Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Her Yönüyle Belleticilik (7)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Her Yönüyle Belleticilik (7)"— Sunum transkripti:

1 Her Yönüyle Belleticilik (7)
Hazırlayan Behçet YAYIKÇI İl Millî Eğitim Şube Müdürü YOZGAT Ocak -2014

2 YASAL DAYANAKLAR Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu, (11/08/1982 tarih ve 2698 S.K.) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği,  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (Madde 74)  M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Madde 92) Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar, Madde 13 (1/12/ /11350 sayılı BKK) M.E.B. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. (Md. 55) Çorum İdare Mahkemesinin 2007/576 sayılı kararı) (Rehber öğretmen Belleticilik görevi alamaz) Afyonkarahisar İdare Mahkemesinin 2007/802 sayılı kararı) (Derse giren Nöbetçi Belletici Öğretmen 6 saat belletici ücreti alamaz) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 23/10/2009 tarihli ve 9405 sayılı “Geçici öğrenci barınmaları” konulu yazıları. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 26/10/2009 tarihli ve 9440 sayılı “Tereddüt Edilen Hususlar” konulu yazıları. İlköğretim Genel Müdürlüğü’ nün 27/06/2007 tarihli ve sayılı genelgeleri. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 30/01/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı “Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi” konulu genelgeleri. (Rehber öğretmen Belleticilik görevi alamaz) /02/2007 tarihli ve 2007/19 Nolu Genelge

3 M.E.B. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Belletici öğretmen görevlendirilmesi MADDE 92- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda, öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim ve öğretim, etüt çalışmalarıyla benzeri hizmetlerin yürütülmesi için ilgili mevzuatı doğrultusunda belletici öğretmen görevlendirilir. (2) Belletici öğretmenler; okulda görevli öğretmenler arasından, okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla görevlendirilir. Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.

4 BELLETİCİ NASIL BELİRLENİR? (Ortaöğretim)
a) Öncelikle aynı okulda görevli öğretmenler arasından, b) Okulda istekli öğretmen bulunmaması/ihtiyacın karşılanmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki (ayni ilçedeki-ayni ildeki) diğer eğitim kurumlarında görevli istekli (dilekçe verenler) öğretmenler arasından, (Okul Öncesi,ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli) c) Her iki durumda da ihtiyaç karşılanmazsa sırasıyla yerleşim birimindeki, ilçedeki ildeki öğretmenler arasından res’en görevlendirilir. (Bakınız 30/01/2013 tarihli ve sayılı genelge) Res’ en görevlendirmenin MEM yetkililerince yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

5 BELLETİCİ NASIL BELİRLENİR? (İlköğretim)
Belletici Öğretmen İlköğretim Kurumları Yönetmeliği MADDE 74 – (Değişik:RG-21/7/ ) Yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek, etütlerde ders çalışmalarını sağlamak ve çalışmaları sırasında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere okulun öğretmenlerinden ya da diğer okullarda görev yapan öğretmenlerden okul müdürünün önerisi ve il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile belletici öğretmenler görevlendirilir. Sadece kız öğrencilerinin yatılı olarak kaldığı yerlerde belletici öğretmenler öncelikle bayan öğretmenler arasından seçilir. Belletici öğretmen ihtiyacı; a) Öncelikle aynı okulda görevli istekli öğretmenler arasından, b) Okulda istekli öğretmen bulunmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarında görevli istekli öğretmenler arasından, c) Her iki durumda da yeterli sayıda istekli öğretmenin bulunmaması hâlinde aynı okulda görevli durumu uygun öğretmenler arasından, kur’a ile yeterli sayıda görevlendirme yapılarak karşılanır. İhtiyaç duyulması hâlinde yerleşim biriminden uzakta bulunan yatılı bölge ortaokullarının özelliği de dikkate alınarak bu okullarda görevli okul öncesi öğretmenleri de belletici öğretmen olarak görevlendirilir.

6 KİMLER BELLETİCİ OLUR? Eğitim kurumlarında görevli öğretmenler (Okul öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında görevli bulunan kadrolu öğretmenler) İhtiyaç halinde YİBO’larda görevli kadrolu ana sınıfı öğretmenleri, ve Rehber Öğretmenler Asker öğretmenler ,(İsterlerse) (ancak Ücret alamazlar)

7 KİMLER BELLETİCİ OLAMAZ?
Her derece ve türdeki okul müdürleri, Her derece ve türdeki okul müdür vekilleri, Müdür başyardımcıları, Müdür yardımcıları, Rehber öğretmenler,(RHY madde 55-Mahkeme kararları var, Ek ders ücreti karşılığı derse giren (ücretli) öğretmenler, (Resmi görevi olmayanlar, emekliler) Dilekçe vererek hizmet yılından dolayı nöbetten düşen öğretmenler, Hamile öğretmenler,(istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle ) Kadrosuz Usta Öğreticiler, Hizmetliler, Memurlar, Pansiyonun bulunduğu il dışında görevli bulunan öğretmenler,

8 Rehber Öğretmen Belleticilik Görevi Yapar mı?
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin Verilemeyecek Görevler başlıklı Madde 55 -Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders, nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz konularda görev verilemez. Ancak bu durum yönetici olarak atanmalarına engel teşkil etmez. “ hükmü uyarınca verilmez. Verilmeyeceği yönünde mahkeme kararları da bulunmaktadır.

9 BELLETİCİLİK GÖREVİ NE KADAR SÜRER?
Belleticiler haftada en az iki gün ve 24 saat süreyle nöbet tutarlar. Okul Pansiyonları Yönetmeliği’ nin 10.maddesi uyarınca okul Müdürü tarafından düzenlenen İç Yönergede yer alan saatte başlar-biter) Nöbet bir önceki nöbetçi belletici öğretmenden pansiyonun tümü kontrol edilerek teslim alınır ve durum nöbet defterine yazılarak rapor edilir.

10 BELLETİCİ GÖREVLENDİRME İŞ VE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Belletici öğretmen Devlet Memurları Şikayet ve Müracaat Yönetmeliği eki olan Ek-1 form dilekçe ile ilgili pansiyonlu okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurur. Okul müdürü iki nüsha olarak doldurduğu Belletici Öğretmen Teklif Formunu bağlı bulunduğu il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne üst yazı ekinde gönderir. İl-İlçe Millî Eğitim Müdüründen alınan onayla görevlendirme yapılmış olur. Erkek öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda erkek, kız öğrencilerin kaldıkları pansiyonlarda bayan, kız ve erkek öğrencilerin birlikte kaldığı pansiyonlarda ise aynı anda hem erkek hem bayan belletici görevlendirilmesine özen gösterilir Not: Belge örnekleri yozgat mem web sitesinde mevcuttur.

11 RESEN BELLETİCİ GÖREVLENDİREBİLİR Mİ?
EVET.. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 92: (2) Belletici öğretmenler; okulda görevli öğretmenler arasından, okulda yeterli sayıda öğretmen bulunmaması ve ihtiyacın karşılanamadığı durumlarda sırayla aynı yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden istekli olanlar arasından, okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayıyla görevlendirilir. Her iki durumda da ihtiyacın karşılanamaması halinde sırayla yerleşim yerindeki ilçedeki ildeki diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler arasından resen görevlendirme yapılır.

12 BİR GÜNDE KAÇ BELLETİCİ GÖREV ALABİLİR?
Bu sayı pansiyonda barınan parasız/paralı yatılı öğrenci sayısıyla ilgilidir. (OPY Madde 10/2) Özel eğitim okulları dışındaki diğer okullarda bir günde; 50 öğrenciye kadar 1, öğrenciye kadar 2, 101 ve daha fazla öğrenci için 3 belletici öğretmen görevlendirilmesi esastır.

13 BELLETİCİNİN AMİRİ KİMDİR?
Elbette disiplin amiri okul müdürüdür. Ancak belletici öğretmenler belleticilik göreviyle ilgili olarak pansiyondan sorumlu müdür yardımcısına karşı sorumludur. Okul Pansiyon Yönergesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle de yükümlüdürler.

14 BELLETİCİLİK ÜCRETİ NE KADARDIR?
Belletici Öğretmene her bir belleticilik görevi için günde 4 saat gündüz ek ders ücreti ödenir. Nöbetçi Belletici öğretmenlere her bir görev için ise 6 saat gündüz ek ders ücreti ödenir. 24 saat sürecek olan nöbeti boyunca kendi okulunda veya görevli olduğu bir başka okulda bir veya birden fazla derse girmesi halinde (Pansiyon iç yönergesindeki görevlerini yapması şartıyla) ek ders ücreti kesilmez, 6 saat olarak ödenir. Belleticilik görevine karşılık ayda en fazla 48 saat ek ders ücreti ödenir. Nöbetçi Belletici öğretmenler belletici öğretmenler arasından okul müdürü tarafından seçilir ve belletici/nöbetçi belletici öğretmenlerin görevleri yazılı olarak ilgililere tebliğ edilir. Nöbetçi Belleticiler arasında nöbet devir -teslimi görevi Pansiyon Nöbet Defteri ile yapılır. Asker öğretmenlere belleticilik ücreti ödenmez..

15 BELLETİCİNİN GÖREVLERİ NELERDİR? 1
Belleticilerin nöbetçi olduğu günlerdeki başlıca görevleri şunlardır. a. Pansiyonlarda kalan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitimleri ile ilgilenmek. b.Öğrencilerin çalışma zaman ve yerlerinde, etütlerde sessizce ders çalışmalarını sağlamak ve gerektiğinde onların çalışma sırasında derslerde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak, c. Öğrencilerin günlük vakit çizelgelerini uygulamak ve gece bekçilerini kontrol ederek gereken direktifleri vermek, d. Yemekhane ve yatakhanelerde öğrencilerin başında bulunarak vaktinde yatıp kalkmalarını, düzenli bir şekilde yemek yemelerini sağlamak, e. Çamaşır yıkama ve banyo işlerinin zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak, f. Etüt aralarında öğrencileri gözetimi altında bulundurmak, g. Etütlerde yoklama yapmak, yoklama pusulalarını ilgili müdür yardımcısına vermek,

16 BELLETİCİNİN GÖREVLERİ NELERDİR? 2
h.Hastalanan öğrencilerin durumunu nöbetçi öğretmen ve idarecilere bildirmek, i.Pansiyonla ilgili hizmetlerin okul idaresince tespit olunan iç yönerge hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, j. Pansiyona gelen ve gidenlerin kim olduklarını öğrenip, durumları ile ilgilenmek, k. Pansiyon eşyasının meydanda kalmamasına dikkat etmek, ilgililerin haberi olmadan eşyanın okul dışına çıkarılmasını önlemek, l. Pansiyon nöbet defterine nöbeti ile ilgili hususları yazmak, m. Gündelik yiyeceklerin tartılarak ambardan tabelaya göre çıkarılmasında, dışarıdan gelen yiyeceklerin muayenesinde hazır bulunmak, n. Önemli disiplin olaylarında durumu okul idaresine zamanında duyurmak ve kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Muayene ve Teslim Alma Komisyonunda görev almak,

17 BELLETİCİ PANSİYONDA ÜCRETSİZ YEMEK YİYEBİLİR Mİ?
Evet.. Okul müdürü, Pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı, Belleticiler, (Görevli oldukları günlerde) Memur Hizmetliler pansiyon tabelasına dâhil edilerek ücretsiz yemek yerler.

18 BELLETİCİ ÖĞRETMEN DERSE GİREBİLİR Mİ?
Belletici olarak görevlendirilen öğretmenler, bu görevlerini aksatmadan aynı günlerde dersi varsa okulundaki derslerine girebilir, Belletici öğretmen, her iki görev karşılığı (Ders Görevi ve Belleticilik Görevi) ek ders ücretinden ayrı ayrı yararlandırılır.

19 Okul Pansiyonlarında Öğrenciler Geçici olarak barınabilir mi?
Hayır.. Okul Pansiyonlarında; Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) sonucunda Bakanlıkça yerleştirilenler, İl-İlçelerce yapılan Mahalli Sınav sonucu yerleştirilenler, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’ nin 17 ve 18.maddesi uyarınca yerleştirilenler dışında hiç kimse “Geçici”, “Misafir” vb. adlar altında okul pansiyonlarında barındırılamaz..

20 BELLETİCİ ÜCRETİ HANGİ MADDEYE GÖRE ÖDENİR?
Belleticilik görevi (MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR) MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez. (2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez. Aynı okulun pansiyonunun kız ve erkek olarak iki bağımsız bölümde bulunması gerekçesiyle bir günde 3'den fazla belletici görevlendirilemez.

21 NÖBETÇİ BELLETİCİ NE KADAR ÜCRET ALIR?
Ücret hesabı =Aylık Katsayı*140 gösterge*Saat sayısı formülü ile bulunur. dönem Örnek; Aylık Ücret =0,076791*140*48=516,04 TL (Brüt) Bu miktardan Gelir Vergisi +Damga Vergisi kesilir.. 2007/19 Nolu Genelge Madde 1 : Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım onarım,öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir Not :Net ücret hesabı için Web Sitemizin Excel Tahakkuk Programları arasında yer alan Kişisel Ek ders Ücreti Hesaplama programından yararlanabilirsiniz.

22 BELLETİCİ ÖĞRETMEN PANSİYONDA KALABİLİR Mİ?
Belletici öğretmen isterse, okulun imkânlarına göre belletici olarak görevli olduğu zamanla sınırlı olmak üzere pansiyonda kalabilir. Sürekli olarak kalamaz. Nöbetçi Belletici Öğretmen ise 24 saat boyunca görevli olduğundan pansiyonda kalmak (yatmak) zorundadır. Okul Pansiyonları Yönetmeliği 5.maddesinde “Pansiyonlarda, parasız ve paralı- yatılı öğrenciler ile kapsamına giren görevliler ve Millî Eğitim Bakanlığınca izin verilenler dışında hiç kimse barındırılamaz” hükmü gereği okul pansiyonlarında PYBS , Mahalli Sınav ve Sınavsız geçişle yerleştirilen Parasız/Paralı yatılı öğrenciler ve Belletici öğretmenler (Görev günleri hariç) dışında hiç bir kimse geçici veya sürekli olarak barındırılamaz.

23 Belletici Öğretmen Teklif Formu Ek-1
Ders Yılı : Pansiyonlu Okulun Adı : Pansiyonun Türü (Kız-Erkek-) : Pansiyonda Kalan Öğrenci Sayısı : Belletici Öğretmen Teklif Formu Ek-1 S.NO ADI SOYADI ALANI (BRANŞI) KADROSUNUN BULUNDUĞU OKUL/KURUM Yukarıda isimleri ve görev yerleri yazılı (……) öğretmenin Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin değişik 10. maddesi uyarınca ders yılı sonuna kadar “Belletici Öğretmen” olarak görevlendirilmeleri uygun görülmüştür. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde gereğini arz ve teklif ederim …../…../20… (İmza/Mühür) ………………………. Okul Müdürü OLUR …./...../20… Behçet YAYIKÇI Müdür a. Şube Müdürü

24 YAZILI ŞİKÂYET/MÜRACAAT FORMU …/…./20
EK-1 YAZILI ŞİKÂYET/MÜRACAAT FORMU …/…./20 GÖREVİ : ÜNVANI : ADI SOYADI : BABA ADI : MEMLEKETİ : DOĞUM TARİHİ : MEM. BAŞLAMA TARİHİ : SİCİL NO : T.C. KİMLİK NO : ÖZÜ : Belletici Öğretmenlik Görev İsteği. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULMAK ÜZERE …………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE

25 Tüm Öğretmen Arkadaşlarıma Başarılar dilerim…
Behçet YAYIKÇI İl Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü YOZGAT (3 Hat)


"Her Yönüyle Belleticilik (7)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları