Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ IPA ( Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ) 2007 – 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ IPA ( Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ) 2007 – 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ IPA ( Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ) 2007 – 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) KOORDİNASYON OFİSİ YYÜ, Ziraat Fakültesi, C Blok son kat. Tel. 0 432. 225 17 19 (Direkt hat) Dahili tel. 2667 ------ E-posta: ipa-ab@yyu.edu.tripa-ab@yyu.edu.trAralık-2008 Mustafa ATLAN

2 Kurumsal Kapasite Gelişimi Bölgesel ve Sınır ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma  Mevzuat uyumu  Kamu Yönetimi Reformu  Adalet ve İçişleri Reformları  Sivil Toplumun Geliştirilmesi  Mali Kontrol  Çevre Politikaları  Eğitim reformu  Sınır ötesi İşbirliği  Uluslararası ve bölgelerarası işbirliği  Ulaştırma altyapısı  Çevre altyapısı  Enerji altyapısı  Eğitim altyapısı  Sağlık altyapısı  Bölgesel Kalkınma  İstihdamın artırılması  İstihdam kalitesinin artırılması  Sosyal dışlanmayla mücadele  Mesleki eğitim  Tarımsal işletmelere destek  Tarımsal mamullerin işlenmesi ve pazarlanması  Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi  Üretici birliklerine teknik destek KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI (2007 – 2013)

3 IPA 2007-2010 Türkiye’ye Sağlanacak AB Mali Yardımı IPA Bileşenleri2007200820092010Toplam Milyon € I. Kurumsal Kapasite 252.2 250.2 233.2 211.3 946.9 II. Sınır Ötesi İşbirliği 6.6 8.8 9.4 9.6 34.4 III. Bölgesel Kalkınma 167.5 173.8 182.7 238.1 762.1 IV. İnsan Kaynakları 50.2 52.9 55.6 63.4 222.1 V. Kırsal Kalkınma IPARD 20.7 53.0 85.5 131.3 290.5 TOPLAM 497.2 538.7 566.4 653.7 2,256.0

4  Bu bileşen altında, tarımsal işletmelere destek verilmesi, tarımsal mamullerin işlenmesi ve pazarlanması, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve üretici birliklerine teknik destek verilmesi amaçlanmaktadır. Uygulayıcı Kurum: TC. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

5 Kırsal Kalkınma Bileşeni:  Tarım, hem sosyal hem de ekonomik açıdan Türkiye için büyük öneme sahiptir. Yaklaşık 79 milyon hektar yüzölçümüne sahip bir ülke olan Türkiye’de bu alanın yarısı na yakın bir kısmı tarıma ayrılmıştır. Bu oran, yaklaşık olarak AB ortalamasına (%48) yakındır.  Kırsal Kalkınma Bileşeni Türkiye’deki tarımsal gıda sektörünün AB şartlarını karşılayacak şekilde hazırlanması ve katılım ile birlikte yeterli idari yapılar aracılığıyla AB kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına hazır hale gelmesine yardımcı olma konusunda belirli iki uzun dönem lik amaca sahiptir. Destek, tarımsal sektörün (işleme dâhil) hedefe yönelik yatırımlarla modernizasyonuna; ayrıca, aynı zamanda AB müktesebatı ile de ilgili olan gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevresel veya diğer standartların geliştirilmesinin desteklenmesine ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacaktır.

6 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Katılım sürecinde aday ülkelerde;  Ortak Tarım Politikası çerçevesinde AB mevzuatının uygulanmasına,  Tarım sektörü ve kırsal alanların sürdürülebilir gelişimine destek olmak, Amacı ile 3 eksen altında 9 tedbir belirlenmiştir.

7 V. Kırsal Kalkınma - IPARD EKSEN 1.  Pazar etkinliğinin artırılması ve AB standartlarının uygulanması, EKSEN 2.  Tarım-çevre tedbiri ve LİDER yaklaşımının uygulanmasına hazırlık, EKSEN 3.  Kırsal ekonominin güçlendirilmesi.

8 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Kırsal kalkınmada yer alan tedbirler 1. Tarımsal işletmelere yapılacak yardımlar (Eksen 1), 2. Tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması yatırımları (Eksen 1), 3. Kırsal altyapı (Eksen 3), 4. Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi faaliyetleri (Eksen 3) 5. Üretici örgütlerinin kurulması (Eksen 1), 6. Çevre-tarım ve hayvan refahı (Eksen 2), 7. Yerel kalkınma/yerel ortaklıklar kanalıyla kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması (Eksen 2), 8.Eğitim (Eksen 3), 9. Teknik yardım (Eksen 3) – 2007-2010 döneminde uygulanacak tedbirler, – 2011-2013 döneminde uygulanacak tedbirler, – Uygulanmayacak tedbirler.

9 V. Kırsal Kalkınma – IPARD 2007-2010 döneminde uygulanacak tedbirler I.Tedbir: Tarımsal İşletmelere Yatırım  Süt Sektörü  Et Sektörü Faydalanıcılar; Çiftçi Kayıt Sistemi, Hayvan Kayıt Sistemi ve Vergi Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler

10 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Süt Sektörü başvuru kriterleri  En az 10 en fazla 100 süt ineği  En az 50 en fazla 300 koyunu/keçisi olan üreticiler. Uygun Yatırım Kalemleri  Ahırların yapımı, genişletilmesi ve modernizasyonu  Tarımsal tesislerin, depoların, makine hangarının, süt sağım ve depolama odasının yapımı ve/veya yenilenmesi  Silaj işleme ekipman ve makineleri, Yem hazırlama, işleme ve dağıtım sistemleri ve depoları  Süt ürünleri işleme tekniklerinin geliştirilmesine yönelik ekipmanlar,  Gübre işleme, depolama ve arıtma yatırımları  Sulama sistemleri,  Hayvan taşıma ekipmanları ve tesisleri (tartım, dezenfeksiyon vb.)  Bilişim teknolojileri ve yazılım gibi Teknolojik ekipmanların alımı (sürü yönetimi, süt kayıt sistemi, genel çiftlik yönetimi) Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 15.000 Euro  Maximum 1.000.000 Euro

11 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Et Sektörü başvuru kriterleri  minimum 30, maximum 250 büyükbaş (I)  minimum 100, maximum 300 koyun veya keçi (I)  minimum 5.000, maximum 20.000 piliç (II)  minimum 1.000, maximum 8.000 hindi (II), sahibi tarımsal işletmeler Büyükbaş, Koyun ve Keçi Sahibi olan tarımsal işletmeler için uygun yatırım kalemleri (I)  Açık ve yarı-açık ahırlar öncelikli olmak üzere hayvan barınakları yapımı ve modernizasyonu  Tarımsal tesislerin, depoların, makine hangarının yapımı ve/veya yenilenmesi  Silaj işleme ekipman ve makineleri, Yem hazırlama, işleme ve dağıtım sistemleri ve depoları  Gübre işleme, depolama ve arıtma yatırımları  Sulama sistemleri,  AB Hayvan Refahı standartlarına uygun hayvan taşıma ekipmanları ve tesisleri,  Sadece mera yönetimi amaçlı çitler ve kapılar  Biyogaz tesisleri  Bilişim teknolojileri ve yazılım gibi Teknolojik ekipmanların alımı Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 20.000 Euro  Maximum 1.000.000 Euro

12 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Piliç ve Hindi sahibi tarımsal işletmeler için uygun yatırım kalemleri (II)  Kümeslerin yapımı, genişletilmesi ve modernizasyonu  Tarımsal tesislerin, depoların, makine hangarının yapımı ve/veya yenilenmesi  Kanatlıların fiziksel biyo-güvenliği için çitler ve kapılar (Kuş gribi kontrolü)  Otomatik yemleme & sulama ekipmanları, ısıtma ve havalandırma, enerji tasarruflu otomatik ortam kontrol sistemleri,  Gübre işleme, depolama ve arıtma yatırımları  Özel tartım ve sağlık kontrol ekipmanları  AB Hayvan Refahı standartlarına uygun hayvan taşıma ekipmanları ve tesisleri,  Bilişim teknolojileri ve yazılım gibi Teknolojik ekipmanların alımı Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 15.000 Euro  Maximum 500.000 Euro

13 V. Kırsal Kalkınma - IPARD II.Tedbir: Tarımsal ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlaması  Süt Sektörü  Et Sektörü  Meyve ve Sebze Sektörü  Balıkçılık Sektörü

14 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Süt Sektörü başvuru kriterleri  minimum 10 ton, maximum 70 ton günlük işleme kapasitesine sahip işletmeler (I)  minimum 10 ton/gün, maximum 80 ton/gün toplama kapasitesi olan Kooperatif Kanunu No 1163, Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu No 1581, Tarımsal Üreticiler Birliği No 5200 kanunu ile kurulmuş ve 1 yıldan fazla faaliyet gösteren Üretici Organizasyonları (II)

15 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Süt Sektörü uygun yatırım kalemleri (I)  Süt işleme tesislerinin yapımı, genişletilmesi ve modernizasyonu  Süt ve süt ürünleri depolama, soğutma, paketleme ve pastörizasyon için yatırımlar  Süt ürünleri işleme tekniklerinin geliştirilmesi ve kalite, hijyen kontrolüne yönelik ekipmanlar,  Gıda Güvenliği Sistemlerinin kurulumu yatırımları (HACCP, GMP ve GHP)  Süt ürünleri işleme tekniklerinin geliştirilmesine yönelik ekipmanlar,  Bilişim teknolojileri ve yazılım gibi Teknolojik ekipmanların alımı (sürü yönetimi, süt kayıt sistemi, genel çiftlik yönetimi) Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 50.000 Euro  Maximum 3.000.000 Euro

16 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Süt Sektörü uygun yatırım kalemleri (II)  Süt toplama merkezinin yapımı,  Gıda Güvenliği Sistemlerinin kurulumu yatırımları (HACCP, GMP ve GHP),  Süt ve süt ürünleri depolama, soğutma ekipmanları  Süt ürünleri işleme tekniklerinin geliştirilmesi ve kalite, hijyen kontrolüne yönelik ekipmanlar, İyi ve kötü kalite süt ayırım test merkezi  Süt taşıma ekipmanları  Teknolojik ekipmanların alımı (yazılım, donanım, IT) Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 25.000 Euro  Maximum 1.000.000 Euro

17 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Et Sektörü başvuru kriterleri – Kesimhaneler  Günlük minimum 30 büyükbaş+50 küçükbaş ve maximum 250 büyükbaş + 2000 küçükbaş  Kesimhane sadece büyükbaş ise, günlük minimum 36 ve maximum 500  Kesimhane sadece küçükbaş ise, günlük minimum 290 ve maximum 4000,  Saatlik minimum 1000 ve maximum 5000 piliç  Saatlik minimum 100 ve maximum 1000 hindi Et işleme tesisleri için;  minimum 0,5 ton,  maximum 5 tons günlük işleme kapasitesi Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 30.000 Euro  Maximum 3.000.000 Euro

18 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Et Sektörü Uygun Yatırım Kalemleri (I)  Kesimhanelerin yapımı ve yenilenmesi,  Et işleme tesislerinin modernizasyonu,  AB standartlarında Hijyen ve Ürün kalitesi arttırma ekipmanları ve laboratuarları  Gıda Güvenliği Sistemlerinin kurulumu yatırımları (HACCP, GMP ve GHP), Et Sektörü Uygun Yatırım Kalemleri (II)  Çevre Korumanın geliştirilmesi; işlenebilir artıkların ve ara ürünlerin yeniden işlenmesi için ekipmanlar ve tesisler; atıkların yok edilmesi; atık sular,  Hayvan refahı ile uyumlu kesimhane yatırımları  Paketleme ekipmanları,  Soğuk hava deposu ekipmanları ve soğutuculu taşıma araçları,  Ürün işleme için IT, donanım ve yazılım  Karkasların izlenebilirliği için takip sistemi

19 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Meyve ve Sebze Sektörü başvuru kriterleri  Ziraat Odalarına kayıtlı en az 50 çiftçi üyesi bulunan kooperatifler  Mevcut ve 1 yıldan fazla faaliyet gösteren  4.000 m 3 ‘den daha az kapasiteli soğuk hava deposu bulunan Uygun yatırım kalemleri  Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme üniteleri  Markalama ve İzlenebilirlik tesisleri  Ön soğutma, soğutma birimlerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve modernizasyonu  Hammadde ve paketleme depoları  HACCP analiz uygulamaları  Maximum 25 m 3 kapasiteli soğutmalı araçlar  IT sistemleri Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 50.000 Euro  Maximum 1.250.000 Euro

20 V. Kırsal Kalkınma - IPARD Balıkçılık Sektörü başvuru kriterleri  minimum 100 ton/yıl, maximum 800 ton/yıl yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklular işleme kapasitesine sahip işletmeler,  minimum 300 ton/yıl, maximum 1000 ton/yıl kapasiteli balıkçılık işletmeleri Uygun yatırım kalemleri  Balık işleme ve kültür balıkçılığı işletmelerinin yapımı, modernizasyonu ve genişletilmesi  Markalama ve İzlenebilirlik tesisleri  Soğutma, işleme, paketleme ve pazarlama ekipmanları ve makineleri  Etkili HACCP uygulamaları  IT sistemleri Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 50.000 Euro  Maximum 1.500.000 Euro

21 V. Kırsal Kalkınma - IPARD III.Tedbir: Üretici Örgütlerinin kurulması Başvuru kriterleri 5200 sayılı kanunla kurulmuş Üretici Örgütleri Öncelikli Sektörler: Meyve, Sebzeler, Mantar, Çiçek, Tıbbi bitkiler, Süt, Kırmızı ve beyaz et, Yumurta, Balık ve Bal Yardım Miktarları: yıllık üretim değerinin ilk yıl % 5, ikinci yıl %5, üçüncü yıl %4, dördüncü yıl %3 ve beşinci yıl %2 olmak üzere 1 milyon €’ya kadar

22 V. Kırsal Kalkınma - IPARD IV.Tedbir: Kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi faaliyetleri Alt tedbirler 1.Çiftlik içi faaliyetler (yıllık cirosu 1 milyon YTL’yi aşmayan ve 10 kişiden az kişi çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler)  Arıcılık faaliyetlerinde, verilecek kovan sayısı – minimum 50/çiftçi, maximum 200/çiftçi  Süs Bitkileri üretiminde, – Maximum 0.2 ha seraya ayrılmış alanı – Maximum 1 ha tarlada üretim yapan Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 10.000 Euro  Maximum 250.000 Euro

23 V. Kırsal Kalkınma - IPARD 2. Yerel ürünler ve mikro işletmelerin gelişmesi Uygun yatırım kalemleri  Üretim tesislerinin ve idari binaların yapımı, genişletilmesi ve modernizasyonu  El Sanatları için yerel ürünlerin üretimi ve paketlenmesi için gerekli ekipman ve alet alımı  Yerel Ürünlerin ve el sanatları yatırımları  IT ve yazılım ekipmanları Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 10.000 Euro  Maximum 250.000 Euro

24 V. Kırsal Kalkınma - IPARD 3. Kırsal Turizm Başvuru kriterleri Konaklama tesisleri yatırım sonunda en fazla 15 yatak kapasiteli (çift/tek) olmalıdır. Uygun yatırım kalemleri  Küçük ölçekli konaklama tesislerinin ve pansiyonların yeniden düzenlenmesi veya yapımı, Odaların yeniden düzenlenmesi (kamp alanları, spor ve dinlenme alanları)  Yemek tesislerinin oluşturulması, çiftlikte üretilen ürünler için stand kurulması  Turizme yönelik binicilik, balık tutma, rafting gibi açık hava faaliyetleri  Gerekli IT ve yazılımlar satın alımı Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 15.000 Euro  Maximum 400.000 Euro

25 V. Kırsal Kalkınma - IPARD 4. Kültür Balıkçılığı Başvuru kriterleri  micro ölçekli 10 ton/yıl’a kadar  Küçük ölçekli minimum 11 ton/yıl, maximum 50 ton/yıl üretim kapasitesi olan işletmeler Uygun yatırım kalemleri  Balık çiftliklerinin yapımı, genişletilmesi ve modernizasyonu  Gölet ve havzaların geliştirilmesi,  Üretimi geliştirecek ekipmanlar, otomasyonlar  Yumurta ve yavru balık üretimi için gerekli ekipmanlar ve yapılar  Hijyen ve kalite koşullarının iyileştirilmesi için gerekli ekipmanlar Uygun Yatırım Miktarı  Minimum 15.000 Euro  Maximum 200.000 Euro

26 Özetle…  IPA Kırsal Kalkınma Bileşeni Proje Çağrılarının Mart- 2009 içerisinde ilan edilmesi beklenmektedir.  Özel ve Tüzel kişiliklere açık olacağı öngörülmektedir.  Hibe oranının ise başvurana bağlı olarak %50 ile %90 arasında değişmesi beklenmektedir.


"AVRUPA BİRLİĞİ IPA ( Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ) 2007 – 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları