime esas kazanç tutarının: 7.000,00 TL olduğu varsayıldığında, 7.000,00 * 5 / 100 = 350,00 TL (05510) Hazinece karşılanacak tutar 35,70 * 140 = 4.998,00 TL (140 güne isabet eden prime esas kazanç alt sınırı) 20,5 – 5 = 15,5 Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi 4.998,00 * 15,5 / 100 = 774,69 TL (25510) T.C. Ekonomi Bakanlığınca karşılanacak tutar olacaktır. Bu durumda işveren tarafından ödenecek olan tutar; 7.000,00 * 34.5 = 2.415,00 değil, 2.415,00 – (350, ,69) = 1.290,31 TL olacaktır.

35 3- 5510 SAYILI KANUN EK 2. MADDE YATIRIM TEŞVİKİ
Bölgeler İller 31/12/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar 1/1/2014 tarihinden itibaren başlanılan yatırımlar 1 Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, 2 yıl - 2 Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, 3 yıl 3 Balıkesir, Bilecik, Burdur, Gaziantep, Karabük, Karaman, Manisa, Mersin, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak, 5 yıl 4 Afyon, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas 6 yıl 5 Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, K.Maraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat, 7 yıl 6 Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Ş.Urfa, Şırnak, Van, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri 10 yıl

36 4- ÖZÜRLÜ İSTİHDAMINA İLİŞKİN TEŞVİK
Teşvikten Yararlanma Şartları: 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre aynı il sınırları içinde 50 veya üzerinde işçi çalıştıran işyeri işverenleri, özürlü işçi çalıştırmakla yükümlü tutulmuşlardır. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmamakta, yarım ve daha fazla olan kesirler ise tama dönüştürmektedir. Sözkonusu teşvikten faydalanılabilmesi için işverenlerin, çalışma gücünün en az % 40’ ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen sigortalılara ilişkin 2008/77 sayılı Genelge ekinde yer alan belgeyi Türkiye İş Kurumundan onaylatarak işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir. İşyerlerinde, 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesine göre zorunlu olarak özürlü sigortalı istihdam etmekle yükümlü bulunan özel sektör işverenlerinin çalıştırmakla yükümlü bulundukları özürlü sigortalılar ile korumalı işyerlerinde çalışan özürlü sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin %100’ü HAZİNECE karşılanmaktadır. Bunun yanında zorunlu olmadığı halde özürlü sigortalı istihdam eden özel sektör işverenlerinin ise prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin % 50 si HAZİNECE karşılanmaktadır.

37 4- ÖZÜRLÜ İSTİHDAMINA İLİŞKİN TEŞVİK
Sigorta primi teşvikinden yararlanılabilmesi için; - İşyerinin özel sektör işverenine ait olması, - Özürlü sigortalı çalıştırılması, - Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi, gerekmektedir. Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan işverenlerce öncelikle 5 puanlık prim indiriminden sonrasında ise kalan işveren hisseleri üzerinden 4857 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanılabilmektedir. Teşvikten Yararlanma Süresi Söz konusu teşvikten yararlanma süresi ile ilgili olarak, maddede herhangi bir süre sınırlaması getirilmemiştir. Ancak, konuya ilişkin 2008/77 sayılı Genelgede de belirtildiği üzere, aylık prim ve hizmet belgelerinin veya sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilebilmesi için, işverenlerin, özürlü sigortalılara ilişkin belgelerin her yılın Ocak ayında Türkiye İş Kurumundan onaylatılmış olması şartı aranılmaktadır

38 4- ÖZÜRLÜ İSTİHDAMINA İLİŞKİN TEŞVİK
Çalıştırılacak özürlü sayısının tespitinde; 1- İşyerinde kısmi süreli çalışan sigortalılar, Kuruma bildirilen prim ödeme gün sayısı dikkate alınarak tam süreli çalışma üzerinden hesaplama yapılmak suretiyle dikkate alınacaktır. (Bildirilen prim ödeme gün sayısı/30 gün) 2- Çalıştırılan işçi sayısının tespitinde yeraltı ve sulaltında çalışan işçiler dikkate alınmayacaktır. (Toplam işçi sayısı- Yeraltı/sualtında çalışan işçi sayısı=Zorunluluk kapsamında özürlü sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmayacağının tespiti), 3- İşyerinde çalıştırılan özürlü sigortalılar toplam işçi sayısının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Çalıştırmakla yükümlü olunan özürlü işçi sayısının küsüratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzeri kesirler tam sayıya dönüştürülecektir.

39 4- ÖZÜRLÜ İSTİHDAMINA İLİŞKİN TEŞVİK
Örneğin; Muaccel borcu olmayan ve KVSK prim oranı 2 olan işverence SPEK alt sınırı karşılığında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak teşvik tutarı; Sigortalı sayısı : 3 sigortalı Prim ödeme gün sayısı : 80 gün Prime esas kazanç tutarı : 4.000,00 TL olduğu varsayıldığında, 4.000,00 * 5 / 100 = 200,00 TL (05510) Hazinece karşılanacak tutar 80 * 35,70 = 2.856,00 TL, (80 güne karşılık gelen prime esas kazanç alt sınırı) 20,5 – 5 = 15,5 Beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi 2.856,00 * 15,5 / 100 = 442,68 TL (14857) Hazinece karşılanacak tutar olacaktır. Bu durumda işveren tarafından ödenecek tutar; 4.000,00 * 34,5 / 100 = 1.380,00 değil 1.380,00 – (200, ,68 =) 622,22 = 737,32 TL olacaktır.

40 5-İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARI İSTİHDAM EDEN İŞVERENLERE YÖNELİK TEŞVİK
4447 sayılı Kanunun 50 inci maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için; Sigortalılar yönünden; - 1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması, - İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması, İşyerleri yönünden; - Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması, - Sigortalının her bir ay için ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, - İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması, - A.P.H.B. Yasal süresi içerisinde verilmesi ve sigorta primlerinin yasal süre içerisinde ödenmesi, İşsizlik ödeneğine; -Hizmet akdinin sona ermesinden önceki 3 yıl içinde en az 600 çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması, -İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışılmış olması, -Hizmet akdinin 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde sayılan hallerden biri ile sona ermiş olması, -Türkiye İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduğunun kaydettirilmesi, kaydıyla hak kazanılmaktadır.

41 5-İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARI İSTİHDAM EDEN İŞVERENLERE YÖNELİK TEŞVİK
İşsizlik ödeneği alınan sürece (işe girdiği tarih itibariyle kalan sürece) sigorta primine esas kazancın alt sınırı üzerinden tahakkuk eden, - Kısa Vadeli Sigorta Priminin 1 puanı - Malullük,yaşlılık, ölüm sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı (%20) - Genel Sağlık Sigortası Primin işveren ve sigortalı hissesinin tamamı (%12,5) Dolayısıyla, SPEK alt sınırının ( asgari ücretin) %33,5’i işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır. Kapsamdan yararlanamayacak olanlar; 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde ( kamu idareleri ) çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten işyerlerinin yararlanması mümkün bulunmamaktadır. İşsizlik ödeneğine hak kazanmış olan sigortalının birden fazla işyerinde çalışmaya başlaması halinde yalnızca işe alan ilk işyeri işverenince yararlanılacaktır.

42 6-5746 SAYILI KANUN - AR-GE TEŞVİKİ
5746 sayılı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanundan yararlanılabilmesi için: 5746 sayılı Kanun kapsamına , 1-Teknoloji geliştirme merkezi işletmeleri, 2- Ar-ge merkezleri, 3-Ar-ge ve yenilik projeleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslar arası fonlarca desteklenen işletmeler, 4- Ar-ge ve yenilik faaliyetleri TÜBİTAK tarafından desteklenen işletmeler, 5- Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler, 6- Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler, sayılı kanun kapsamına giren ücretleri gelir vergisinden muaf personel çalıştıran işletmeler girmektedir. Kapsama giren işyerleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belgeler ile birlikte işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaatta bulunması gerekmektedir. (Teknoloji merkezi işletmeleri TEKMER Müdürlüğünden, Ar-Ge ve Yenilik projeleri Tübitak tarafından yürütülen işletmeler TÜBİTAK’tan, Rekabet öncesi İşbirliği projelerinde yeralan işletmeler Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gibi,)

43 6-5746 SAYILI KANUN - AR-GE TEŞVİKİ
Sigortalılar bakımından, 1- Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerinin tamamından, 2- Destek Personeli: Ar-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personelden, 3- İstisna kapsamındaki personel için; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personel den, dolayı yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Ar-Ge Merkezi 5746 sayılı Kanunda, en az 50 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştıran işyeri olarak tanımlanmış olup, ünitelerimizce gerekli kodlamanın yapılmasının ardından üçer aylık dönemler itibariyle en az 50 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırılmadığının tespiti halinde sigorta primi teşvikinden yararlanılamamaktadır. Kanun kapsamına giren sigortalıların, kapsama giren çalışmaları karşılığında elde ettikleri brüt ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir sigortalı için 5 yılı geçmemek kaydıyla 1/4/ /12/2023 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

44 6-5746 SAYILI KANUN - AR-GE TEŞVİKİ
Kapsama giren sigortalılara yapılan ücret dışındaki (ikramiye, prim v.b) ödemeler ile, kapsama giren sigortalıların Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri dışındaki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretleri kapsam dışı tutulmaktadır. Bu kapsamda, ar-ge faaliyetlerinde fiilen çalışılan süreler için 5746 kanun numaralı, fiilen çalışılmayan süreler için ise 5 puanlık indirime ilişkin 5510 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin seçilmesi gerekmektedir. Kamu işletmeleri, kapsama giren işletmelerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Tabi Hizmet ve Yapım İşinin Yürütüldüğü İşyerleri ile özel bina inşaatı işyerleri kapsama girmemektedir. Mevzuatı 5746 sayılı Kanun, 2008/85 sayılı Genelge

45 TEŞEKKÜR EDERİM.


"SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları