Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

121.Sir Percivale Potttarafından tarif edilen, 1776’de baca temizleyicilerinde görülenkanser türüaşağıdakilerden hangisidir? Hiçbiri Skroktum (testis)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "121.Sir Percivale Potttarafından tarif edilen, 1776’de baca temizleyicilerinde görülenkanser türüaşağıdakilerden hangisidir? Hiçbiri Skroktum (testis)"— Sunum transkripti:

1 121.Sir Percivale Potttarafından tarif edilen, 1776’de baca temizleyicilerinde görülenkanser türüaşağıdakilerden hangisidir? Hiçbiri Skroktum (testis) kanseri Akciğer kanseri Lenf kanseri

2 122.Aşağıdakilerden hangisi 1865 yılında yayımlanan nizamnamedir?
Vefik Paşa Nizamnamesi Dilaver Paşa Nizamnamesi Maadin Nizamnamesi Mahmut Paşa Nizamnamesi

3 123.Ülkemizdeki işyerlerinde ortam ölçümleri ile biyolojik analizleri yapan ve analiz sonuçlarını iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönünden değerlendiren tek resmi kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? İSAG İSGÜM İSGSAG SAGEM

4 124.Aşağıdakilerden hangisi,bir İşletmenin bileşenlerindendir?. Gereçler (makine ve maddeler) Çalışanlar, görevler Ortam (fiziksel, toplumsal) Hepsi

5 125.Siyasi liberalizmin sonucu olarak ortaya çıkan dayanışma yasağının kaldırılması ve ilk sendikaların kurulması hangi yılda gerçekleşmiştir? 1824 yılında 1846 yılında 1888 yılında 1901 yılında

6 126.Uluslararası Çalışma Örgütünün hangi sayılı sözleşmelerinde işyerlerinde çalışmalarda sağlıklı olmak tanımlanmıştır? 165 ve 166 sayılı 155 ve 161 sayılı 177 ve 188 sayılı 190 ve 200 sayılı

7 127.İş güvenliği temel prensipleri sayısı kaçtır?
10  5 2 12

8 128. Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde. ve
128.Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde ve meydana gelmeyen olay vardır. 300 yaralanma 29 uzuv kayıplı 29 yaralanma 300 ramak kala   290 uzuv kayıplı 27 yaralanma 27 uzuv kayıplı 290 yaralanma

9 129.Aşağıdakilerden hangisinde , normlar hiyerarşisi doğru verilmiştir?
Anayasa,Kanun,Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Kanun, Yönetmelik, KHK, Tüzük Anayasa, Tüzük, Kanun, Yönetmelik  Anayasa, Kanun-Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik

10 130.Tüzükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Normlar hiyerarşisinde tüzük, kanunlardan alt sırada yer alır. Tüzükler hazırlanmadan önce Yargıtay onayından geçer. Kanuna aykırı tüzüğün iptal davası idari yargıda açılır. Kanunun uygulamasını açıklayan hukuki kaynaklardır

11 131.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Anayasa yalnızca devlet kurumlarını bağlar, kişileri bağlamaz. Kanunda açık hüküm varsa, hakimin takdir yetkisi yoktur. Kanun hükmünün emrediciliği, madde metnindeki cümle yapısından anlaşılır. Kanunun düzenlediği konu hakkında, hakim örf ve adete göre karar veremez

12 132. Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Kanun Hükmünde Kararnameler T.B.M.M. tarafından çıkarılabilir Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir. Kanun hükmünde kararnameler kanunları değiştiremez Temel haklar ve ödevler, Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenebilir

13 133.Temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalarla ulusal kanunlar çakıştığı takdirde nasıl bir yola başvurulması gerekir? Uluslararası Adalet Divanına başvurulmalı Ulusal kanunlar esas alınmalı Anayasa mahkemesine başvurulmalı Uluslararası antlaşma hükümleri esas alınmalı

14 134.Uluslararası Sistem Mühendisliği Konseyi INCOSE (International Council on Systems Engineering)’nin tanımına göre aşağıdakilerden hangisi sistemin özelliklerinden değildir? Parçaların her biri aynı süreç, işlem ve/veya yapı ile ilişkili Parçalar sistem olamaz. Parçalar birbirlerinden farklı biçim ve/veya işleve sahip Sistem sınırlandırılabilir/sınırı çizilebilir bir yapıda

15 135.Güvenliği-Kritik Sistemlerin (Safety-critical systems); çökmesi hayat kaybına, sakatlığa veya çevrenin zarar görmesine neden olur. Görevi-Kritik Sistemlerin (Mission-critical systems); çökmesi saptanan hedeflerin başarısızlığa uğramasına neden olur. İşi-Kritik Sistemlerin (Business-critical systems); çökmesi büyük ekonomik kayba neden olur. Hepsi yanlış İlki doğru Hepsi doğru İkincisi doğru

16 136.İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı,iş faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve toplumu büyük ölçüde etkileyen olaylara ne denir? Normal olaylar Afet veya felaket Güncel olaylar Vahim olaylar

17 137.Sanayi Devrimi öncesi meydana gelen felaketler, büyük ölçüde seller, taşkınlar, fırtınalar ve depremler gibi önlenemez doğa olayları ile sınırlı idi. Günümüzde halen doğal felaketler yaşanıyor ise de, sanayi devriminden sonra dünya çok farklı felaketlerle karşı karşıya gelmiş ve yeni bir felaket tanımının yapılmasına neden olmuştur, bu tanım aşağıdakilerden hangisidir? Feci olaylar Felaketler Hiçbiri Endüstriyel Felaketlerdir

18 138. İşverenin İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır?
İş Kurumu Kanunu SSK    İş Kanunu Meslek Eğitim Kanunu

19 139. Bir iş kazası sonucunda eşi ölen bir kadın aşağıdaki davalardan hangilerini açabilir?
(1)Nafaka davası (2)Manevi tazminat (3)Destekten yoksun kalma tazminatı 1,2,3 2,3    1,3 1,2

20 140. İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren kaç yıldır? 1 2    5 10

21 141. İş kazası ve meslek hastalığı tanımı tam olarak hangi kanunda yer alır?
a) İş Kanunu b) Borçlar Kanunu    c)Umumi Hıfzıssıhha Kanunu d)SS ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

22 142. Kusur oranları aşağıda yer alan hangi kanuna tabidir?
SS Kanunu İş Kanunu Borçlar Kanunu  Ticaret Kanunu

23 143. İşverenin, iş akdinden doğan iş sağlığı  ve güvenliği önlemlerini alma borcunu düzenleyen hukuk kuralları aşağıdaki kanunlardan hangisinde hangisinde yer alır? SS Kanunu Borçlar Kanunu Ceza Kanunu   İş Kanunu

24 144. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde, değişik iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerine kurma izni almak için Bölge Müdürlüğüne yapılacak başvuru dilekçesine eklenecek belgelerden hangisi istenmez? a) Mimari proje (iki nüsha) b)Beyanname (iki nüsha) c) Küçük ve orta ölçekli sanayi sitesinin kurma izni belgesi (iki nüsha) d) İşyerinin vaziyet plânı (iki nüsha)

25 145. İş Müfettişleri aşağıdaki birimlerden hangisine bağlı olarak çalışır?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına   İş Teftiş Kurulu Başkanlığına Personel Dairesine

26 146. Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri ile ilgili aşağıdaki belirtilenlerden hangisi doğru değildir? Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden az olamaz On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden az olamaz Hiçbiri  

27 147. On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az ne kadardır? 15 gün   26 gün 30 gün 20 gün

28 148. Aşağıdakilerin hangisi genel bir önleme politikasının geliştirilmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır? a) Sosyal Sigortalar Kanunu b) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği c)İş Teftiş Tüzüğü d) İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

29 149.İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi ile aşağıda belirtilen konulardan özellikle hangisini düzenlemektedir? a) İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarını b)Sanayi ve Ticarette İş Teftişini c) İş Sağlığı Hizmetlerini d) Çalışma Ortamının Niteliklerini

30 150. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdakilerden hangisi tarafından bilinmelidir?
a) İşverenin kendisi b) Çalışma Bakanlığı c) İşyerinde çalışanların tümü d) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

31 151. Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir?
1 yıl - 1 defa 6 ay - 2 defa   Süre ve tekrarlama zorunluluğu yoktur 3 ay - 2 defa

32 152. SS Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası sayılmaz?
Servis aracı ile evine giden Görevli olarak başka bir işte çalışan İşe gelmek için durağa giderken    İş yerinin bahçesinde oturan

33 153. Aşağıdaki hallerden hangisi çalışma süresinden sayılmaz?
İşveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler   Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler Yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iş yerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri esnasında geçen süreler

34 154. Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girer?
507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerleri 50'den fazla işçi çalıştıran tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri Ev hizmetleri Deniz ve hava taşıma işleri

35 155. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri kimin adına denetleme yapar?
Cumhurbaşkanı adına T.B.M.M. adına Bakan adına Devlet adına  

36 156. Aşağıdaki işlerden hangisi İş Kanunu kapsamına girmez?
Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri    Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler

37 157. Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?
Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat ara verilir Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika ara verilir Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara verilir   Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır

38 158. Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?
İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez Gece ve gündüz postalarında, postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az yedi buçuk saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20:00'de başlayarak en erken saat 06:00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir

39 159. Aşağıdakilerden hangisi belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesine yanlıştır? İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak bir hafta sonra   İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra İşi 6 aydan 18 aya kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra

40 160. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir Çağrı üzerine çalıştırmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılmazsa ücret ödenmez   Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir

41 161.İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan işveren kusurunun cezai yönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuatta yer alır? SSK Kanunu İş Kanunu    Ceza Kanunu Ticaret Kanunu

42 162. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İşveren vekilinin işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. İşveren vekilliği özel hükümlere dayanan özel bir statüdür. İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. Asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur

43 163.Aşağıdakilerden hangisi Türk Tabipler Birliğinin kuruluş amacıdır?
Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek Hepsi

44 164.Türkiye tarafından, ILO’nun hangi sayılı sözleşmelerini imzalanmıştır?
155 ve 161 sayılı 152 ve 160 sayılı 154 ve 162 sayılı 155 ve 163 sayılı

45 165.WHO’nun açılımı aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilmektedir?
Uluslararası Para Fonu Uluslararası Çalışma Örgütü Dünya Sağlık Örgütü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

46 166.“İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek
üzere görevlendirilecek işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer görevlilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirlemek.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hangi biriminin görevidir? İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü Çalışma Genel Müdürlüğü ÇASGEM

47 167. Uluslararası Çalışma Konferansında,ILO üyesi ülkelerin kaç delegesiolmalıdır?
b. 3 c. 2 d. 1

48 168.İş güvenliği mevzuatının dayandığı temel kanun aşağıdakilerden hangisidir? a) Borçlar Kanunu
b) İş Kanunu c) Sosyal Sigortalar Kanunu d) Ticaret Kanunu

49 169.1982 Anayasasında sosyal devletin amaçları aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
a) Klasik liberalizmi savunmak ve uygulamak b) Sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sağlamak c) Kişilerin özgürlüğünü geliştirmek d) Sosyal güvenliği devlet güvencesi altına gerçekleştirmek

50 169.“Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri” tanımı için aşağıdakilerden hangisidoğrudur? Kronik Hastalık Meslek Hastalığı İş Göremez Hastalığı Malullük

51 170.Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi kaç yılında, nerede kurulmuştur?
a)1923 yılında Ankara’da b)1953 yılında Ankara’da c)1983 yılında İstanbul’da d) 1953 yılında İstanbul’da

52 171.Türk TabiplerBirliği'nin görevleri açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Hekimlerin mesleki yeterliliğinin devamı ve eğitimlerini çeşitli şekilde izler Hepsi Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili raporlar hazırlayıp ilgililere sunar ve uzmanlık eğitimi ile ilgili görüş bildirir Spor Hekimliği, Turizm ve Sağlık Kursu gibi çeşitli konularda sürekli eğitim kursları düzenler

53 172. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de sosyal güvenlik anlayışını temsil eden yardım örgütüdür?
a) Temsilciler kurulu b) Teavün sandıkları c) Mecelle d) Feodalite kurumları

54 173. Aşağıdakilerden hangisi, Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunun getirdiği en önemli düzenlemedir? a) Madenlerde asgari ücret uygulamasının getirilmesi b) Madenlerde çalışanlara haftada bir gün tatil uygulamasının getirilmesi c) Madenlerde günlük iş süresinin 8 saatle sınırlandırılması d) Madenlerde azami çalışma yaşı uygulamasının getirilmesi

55 174. Aşağıdakilerden hangisi ilk olarak Almanya'da uygulanmaya başlanan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden biridir? a) Meslek hastalıklarının tedavisi için hastanelerde özel bölümler kurulması b) İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ilk yasal düzenlemelerin yapılması c) Kazaya uğrayanlara tazminat ödenmesi d) Bilimsel esaslara dayalı olarak işçi sağlığı ve İş güvenliği konusunun ele alınması

56 175. Ülkemizde kömür madenlerinde çalışan işçilerin durumlarını iyileştirmek amacıyla çıkarılan ilk kanuni düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? a) Dilaver Paşa Nizamnamesi b) Borçlar Kanunu c) Meadin Nizamnamesi d) Mecelle

57 176. Aşağıdakilerden hangisi, Taylor'un iş örgütleyicisi olarak tanınmasının nedenidir?
a) Otomatik makinelerin geliştirilmesi için çalışması b) İş analizlerine önem vermesi c) Kayıt sistemlerini geliştirmesi d) İşlerin iyi organize edilmesi gerektiğine inanması

58 177. Uluslararası Çalışma Örgütünün kuruluşunu hazırlayan Versay Antlaşması kaç yılında imzalanmıştır? 1922 1925 1919 1923

59 178.Aşağıdaki verilenlerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin, toplumsal, teknolojik ve bilimsel gelişmeler bağlamında temel ilkelerinden biri değildir? Olumlu çalışma düzeni Sağlıklı çalışma ortamı Güvenli çalışma ortamı Hiyerarşik çalışma ortamı

60 179. 1971 tarihinde çıkartılan iş kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
4857 1475 506 1473

61 180. Bir işyerinde işçi sayısının en az kaç kişi olması durumunda işyeri hekimi çalıştırılması gerekir? 50 45 55 60

62 181."Herkesin, çalışma, mesleğini seçme ve adil ve uygun iş koşullarında çalışma hakkı bulunmaktadır." ifadesi hangi belgede yer almaktadır? Mahmut Paşa Nizamnamesinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde WHO Kuruluş beyannamesinde Dilaver Paşa Nizamnamesinde

63 182.Türkiye’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne üyeliği hangi tarihte gerçekleşmiştir?
10 Mayıs 1940 30 Ekim 1945 2 Ocak 1948 22 Temmuz 1949

64 183. Aşağıdakilerden hangisi ILO'nun temel stratejik hedefleri arasında yer almaktadır?
Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini artırmak, üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek Hepsi

65 184.İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te ortak sağlık birimi, yönetmeliğin kaçıncı maddesinde düzenlenmiştir. ? 14 15 16 17

66 185.İşyeri hekimliği sertifika eğitim programlarının süresi, teorik ve pratik olarak kaç saatten az olmamalıdır. ? 170 180 220 200

67 186.Aşağıdakilerden hangisi Türk Tabipleri Birliği’nin yürüttüğü faaliyetler arasında yer almaz?
AB ile özel projeler yürütmek İhtiyacı olan ailelere ilaç yardımında bulunmak İşkencenin önlenmesi ve açlık grevleri, mahkûm sağlığı konularında çalışmalar yürütmek Şiir ve fotoğraf yarışmaları düzenlemek

68 187.Aşağıdakilerden hangisi Türk Tabipleri Birliği’nin halk için yürüttüğü faaliyetler arasında yer almaz? TTB yayınları, web sayfası, kitle iletişim araçları ile halkı bilgilendirmek Ücretsiz aşı kampanyaları düzenlemek TTB Basın Bürosu aracılığı ile basın kuruluşlarına ve gazetecilere dosyalar sunmak Halk sağlığını ilgilendiren, çevre duyarlılığı, temiz su kaynakları, bulaşıcı hastalıklar gibi çeşitli konularda tutum belirlemek, raporlar hazırlamak ve halkı bilinçlendirmek

69  188.Aşağıdakikurumlardan hangisi iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunur? İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Hepsi

70 189.Çok tehlikeli sınıfta yer alanişyerlerinde ,işyeri hekimlerinin çalışma sürelerine ,işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri için işçi başına yılda en az kaç dakikalık bir süre, koruyucu hizmet süresine eklenmelidir? 10 15 20 30

71 190.“İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” göre İşyeri hemşiresi ve sağlık memurunun görevleri kaçıncı Madde de tanzim edilmiştir? 19 24 30 32

72 191. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ,işyeri hekimlerinin çalışma sürelerine,işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri için işçi başına yılda en az kaç dakikalık bir süre, koruyucu hizmet süresine eklenmelidir? a) 10 b) 15 c) 20 d) 30

73 192. 1593 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal Sigortalar Kanunu, İş Kanunu, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

74  193.Aşağıdakilerden hangisi İSGÜM'ün görevleri arasında yer almaktadır? Gaz, toz, gürültü, ölçümlerini gerçekleştirmek Bu ölçümlerle ilgili olarak kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren laboratuvarlarda analiz çalışmalarını yürütmekte Hepsi Titreşim ve termal konfor ölçümlerini gerçekleştirmek

75 194.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinde bulunan kaç birim bulunur? 5 4 7 3

76 195.Aşağıdakilerden hangisi TTB’nin temel gelir kaynakları arasında bulunmaz?
Üye aidatları Eğitim etkinlikleri Döner sermayeler Yayınlar

77 196.Aşağıdakilerden hangisi İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü'nün (İSGÜM) amaçlarından değildir? Çalışanların sağlıklarının kollanması, Halk sağlığını ilgilendiren konularda halkın bilgilendirilmesi Çalışma ortamındaki iş kazalarının en aza indirilmesi, Meslek hastalıkları risklerinin en aza indirilmesi

78 197.İSGÜM’ün bağlı olduğu Bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

79 198.Aşağıda belirtilenlerden hangisi Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? a)Uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alınması durumunda çalışanlara verilecek eğitime ilişkin hususlarda işverenin herhangi bir sorumluluğu kalmaz b)Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır c) İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir d)Yıllık Eğitim Programı hazırlanır

80 199.Aşağıda belirtilenlerden hangisi OHSAS İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde “ önleyici faaliyet” i tanımlamaktadır? Potansiyel bir uygunsuzluğun veya başka bir istenmeyen durumun sebebinin ortadan kaldırılması için yapılan işlem Kuruluşun ulaşmak için belirlediği, İSG performansı cinsinden İSG amacı Kuruluşun üst yönetimi tarafından resmen ifade edildiği şekliyle, kuruluşun İSG performansına ilişkin genel niyetleri ve yönü Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi

81    200.Aşağıdakilerden hangisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlerindendir? İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek, eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Mesleki yeterlilik sisteminin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli tedbirleri almak Hepsi

82 201.Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün açılımıdır?
Sosyal adaletin ve uluslararası insan ve çalışma haklarının iyileştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşu Uluslararası sağlık ve sosyal güvenlik örgütü Uluslararası ticaretin geliştirilmesi için çalışan bir Birleşmiş Milletler uzmanlık kuruluşu Hiçbiri

83 202. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareketlerin nedenlerindendir?
İşçinin kişisel kusurları (dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık) Uygunsuz mekanik koşullar ve fiziki çevre Bilgi ve fiziki yetersizlik Hepsi

84 203. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlar arasında yer almaktadır?
Uygun olmayan koruyucular, Koruyucusuz çalışma, Kusurlu alet, makine, teçhizat kullanma Yetersiz ya da fazla aydınlatma, havalandırma ve emniyetsiz yöntem ve şartlar Emniyetsiz yapılmış alet ve makineler, yetersiz ve bakımsız bina, alet ve makineler Hepsi

85 204.İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi kapsamındaişletme düzeyinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yapacağı düzenlemeler arasında yer almaz? İşçilerin işe alınma kuralları İşletmedeki işçi temsilcilerinin, iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenle işbirliği yapmaları İşletmedeki işçi temsilcilerine, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yeterli bilgi verilmesi ve ticari sırları açıklamamak şartıyla kendilerini temsil eden kuruluşlarla mevcut bilgilerin istişare edilmesi İşletmedeki işçi ve temsilcilerine, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeterli eğitim verilmesi

86 205. İş kazalarının ikincil sebepleri arasında yer alan dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, dalgınlık, önemsemezlik ve ihmal gibi kusurlar aşağıdakilerden hangisi içinde değerlendirilir? Tehlikeli davranış-Tehlikeli durum Kişisel kusurlar İnsanın tabiat şartları karşısında zayıflığı Kaza olayı,yaralanma (zarar veya hasar)

87 206. Çalışma hayatının denetiminden sorumlu iş müfettişleri Bakanlığın …………. birimine bağlı olarak görev yaparlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü b) İş Teftiş Kurulu Başkanlığı c) Çalışma Genel Müdürlüğü d) Bölge Çalışma Müdürlüğü

88 207. Acil çıkış yolları ve kapı sayısı, boyutları ve yerlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? Havalandırma sistemi Yapılan işin özelliği c) İşyerinin büyüklüğü d) Çalışan sayısı

89 208.En az kaç işçinin çalıştığı işyerlerinde bir dinlenme odası sağlanması zorunludur?
a) 8 b) 10 c) 9 d) 11

90 209.Aşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapıları olarak kullanılamaz?
a) Yukarı doğru açılan kapılar b) Döner kapılar c) Dışarıya doğru açılan kapılar d) Saydam kapılar

91 210.İnsanın doğal şartlar karşısında zayıflığı, kişisel kusurlar, tehlikeli davranış-tehlikeli durum, kaza olayı, yaralanma (zarar veya hasar) aşağıdakilerden hangisini oluşturur? Kaza zinciri Hiçbiri Kaza olayı Kaza olgusu

92 211.İş kazalarının % kaçı tehlikeli davranış meydana gelmektedir?
%75 % 88 % 50 % 60

93 212.İş kazaları meslek hastalıkları bakımından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır? Deniz İş Kanunu Borçlar Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu Ticaret Hukuku

94 213.İş kazaları meslek hastalıkları aşağıda verilenlerden hangisinde tanımlanmıştır?
a)Deniz İş Kanunu b) 4857 sayılı İş Kanunu c) Sosyal Sigortalar Kanunu d) Borçlar Kanunu

95 214.Dünyada ilk iş sağlığı yasasını çıkaran ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fransa b) İngiltere c) ABD d)Almanya

96 215.Kişinin hukuka aykırı bir şekilde isteyerek ve sonucunu bilerek ve hareket etmesi Ceza Hukukunda hangi anlama gelir? Taksir Kasıt İhmal Kusur

97 216.Ceza Hukukuna göre, iş kazasına uğrayan mağdurunistirahatını gerektiren kaç günlük sağlık raporu kamu davası açılmasına neden olur? a) 15 b) 10 c) 20 d) 30

98    217. Halen yürürlükte olan Anayasa'mız, Türkiye Cumhuriyeti'nin …………..  Anayasa'sıdır. İkinci Dördüncü Beşinci Üçüncü

99 218. İçtihatlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
İçtihatlara uyulması zorunludur Yargı kararları kazai içtihatlardır Bilimsel görüşler ilmi içtihatlardır İçtihadı Birleştirme Kararları Resmi Gazete'de yayımlanır

100 219.Aşağıdakilerden hangisi, sosyal kurallar arasında yer almaz?
Ahlak Kuralları Trafik Kuralları Hukuk Kuralları Din Kuralları

101 220.Aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Anayasa yalnızca devlet kurumlarını bağlar, kişileri bağlamaz Kanunun düzenlediği konu hakkında, hakim örf ve adete göre karar veremez Kanunda açık hüküm varsa, hakimin takdir yetkisi yoktur Kanun hükmünün emrediciliği, madde metnindeki cümle yapısından anlaşılır

102 221-İşverenlerin,işyerlerinde meydana gelen iş kazası ve tespit edilen meslek hastalığını ilgili Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirim yükümlülüğü kaç iş günüdür? a) 2 b) 1 c) 3 d) 4

103 222-Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde,çalışma yöntem ve şekillerinde,makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse,bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikenin niteliğine göre,işin tamamen veya kısmen durdurulması veya işyerinin kapatılması kararını verecek olan komisyona aşağıdaki görevlilerden hangisi girmez? a-Denetlemeye Yetkili Müfettiş, b-İşçi Temsilcisi c-İşveren Temsilcisi d-İl Sanayi Müdürü

104 223-İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde kaç iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır? a-6 b-15 c-10 d-3

105 224. Sözleşme serbestisinin sınırı için hangisi söylenemez? Sözleşmeye aykırılık tazminat davasına konu edilebilir. Ahlaka aykırı sözleşmeler geçersizdir. Konusu imkansız sözleşmeler geçersizdir. Taraflar kanunlara aykırı türde bir sözleşme yapabilirler.

106 225. Aşağıdaki idari organlardan hangisi Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Bakanlar Kurulu Başbakanlık

107 226.Makine,tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren aşağıdakilerden hangisini uygulayamaz? a-Ücretlerini ödemeye devam eder. b-İşten çıkarır. c-Ödünç işçi olarak başka işyerinde çalışmasını sağlar d-Ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş verir.

108 227.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca,İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun olarak alınan kararlar ile ilgili olarak işveren aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır? a-Kurul tarafından verilen kararları uygulamakla yükümlüdür. b-Kurul kararları uygulanması yükümlülüğü işyerinin maddi olanakları ölçüsündedir. c-Kurul kararlarını uygulamak İş Güvenliği Mühendisinin yükümlülüğüdür. d-Kurul aldığı kararları uygulamakla yükümlüdür.

109 228. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın onayından geçirilmek zorundadır?
Tebliğler Kanunlar Tüzükler Yönetmelikler

110 229.Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kanun Hükmünde Kararnameler T.B.M.M. tarafından çıkarılabilir. Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilir. Temel haklar ve ödevler, Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenebilir. Kanun hükmünde kararnameler kanunları değiştiremez.

111 sayılı İş Kanununa göre,İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman istihdamı aşağıdaki işyerlerinden hangisi için geçerlidir? I-Sanayiden sayılan işyerleri, II-Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri, III-Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri, IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri a-I-II b-I-II-III c-I-IV d-I-II-IV

112 231.İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından,işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın,acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz? a-İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak b-İşveren veya işveren vekiline başvurmak c-Hizmet akdini derhal feshetmek d-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına başvurmak

113 232.Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır? Borçlar Hukuku Kamu Hukuku İdare Hukuku Mali Hukuk

114 233. Aşağıdakilerden hangisi kanunların özellikleri arasında değildir?
Yazılı olması Genel Olması Sürekli olması Kesin olması

115 234. Normlar hiyerarşisi, aşağıda hangi sırayla doğru verilmiştir?
Anayasa, Tüzük, Kanun, Yönetmelik Anayasa,Kanun,Tüzük, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Kanun, Yönetmelik, KHK, Tüzük Anayasa, Kanun-Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik

116 235. Aşağıdakilerden hangisi bir yaptırım türü değildir?
İhtarname Yapılan İşlemin İptal Edilmesi İdari Para Cezası Adli Para Cezası

117 236. Alkollü içki kullanma yasağı, aşağıdakiişyerlerinden hangisine uygulanır?
a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenlere b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği alkollü içki içmek zorunda olanlara c) Günde 7,5 saatten az hafif işlerde çalışanlara d) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlara

118 237. Aşağıdaki durumlardan hangisinde ağır ve tehlikeli işler raporunun olması gerekir?
I-İlk işe giriş durumunda II-İşçinin meslek hastalığı sözkonusu olduğunda III-İşin devamı süresince en az yılda bir defa a) I-II-III b) I-II c) I-III d) II-III

119 238.Aşağıdakilerden hangisi tüzükler için doğru değildir? Kanunun uygulamasını açıklayan hukuki kaynaklardır. Kanuna aykırı tüzüğün iptal davası idari yargıda açılır. Tüzükler hazırlanmadan önce Yargıtay onayından geçer. Normlar hiyerarşisinde tüzük, kanunlardan alt sırada yer alır.

120 239. SSK’nın işverene kusuru nedeniyle zararı tazmin için açtığı dava, aşağıdaki belirtilenlerden hangisidir? a) Tazminat davası b) Rücu davası c) SSK davası d) Ceza davası


"121.Sir Percivale Potttarafından tarif edilen, 1776’de baca temizleyicilerinde görülenkanser türüaşağıdakilerden hangisidir? Hiçbiri Skroktum (testis)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları