Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEPATİT SEROLOJİSİ Prof. Dr. Seyyal ROTA. VİRAL HEPATİTLERİN RUTİN TANISINDA SIKLIKLA KULLANILAN YÖNTEMLER 1. İMMÜN ASSAY TESTLER RIA, EIA, v.b. 2. MOLEKÜLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEPATİT SEROLOJİSİ Prof. Dr. Seyyal ROTA. VİRAL HEPATİTLERİN RUTİN TANISINDA SIKLIKLA KULLANILAN YÖNTEMLER 1. İMMÜN ASSAY TESTLER RIA, EIA, v.b. 2. MOLEKÜLER."— Sunum transkripti:

1 HEPATİT SEROLOJİSİ Prof. Dr. Seyyal ROTA

2 VİRAL HEPATİTLERİN RUTİN TANISINDA SIKLIKLA KULLANILAN YÖNTEMLER 1. İMMÜN ASSAY TESTLER RIA, EIA, v.b. 2. MOLEKÜLER BİYOLOJİK TESTLER Hibridizasyon, PCR, v.b.

3 Hepatit A •Picornavirus grubundandır. •Tek iplikli RNA genomu içerir. •Hepatovirus cinsindendir •Oda ısısında pH 1 de 8 saat infeksiyözdür •Zarfsızdır •%20’lik eter ve kloroforma dirençlidir. •-20 C’da yıllarca varlığını korur •Kontamine su ve besin maddelerinde aylarca canlılığını sürdürür.

4 •Serolojik tanı önemlidir. •IgM hastalığın başlangıcından 1 ay kadar sonra en yüksek seviyeye çıkar •En fazla 1 yıla kadar saptanabilir. •IgG antikorları ise IgM’den daha sonra oluşur, yavaş yavaş yükselir ve muhtemelen hayat boyu saptanır.

5 HAV İNFEKSİYONUNUN KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ SEYRİ Dışkıda HAV Viremi Anti HAV IgG AntiHAV IgA AntiHAV IgM İnkübasyon Prodrom Yüksek transaminazlar İkter 36912 Virüsün alınması 6912 HaftalarAylar

6

7

8

9 HAV SEROLOJİK DEĞERLENDİRME TOTAL Anti-HAVAnti-HAV IgMYORUM +- Geçirilmiş HAV infeksiyonu ++ Akut HAV infeksiyonu

10 Hepatit B •Hepadnaviridae ailesindendir. •Zarflı, etere, düşük pH ve donmaya dirençlidir. •Kanda tam virion ve HBsAg olarak bulunabilir. •Dane partikülü •Sferik,filamentöz partiküller.

11

12

13 HBV Ag’leri •HBsAg •Semptomlardan 3-5 hafta önce saptanmaya başlanır. •Akut, kronik enfeksiyonu ayırt edemez. •6 aydan fazla kronik enf. •Fulminan olgularda negatifleşir. •HCV, HDV enf.da baskılanabilir.

14 •HBeAg •Aktif replikasyon, infektiviteyi gösterir •Bulaştırıcılık fazla •Kronik enf. HBsAg ile yıllarca

15 •HBcAg •HBc Ag’i özyapı Ag’i olup serbest olarak bulunmaz. Anti HBc ile süratle birleşip kompleks oluşturduğundan serolojik tanıda HBcAg’nin saptanmaya çalışılması uygun değildir.Dane partikülü içinde bulunur. •.

16 Bunlara karşı oluşan spesifik antikorlar (AntiHBs, AntiHBc, AntiHBe) duyarlı serolojik testlerle araştırılarak HBV infeksiyonunun;  tanısında konmakta,  replikasyon,  kronikleşme durumu saptanmasında kullanılır

17 •DNA polimeraz: RT aktivitesine sahiptir. •İmmünolojik özelliği vardır. •Antikorları saptanabilir.

18 AKUT HBV SEROLOJİSİ HBsAg HBeAg HBV-DNA Anti HBc Anti HBcIgM AntiHBe AntiHBs PCR 01234561224 Temas sonrası aylar Semptomlar Sarılık

19 AKUT HBV İNFEKSİYONUNUN KRONİKLEŞMESİ HBsAg HBV-DNA HBeAg (PCR) Semptomlar Anti HBc Anti HBe 1234 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AYLARYILLAR Temas sonrası süre

20 HBV TARAMA SEROLOJİSİ HBsAgAntiHBcAnti HBsYORUM --- HBV ile karşılaşmamış ++- *HBV infeksiyonu (akut/kronik) -++ Geçirilmiş HBV infeksiyonu -+- *HBV infeksiyonu? --+ HBV’ye aşı yanıtı * Diğer HBV göstergeleri ve HBV DNA bakılması önerilir.

21 HBV SEROLOJİSİ HBsAgHBeAgAntiHBeAntiHBcIgMAnti HBcAntiHBsYORUM ------ HBV ile karşılaşmış. ++/----- *Erken HBV infeksiyonu? ++/- ++- *Akut HBV infeksiyonu ++/- -+- **Kronik HBV infeksiyonu --+/-++- *Akut HBV infeksiyonu (pencere dönemi) ----+- **Yalnız AntiHBc olumluluğu --+/--++ GeçirilmişHBV infeksiyonu -----+ HBV aşı yanıtı * Serolojik izlem önerilir.** İleri inceleme ve serolojik izlem önerilir.

22 Yüzey Mutantları S Bölgesinde Mutasyon •Grup spesifik determinantta (a) mutasyon: –Mutant virüs immün sistemden kaçar, antiHBs’ye rağmen enfeksiyon yapar

23 Yüzey Mutantları S Bölgesinde Mutasyon •Klasik HbsAg subtipleri ile hazırlanan aşıların koruyuculuğu yetersiz •Tek başına HBV DNA pozitifliği, tek başına HbsAg pozitifliği, anti Hbs ile HbsAg’nin birlikteliği •HbsAg saptanmasında hangi tip (monoklonal veya poliklonal) antikor kullanıldığı önemli

24 Kor-Prekor Mutantları Prekor Bölgesinde Mutasyon •HBeAg üretilemez •Viral replikasyon etkilenmez –HBV replikasyonu için HBeAg translasyonu gerekli değil

25 HBV-DNA, HBeAg ve Anti-Hbe Serolojik Profilinin Yorumu HBV-DNAHBeAgAnti-HBeYORUM ++- Replikasyon mevcut. +-+ Replikasyon mevcut. Muhtemel mutant HBV. +-- --+ Replikasyon sona ermiş.

26 Hepatit D Virusu •Defektif bir RNA virustur. •Deltavirus cinsi içindedir. •Delta Ag’i vardır. •Virusun yüzeyinde HBsAg vardır.

27

28 HDV Patogenezi •HBV’ye benzer •Bulaşma yolları aynıdır. •Aktif HBV infeksiyonu olan kişilerde hastalık oluşturur •Koenfeksiyon olabilir. •Kronik HBV hastalarında süperinfeksiyon yapabilir

29 Tanı •Delta Ag ve Antikorları saptanır. •HDV tanısı anti-HDV IgM pozitifliği ile birlikte total anti- anti-HDV pozitifliliği HDV viremisini gösterir.

30 •Anti-HDV IgM etkenin alınmasından sonra 1 ay içinde serumda RIA veya ELISA ile saptanabilir. 2-4 hafta içinde kaybolur. •Anti-HDV IgG antikorları ortaya çıkar. IgG 6 ay pozitifliğini korur.

31 HDV-HBV KOİNFEKSİYONU 1 2 3 4 5 6 12 HDV RNA HBsAg Anti Delta Anti HBcIgM IgG Semptom İkter Bulaşmadan sonra geçen aylar

32 HDV-HBV SÜPERİNFEKSİYONU 1 2 3 4 5 6 12 HDV RNA HBsAg Anti Delta Semptom İkter Bulaşmadan sonra geçen aylar Anti HBc IgG

33 HDV SEROLOJİK TANISI KLİNİKHBsAg AntiHBcIgM HDVAgHDV RNA AntiHDVIgM Total HDVYORUM Akut hepatit +/-+++++ Koinfeksiyon Akut hepatit +-++++ Süperinfek- siyon Kronik hepatit +-+/-+++ Kronik HBV- HDV

34

35 •Flaviviridae familyasındandır •Zarflıdır •RNA virusudur •6 majör grubu vardır (genotip) •Genotipler 1-6 •Subtipler a,b,c şeklinde gösterilir. •HCV 1b interferonla tedaviye dirençlidir.

36 •Oluşan antikorlar koruyucu değildir. •%80 kronik hepatit oluşur. •Yeni mutantlar predominant hale geçip ALT düzeylerini yükseltebilir. •Kronik aktif hepatitlerde HCV kor’una karşı antikorlar pozitiftir. •Kronikleşmede immünolojik cevap rol oynar.

37 Laboratuvar tanısı –Serolojik tanı •İmmün sitemi baskılanmışlarda antikor saptanamayabilir •Akut-kronik infeksiyonlar ayırt edilemez sadece virusla karşılaşma saptanabilir

38 HCV SEROLOJİK TANI (1) ELISA TESTLERİ HCV antikorunun aranmasında bugüne kadar 3 kuşak ELISA testi kullanılmıştır. 1. Kuşak ELISA testleri ; NS 3, NS 4 gen ürününü içermiştir. 2. Kuşak ELISA testleri; kor ve NS3 bölgesinden ek proteinleri içermişlerdir. 3. Kuşak ELISA testleri; NS 5’ten bir rekombinant protein eklenmiştir. ***Serokonversiyonun tespiti 3. Kuşak testlerde 6-8 haftayı bulmaktadır.

39 •Prevalansın düşük olduğu toplumlarda yalancı pozitifliğe yol açabilir. •Doğrulama testleri gerekir. •Doğrulama testi HCV proteinlerine karşı oluşan antikorları saptar.Bu teste RIBA (Rekombinant İmmunoblot Assay) adı verilir.

40 HCV SEROLOJİK TANI RIBA TESTLERİ 1. Kuşak RIBA testleri; 2. Kuşak RIBA testleri; 3.Kuşak RIBA testleri; NS5 proteini eklenmiştir. •RIBA : 4 rekombinant protein ile işaretlenmiş nitrosellüloz striplerle inkübe edilmiş serum kullanılır.

41 •Ancak EIA ve RIBA testleri akut ve kronik enfeksiyonları ayırdemez,sadece hastanın HCV ile karşılaştığını gösterir. •RIBA ile doğrulama, eğer (+) bulunursa PCR ile HCV-RNA araştırılır •RIBA (-) ise EIA sonucu muhtemelen yanlış pozitiftir.

42 TESTAMAÇYORUM Hepatit C virüsü antikoru (Anti-HCV) 1. EIA Anti-HCV IgM? 2. RIBA HCV Ag ? İnfeksiyon olduğunu gösterir, ancak, akut, kronik, ya da iyileşmiş olup olmadığını göstermez. •Tüm EIA pozitiflikleri RIBA ya da RT- PCR ile doğrulanmalıdır. •Duyarlılık %97’den fazladır. •Düşük prevalanslı topluluklarda EIA’in yalancı pozitiflik oranı çok yüksektir. •Bulaşmadan sonraki 15 hafta içerisinde hastaların %80’inde anti- HCV’yi saptar. •Serokonversiyon geç oluşabilir ve erken yapılan test sonuç vermeyebilir.

43 DÜŞÜK PREVALANSLI YERLERDE HCV TANISI Anti-HCV ELISA RIBA anti-HCV HCV RNA TIBBİ İZLEM DUR HCV RNA’yı tekrarla DUR pozitif negatif pozitif Muhtemel HCV Pozitif veya şüpheli

44 YÜKSEK PREVALANSLI YERLERDE HCV TANISI Anti-HCV için ELISA Akut infeksiyon şüphesi Temastan 1 ve 6 ay sonra HCVRNA ve HCV EIA HCV RNA HCV RIBA Konvalesan HCV infeksiyonu Yalancı negatif EIA şüphesi HCV RNA TIBBİ DEĞERLENDİRME DUR HCV infeksiyonuYalancı pozitif EIA negatif hayır negatif hayır evet pozitif negatif tekrarlayan pozitif negatif DUR negatif pozitif evet pozitif

45 HEPATİT E VİRÜSÜ • •HEV RNA virusudur.

46 HEV SEROLOJİSİ •Kesin tanı serolojik testlerle konulmaktadır. •Akut dönemde Anti HEV IgM antikorları •Semptomların başlangıcından itibaren belirlenebilir. •İlk dört hafta IgM titresi pik yapar •Altı ay içinde kaybolur

47 •Anti HEV IgG antikorları, IgM’den kısa bir süre sonra pozitifleşir •Akut fazda yükselen IgG titresi, konvelesan fazda düşer. •Anti HEV IgG antikorları genellikle yıllarca kalır

48

49 HEPATİT G •RNA virusu •Flaviviridae

50 •Kendini sınırlayan bir enfeksiyon oluşturur. •Enfeksiyonun tanısı viral genomik RNA’nın saptanması ile konur. •İyileşmiş HGV infeksiyonunu saptamak için HGV zarf proteini E2’ye karşı antikor aranır.


"HEPATİT SEROLOJİSİ Prof. Dr. Seyyal ROTA. VİRAL HEPATİTLERİN RUTİN TANISINDA SIKLIKLA KULLANILAN YÖNTEMLER 1. İMMÜN ASSAY TESTLER RIA, EIA, v.b. 2. MOLEKÜLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları