Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU KAYNAKLARININ SEKTÖREL VE MÜNFERİT KULLANIMLARA TAHSİSİ Akif ÖZKALDI Genel Müdür 30 Ekim 2013

2 SUNUM İÇERİĞİ Giriş Su Kaynakları- Genel Tanımlar Havzalarımız
Türkiye, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Dünyada Su Tahsislerinde Durum 6200, 1053, 167 Sayılı Kanunlarda ve 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Tahsis İle İlgili Hükümler ve Bu Hükümler Çerçevesinde Türkiye’de Mevcut Uygulama Tahsislerde Gözlem Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi Su Kanunu Tasarısı Taslağı ile Su Kaynakları Tahsisinde Öngörülen Uygulama ve Kurumsal Yapı Mevzuat Karşılaştırması

3 SU KAYNAKLARI Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır.

4 SU KAYNAKLARI Su Kaynakları; doğal ve fiziki yönden yeraltı ve yerüstü suları olarak ikiye ayrılır. Yeraltı Suları; Yeraltındaki durgun veya hareket halinde olan bütün sulardır. Yerüstü Suları; Okyanuslar da dahil, yeryüzündeki bütün suları tanımlamakta kullanılan geniş kapsamlı terim. Dar anlamıyla ise akarsu yataklarında bulunan suyu ifade eder.

5 Türkiye, 25 adet hidrolojik havzaya ayrılmıştır.
HAVZALARIMIZ Türkiye, 25 adet hidrolojik havzaya ayrılmıştır.

6 SU KAYNAKLARI Türkiye’de yıllık ortalama yağış yaklaşık 643 mm olup, yılda ortalama milyar m³ suya tekabül etmektedir. Günümüz teknik ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 95 milyar m³, komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar m³ olmak üzere, yılda ortalama toplam 98 milyar m³’tür. 14 milyar m³ olarak belirlenen yeraltı suyu potansiyeli ile birlikte ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m³ olup, 44 milyar m³’ü kullanılmaktadır.

7 Türkiye, Avrupa ve Dünyada Su Tahsislerinde Durum

8 DÜNYADA SU TÜKETİMİNDE SEKTÖREL DURUM
İÇME-KULLANMA SUYU SULAMA SANAYİ

9 AVRUPA’DA SEKTÖREL SU KULLANIMLARI
Kaynak: Avrupa Çevre Ajansı, 2009.

10 ÜLKEMİZDE SEKTÖRLERE GÖRE SU TÜKETİMİ
2012 Yılı 2023 Yılı Sulama : 32 milyar m3 (%73) Sulama : 72 milyar m3 (%64) İçmesuyu : 7 milyar m3 (%16) İçmesuyu : 18 milyar m3 (%16) Sanayi : 5 milyar m3 (%11) Sanayi : 22 milyar m3 (%20) TOPLAM : 44 milyar m3 TOPLAM : 112 milyar m3

11 DÜNYA GENELİNDE UYGULANAN SU TAHSİS MEKANİZMALARI
Kamu Eliyle Tahsis Su kaynağından çekim yapma ya da kullanma hakkı bir kamu idaresi tarafından, belirli süreler için veya süresiz olarak verilir. Bu tür tahsis gıda üretimi, endüstriyel gelişim, çevre koruması vb. faaliyetlere yönelik yapılabildiği gibi, kamu otoritesinin öncelikli hedefleri doğrultusunda lisans veya izin vermek suretiyle de yapılabilir. Bu tahsis şekli, suyun hakkaniyetle tahsis edilmesini sağlamaktadır. En yaygın tahsis şeklidir. Kullanıcı-bazlı Tahsis Kanuna dayalı olmayan, gelenek ve göreneklere dayalı bir tahsis şeklidir Su Piyasaları Bu tür tahsiste, su kullanım hakkı bir otorite kararına bağlı olmaktan ziyade, ticari bir şekilde kullandırılmaktadır. Suyu ticari bir meta haline getirip zayıf ve fakir sektörlerin suya erişimini kısıtlaması nedeniyle dezavantajlı bir tahsis şeklidir. Su Bankaları Su Bankası, su kullanım hakkı ticaretine yönelik fiyat ve miktar kurallarını koyan, alıcı ve satıcı arasında aracı olan ve böylece güvenlik ve düşük işlem maliyeti sağlayan bir organizasyondur . Su bankaları, Kaliforniya Kuraklık Su Bankası (ABD) örneğinde olduğu gibi özel bir amaçla da kurulabilirler.

12 AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE SU TAHSİSİ
SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ GİRİŞ BÖLÜMÜ Su ticari bir ürün değildir. Birlik içerisindeki sular, tüm kullanımlara yetecek miktarda iyi kalitede su talebinin artan baskısı altındadır. Su çekimlerini ve tatlısu kaynaklarının kalite ve miktar açısından izlenmesini düzenleyici prosedürlere ihtiyaç vardır. Üye ülkeler, Önlemler programının bir parçası olarak ekonomik araçları kullanabilirler. Su hizmetlerinin maliyetinin, çevresel ve kaynak maliyetleri de dahil olmak üzere, geri kazanımı prensibi, özellikle kirleten-öder prensibiyle uyumlu bir şekilde, dikkate alınmalıdır.

13 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE SU TAHSİSİ
Direktifin maksadı; tüm kıtaiçi yüzey ve yer altı suları ile kıyı ve geçiş sularını, su ekosistemlerini ve suya bağlı karasal ekosistemlerini korumak, bozulmalarını ve kirlenmelerini önlemek, taşkınların ve kuraklığın etkilerinin yumuşatılmasına katkıda bulunmak ve su kaynaklarının korunmasını sağlamaktır. Direktif yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirerek sürdürülebilir, dengeli ve eşit su kullanımı için gerekli miktarda ve iyi kalitede yerüstü ve yer altı suyu teminini hedeflemektedir.

14 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE SU TAHSİSİ
Direktifte tahsise yönelik açık bir hüküm bulunmamakla birlikte, su kullanımlarını kontrol altına alabilmek ve su tasarrufunu teşvik etmek üzere üye ülkelerin ekonomik araçları kullanmaları öngörülmektedir. Bu maksatla tüm su hizmetlerinin maliyetinin kullanıcılar tarafından geri ödenmesi hükme bağlanmıştır.

15 SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE SU TAHSİSİ
Direktife göre su hizmetleri; Evler, kamu kurumları yada herhangi bir ekonomik aktivite için sağlanan yerüstü suyu yada yeraltı suyunun çekimi, toplanması, depolanması, arıtılması ve dağıtımı, Atık su toplanması, arıtılması ve daha sonra doğrudan yerüstü suyuna boşaltılması şeklindeki bütün hizmetler anlamına gelir.

16 6200, 1053 ve 167 SAYILI KANUNLARDA VE 662 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE TAHSİS İLE İLGİLİ HÜKÜMLER VE BU HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE MEVCUT UYGULAMA

17 6200 SAYILI KANUNLA DSİ’YE VERİLEN GÖREVLER
Madde 1- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/662/49.md.)     Bu Kanunun amacı; yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve/veya bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere; Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

18 6200 SAYILI KANUNLA DSİ’YE VERİLEN GÖREVLER
Madde 2 – Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün vazife ve salahiyetleri şunlardır: a) Taşkın sular ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek b) Sulama tesislerini kurmak, sulama sahalarında mevcut parsellerin tamamını veya aksamını gösterir harita ve planları yapmak veya yaptırmak ve icabı halinde kadastrosunu yaptırmak; c) (Değişik fıkra: 11/10/2011-KHK/662/50.md.) Sulak alanları ıslah etmek, erozyon ve rüsubat kontrolü ile ilgili etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak, kendi tesislerini korumaya yönelik erozyon kontrolü maksatlı ağaçlandırma çalışmaları yapmak, d) (a) ve (b) fıkralarındaki faaliyetlerle ilgili olmak şartıyla sudan ve zaruret halinde yardımcı diğer kaynaklardan enerji istihsal etmek; e) Şehir ve kasabaların içme su ve kanalizasyon projelerini tetkik, tasdik ve murakabe etmek; Köy içme suları için teknik organizasyon ve murakabeyi sağlamak ve bu iş için Bayındırlık Müdürlükleri emrinde çalışacak lüzumlu bilgiye sahip elemanları yetiştirmek; f) Akar sularda ıslahat yapmak ve icabedenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek; g) Yukardaki fıkralarda yazılı tesislerin (Çalıştırma, bakım ve onarım dahil) işletmelerini sağlamak;

19 6200 SAYILI KANUNLA DSİ’YE VERİLEN GÖREVLER
Madde 2 (devamı) h) Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili olmak üzere rasat, tecrübe, istatistik, araştırma ve her türlü istikşaf işlerini yapmak ve ezcümle toprağın cins ve karakterini, yetiştirilecek mahsul nevilerini ve elde edilecek zirai, iktisadi faydaları ve verimlilik derecelerini tesbit etmek ve bu mevzularda gerekirse ilgili vekalet ve müesseselerden faydalanmak, amenejman planları hazırlamak ve bunları, temin edecekleri fayda ve ele alınmalarındaki zaruretlere göre seçmek, sıralamak ve Vekalete teklif etmek; Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerin her türlü etüd ve projelerini yapmak veya yaptırmak; p) (Ek : 11/10/ KHK - 662/50 md.) Kullanılmış suları tekrar kazanmak maksadıyla gerekli tesisleri yapmak veya yaptırmak, r) (Ek : 11/10/ KHK - 662/50 md.) İşletmeye açılan hidroelektrik santrallerin su kullanım hakkı anlaşmalarına uygun olarak işletilip işletilmediğini kontrol etmek, bunlarla ilgili her türlü hesap ve tahsilât işlemlerini yapmak, s) (Ek : 11/10/ KHK - 662/50 md.) Sınıraşan ve sınır oluşturan sular konusunda görev alanı ile ilgili çalışmalar yapmak,

20 6200 SAYILI KANUNLA DSİ’YE VERİLEN GÖREVLER
Madde 38- (Değişik : 11/10/ KHK - 662/55 md.) DSİ’nin gelirleri şunlardır: g) Su tüketimi olmayan tahsisler hariç olmak üzere, tahsis edilen sulardan alınacak bedeller ile balıkçılık üretimine yapılan su tahsislerinden elde edilen gelirler.

21 DSİ’NİN SU TAHSİSİ YETKİSİ İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI
İdari yargıya intikal eden ihtilaflarda idari yargının verdiği kararlar, Türkiye’de hangi umumi suyun hangi kamu hizmetine tahsis edilmesi gerekeceği konusunda karar vermeye, tahsise, tahsisi kaldırmaya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yetkili olduğu hususunu açıkça ve kesin bir biçimde ortaya koymuş ve böylece 6200 sayılı kanunun 1. ve 2. maddelerinin yorumundan çıkarılan kamuya ait suların planlama ve tahsis yetkisinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu hususu yüksek yargı organları (Yerel İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay) tarafından pekiştirilmiştir.

22 167 SAYILI KANUNDA TAHSİSLE İLGİLİ HÜKÜMLER
Madde 1 – Yeraltı suları umumi sular meyanında olup Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.Bu suların her türlü araştırılması, kullanılması, korunması ve tescili bu kanun hükümlerine tabidir. Madde 3 – (Değişik: 4/7/ KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/ /37 md.) Sınırları ve yapısal özellikleri belirlendikçe yeraltısuyu sahaları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, ilgili bakanlıkça "Yeraltısuyu İşletme Alanları" kabul ve ilan edilir. Madde 4 – Yeraltı suyu işletme sahaları içinde 8 inci madde hükmüne göre belge alınarak açılması gereken kuyuların adedi, yerleri, derinlikleri ve diğer vasıflarıyla çekilecek su miktarı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından tayin ve tespit edilir. Madde 10 – Arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltı suyu bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek kullanma belgesi alır. (Ek fıkra: 13/2/ /126 md.) Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine çekilecek yeraltı suyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, kullanma belgesi verilemez. Bu ölçüm sisteminin özellikleri yönetmelikle belirlenir.

23 1053 SAYILI KANUNDA TAHSİSLE İLGİLİ HÜKÜMLER
18 Nisan 2007 tarih ve 5625 sayılı kanunun 4. maddesi ile 1053 sayılı kanunun adı "Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir. 5625 sayılı kanunun 3. maddesi ile 1053 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.       "Kamu Yatırım Programında yer almak şartıyla belediye teşkilâtı olan yerleşim yerlerinin içme, kullanma ve endüstri suyunun temini hizmetleri ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün sağlık ve çevre açısından acil tedbirler alınmasını gerekli gördüğü öncelikli atık su arıtma ile ilgili yatırım hizmetleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilidir."

24 ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK TAHSİSLER
4628 sayılı Kanun kapsamında özel sektör tarafından geliştirilen HES projelerine yönelik olarak öncelikle «Mansap Su Hakları Raporu» hazırlanmaktadır. Raporun ilgili Makamlarca onaylanması ve EPDK tarafından lisans verilmesi sürecini müteakip «Su Kullanım Hakkı Anlaşması» yapılmaktadır.

25 SU TAHSİSLERİNDE MEVCUT İŞLEYİŞ
DSİ’nin su kaynakları yönetimi ve kullanımıyla ilgili geliştirdiği projeler dışında özel ya da tüzel kişiler, kendi geliştirdikleri faaliyetler için su tahsis talebinde bulunmaktadırlar. Yerüstü ve yer altı sularından talep edilen su tahsisleri, mevcut mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte ve yine mevzuata uygun olarak geçici su kullanım tahsisleri yapılmaktadır. Kaynak sularında Kurumumuz görüşü doğrultusunda Milli Emlak Genel Müdürlüğü adına İllerde, İl Özel İdareleri, İlçelerde ise Mal Müdürlükleri bu hizmeti yürütmektedirler.

26 SU TAHSİSLERİNDE MEVCUT İŞLEYİŞ
Kuruluşumuza gelen taleplerde; 1- Valilikler, Kaymakamlıklar yada bağlı müdürlükler aracılığıyla gelmesi, 2- Su kaynağına ilişkin bilgilerin; (Kot koordinat, talep miktarı, su potansiyeli, amacı gibi) bulunması gerekmektedir. Taleplerin incelenmesinde; 1-DSİ faaliyetleri açısından kaynak akımlarına dayalı olarak mevcut veya mutasavver projeleri, 2- Kadim su hakları, 3-Taşkın durumu, 4-Özel veya tüzel kişilere ait kullanımlarının olup olmadığı belirlenir.

27 SU TAHSİSLERİNDE ÖNCELİK SIRALAMASI
1- İçme ve Kullanma suyu 2- Tabii Hayat için gerekli su 3- Sulama Suyu 4- Enerji 5- Sanayi suyu, su ürünleri, maden, turizm, rekreasyon, ticaret olarak sıralanmaktadır.

28 TAHSİSLER VE SU SİCİLİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6200 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde (Değişik madde 11/10/2011-KHK/662/51. Maddesi) yapılan değişiklik sonucunda, Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı; Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı olarak yeniden adlandırılarak bu Başkanlığımız emrinde ‘’Tahsisler ve Su Sicili Şube Müdürlüğü’’ kurulmuştur. Tahsisler ve Su Sicili Şube Müdürlüğünün Görevleri: 1. Yerüstü su kaynaklarının farklı maksatlarla ilgili birimlerin görüşü alınarak tahsislerini yapmak, protokol tanzim etmek, belgelerini düzenlemek ve havza-alt havza sınırlarını dikkate alarak su sicilini tutmak, 2. Yapılan tahsislerin usulüne göre kullanılıp kullanılmadığını denetlemek/denetlettirmek, 3. Bölge Müdürlüklerindeki ilgili ünitelere gerekli teknik bilgi yardımı yapmak ve konuyla ilgili hizmet içi eğitim vermek.

29 2013 YILI İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Tahsisler ve kullanım izinlerinde yaşanan sorunları belirlemek ve çözüm üretmek adına, Nisan 2013 tarihleri arasında, Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimizden ilgili Şube Müdürleri ve teknik elemanların katılımıyla 1. Tahsisler ve Su Sicili Çalıştayı yapılmıştır. 1. Tahsisler ve Su Sicili Çalıştayı Raporu, kitap haline getirilerek Genel Müdürlüğümüzün ftp sitesinde (ftp://ftp.dsi.gov.tr/Daireler/Etud-Plan/%DEube%20-%20Tahsisler%20ve%20Su%20Sicili) yayınlanmıştır. (Sonrasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne, Merkez Teşkilatımıza ve Bölge Müdürlüklerimize yazımız ekinde (basılmış hali ile) verilecektir. )

30 1. TAHSİSLER VE SU SİCİLİ ÇALIŞTAYI

31 ÇALIŞTAY SONUÇLARI Çalıştay sonuçlarından çıkan kararlar neticesinde; tarih ve sayılı yazımız ile 81 Valiliğe, (bilgi maksatlı olarak da Bölge Müdürlüklerimize ve Merkez Teşkilatımızdaki Başkanlıklara), Su Tahsisi / Kullanım İzinlerinde Ortak Belirlenmesi Gereken Yola göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

32 SU TAHSİSLERİNİN CBS ORTAMINDA İŞLENMESİ
  Su tahsislerinin CBS ortamında işlenmesi ve veri akışının güncellenmesi maksadıyla, CBS’den veri girişini sağlayacak altyapı çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bu çalışmalar neticesinde; Su tahsislerinde veri tabanının oluşturulması, noktasal konumları ve alansal dağılımları ile tahsislerin görsel ve teknik olarak ortaya konması sağlanacağından, teknik ve idari hataların oluşması engellenmiş olacaktır. Ayrıca, su tahsis taleplerinin kısa zaman içerisinde sonuçlandırılması mümkün olabilecektir.

33 SU TAHSİS PROGRAMI KAYIT SAYFASI

34 GÜNCELLEMELER

35 BÖLGE, HAVZA, İL VE İLÇE, SU KAYNAĞI BÖLÜMLERİNDEN OLUŞAN SORGULAMALAR

36 HAVZA SINIRLARINDA TAHSİS ARAMA

37 İL SINIRLARINDA SORGULAMA TAHSİS EDİLEN NOKTANIN BİLGİLERİ

38 SU SİCİLİ RAPORLAMA

39 SU TAHSİSLERİNDE RASATLARIN ÖNEMİ

40 RASATLAR Bir su kaynağından ne kadar suyun ne amaçla tahsis edilebileceğine karar verilebilmesi için, öncelikle suyun miktarını ve zamansal değişimini ortaya koyacak ölçümlerin mutlaka yapılması gerekmektedir. DSİ, noktada Akım ve Göl Gözlem İstasyonları ile yüzey sularını izlemektedir. Ancak bu noktalar tahsis istenen yerlerin hepsi için yeterli olmayabilmektedir. Tahsis istenen noktadaki suyun miktarı ve suyun zamansal dağılımı üzerine karar verilemiyor ise, o noktada su potansiyelini belirleyecek sürelerde ölçümlerin yapılması gerekli görülmektedir. Kaynaklardan tahsis istenmesi durumunda ise, kaynağın baz akımını ortaya koyacak ölçümlerin yapılması gereklidir. Ayrıca, su tahsis taleplerinde; suyun kalite olarak kullanım amacına uygun olup olmadığının tespit edilmesi gereklidir.

41 ÖLÇÜLEMEYEN SU YÖNETİLEMEZ!..

42 DSİ-SU VERİ TABANI (SVT) RASATLAR MODÜLÜ
Mevcut hidrometrik veri serileri: Akarsu seviye ve debisi Göl (doğal ve baraj) seviyesi Hava sıcaklığı, Yağış ve Buharlaşma Rüsubat (Sediment) miktarı Kar derinliği – Kar su eşdeğeri

43 Akım Gözlem İstasyonlarından 250 adedi modemli olup,
TÜRKİYE HİDROMETEOROLOJİK GÖZLEM AĞINDA SON DURUM TOPLAM İSTASYON ADEDİ 2 520 1 477 AKIM GÖZLEM İSTASYONU 234 KAR 270 SEDİMENT 357 METEOROLOJİ 182 GÖL Akım Gözlem İstasyonlarından 250 adedi modemli olup, gerçek zamanlı veri iletişimi söz konusudur.

44 RASATLAR HİDROMETEOROLOJİK GÖZLEM AĞI
Kapalı istasyonlar Açık istasyonlar

45 R A S A T L A R VERİ KULLANICILARI
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SUNAN FİRMALAR (Hidroloji Raporları Hazırlanması) MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ - ÜNİVERSİTELER (Bilimsel Araştırma Çalışmaları) KAMU KURUMLARI - BELEDİYELER (İçme suyu, Sulama suyu, Sanayi suyu Temini Çalışmaları ) HİDROELEKTRİK SANTRAL FİRMALARI (HES Su Kullanımı ve Doğal Hayat Suyu)

46 Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsisi Münferit Su Tahsisi
SU KANUNU TASARISINDA SU KAYNAKLARI TAHSİSİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA VE KURUMSAL YAPI Kavramlar: Havza Ölçeğinde Sektörel Su Tahsisi Münferit Su Tahsisi Su Tahsis Belgesi Su Tahsis Sicili Ulusal Su Planı Havza Yönetim Planı

47 Su Yönetimi Yüksek Kurulu Su Tahsis Heyeti Havza Su Yönetim Heyeti
SU KANUNU TASARISINDA SU KAYNAKLARI TAHSİSİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN UYGULAMA VE KURUMSAL YAPI Kurumsal Yapı Su Yönetimi Yüksek Kurulu Su Tahsis Heyeti Havza Su Yönetim Heyeti

48 SU YÖNETİMİ YÜKSEK KURULU
Orman ve Su İşleri Bakanı başkanlığında, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma Bakanlarından oluşur. Görevleri Sürdürülebilir su yönetimini ve su güvenliğini sağlamak için ulusal politikaları yönlendirici kararlar almak, Su yönetimine ilişkin olarak, havzalarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması gereken uygulamaları takip etmek, Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek, Su Tahsis Heyetinin tekliflerini karara bağlamak,

49 SU TAHSİS HEYETİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı başkanlığında; Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma ve Sağlık Bakanlıkları ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün yetki verdiği temsilcileri ile Bakanlıkça belirlenecek Üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının birer temsilcisinden oluşturulacaktır. Görevleri Havza Su Yönetim Heyetinden gelen sektörel su ihtiyaç ve değişiklik tekliflerini değerlendirerek Su Yönetimi Yüksek Kuruluna sunmak, Kurak dönemlerde uygulanacak havza su yönetimi konusunda teklifler hazırlamak, Sektörel su tahsisi politikalarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu konuda yapılan çalışmaları Su Yönetimi Yüksek Kuruluna rapor olarak sunmak.

50 HAVZA SU YÖNETİM HEYETİ
Havza Su Yönetim heyeti; İlgili vali veya vali yardımcısı başkanlığında, havzalarda su yönetimi ile ilgili olarak görev alan kurum ve kuruluşların mahalli temsilcileri, büyükşehir belediyeleri ve il belediyeleri, üniversite ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacaktır. Görevleri Taslak Havza Yönetim planlarını hazırlamak, Havza Yönetim Planlarının uygulamalarını takip ederek, altı ayda bir Bakanlığa raporlamak, Havza ölçeğinde sektörel su ihtiyaçlarını belirleyerek ve değişiklik taleplerini inceleyerek Su Tahsis Heyetine sunmak,

51 MEVZUAT KARŞILAŞTIRMASI
GÖREV DSİ SYGM İL ÖZEL İDARELERİ TAHSIS    6200 SAYILI KANUN Madde 1- (Değişik madde: 11/10/2011-KHK/662/49.md.)     Bu Kanunun amacı; yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve/veya bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak maksadıyla bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere; Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, merkezi Ankara'da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 645 SAYILI KHK Madde 9. f) Nehir havza yönetim planlarına uygun olarak sektörel bazda su kaynaklarının tahsislerine ilişkin gerekli koordinasyonu yapmak.  3202 SAYILI KANUN Madde 2. e) Köy ve bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara sağlıklı, yeterli içmesuyu ve kullanma suyu tesislerini yapmak, geliştirmek ve yapımına destek olmak, sondaj kuyuları açmak, bu maksatla umuma ait sular ile kanunlarla köye ve köylüye devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin eskiden beri intifaında bulunmuş olan suları; köylerin ve bağlı yerleşme birimlerinin, askeri garnizonların ihtiyacına göre tevzi etmek, kısmen veya tamamen başka köye, köylere, bağlı yerleşme birimlerine, askeri garnizonlara tahsis etmek ve tahsis şeklini değiştirmek, j) Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan suların tesislerini kurmak ve işletilmelerini sağlamak, … Saniyedeki sarfiyatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde yapılacak tesisler için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün muvafakatı gerekir.)

52 MEVZUAT KARŞILAŞTIRMASI
GÖREV DSİ SYGM İL ÖZEL İDARELERİ TAŞKIN 6200 SAYILI KANUN Madde 2- a)Taşkın Sular ve Sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek f) Akar sularda ıslahat yapmak ve icabedenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek *10/7/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu Madde 7 r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. 645 SAYILI KHK Madde 9. e) Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaları belirlemek, ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırlamak. 3202 SAYILI KANUN Madde 2.-(j) bendi (Ek paragraf: 13/01/ S.K./3.mad) Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarım arazileri için sulama suyu ve hayvanlar için içme suyu sağlanmasına yönelik gölet ve diğer tesisleri yapmak ve yaptırmak,

53 MEVZUAT KARŞILAŞTIRMASI
GÖREV DSİ SYGM İL ÖZEL İDARELERİ YERÜSTÜ VE YERALTI SULARININ KALITESI 6200 SAYILI KANUN Madde 2 u) (Ek : 11/10/ KHK - 662/50 md.) Yerüstü ve yeraltı sularını kalite yönünden izlemek, atıksular sebebiyle yerüstü ve yeraltı sularının kirlenmesinin tespiti hâlinde durumu Orman ve Su İşleri Bakanlığına bildirmek, 645 SAYILI KHK Madde 9 d) Yer üstü ve yer altı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya izletmek. h) (Ek: 8/8/2011-KHK-648/ 31 md.) Su kirliliği açısından hassas alanları ve nitrata duyarlı hassas alanları tespit etmek ve izlemek. İÇME VE KULLANMA SUYU ARITMA TESISLERININ TASARIMI e) Şehir ve kasabaların içme su ve kanalizasyon projelerini tetkik, tasdik ve murakabe etmek; Köy içme suları için teknik organizasyon ve murakabeyi sağlamak ve bu iş için Bayındırlık Müdürlükleri emrinde çalışacak lüzumlu bilgiye sahip elemanları yetiştirmek; (Ek: 10/10/2011-KHK-657/ 2 md.) İçme ve kullanma suyu arıtma tesislerinin tasarım esaslarını, normlarını ve kriterlerini belirlemek, projeleri onaylamaya yetkili kurum ve kuruluşları tespit etmek, tesisleri işletecek elemanların eğitimlerini temin etmek, sertifikalarını vermek,

54 MEVZUAT KARŞILAŞTIRMASI
GÖREV DSİ SYGM İL ÖZEL İDARELERİ SINIRAŞAN SULAR 6200 SAYILI KANUN Madde 2 s) (Ek : 11/10/ KHK - 662/50 md.) Sınıraşan ve sınır oluşturan sular konusunda görev alanı ile ilgili çalışmalar yapmak, 645 SAYILI KHK Madde 9. g) Su kaynaklarının korunması ve yönetimi ile ilgili uluslararası sözleşmeler ve diğer mevzuattan kaynaklanan süreçleri takip etmek, sınır aşan ve sınır oluşturan sulara ilişkin işleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmek SULAK ALANLAR c) (Değişik fıkra: 11/10/2011-KHK/662/50.md.) Sulak alanları ıslah etmek, erozyon ve rüsubat kontrolü ile ilgili etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak, kendi tesislerini korumaya yönelik erozyon kontrolü maksatlı ağaçlandırma çalışmaları yapmak,  645 SAYILI KHK Madde 9 c) Su kaynaklarının kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sucul çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla havza bazında nehir havza yönetim planları hazırlamak, hazırlatmak, bütüncül nehir havzaları yönetimi ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek.

55 ARZ EDERİM.


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları