Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSG YASASI VE İŞ HUKUKUNDA İSG DÜZENLEMELERİ DETAM GRUP Saray Mah.Eski Antalya Yolu Petek İşhanı A Blok No:73 4 Kat Alanya ANTALYA 05075404632.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSG YASASI VE İŞ HUKUKUNDA İSG DÜZENLEMELERİ DETAM GRUP Saray Mah.Eski Antalya Yolu Petek İşhanı A Blok No:73 4 Kat Alanya ANTALYA 05075404632."— Sunum transkripti:

1 İSG YASASI VE İŞ HUKUKUNDA İSG DÜZENLEMELERİ DETAM GRUP Saray Mah.Eski Antalya Yolu Petek İşhanı A Blok No:73 4 Kat Alanya ANTALYA 05075404632

2 ANAHATLAR İ SGHukuki Dayanak 6331 s. İ SG K. / 4857 s. İ ş K. /5510 s. SSGSS K. ÇSGB BÇM ve SGK İ dari Boyut İ ş Kazasından Do ğ an Davalar Ceza Davası Hukuk Davaları (Tazminat ve Rücu Davaları)

3 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Genel Bakış  Kanun; kamu ve özel sektör’e ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin;  İ şverenleri ile işveren vekillerini,  Çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanları, faaliyet konularına bakılmaksızın kapsama almaktadır.. (Md.2/1)

4 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Genel Bakış  Kanunda yürürlüğe girme bakımından, üç değişik tarih öngörmektedir. Bu tarihler işyerleri, çalışan sayısı ve tehlike sınıflarına göre değişmektedir. Şöyle ki; Kanun; 1. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması 2. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin devlet tarafından desteklenmesi 3. İşyeri hekimi ve işyeri uzmanı istihdamı ile ilgili düzenlemeleri; işyerinde çalışan sayısına göre farklı tarihlerde uygulamaya sokmaktadır.

5 YÜRÜRLÜK TARİHLERİ 50’ den fazla 50’ den fazla çalışanı olan Tüm işyerleri; 30.12.2012 Tarihinde yürürlüğe girmiş, 50’den az TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA 50’den az çalışanı olan ve TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA yer alan işyerleri için 30.06.2013 Tarihinde, Kamu kurumları 50’den az çalışanı olan AZ TEHLİKELİ SINIFTA yer alan Kamu kurumları ile, 50’den az çalışanı olan AZ TEHLİKELİ SINIFTA yer alan işyerleri için ise, 30.06.2014 Tarihinde yürürlüğe girecektir.

6 Kavram ve Tanımlar yazılı olsun olmasın hak ve sorumluluklarını  İş Kanunu’nun ve temelde iş hukukunun amacı, işverenler ile - yazılı olsun olmasın - bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.  Tüm işyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar.

7 İŞÇİ  Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir.

8 İŞVEREN  İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye işveren denir.

9 İŞYERİ  İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.

10 İŞVEREN VEKİLİ  İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir.

11 ALT İŞVEREN BİR İŞVERENDEN, İşyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin;  YARDIMCI İŞLERİNDE VEYA  ASIL İŞİN BİR BÖLÜMÜNDE bu iş için görevlendirdiği işçilerini İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini SADECE BU İŞYERİNDE ÇALIŞTIRAN SADECE BU İŞYERİNDE ÇALIŞTIRAN, diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye ALT İŞVEREN İlişkisi denir.

12 ALT İŞVEREN ŞARTLARI: 1. Yapılacak işin Yardımcı işler olması veya 2. Asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler olması 3. İşçilerin sadece o işyerinde çalıştırılması DİKKAT! bir bütün olarak değerlendirilmelidir. İSG açısından, işletme, asıl işveren ve alt işveren olarak ayılmaksızın, bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

13 İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER (Madde 75 ) 1) Kimlik Belgeleri 2) Yasalarca düzenlenmesi gereken her türlü belge ve kayıt  Eğitim Kayıtları,  Sağlık Raporları,  Görev Tanımları,  Çalışma Talimatları,  Güvenlik Talimatları vb.

14 İş Kanunu, işverene İş Sağlığı Ve Güvenliği konusunda işçileri 1. Eğitme 2.Bilgilendirme 3.Denetleme YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMİŞTİR.

15 Bu kapsamda 6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile,

16 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI  İş sağlığı ve güvenliği kurulları etkinleştirilmiştir.  İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler.

17 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI  Sanayiden sayılan işlerde, iş güvenliği uygulamaları için sorumlu mühendis veya teknik eleman atama zorunluluğu getirilmiştir.

18 İş Kanunu Temel İSG Hükümleri

19 İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak  İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.  İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

20 İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri denetlemek mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek eğitimini vermek  İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır.

21 İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri çıraklara ve stajyerleri de kapsar.  Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine Kanunu’nda yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerleri de kapsar.

22 İşçilerin hakları sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi  İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi,  İş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak  İş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir.

23 İşçilerin hakları işveren veya işveren vekiline  İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya işveren vekiline yapılır. İşçi tespitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır.

24 Ağır Ve Tehlikeli İşler  Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

25 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE RAPOR  İşe girişte ve devamı süresince en az yılda 1 kez, periyodik olarak, sağlık raporu alınacağı hükme bağlanmıştır.

26 İDARİ CEZA HÜKÜMLERİ  İdari para cezası hükümleri önemli ölçüde arttırılmıştır.

27 İŞ KAZALARI İş Kazası Nedir?

28 İş kazasının tanımı 1. İşçinin işyerinde bulunduğu sırada, 2. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya işçi kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 3. İşçinin, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 4. Emziren kadın işçinin, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, bedenen ya da ruhen özre 5. İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve işçiyi hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

29 İŞ KAZALARI İşveren Açısından Sonuçları Ne Olabilir?

30 işçiyi gözetme borcuna aykırılıktır  İ ş kazası, aslen işverenin işçiyi gözetme borcuna aykırılıktır. İ şverenin bu borcu, yazılı olarak yapılmış olsun olmasın, iş sözleşmesinden kaynaklanmaktadır İ şverenin bu borcu, yazılı olarak yapılmış olsun olmasın, iş sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.  O halde işverenin işçilerini iş kazalarından koruma borcu iş ilişkisi kurulmasından / sözleşmeden kaynaklanmaktadır.

31 A - İş Kazasında İdari Süreç

32 İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması kolluk kuvvetlerine derhal,  İş kazasının bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal,  6331 Sayılı Yasa uyarınca Bakanlığa bildirim kaldırılmış olup iş kazası sadece kazadan sonra SGK’ ya üç işgünü içinde,  6331 Sayılı Yasa uyarınca Bakanlığa bildirim kaldırılmış olup iş kazası sadece kazadan sonra SGK’ ya en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,  İş kazasının kazadan itibaren 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirilmemesi halinde 2000 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

33 İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması  Kazalı işçinin kendisi, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,  Kazalı işçinin kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,  İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile bildirilmesi zorunludur.

34 İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması iş kazasının işveren tarafından öğrenildiği tarihten itibaren başlar  Belirtilen süreler, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının işveren tarafından öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

35 İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık İş Teftiş Kurulunca iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir.  SGK’ ya bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için, gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık İş Teftiş Kurulunca iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir.  Soruşturma esnasında, kazalının, işverenin ve tanıkların ifadeleri alınır, işyeri kayıtları incelenerek tutanağa bağlanır ve iş kazası inceleme raporu düzenlenir.

36  Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan tahsil edilir.

37 Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması işin niteliğinden kaynaklanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden  Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden kaynaklanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

38 Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması  Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi  a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur  b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

39 Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması  Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar,  Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurlarıveya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.  Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla yaptırılabilir.

40 İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar  İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır: geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi ödeneği verilmesi. sürekli iş göremezlik geliri bağlanması b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, ölen sigortalının hak sahiplerine, c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması, evlenme ödeneği d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. cenaze ödeneği e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesidir.

41 B - İş Kazasında Yargı Süreci I. Ceza Davası

42 Soruşturma Evresi  İ ş kazası cezai açıdan suç teşkil eden bir fiildir.  Kaza ölümlü ya da ciddi yaralanma ile sonuçlanan bir iş kazası ise, olay derhal mahallindeki kolluk kuvvetlerine (polis ya da jandarma) bildirilir.  Kolluk işlemlerinden sonra dosya Cumhuriyet Savcılı ğ ına sevk edilir. Savcılık bu aşamada bir soruşturma yürütür.  Soruşturmanın tamamlanması ile C. Savcısı bir iddianame hazırlar.

43 Kovuşturma Evresi  Savcılık makamınca hazırlanan iddianamenin görevli hakim tarafından kabul edilmesi ile kovuşturma evresi başlar.  Duruşmaların tamamlanması ve mahkemenin karar vermesi bu evrede olur. “bilinçli taksirle adam öldürme” ya da “bilinçli taksirle yaralama”  İ ş kazasının sonucuna göre, “bilinçli taksirle adam öldürme” ya da “bilinçli taksirle yaralama” isnadı ile yargılama yapılır.

44 Bilinçli Taksir neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi taksir  Dikkat ve özen yükümlülü ğ üne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi taksirdir. öngördü ğ ü neticeyi istememesine karşın bilinçli taksir ceza üçte birden yarısına kadar artırılır  Kişinin öngördü ğ ü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

45 Ceza davasında kim yargılanır?  Bu davalarda fiilen uygulanan organizasyon şemasındaki altlık üstlük sıralamasına göre, en altta kazaya sebebiyet veren kişi olmak üzere, denetim ve gözetimle yükümlü kişiler yargılanır.  Sanık sıfatı taşımak konusunda çok net kıstaslar bulunmamaktadır: Organizasyonun büyüklü ğ üne göre, sorumlulu ğ un sirayeti formen düzeyinde de kalabilir, küçük şirketlerde şirket sahibine kadar da yansıyabilir. Kaza sonrası alınan ifadeler bu noktada önem kazanmaktadır.

46 Ceza davasında kim talepte bulunur? mirasçıları şikayetçi/katılan sıfatıyla davaya dahil olabilir  Ölümlü kaza halinde, kazalı işçinin mirasçıları şikayetçi/katılan sıfatıyla davaya dahil olabilir. İ şçi ya da mirasçılarının şikayeti bulunmasa dahi, kamu yararına yargılama yapılır.  Ölümlü iş kazaları ile belli derecelerde kemik kırılması ve/veya uzuv, duyu kaybı ile sonuçlanan yaralanmalarda, C. Savcılı ğ ı kamu adına talepte bulunur. İ şçi ya da mirasçılarının şikayeti bulunmasa dahi, kamu yararına yargılama yapılır. tam karşılı ğ ı olmamakla birlikte  İ ş yaşamında buna, terim olarak tam karşılı ğ ı olmamakla birlikte, “kamu davası” denilmektedir.

47 Ceza Davasının Olası Sonuçları 1. Beraat 2. Delil Yetersizli ğ inden Beraat 3. Cezalandırma (Tecziye) a. Hapis Cezası b. Adli para cezası (/Paraya çevirme) c. Erteleme d. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK 231)

48 B - İş Kazasında Yargı Süreci I. Hukuk Davası

49 A. Maddi Tazminat  İ ş kazası, hukuki açıdan sözleşmeye aykırılık oluşturur.  Maddi tazminat, kişilerin parasal olarak ölçülebilir “maddi zararlarının” karşılanması amacıyla talep edilen bir tazminat türüdür. Dayana ğ ını İ ş Hukukundan de ğ il, iş hukukunu da kapsayan, daha temel düzenlemeleri içeren Borçlar Hukukundan, şekli açıdan da Borçlar Kanunu’ndan alır.

50 Başlıca maddi tazminat kalemleri, 1. Tedavidefiniş günü kaybı 1. Tedavi ve defin masrafları, iş günü kaybı vb. pasifler ile Destekten Yoksun Kalma 2. “Destekten Yoksun Kalma” tazminatıdır. çalışması karşılı ğ ı aldı ğ ı ücret ile geçimini sa ğ ladı ğ ı kişiler Bu davayı yalnızca kazalı işçinin çalışması karşılı ğ ı aldı ğ ı ücret ile geçimini sa ğ ladı ğ ı kişiler açabilir.

51 B. Manevi Tazminat  Manevi tazminat, iş kazası özelinde ölüm ya da yaralanma nedeniyle çekilen ıstırap ve üzüntünün, yani manevi zararın giderilmesi amacını taşır.  Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve di ğ er sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır. Dolayısıyla, maddi tazminattan farklı olarak öngörülebilir bir miktarı yoktur.  Yargıda e ğ ilim, manevi tazminat tutarlarının artması yönündedir.

52  Maddi ve manevi tazminat davaları bir arada açılabilece ğ i gibi, ayrı ayrı da açılabilir.

53 Kusur Oranı  Şimdiye kadar bahsetmiş oldu ğ umuz her üç dava tipinde de, 1. İ şverenin 2. Kazalı işçinin 3. Üçüncü kişinin Kusur oranları, gerek tayin olunacak cezanın belirlenmesinde ve gerekse hükmolunacak tazminat tutarının takdirinde önem arz etmektedir.

54 Kusurun Tespiti  Yargılama safhasında hakim re’sen (kendili ğ inden) veya davanın taraflarının istemi üzerinde kusur oranının tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırabilir.  Özellikle ceza yargısında oluşu ve kusuru de ğ erlendirmek maksadıyla gerekli gördü ğ ü her türlü bilgi ve belgeye başvurabilir.  Uygulamada İ ş Müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar son derece belirleyici oldu ğ undan, özellikle önemlidir.

55 C. Rücuen Tazminat  Rücu, dönme demektir. Yapılan harcamanın, harcamaya neden olan kişiden talep edilmesidir. SGK tarafından işverene açılır  Maddi ve manevi tazminat davaları yaralanan işçi veya ölen işçinin yakınları tarafından açılırken, rücuen tazminat davası SGK tarafından işverene açılır. işverenin kusuru oranında  Bu dava ile SGK işçinin bakım ve tedavisi için yaptı ğ ı harcamaları ve/veya iş kazasından ötürü yaptı ğ ı sair harcamaları bakımından işverenin kusuru oranında rücu edebilir.  Genellikle yargılama safhasında en son açılan davadır.

56 İşveren açısından dava tehdidi Ne kadar süreyle?

57 Zamanaşımı  Hukuk kurallarının kişilere tanıdı ğ ı haklar, getirdi ğ i yaptırımlar yine hukuk kuralları ile belirli sürelere ba ğ lı tutulmuştur. Bir di ğ er deyişle, bir kişi hak hukuk kuralında öngörülen sürede kullanılmadı ğ ında artık hukuki korunmadan faydalanamaz.  Böylece, bir hakkın varlı ğ ı nedeniyle hakkın muhatabının sonsuza kadar bir gün hak talep edilebilece ğ i ya da yaptırımla karşılaşaca ğ ı yönünde baskı altında kalmaması amaçlanır.  Yani, bir hakka sahip olan kişi, bu hakkını makul ve iyiniyetli süre içerisinde talep etmezse, artık bu kişi hukuki himayeden yararlanamaz.

58  İ ş kazasından do ğ an tazminat talepleri, bu nedenlerle 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

59 Teşekkür ederim…


"İSG YASASI VE İŞ HUKUKUNDA İSG DÜZENLEMELERİ DETAM GRUP Saray Mah.Eski Antalya Yolu Petek İşhanı A Blok No:73 4 Kat Alanya ANTALYA 05075404632." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları