Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENVER ÇAKAN ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENVER ÇAKAN ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR"— Sunum transkripti:

1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ENVER ÇAKAN ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR C&Ç YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ

2 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KARŞISINDA OSB’LER
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA OSB’LER KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ ARASINDA SAYILMAMIŞTIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR

3 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KARŞISINDA OSB’LER
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ OSB’LERİN İKTİSADİ İŞLETMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLEBİLİR OSB’LERİN İKTİSADİ İŞLETMLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 4. MADDESİNİN 1’İNCİ FIKRASININ (n) BENDİNDE DÜZENLEME BULUNMAKTADIR

4 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KARŞISINDA OSB’LER
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUN MUAFİYETLERİ DÜZNELEYEN 4/1-n MADDESİ HÜKMÜ ŞÖYLEDİR “n) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler.”

5 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KARŞISINDA OSB’LER
Organize sanayi bölgeleri; alt yapılarını hazırlamak buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadî işletmeler

6 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KARŞISINDA OSB’LER
1- ALTYAPILARIN İNŞASI İÇİN OLUŞTURULAN İKTİSADİ İŞLETMELER 2- ORTAK İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK AMACIYLA KURULAN VE KAZANCININ TAMAMINI BU AMAÇLA KULLANAN İKTİSADİ İŞLETMELER

7 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KARŞISINDA OSB’LER
OSB’LERDE KURULAN KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF İKTİSADİ İŞLETME ÖRNEKLERİ ELEKTRİK SATIŞ İŞLETMESİ GAZ SATIŞ İŞLETMESİ SU SATIŞ İŞLETMESİ ARITMA TESİSİ

8 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KARŞISINDA OSB’LER
1 NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİNDEKİ AÇIKLAMALAR TEBLİĞDE KANUN HÜKMÜ TEKRARLANMIŞ VE MUAF VE MUAF OLMAYAN İŞLETME TANIMLAMASI YAPILMIŞTIR MUAFİYETİN TESPİTİ DERNEK VE VAKIFLARA İLİŞKİN MUAFİYET HÜKÜMLERİNE ATIF YAPILARAK AÇIKLANMIŞTIR

9 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KARŞISINDA OSB’LER
TEBLİĞİN İLGİLİ BÖLÜMÜ 4.16. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine ait iktisadi işletmeler “Öte yandan, organize sanayi bölgeleri, tüzel kişilikleri itibarıyla kurumlar vergisinin konusuna girmemektedirler. Ancak, organize sanayi bölgelerinin, muafiyet kapsamı dışındaki iktisadi işletmelerinin bulunması halinde, bu iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefi olup olmayacakları hususu Tebliğin (2.4) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilecektir.”

10 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
1 Numaralı Tebliğin 2.4 bölümünde iktisadi işletmenin varlığının nasıl belirleneceği Kanunun 2’inci maddesinin beşinci fıkrasına atıf yapılarak tanımlanmaktadır. Buna Göre; işletmelerin belirgin özellikleri; bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir.

11 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir. Tebliğ, bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek ya da vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır.

12 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
BUNA GÖRE BİR OSB’YE BAĞLI İKTİSADİ İŞLETMEDEN BAHSEDEBİLMEK İÇİN OSB’ye ait veya bağlı olması (ait olma, sermaye bakımından; bağlı olma ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder), Sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması, Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunması gerekmektedir.

13 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alanlarında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasını ifade etmektedir. Aynı hesap döneminde tek işlem nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık unsurunun oluştuğunu kabul etmek mümkün olmamakla birlikte, faaliyetin organizasyon gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda devamlılık unsurunun varlığı kabul edilir.

14 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü veya bir kısmı yerine getirilmek suretiyle belirli şekilde kurulmuş olacaktır. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir

15 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
Örneğin; Bir OSB tarafından (telif ve yayın hakkı elinde bulundurulmak suretiyle) bir kitabın yayınlanarak satışa sunulması halinde, bir defada yapılmış olsa dahi piyasaya sunularak birden fazla kişiye pazarlanması nedeniyle devamlılık unsuru gerçekleşmiş olacaktır. Pazarlama işleminin bir defada herhangi bir dağıtım şirketi aracılığı ile yapılmış olması da durumu değiştirmeyecektir. Bir OSB tarafından (daha önce herhangi bir şekilde basım ve dağıtımı yapılmamış) bir kitabın telif ve yayın hakkının satılması halinde iktisadi işletmeden söz edilemeyecektir.

16 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
Bir OSB’nin nakit varlıklarının bir kısmının, OSB’nin amaçlarını gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri sağlamak amacıyla menkul kıymet alımına tahsis edilmesi, daha sonra bu menkul kıymetlerin yıl içinde farklı tarihlerde birkaç kez elden çıkarılması veya itfa tarihinde neması ile birlikte tahsil edilmesi durumunda, devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai bir faaliyetten söz edilemeyeceğinden OSB’ye bağlı bir iktisadi işletmenin varlığı söz konusu olmayacaktır. Ancak, söz konusu OSB’nin, üyelerinden aidat veya bağış adı altında topladığı ve/veya üyelerin değerlendirilmek üzere verdikleri paralarla müstakil bir eleman istihdamını gerektirecek boyutta menkul kıymet alım-satım faaliyetinde bulunması ve münhasıran bu faaliyet için eleman istihdam edilmesi ticari organizasyonun oluştuğu anlamına gelecektir.

17 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
Ekonomik faaliyetin ticari organizasyonu gerektirmesi ve yılda birden fazla tekrar ettirilmesi veya her yıl bir defa olmakla beraber müteakip yıllarda ya da birkaç yıl arayla yapılmasına karşılık periyodik olarak tekrar etmesi durumunda da bu faaliyetin devamlı olduğunun kabulü gerekmektedir. Örneğin; aynı vergilendirme döneminde birden fazla veya birden fazla vergilendirme döneminde periyodik olarak, ticari bir organizasyon çerçevesinde çay, yemek, tiyatro, kermes, konser gibi faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu faaliyetlerden dolayı gelir elde edilmesi nedeniyle oluşacak olan iktisadi işletme için kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir. Yapılan işlemlerin ticari mahiyet arz etmemesi durumunda, devamlı bir ekonomik faaliyet söz konusu olmayacaktır. Örneğin, bir derneğin üç yıl önce satın aldığı nakil vasıtalarından aynı yıl içinde bir veya bir kaçını elden çıkartması halinde, devamlı surette yapılan bir iktisadi faaliyetten bahsedilemeyecektir.

18 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
Anılan şartları taşıyan dernek , vakıf VE OSB’lerin iktisadi işletmeleri; Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine, Faaliyetin, kanunla verilmiş görevler arasında bulunup bulunmamasına, Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına, Bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına, Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya iş yerlerinin olup olmadığına bakılmaksızın iktisadi işletmenin varlığına hükmedilir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından değerlendirilir.

19 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
Diğer taraftan, Satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, Kâr edilmemesi, Kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi işletme olma vasfını değiştirmeyecektir.

20 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun ve faaliyetinin, her türlü mal ve hizmet satışı ya da bunlara benzer şekillerde olması ve devamlı surette yapılması durumlarında da OSB’lere ait iktisadi işletme oluştuğu kabul edilecektir. İktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerekir. Aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemez.

21 İKTİSADİ İŞLETME NEDİR?
Buna göre OSB’lerin eğitim ve sağlık gibi bir takım hizmetleri bir bedel karşılığı olmaksızın yerine getirmeleri halinde, bu faaliyetler OSB’lere bağlı iktisadi işletme olarak nitelendirilmeyecektir. Ancak, sözü edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hizmet verilenlerden tahsil edilmesi veya bu kişilerden bağış adı altında bir bedel alınması durumunda, bu faaliyetler, OSB’lere ait iktisadi işletme olarak kabul edilecektir.

22 VERGİ İDARESİNİN BAKIŞI VE UYGULAMASI
VERGİ İDARESİNİN KONUYA BAKIŞI ÇEŞİTLİ VERGİ İNCELEMELERİ İLE ŞEKİLLLENMEKTEDİR. BU İNCELEMELERDE İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI YUKARIDAKİ KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR

23 VERGİ İDARESİNİN BAKIŞI VE UYGULAMASI
BİR İKTİSADİ İŞLETMENİN VARLIĞI TESPİT EDİLDİKTEN SONRA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUN 4. MADDESİNDEKİ MUAFİYET HÜKMÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR. BU DEĞERLENDİRMEDE İKTİSADİ İŞLETMENİN ORTAK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA KURULUP KURULMADIĞI, KAZANCININ TAMAMINI BU AMAÇLA KULANIP KULLANMADIĞI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

24 VERGİ İDARESİNİN BAKIŞI VE UYGULAMASI
VERGİ İDARESİ UYGULMASINDA OSB’LERİN KİRAYA VERDİKLERİ GAYRİMENKULLER DERGİ ÇIKARMAK VE DERGİYE RAKLAM ALMAK SURETİYLE ELDE EDİLEN GELİRLER EĞİTİM FAALİYETLERİ GİBİ ALANLARDA FARKLI ŞEKİLLERDE DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULABİLMEKTEDİR. BU KONULARDA HENÜZ BİR UYGULAMA BİRLİĞİNE ULAŞILAMAMIŞTIR.

25 VERGİ İDARESİNİN BAKIŞI VE UYGULAMASI
arsa elektrik gaz buhar su arıtma Gibi alanlarda kurumlar vergisi muafiyeti açısından tartışma yoktur, MUAFTIR

26 MUAFİYETİN SONUÇLARI 1- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ TESİS ETTİRİLMEZ VE BEYANNAME VERİLMEZ 2- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ OLMADIĞINDAN PRENSİP OLARAK KAZANÇLAR ÜZERİNDEN TEVKİFAT UYGULAMASI OLMAMASI GEREKİR

27 KİRA GELİRLERİ ÜZERİNDEN TEVKİFAT
OSB’LERİN KİRA GELİRLERİ ÜZERİNDEN TEVKİFAT UYGULAMASINDA BİRLİK YOKTUR. ÖZELLİKLE BANKALARA YAPILAN OSB GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA TEVKİFAT UYGULAMASINA RASTLANMAKTADIR.

28 KİRA GELİRLERİ ÜZERİNDEN TEVKİFAT
ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ B.07.1.GİB /08KVK SAYILI MUKTEZASI VERGİ İDARESİNİN KONUYA BAKIŞINI GÖSTERMEKTEDİR. BU MUKTEZADA;

29 KİRA GELİRLERİNDEN TEVKİFAT
Buna göre ilgi yazılarınızın incelenmesinden, Ankara Sanayi Odası 1’inci Organize Sanayi Bölgesinin ortak mülklerinden olan ve sosyal tesis olarak  tanımlanan taşınmazların bankalar ile diğer kuruluşlara kiraya verildiği, söz konusu kiralama faaliyetlerinin iktisadi işletme oluşmasını gerektirecek hacim ve önemde bulunduğu ve faaliyetin süreklilik arz ettiği anlaşılmış olup, kiralama faaliyetinin Kurumlar Vergisi Kanununun 4’üncü maddesinin (n) bendinde sayılan faaliyetlerden olmaması nedeniyle, kiralama faaliyeti sonucu oluşan iktisadi işletmenin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi ve söz konusu faaliyete ilişkin kazancın kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.   

30 KİRA GELİRLERİNDEN TEVKİFAT
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, kiralama faaliyetinde bulunan Ankara Sanayi Odası 1’inci Organize Sanayi Bölgesine bağlı söz konusu iktisadi işletme tam mükellef olarak kurumlar vergisi mükellefi olduğundan ve Gelir Vergisi Kanununun 94/5’inci maddesinde, tam mükellef kurumlara ait gayrimenkullerin kiralanması dolayısıyla bunlara ödenen kira bedelleri üzerinden tevkifat yapılmasına ilişkin bir hüküm yer almadığından, bunlara ödenecek kira bedelleri üzerinden sorumlularca gelir vergisi tevkifatının yapılmaması gerekmektedir. Buna göre, Ankara Sanayi Odası 1’inci Organize Sanayi Bölgesine ait olan taşınmazın Türkiye İş Bankası’na kiralanması sonucu sehven anılan banka tarafından yapılan vergi tevkifatlarının Vergi Usul Kanununun 116 ve müteakip maddeleri uyarınca düzeltilmesi gerekmektedir

31 KİRA GELİRLERİNDEN TEVKİFAT
MALİYE BAKANLIĞININ KONUYA YAKLAŞIMI: 1- EĞER KİRA GELİRLERİ BİR İKTİSADİ İŞLETME OLUŞTURMUYOR İSE AYNI DERNEK VE VAKIFLARDA OLDUĞU GİBİ KİRALAYANLAR OSB’LERE KİRA ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN STOPAJ YAPACAKLARDIR

32 KİRA GELİRLERİNDEN TEVKİFAT
2- EĞER BİR SOSYAL TESİSİN BÖLÜMLERİ ÖRNEĞİNDE OLDUĞU GİBİ İKTİSADİ İŞLETME OLUŞTURUYOR İSE O DURUMDA MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRİLECEK, KDV TAHAKKUK ETTİRİLECEK VE BU YÜZDEN STOPAJ UYGULANMAYACAKTIR.

33 FAİZ GELİRLERİNDEN TEVKİFAT
. 5NUMARALI KURUMLAR VERGİSİ SİRKÜLERİNDE “ Dernek ve vakıf olmamakla birlikte vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilen kuruluşlara yapılacak ödemelerden tevkifat yapılmayacaktır.” Denilmek suretiyle konu açıklığa kavuşturulmuştur.

34 FAİZLERLE İLGİLİ 5 NO’LU SİRKÜLER HÜKMÜ
5.3. Organize Sanayi Bölgeleri Tüzel Kişilikleri 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 5 inci maddesinde, organize sanayi bölgelerinin bir özel hukuk tüzel kişiliği olduğu, 21 inci maddesinde de organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliğinin, bu Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda, organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine yapılan ödemelerden tevkifat yapılmayacaktır. Organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine ait iktisadi işletmeler ile ilgili olarak ise sirkülerin kurumlar vergisi mükellefleri bölümünde yapılan açıklamalar geçerlidir.

35 TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinde "(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: e. Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı. Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.

36 TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI
İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır. Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır."

37 TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 18. maddesinin üçüncü fıkrasında ; "katılımcılara tahsis veya satışı yapılan arsaların hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamayacağı, bu arsaların katılımcıları ve mirasçıları tarafından borcun tamamen ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamayacağı, devredilemeyeceği ve temlik edilemeyeceği ile bu hususunda tapuya şerh edilmesi gerektiği" hükmü vardır.

38 TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI
1 Numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliğinin bölümünden istisnadan yararlanacak gayrimenkul tanımı yapılmıştır.Burada aynen; “İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz” olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde; Arazi, Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler olarak sayılmıştır.

39 TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI
Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır.

40 TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI
BU DEĞERLENDİRME IŞIĞINDA GİRİŞİMCİLERE TAHSİS EDİLMİŞ VE HENÜZ GİRİŞİMCİ ADINA TAPUDA TESCİL EDİLMEMİŞ ARSALARIN DEVRİNDE İSTİSNA UYGULAMASI YOKTUR.

41 TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI
BUNA KARŞILIK 1 NUMARALI TEBLİĞİN AYNI BÖLÜMÜNDE; “Fiiliyatta cins tashihinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının, tespitinde, işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir.”

42 TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI
Örneğin; organize sanayi bölgeleri tarafından verilen tahsis belgesine istinaden veya çeşitli nedenlerle iki yıldan fazla süreyle fiilen kullanılan ancak, tapuda kurum adına henüz tescil edilmemiş bir taşınmazın tahsis belgesine dayanılarak veya zilyetliğin devri suretiyle satılması durumunda bir taşınmaz satışından bahsedilemeyeceğinden istisna uygulanmayacak, ancak, iki tam yıl kullanıldığı yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde tevsik edilen taşınmazın tapuda kurum adına tescil edildikten sonra satılması halinde, satıştan elde edilen kazançlar bu istisna kapsamında değerlendirilecektir.

43 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ AÇISINDAN KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRMEYE İHTİYACI VARDIR. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN DURUMUNA İLİŞKİN BİR DÜZNELEME YAPMA GEREĞİ VARDIR

44 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
ORGANZİE SANAYİ BÖLGELERİ BÜTÜNÜ İLE O BÖLGEDE KENDİLERİNE ARSA TAHSİS EDİLEN SANAYİ İŞLETMELERİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR BUGÜN GELİNEN NOKTADA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ SINAİ İŞLETMELERİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KISMININ FAALİYET GÖSTERDİĞİ BÖLGELER HALİNE GELMİŞTİR

45 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
OSB’LER ÜLKENİN REKABET GÜCÜNE ETKİ EDEBİLECEK EN ÖNEMLİ YAPILARDAN BİRİSİDİR BU ÇERÇEVEDE; 1- OSB’LER BÜNYESİNDE EĞİTİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 2-BU BÖLGELERDE SOSYAL DONATI ALANLARININ KURULMASI

46 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
3-İLETİŞİM ALTYAPISININ KURULMASI 4- FİNANSAL KURUMLARIN FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 5- ENERJİ FİYATLARININ MAKUL SEVİYELEDE TUTULMASI 6-BU BÖLGELERİN TANITIMI AMACIYLA YAYIN YAPILMASI

47 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
7- ÇEVREYE DUYARLI SİSTEMLERİN KURULMASI 8-İŞÇİLERİN TAŞINMASI VE DİĞER ULAŞIM İMKANLARININ GELİŞTİRİLMESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE KAPSAMLI BİR MUAFİYET TANINMALIDIR.

48 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
BU MUAFİYET HAZİNE GELİR KAYBINA YOL AÇMAZ OSB’LER KAR AMACI GÜDEN ORGANİZASYONLAR DEĞİLDİR BU ORGNAİZASYONLARDA ÖDENMEYEN VERGİ DAHA DÜŞÜK MALİYET OLARAK SINAİ İŞLETMELERE YANSIMAKTADIR

49 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
DAHA DÜŞÜK MALİYET SINAİ İŞLETMELERDE DAHA YÜKSEK KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI ANLAMINA GELMEKTEDİR BURADA TERCİH VERGİLEMENİN HANGİ KURUM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİDİR.


"ENVER ÇAKAN ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları