Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI  1. AMAÇ: Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI  1. AMAÇ: Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından,"— Sunum transkripti:

1

2

3  MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI  1. AMAÇ: Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak için standart bir yöntem belirlemektir.

4  2. KAPSAM: • Bu prosedür kalp ve solunumu duran hastaların yaşama döndürülme hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.  •3. SORUMLULAR: • Öncelikle mavi kod müdahale ekibi, hastanın servis doktoru, hemşiresi ve tüm personel sorumludur.

5  4. TANIMLAR: • Kardiopulmoner arrest: Dolaşım ve solunumun ani ve beklenmeyen durmasıdır ve bu durum potansiyel olarak geri döndürülebilir. Solunum arrestinde nabız devam ederken, kardiyak arrestte nabız yoktur. Kardiyak arrestin üç önemli mekanizması asistoli, ventriküler fibrilasyon, nabızsız elektriksel aktivite olarak sayılabilir. Kardiopulmoner arrest belirtileri, bilinç kaybı, solunum durması, nabız alınamaması, siyanoz ve solukluk, pupilla dilatasyonudur.  •KPR: (Kardiopulmoner resüstasyon) Yaşamı kesintiye uğramış bir kişide, kalbin normal olarak çalışmaya başlamasına kadar yaşamsal organ fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan tedavi yaklaşımlarıdır.

6  Mavi Kod:  Acil durumlarda mavi kod müdahale ekibine hızla haber verilmesini sağlayan ekibin olay yerine en kısa zamanda ulaşmasına yardımcı olan erken uyarı ve yönlendirme sistemidir. Mavi kod durumu, doktor, anestezi ekibi ve hemşirelerden oluşan özel donanımlı mavi kod müdahale ekibine anlık olarak iletilir.  •Mavi Kod İletim Noktası:  Acil durumlarda mavi kod müdahale ekibine en kısa zamanda ulaşılmasını sağlayan ve mavi kod sistemi içerisinde tanımlanmış bulunan dahili telefondur

7  Mavi Kod İhbar Numarası:Mavi kod sisteminde önceden tanımlanmış olan dahili telefon numarasıdır. Hastanemizde mavi kod çagrı numarası 2222’ dir  •Mavi Kod Müdahale Ekibi:  •Mesai saatlerinde:  •Anestezi Uzmanı (ekibin lideridir)  •Acil Doktoru (Nöbet listesinin 1. sırasındaki)  •Anestezi teknisyeni (sorumlu teknisyen)  •Acil servis sorumlu hemşiresi veya vekili  •Alarm verilen servisin Güvenlik görevlisi ve Hizmetli personel  •Mesai saatleri Dışında  •Acil servis nöbetçi uzman hekimi  •Acil Doktoru (Nöbet listesinin 1. sırasındaki)  •Anestezi teknisyeni  •Acil servis hemşiresi (Nöbet listesinin 1. sırasındaki)  •Alarm verilen servisin Güvenlik görevlisi ve Hizmetlisinden  Oluşur.  Adı geçen tarafların sorumluları ayın son gününden önce nöbet listelerinin bir örneğini mavi kod nöbet listesinin hazırlanması için acilden sorumlu başhemşire yardımcısına verir.

8  TEMEL İLKELER:  •KPR( Kardiopulmoner resüstasyon )  ve İYD ‟ de (İleri Yaşam Desteği )  en önemli hedef, yaşamsal organların korunması ve fonksiyonlarının idamesidir.  •Mavi kod durumu müdahalesinde zaman çok önemlidir. Kalp ve solunum fonksiyonlarının uyumlu bir şekilde sürdürülmesi için kaybedilen her saniye hastanın yaşamını riske eder.  •Temel ve ileri Yaşam Desteğine yönelik yapılan organizasyonun devamlılığı 7 gün, 24 saat sağlanır.  •Arrest oluştuğu anda hasta yakınındaki KPR eğitimi almış olan sağlık personeli, temel yaşam desteği işlemini başlatmakla yükümlüdür.

9  İleri yaşam desteği, bu konuda eğitim almış olan mavi kod müdahale ekibi tarafından yapılır. Mavi kod müdahale ekibi gelene kadar sorumlu doktor ve hemşire resüstasyonu sürdürür.  •Acil arabaları ve resüstasyonda kullanılan tüm ekipmanın, tüm servislerinde standart olarak düzenlenmesi sağlanır.  •Hastanede çalışan tüm hemşire ve doktorların temel yaşam desteği konusunda en geç 2 yılda bir periyodik eğitim almaları gerekir.

10  Mavi kod durumunu tespit eden personel:  •Hastanın durumunu tanımlar ve yardım ister.  •Mavi Kod Uyarı Noktasından Mavi Kod Numarası olan “2222”yi arayarak Mavi kod uyarısını başlatır.  •Kat doktoruna haber verir.  •Personelin acil arabasını çekmesini sağlar.  •Hastayı monitörize eder.  •Mavi kod ekibi ulaştığında onlara yardım eder.  •Mavi kod durumu sona erdiğinde “6666” yi arayıp mavi kod sonlandırma numarası olan “7”yi tuşlayarak mavi kod durumunu sonlandırır.  •Mavi kod durumu bilgilerini ve arrest sonrası gelişmeleri “Mavi Kod Olay Bildirim Formu”na (F BT 111) kaydeder

11  Servis doktoru:  •Mavi Kod ekibi gelene kadar müdahaleden sorumludur.  •KPR ‟ i başlatır.  •Mavi kod ekibi gelince hasta hakkında bilgi vererek yetkiyi Mavi kod ekibine bırakır.  •Ekibe eşlik ederek yardımcı olur.  •KPR başarılı ise hastaya yoğun bakım ayarlar

12  Mavi kod müdahale ekibi:  •Mesai bitiminde üzerinde bulunan pager cihazını diğer ekibe çalışır durumda teslim eder.  •Mavi Kod durumunda en kısa zamanda yönlendirme mesajındaki bölgeye giderek olay yerine ulaşır.  •Hastaya ulaştığında anestezi doktoru liderliği diğer ekipten devralır.  •Hastanın hemşiresi veya doktorundan hasta hakkında bilgi alır.  •Defibrilatörü, monitorizasyonu ve damar yolunu kontrol eder.  •Gerekiyorsa hemen entübasyon yapar ve hastayı mekanik vantilatöre bağlar.  •KPR ‟ yi sürdürür ve tüm ileri yaşam desteği girişimlerini yönetir.  •Gerekiyorsa konsültasyon ister.  •KPR başarılı ise hastanın yoğun bakım şartlarına alınmasına eşlik eder.

13  UYGULAMA:  •Hastada arresti tespit eden hemşire ya da doktor tarafından hemen temel yaşam desteğine başlanır.  •Arrest zamanı daha sonra “Mavi Kod Durumu Müdahale formuna” kaydedilmek üzere tespit edilir.  •Bir personel acil arabasını alana getirir ve alanı düzenler.  •Temel yaşam desteği sürerken hemşire en yakın mavi kod uyarı noktasına gidip mavi kod numarası olan “2222” yi arayarak mavi kod durumunu başlatır.  •Uyarı ve uyarı yapılan noktanın konum bilgisi o anda aktif olan mavi kod müdahale ekibine sistem tarafından 5saniye içinde iletilir.

14  Mavi kod müdahale ekibi elemanları yönlendirme mesajını alır almaz o noktaya ulaşırlar.  •Ekipte varsa reanimasyon doktoru acil çantasını olay yerine getirir.  •Mavi kod müdahale ekibinde bulunan anestesi doktoru (mesai saatleri dışında Acil Uzman hekimi) olay yerine geldiğinde ekip liderliğini devralır.  •Uygulama ekip lideri tarafından belirlenir.  •Temel yaşam desteğini başlatan ekip, mavi kod ekibini hasta ve yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirir. İhtiyaç duyulan ekipmanları temin eder.

15  Hastaya yapılan tüm müdahaleler, durumu tespit eden personel tarafından “Mavi Kod Durumu Müdahale formuna” işlenir, bu form ayrıca hasta dosyasına konulur.  •Hasta başka bir üniteye transfer edilecekse servis doktorunca ayarlama yapılır  •Hasta eksitus olmuşsa, klinik tarafından gerekli işlemleri yapılır.  •Sorumlu personel mavi kod durumu sona erdiğinde mavi kod uyarı noktasına gidip mavi kod numarası olan “6666”yi arayarak ve 7 ‟ yi tuşlayarak mavi kod çağrısını sonlandırır.

16  GEREKLİ MALZEMELER:  • Steteskop  •Oksijen kaynağı, yüz maskesi veya nazal maske  •Yedek oksijen tüpü  •Ambu ve yüz maskeleri (Farklı boylarda)  •Oro-faringeal airway (Farklı boylarda)  •Mekanik aspiratör  •Aspiratör kateterleri  •Laringoskop (2 adet) (Uygun Blade ‟ leri ile)  •Trakeal tüpler  •Stile  •İV Kanüller  •Santral Kateter  •Enjektör (2,5,10 ve 20ml)(Uçları ile)

17  GEREKLİ İLAÇLAR:  •İV Sıvılar  •Volüm Genişleticiler  •Atropin  •Adrenalin  •Sodyum Bikarbonat  •Lidokain  •Amiodarone  •Magnezyumsülfat  •Beta Blokerler (Beloc)  •Kalsiyum Kanal Blokerleri (Diltizem, İsoptin)  •Kalsiyum  •Dopamin  •Dobutamin  •Nitrogliserin  •Diüretikler (Lasix, Mannitol)  •Kortikosteroidler (Prednol, Prednisolon, Dekort)  •Naloxone Hydroklorid

18  EK MONİTORİZASYON CİHAZLARI:  •EKG Monitörü  •Pulse Oksimetre  •Defibrilatör

19 Bilgileri Mavi Kod durum müdahale formuna kaydet Mavi Kod uygulaması bittiğinde 2222 arayarak mavi kod uygulamasını sonlandır. Mavi Kod ekibine yardım et Mavi kod ekibi gelene kadar hastayı monitorize et Hastanın durumunu tanımla vaka zamanını kaydet Kat Doktoruna haber ver temel yaşam desteğini başlat 2222 arayarak Mavi Kod uygulamasını başlat Acil arabasını olay yerine getir.

20 Sorumlu personelden hasta hakkında bilgi al Resüsitasyon Pager cihazına çağrı gelince olay yerine git Yaşam desteği veren kişilerden ekip liderliğini teslim al Hastaya Müdahale sonrası Yoğun Bakıma aldır. Exitus ise klinik ile görüşerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağla Gerekirse Konsültasyon iste

21 PEMBE KOD UYGULAMASI AMAÇ: • Bebek ve çocuklar ı n hastaneye kabulünden hastaneden ç ı k ışı na kadar güvenli ğ inin sa ğ lanmas ı d ı r.

22  Pembe Kod Ekibi aşağıdaki kişilerden oluşur.  •Hastane müdürü  •Başhemşire ve yardımcıları,  •Servis sorumlu hemşiresi ve servis hemşireleri,  •Teknik servis elemanları,  •Güvenlik amiri ve görevlileri

23  Ekip başkanının görevleri: 1  •Ekip başkanlığını Hastane müdürü yürütür ve Pembe Kod uygulamalarını koordine eder.  •Pembe kod oluşması durumunda bütün faaliyetlerden ve sonuçlarından birinci derecede sorumludur.  •Hastane genelinde pembe kod uygulamaları konusunda eğitimlerin verilmesini ve yılda en az bir kez pembe kod uygulama tatbikatının yapılmasını sağlar.

24  Ekip başkanının görevleri: 2  • Pembe kod alarm sisteminin sürekli kullanılabilir halde olmasını, teknik bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlar.Ayrıca hastane genelinde pembe kod ile ilgili güvenlik önlemlerinin alınmasında birinci derecede sorumludur.  •Pembe kod uygulamasının servislerde etkin bir şekilde uygulanması için periyodik aralıklarla denetim ve kontrollerini yapar.Eksiklik ve aksama durumlarında düzeltici faaliyet başlatır.

25  Hastaneye kabul edilen hastalar için F BT 167 (Hemşirelik Hizmetleri Hasta Ön Değerlendirme Formu) ile hastaya ve ailesine ait kişisel bilgiler sorgulaması yapılır.Özel durumu olan(anne babası ayrı olan,sosyal hizmetler ve çocuk esirgemeden gelenler, adli vaka ile gelenler,kimsesiz çocuklar ve refakatçisi olmayan çocuklar, resmi evlilik dışı doğan çocuklar) bebek ve çocuk hastaların dosyalarına özel durumu kırmızı kalemle ve büyük harfle ÖZEL DURUM notu düşülerek belirtilir. Özel durumu olan bu hastalar servislerde hemşire deskinin karşısındaki odaya yatırılır. Oda kapısı mümkün olduğunca açık tutulur. Hemşire ve servis güvenlik personeli tarafından sık sık gözlemlenir

26  Büyük çantalarla hastaneye gelen hasta ve yakınları çıktığında güvenlik tarafından kontrol edilir  •Taburcu edilen hasta hastaneden ayrılırken çantaları güvenlik tarafından kontrol edilir.  •Yakını olmayan hastanın ihtiyaçlarının karşılanması için mutlaka bir kişi (hizmetli personel) görevlendirilir.  •İlgili servis hemşiresi tarafından hasta güvenliği konusunda hasta ve yakınları bilgilendirilir. (Hasta ve yakınlarının şüphelendikleri kişiler hakkında hemşireye bilgi vermesi, odada bebeğin tek başına bırakılmaması gibi)

27  Hastanede pembe kod durumunda 3333 numaralı telefon aranarak arayan servisin telefon numarası ve pembe kod tuşlanır.Bulunulan yerdeki merdiven, asansör, giriş ve çıkışları mümkünse diğer çalışanlarla yardımlaşarak tutulur.  Bebek çalan kişilerin genel özellikleri:  •Genellikle bebek çalan kişiler bayan olup 15-48 yaşları arasındadır.  •Şişman görünüşlü ve genellikle normalden kalın giyinmiş, hızlı- telaşlı hareket eden kişilerdir.  •Ellerinde genellikle bir çanta veya torba vardır.  •Daha önce genellikle hastane işleyişini öğrenici çaba göstermiştir.  •Eski bir hastane personeli olabilirler.  •Sık sık hastane ziyaretleri yapmış olabilir.  •Hastane personeli ile arkadaşlık kurma gayreti göstermiş olabilirler.  •Genellikle sabıkaları yoktur

28  Pembe kod alarmı durumunda güvenlik birimi telsizle haberleşir tüm hastane çıkış kapıları tutulur. Eğer bir şüpheli tespit edilirse, sakince şüpheliye bebeğin kimliğini sorulur ve varsa bebeğin bilekliğinden kimliği doğrulanr. Şüpheli kişi/ kişiler yakalanarak derhal „155 Polis İmdat ‟ telefonu aranarak emniyet güçlerine haber verilir. “PEMBE KOD SONLANDI” anonsu yapılarak personelin işe dönmesi sağlanır.

29

30

31


" MAVİ KOD UYGULAMA TALİMATI  1. AMAÇ: Kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları