Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 1 ULUSAL HESAPLAR GÜNCELLEME ÇALIŞMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 1 ULUSAL HESAPLAR GÜNCELLEME ÇALIŞMASI."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 1 ULUSAL HESAPLAR GÜNCELLEME ÇALIŞMASI

2 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2 • İlk milli gelir hesaplama çalışmaları: İngiltere ve Fransa, 17 yy. • İlk milli gelir tahmini: İngiltere, 1665 • İlk milli gelir sınıflaması: “System of National Accounts (SNA)” Birleşmiş Milletler, 1952 • Sınıflama revizyonları: 1968 ve 1993, SNA revizyonları, Birleşmiş Milletler Dünyada milli gelir hesaplamaları

3 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 3 •İlk milli gelir tahmini, 1929 •1927-1936 yılları tahmini, 1940 •1942, 1944-1953 tahminleri, 1947 •1961-1971 serisi (planlı dönem) DPT •1948-1972 yılları için tek bir milli gelir serisinin oluşturulması (TÜİK-DPT ortak çalışma grubu) •1972 yılından itibaren BM, SNA 68’e göre tahminlerin yayımlanması •Üç, altı, dokuz ve on iki aylık veriler ile yıllık GSMH tahminlerinin üretilmesi (1980 yılından itibaren) •GSMH tahminlerinin ilki, yılın ilk altı aylık verilerine, ikincisi dokuz aylık verilere ve üçüncüsü de on iki aylık verilere dayanılarak yapılması (1985 yılından itibaren) •1987 bazlı dönemlik seriye geçilmesi (1993 yılından itibaren) •1998 bazlı dönemlik seriye ve AB ulusal hesap sistemi ESA-95’e geçilmesi Türkiye’de milli gelir hesaplamaları

4 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 4 1- Rutin güncelleme 2- Sistematik güncelleme 3-Yöntem ve/veya kapsam değişiklikleri neticesinde aralıklarla yapılan güncelleme GSYH tahminlerinin güncellenmesi

5 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 5 1) Sonradan gelen bilgiler nedeniyle her dönem yapılan güncellemeler •Dönemlik dar hacimli anketlerden gelen bilgilerin geniş hacimli yıllık verilerle güncellenmesi •Dönemlik tahminlerde geçici kaydıyla verilen bilgilerin sonradan kesinleşmesi 2) Dönemlik tahminlerde dolaylı hesaplamaların, yıllık doğrudan verilerle güncellenmesi 3) Belirli yıllarda hesaplama sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle güncelleme a. Yöntem Değişikliği •Uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması için tanımsal uyum •Önceden yapılmayan yeni araştırmaların yapılması •Sınıflama sistemi değişikliği (SNA-68’den ESA 95’e geçiş) Kapsam Genişlemesi b. Kapsam Genişlemesi •Yeni sayım, araştırma veya idari kayıtların mevcut tahminlerin eksik kapsamlı olduğunu göstermesi •Yeni ürün/hizmet veya faaliyetlerin kapsam içerisine alınması Niçin Güncelleme Yapıyoruz?

6 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 6 Baz yılı ve yayım tarihine göre ülkemizde yapılan milli gelir güncellemeleri •1948 (yayım tarihi, 1950) •1968 (yayım tarihi, 1972) •1987 (yayım tarihi, 1993) •1998 (yayım tarihi, 2008) 1968 bazlı seriden 1987 bazlı seriye geçişte, 1990 yılı verilerinde yaklaşık % 38’lik bir artış gerçekleşmiştir. Yöntem Değişikliği Yapılan Yıllar

7 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 7 1998 Bazlı Güncelleme Çalışmasının Aşamaları A. Teknik Bilgi Kapasitesinin Artırılması 1. Teknik dökümanların elde edilmesi 2. Kurum personelinin hizmet içi eğitimi 3. Ülkelerle teknik çalışma toplantıları (Fransa, Hollanda, Almanya, Finlandiya, Norveç...) 4. Uluslararası danışmanlık hizmetleri (300 adam-gün, Eurostat, Kanada, Avusturya, Hollanda...)

8 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 8 B. Yeni Veri Derleme Çalışmaları 1. Sayımlar •Bina sayımı (2000) •Tarım sayımı (2001) •Sanayi ve işyeri sayımı (2002) •Nüfus sayımı (2007) 2. İş kayıtlarının kurulması ve güncellenmesi (Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan iş yerleri ile ilgili düzenli bilgi alınması) 3. Mevcut çalışmaların örnek hacimlerinin artırılması •İşgücü araştırması örnek hacmi yıllık 30,000’den 145,000’e •Bütçe araştırması (2002 yılından itibaren her yıl) •Sanayi üretim (2005 yılından itibaren 3 aylık 3500’den 6500’e) 1998 Bazlı Güncelleme Çalışmasının Aşamaları (devam)

9 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 9 B. Yeni Veri Derleme Çalışmaları (devam) 4. Mevcut anketlerdeki değişken sayılarının artırılması 5. Yeni anketlerin yapılması (Örn. Sanayi ve hizmet istatistikleri 11 ayrı form ve yıllık örnek hacmi 120 bin) 6. Teknik katsayıların güncellenmesi 2002 AKT •Ticaret marjları •Ulaştırma marjları •Girdi - Çıktı oranları C. Hesapların Dengelenmesi 1. Sektörel zaman serisinin tutarlılığının sağlanması 2. Genel dengenin sağlanması Güncelleme Çalışmasının Aşamaları(devam)

10 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 10 1987 BAZLI SERİ İLE 1998 BAZLI SERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

11 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 11 1987 ve 1998 Serilerinin Karşılaştırılması A. Yöntem Değişiklikleri 1.Baz yılı değişikliği (1987 yerine 1998) 2.Sınıflama değişikliği, •ISIC’dan NACE’a geçiş •BEC sınıflamasının yanı sıra COICOP’un da kullanılması •Yatırım malları için SGP sınıflamasının kullanımı 3.Zincirleme endeks kullanımına geçiş (Baz yılı fiyatları yerine önceki yılın ortalama fiyatlarını kullanma) 4.Sektörel katma değerin hesaplanmasında üretici fiyatları yerine temel fiyatların kullanılması

12 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 12 1987 ve 1998 Serilerinin Karşılaştırılması (devam) A. Yöntem Değişiklikleri (devam) 5. İşgücü girdi yaklaşımı (imalat, madencilik, inşaat ve hizmet sektörleri) Her bir sektörde HİA sonuçlarına göre elde edilen çalışan sayıları ile sektörden gelen çalışan sayıları arasındaki fark kadar, ilgili sektördeki 1-9 kişi çalışanı olan işyerilerinin çalışan başına ortalama katma değerin sektöre eklenmesi. (Örn. imalat sanayinde 2002 yılında işyeri bazlı anketlerde çalışan sayısı 2,133,000 iken, HİA sonuçlarına göre bu sayı 3,545,000 kişidir) 6. İnşaat sektöründe mal akım yöntemi ile eksik kapsamın giderilmesi 7. Mali aracılık hizmetlerinde FISIM hesabı 8. Konut sektöründe oluşan katma değerin hesaplanmasında önemli farklılaşma olmuştur. (örn. 2006 yılı için eski seride 15,2 milyon olan konut sayısı 1998 bazlı seride 23,5 milyondur. Ortalama kira bedeli ise 1987 bazlı seride 163 YTL iken yeni seride 299 YTLdir. Katma değer artış oranı % 170,7 dir.)

13 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 13 A. Yöntem Değişiklikleri (devam) 9. Cari değerlerden sabit değerlere geçişte yöntem değişiklliği (Örn. Mali aracılık sektöründe çalışan sayısı yerine TÜFE kullanılmaktadır) 10. Sabit girdi-çıktı katsayıları yerine değişken katsayıların kullanılması 11. Dolaylı yöntemler kullanmak yerine, doğrudan alandan elde edilen verilerin kullanılması (Örn. gayri menkul kiralama ve iş faaliyetleri, eğitim, sağlık, diğer toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri) 12. Dış ticaret verilerinde özel ticaret sisteminden genel ticaret sistemine geçiş (serbest bölgelerde yapılan ticaretin dış ticarete dahil edilmesiyle 2006 yılı için yıllık dış ticaret açığı yaklaşık 1 milyar $ azalmıştır.) 13. 1987 bazlı TEFE ve TÜFE yerine, 2003 bazlı ÜFE ve TÜFE kullanılması 14. Eski seride devlet sektöründe yer alan eğitim, sağlık, diğer toplumsal hizmetlerin ilgili sektörlerine aktarılması 1987 ve 1998 Serilerinin Karşılaştırılması (devam)

14 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 14 1987 ve 1998 Serilerinin Karşılaştırılması (devam) B. Kapsam Genişlemesi 1. 2000 Bina Sayımı. (Eski seride 2000 yılı için 13.9 milyon olan konut sayısı, yeni seride 19.2 milyona çıkmıştır, fark 5.3 milyon) 2. 2001 Tarım Sayımı. (Tarımsal üretimin hesaplamasında kullanılan teknik katsayıların güncellenmesi; etkisi az da olsa yeni ürünlerin eklenmesi) 3. 2002 Sanayi ve İşyerleri Sayımı. (Eski seride 2001 yılı için 10 ve daha fazla kişi çalıştıran işyeri sayısı 11 293 iken bu sayı 2002 yılında 27 813’e yükselmiştir.) 4. Yeni sektörlerin kapsama alınması (internet hizmet sağlayıcıları, kiralama şirketleri, faktöring, katılım bankaları, kar amacı olmayan mali aracı kuruluşlar, vb) 5. Hanelerde kayıtdışı yevmiyeli hizmet sunan (temizlik, çocuk bakımı, bahçıvanlık, vb.) kişilerin üretimlerinin hesaplara dahil edilmesi. 2006 yılı için bu miktar 1.2 milyar YTL’dir

15 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 15 SEKTÖREL AÇIKLAMALAR

16 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 16 BİTKİSEL KESİM 1987 BAZLI1998 BAZLI KAPSAMKAPSAM  1991 Tarım Sayımı  1990 Girdi Çıktı Tablolarının kullanımı  1987 sabit fiyatları ile hesaplama  2001 Tarım Sayımı  2002 Arz ve Kullanım Tablolarının kullanımı  Bir önceki yıl ortalama fiyatlarla zincirleme hesaplama  Üretim istatistikleri ile Dış Ticaret istatistiklerinin karşılaştırılması ve eksik kapsam ilavesi

17 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 17 HAYVANCILIK 1987 BAZLI1998 BAZLI KAPSAMKAPSAM  1984 Hayvan Sayımı  1990 Girdi Çıktı Tablolarının kullanımı  1987 sabit fiyatları ile hesaplama  2001 Tarım Sayımı  2002 Arz ve Kullanım Tablolarının kullanımı  Bir önceki yıl fiyatlarıyla zincirleme hesaplama  Üretim istatistikleri ile Dış Ticaret istatistiklerinin karşılaştırılması ve eksik kapsam ilavesi

18 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 18 BALIKÇILIK 1987 BAZLI1998 BAZLI KAPSAMKAPSAM  Dönemlik Anket sonuçları  1990 Girdi Çıktı Tablolarının kullanımı  1987 sabit fiyatları ile hesaplama  Yıllık Balıkçılık İstatistikleri  2002 Arz ve Kullanım Tablolarının kullanımı  Bir önceki yıl fiyatlarıyla zincirleme hesaplama

19 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 19 MADENCİLİK 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Sabit girdi çıktı katsayısı1998-2002 dönemi değişen girdi çıktı katsayısı  İşgücü İstatistikleri ve Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine dayalı eksik kapsam ilavesi

20 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 20 İMALAT SANAYİ 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Üretici Fiyatlarıyla üretim hesabı  Sabit girdi çıktı katsayısı  Temel fiyatlarla üretim hesabı  Değişen girdi çıktı katsayısı

21 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 21 İMALAT SANAYİ 1987 BAZLI1998 BAZLI KAPSAMKAPSAM  Üretici fiyatlarıyla Sanayi Üretim İstatistikleri  İşgücü İstatistikleri ve Küçük Ölçekli İmalat Sanayine dayalı eksik kapsam ilavesi  Temel fiyatlara dönüştürülmüş Sanayi Üretim İstatistikleri  İşgücü İstatistikleri ve Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine dayalı eksik kapsam ilavesi

22 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 22 ELEKTRİK GAZ SU 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Sabit girdi çıktı katsayısı  1998-2002 dönemi değişen girdi çıktı katsayısı

23 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 23 İNŞAAT SEKTÖRÜ 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Yapı kullanma İzin Belgeleri ve Ruhsatnamelere dayalı üretim ve katma değer hesabı  Mal akımı yönteminin kullanımı ile tam kapsamın sağlanması  Kamu kesimi inşaat yatırımlarının tahakkuk esasına dönüştürülmesi

24 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 24 TİCARET SEKTÖRÜ 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  1990 Girdi Çıktı Tablolarına dayalı marj yöntemi  Harf düzeyinde üretim değerlerine uygulanan marjlar  2002 Arz ve Kullanım Tablolarına dayalı marj yöntemi  2’li düzeyde imalat sanayi sektörünün üretim değerlerine uygulanan marjlar

25 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 25 OTEL LOKANTA HİZMETLERİ 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Bazı alt hizmet sektörlerinin ağırlıklı ortalama hızına dayalı dolaylı yöntem ile katma değer hesabı  Yerleşik olmayanların otel ve lokanta harcamaları için yabancı ziyaretçiler anketlerinin kullanımı  Otel ve lokanta harcamalarına ilişkin katsayıların sabit kullanımı  1990 yılı girdi çıktı katsayılarının sabit kullanımı  Sektörün işgücü ve indeks verilerine dayalı üretim ve katma değer hesabı  Yerleşik olmayanların otel ve lokanta harcamaları için yabancı ziyaretçiler anketlerinin ve vatandaş giriş anketlerinin kullanımı Otel ve lokanta harcamalarına ilişkin katsayıların dönemden döneme değişen oranda kullanımı  2002 Arz ve Kullanım katsayılarının kullanımı

26 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 26 MALİ KURULUŞLAR 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Dönemlik Anketler (Bankalar, Sigortalar, Menkul Değer Şirketleri, Döviz Büroları)  Gelir Yöntemi ile hesaplama  Çalışan sayısına dayalı sabit fiyatlarla hesaplama  Bankalar, Sigortalar, Menkul Değer Şirketleri, Döviz Büroları  Gelir yöntemi ile Merkez Bankası katma değer hesabı  Merkez Bankasının Dönemsel Bankacılık Raporları, diğer mali kuruluşlar için dönemsel anketler  Üretim Yöntemi ile hesaplama  Endeks kullanımı ile sabit fiyat hesaplaması  Faktöring, Leasing Şirketleri, Kar amacı olmayan mali kuruluşlarla kapsam güncellemesi  Maliyet esasına dayalı Merkez Bankası katma değer hesabı

27 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 27 MALİ ARACILIK HİZMETLERİNİN DOLAYLI ÖLÇÜMÜ 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Toplam Faiz Geliri ve Toplam Faiz Gideri arasındaki farka dayalı izafi banka hizmetleri hesabı  İzafi Banka Hizmetlerinin tamamının ekonomi için ara tüketim kabul edilmesi  Çalışan sayısına dayalı sabit fiyatlarla hesaplama  Referans faiz oranına dayalı mali aracılık hizmetlerinin dolaylı ölçüm hesabı (FISIM)  FISIM değerinde ara tüketim ve nihai tüketim ayrımının yapılması  Endeks kullanımı ile sabit fiyat hesaplaması

28 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 28 KONUT SAHİPLİĞİ 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  1987 HHGTA sonuçlarına dayalı hanehalkı sayısı  Kent ve kır ayrımında kira değerlerinin kullanımı  Sabit girdi çıktı katsayısı kullanımı  2000 Bina Sayımı ve Elektrik abone sayısının analizine dayalı konut stok değerinin belirlenmesi  Konut tipine ve ısınma sistemine dayalı kira değerleri  Değişen girdi çıktı katsayısı kullanımı

29 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 29 HİZMET SEKTÖRLERİ 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Sektörlerin ağırlıklı gelişme hızlarına dayalı toplam hizmet sektörü hesabı  İş faaliyetleri, eğitim, sağlık, diğer toplumsal ve kişisel hizmetler ayrımında hizmet sektörünün hesaplanması  2002 Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, Hanehalki İşgücü Anketlerine dayalı bağımsız hesaplama  COFOG sınıflamasına dayalı devlet sektöründe yer alan eğitim, sağlık hizmetlerinin orjin sektöründe yer alması  Endeks kullanımı ile sabit fiyatlarla hesaplama

30 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 30 DEVLET HİZMETLERİ 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Maliyet esasına dayalı hesaplama  Düzenleyici denetleyici kurumlar ile döner sermayenin kapsama dahil edilmesi  Maliyet esasına dayalı hesaplama  FISIM’ın devlet üretim değerine dahil edilmesi  Devlet sektöründe yer alan eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerinin ilgili sektörlerde yer alması  Girdi dağılımında tahakkuk esasının kullanımı

31 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 31 VERGİLER 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Sektör hesaplamalarının üretici fiyatları ile yapılması (KDV gibi ürün vergileri dahil olarak)  GSYH hesaplamasına giderken sadece ithalat vergilerinin sektör katma değerlerine ilave edilmesi  Sektör hesaplamalarının temel fiyatlarla yapılması( KDV ve ÖTV gibi ürün vergileri hariç olarak)  GSYH hesaplamasına giderken ithalat vergileri kapsanacak şekilde ürün vergileri olarak yeni bir kalemin sisteme dahil edilmesi

32 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 32 KONUT SAHİPLİĞİ SEKTÖRÜ KARŞILAŞTIRMASI 1987 BAZLI 1998 BAZLI FARKLILAŞMA ( % ) 2002 Yılı Konut Stoğu14 351 45220 638 22143,8 2002 Yılı Ortalama Kira Değeri 73 121135 88885,8 2002 Yılı Konut Sahipliği Üretimi BİN YTL 12 592 70433 653 788167,2 2002 Yılı Konut Sahipliği Katma Değeri BİN YTL 11 637 78128 465 297144,6 2002 Yılı Konut Sahipliği Sektörü Girdi Çıktı Oranı % 7,615,4103,3

33 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 33 HARCAMALAR YÖNTEMİYLE GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA

34 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 34 ÖZEL NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Mal Akımı Yöntemi  Geniş Ekonomik Sınıflandırma (BEC)  Sabit fiyatlarla zincirleme endeks Gıda ve İçki Dayanıklı Tüketim Malları Yarı Dayanıklı ve Dayanıksız Tüketim Malları Enerji, Ulaştırma, Haberleşme Hizmetler Konut Sahipliği  Mal Akımı Yöntemi  Amaca Yönelik Kişisel Tüketim Sınıflaması (COICOP)  Sabit fiyatlarla zincirleme endeks Gıda ve Alkolsüz İçecekler Alkollü İçecekler ve Tütün Giyim Konut Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri Sağlık Ulaştırma Haberleşme Eğlence Kültür Eğitim Otel ve Lokanta Çeşitli Mal ve Hizmetler

35 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 35 ÖZEL NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 1987 BAZLI1998 BAZLI KAPSAMKAPSAM  Yurtiçi yerleşiklerin (yerleşik hanehalklarının) Nihai Tüketim Harcamaları  COICOP gruplarına göre, Ülke sınırları içindeki yerleşik ve yerleşik olmayanların tüm harcamaları, ( + ) Yerleşik olanların yurtdışında yaptıkları harcamalar ( - ) Yerleşik olmayanlar tarafından yurtiçinde yapılan harcamalar = Yurtiçi yerleşiklerin (yerleşik hanehalklarının) Nihai Tüketim Harcamasını vermektedir.  Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri (FISIM) hanehalklarının nihai tüketim harcamalarına dahil edilmiştir.

36 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 36 DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Devletin Nihai Tüketim Harcamaları, Maaş-Ücret Diğer Cari  Dönemlik soru kağıtları  Sabit fiyatlarla hesaplama; Maaş-Ücret : Çalışan sayısındaki artış hızı Diğer Cari : Toptan eşya fiyat Endeksi  Devletin Kollektif Nihai Tüketim Harcamaları, Maaş-Ücret Mal ve Hizmet Alımları  Yıllık kesin hesap raporları  Sabit fiyatlarla hesaplama; Maaş-Ücret : Çalışan sayısındaki artış hızı Mal ve Hizmet Alımları : 2002 Arz ve Kullanım Tablolarında devlet sektörünün mal ve hizmet alımlarının ağırlıkları dikkate alınarak ÜFE ve TÜFE ‘ nin ilgili alt grupları ile hesaplanan endeks

37 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 37 DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 1987 BAZLI1998 BAZLI KAPSAMKAPSAM Genel Bütçeli Kuruluşlar Katma Bütçeli Kuruluşlar Belediyeler İl Özel İdareleri Sosyal Güvenlik Kuruluşları Bağımsız Bütçeli Devlet Kuruluşları Fon İdareleri Genel Bütçeli Kuruluşlar Katma Bütçeli Kuruluşlar Belediyeler İl Özel İdareleri Sosyal Güvenlik Kuruluşları Bağımsız Bütçeli Devlet Kuruluşları Fon İdareleri Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Döner Sermaye İşletmeleri

38 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 38 GAYRİ SAFİ SABİT SERMAYE OLUŞUMU 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Makine ve Teçhizat : Mal Akımı Yöntemi  Sabit fiyatlarla zincirleme endeks  İnşaat : İnşaat ruhsatnameleri ve Yapı kullanma izin kağıtlarına dayanılarak belirlenen dönemlik tamamlanma oranları esas alınarak her dönem içerisinde gerçekleştirilen m²  Sabit fiyatlarla, Kamu: İnşaat malzemeleri ve işçilik detayında inşaat maliyet indeksi Özel: m² x 1987 yılı ortalama birim fiyatı  Makine ve Teçhizat : Mal Akımı Yöntemi  Sabit fiyatlarla zincirleme endeks  İnşaat : İnşaat ruhsatnameleri ve Yapı kullanma izin kağıtlarına dayanılarak belirlenen dönemlik tamamlanma oranları esas alınarak her dönem içerisinde gerçekleştirilen m² hesaplamaları ve Mal Akımı Yöntemi ile tam kapsamın sağlanması  Sabit fiyatlarla mal akımı yöntemi

39 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 39 GAYRİ SAFİ SABİT SERMAYE OLUŞUMU 1987 BAZLI1998 BAZLI KAPSAMKAPSAM  Makine ve Teçhizat : Ara tüketim: Bilgisayar yazılımları, maden çıkarımı  İnşaat :  Kamu : Genel Bütçeli Kuruluşlar Katma Bütçeli Kuruluşlar Belediyeler İl Özel İdareleri Sosyal Güvenlik Kuruluşları Kamu İktisadi Teşebbüsleri Bağımsız Bütçeli Devlet Kuruluşları Fon İdareleri Döner Sermaye İşletmeleri  Makine ve Teçhizat : Yatırım: Bilgisayar yazılımları, edebi ve sanatsal ürünlerin orjinalleri, maden çıkarımı  İnşaat :  Kamu: Genel Bütçeli Kuruluşlar Katma Bütçeli Kuruluşlar Belediyeler İl Özel İdareleri Sosyal Güvenlik Kuruluşları Kamu İktisadi Teşebbüsleri Bağımsız Bütçeli Devlet Kuruluşları Fon İdareleri Döner Sermaye İşletmeleri Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

40 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 40 MAL VE HİZMET İHRACATI / İTHALATI 1987 BAZLI1998 BAZLI YÖNTEMYÖNTEM  Özel ticaret sistemi  Sabit fiyatlarla mal ihracat ve ithalatı 1994=100 bazlı ve sabit ağırlıklı İthalat ve İhracat miktar endeksleri  Sabit fiyatlarla hizmet ihracat ve ithalatı 1994=100 bazlı ve sabit ağırlıklı İthalat ve İhracat fiyat endeksleri  Genel ticaret sistemi  Sabit fiyatlarla mal ihracat ve ithalatı 1998=100 bazlı ve değişen ağırlıklı zincirleme ithalat ve ihracat endeksi (tüketim, ara ve yatırım grupları)  Sabit fiyatlarla hizmet ihracat ve ithalatı 1998=100 bazlı ve değişen ağırlıklı zincirleme ithalat ve ihracat endeksi (tüketim, ara ve yatırım grupları)

41 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 41 MAL VE HİZMET İHRACATI / İTHALATI 1987 BAZLI1998 BAZLI KAPSAMKAPSAM  Serbest bölge hariç  Toplam Mal ve Hizmet İhracatı FOB Toplam Mal ve Hizmet İthalatı CIF  Serbest bölge dahil  Toplam Mal ve Hizmet İhracatı (FOB) Toplam Mal ve Hizmet İthalatı (FOB)

42 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 42 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA 1987 BAZLI1998 BAZLI Cari HızSabit HızDeflatörCari HızSabit HızDeflatör 1999 48,2-4,755,649,0-3,354,2 2000 60,97,449,959,36,849,2 2001 43,2-7,554,844,1-5,752,9 2002 55,67,944,145,96,237,4 2003 29,65,822,529,85,323,3 2004 19,78,99,922,99,412,4 2005 13,27,45,416,18,47,1 2006 18,36,111,516,96,99,3

43 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 43 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (Cari Fiyatlarla, Milyon YTL) 1987 BAZLI1998 BAZLI FARKLILAŞMA ( % ) 199852 22570 20334,4 199977 415104 59635,1 2000124 583166 65833,8 2001178 412240 22434,6 2002277 574350 47626,3 2003359 763454 78126,4 2004430 511559 03329,9 2005487 202648 93233,2 2006576 322758 39131,6

44 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 44 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (Cari Fiyatlarla, Milyon $) 1987 BAZLI1998 BAZLI FARKLILAŞMA % 1998201 561270 94734,4 1999183 213247 54435,1 2000198 389265 38433,8 2001147 285196 73633,6 2002182 564230 49426,3 2003241 302304 90126,4 2004300 578390 38729,9 2005361 470481 49733,2 2006400 046526 42931,6 2006/1998 %98,594,3

45 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 45 Sonuç 1.Yeni seri, eski seriye göre ekonomik gelişmeleri hem toplamda hem de sektör ayrıntısında daha duyarlı yansıtmaktadır. 2.Yeni seri AB normlarına daha uyumlu hale gelmiştir. ESA-95’e uyum sürecinin 2011 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 3.Ekonominin hacmi 1998 yılından günümüze eski seriye göre cari fiyatlarla % 26 ile % 35 arasında değişen oranlarda artış göstermiştir (En fazla artış sırasıyla konut sahipliği, hizmet ve imalat sanayiinde gerçekleşmiştir.) 4.2006 yılı GSYH miktarı, 1987 bazlı seriye göre 576 milyar 322 milyon iken 1998 bazlı seriye göre % 31.6 artışla, 758 milyar 391 milyon YTL olmuştur. 5.Sabit fiyatlarla GSYH 1998 ile 2006 yılları arasında 1987 baz yıllı seriye göre % 34.1, 1998 baz yıllı seriye göre ise % 37.8 artış göstermiştir.


"TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 1 ULUSAL HESAPLAR GÜNCELLEME ÇALIŞMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları