Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU"— Sunum transkripti:

1 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
Mehtap DURMAZ Aslan AKGÜL Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı

2 KANUNUN ŞÜMULÜ a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler; b) Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküler; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç); c) Yukardaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler; Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir.

3 KANUNUN KAPSAMI: 6245 Sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar maddenin bentlerinde tek tek sayılmaktadır. Buna göre; a.- Genel bütçeye dahil dairelerle köy bütçeleri hariç olmak üzere katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler; Sözü edilen kurum ve kuruluşlar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli I ve II sayılı cetvellerde yer almaktadır.

4 KANUNUN KAPSAMI: ******EK MADDE 2-
 b.- Özel kanunları ile kurulmuş bulunan banka ve teşekküller (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç)  c.- Yukarıdaki iki bette sayılan Karum ve kuruluşların, sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler; Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir. ******EK MADDE 2- (EK: 10/07/ /11 mad.) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda harcırah ödemeleri bu Kanuna göre yapılır.

5 REİSİCUMHURUN SEYAHAT MASRAFLARI
Reisicumhurun memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısiyle vakı bilcümle masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.

6 CUMHURBAŞKANININ SEYAHAT MASRAFLARI Cumhurbaşkanının memleket içinde ve dışındaki seyahatleri nedeniyle tüm masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir. Örneğin, Cumhurbaşkanına refakat eden kişilere harcırah ödenmez.

7 TANIMLAR ** Yol masrafı, ** Gündelik, ** Aile masrafı,
Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken; ** Yol masrafı, ** Gündelik, ** Aile masrafı, ** Yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.

8 Harcırah, gerek sözcük ve gerekse pratik anlamda geçici veya sürekli yer değişiminde ödenen yol masrafıdır. Maddede sayılan harcırah unsurlarından; yol masrafı Kanunun 6,27–32. maddelerinde, gündelikler 33–40. maddelerinde, aile masrafı 44. maddesinde, yer değiştirme masrafı ise 45–47. maddelerinde düzenlenmiştir.

9 TANIMLAR Kurum: 1 inci maddede sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseleri ifade eder.

10 TANIMLAR Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç) ifade eder. ** 657 Sayılı DMK, 926 Sayılı TSK Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu … vs. **Sözleşmeli personel, maddenin c bendinde sayılan memur tanımına girmemektedir. Bu kimselere aynı kanunun 8. ve 399 sayılı KHK’nin 31. maddeleri ile getirilen hükümler dahilinde harcırah ödenebilecektir. **Geçici personel, memur kavramı içerisine dahil değildir.

11 TANIMLAR Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri ifade eder.

12 Maddenin d bendinde, hizmetli tabirine giren personel dört gurupta toplanmıştır. Bunlar:
**Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, **Kurumlarında yalnız ödenek mukabili çalışanlar,   aa) TBMM üyeleri bb) İl genel meclisi üyeleri cc) İl daimi encümeni üyeleri dd) Belediye başkanları **Kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri **İş kanununa göre işçi sayılan kimseler. İl daimi encümenine başkanlık eden vali ve vali yardımcıları, kurumlarında yalnız ödenek mukabili çalışmadıklarından, hizmetli kavramı içerisinde değerlendirilmemektedirler. Bu kimseler memur tanımı içinde düşünülmelidirler.

13 TANIMLAR Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini ifade eder.

14 Maddede aile fertleri kavramı sadece memur ve hizmetliler için kullanılmıştır. Memur ve hizmetli olmamakla beraber bu kanuna tabi kurumlarca geçici bir görevle görevlendirilenlerin aile fertleri harcırahtan yararlanamayacaktır. “Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında” tabirinden, memurun memuriyet durumunda meydana gelen değişiklik hali anlaşılmalıdır. Bu tabir, memur ve hizmetlinin eşi için kullanılmıştır. Memur ve hizmetli, “evlilik bağı ile bağlı olduğu eşi” için harcırahtan yararlanabilir. Burada zikredilen evlilik bağının, medeni kanuna göre kurulmuş olması gerektiği ise açıktır. İmam nikahı harcırahtan yararlanmak için yeterli değildir. Maddenin e bendinde, memur ve hizmetlinin, bakmakla yükümlü olduğu usul ve füru ile erkek ve kız kardeşlerinin de aile fertleri kapsamında olduğu belirtilmiştir. Usul üst soyu, füru alt soyu ifade eder. Üst soy, ana, baba, büyükanne ve büyükbabadır. Alt soy ise çocuklar, torunlar, torun çocukları ve torun torunlarıdır. Bakmakla yükümlülük hali, yardım edilmemesi halinde zarurete düşecek olan aile fertleri için söz konusu olmaktadır.

15 —Karısından boşanmış ve çocuğunun velayeti anaya verilerek yalnız nafaka vermekle yükümlü tutulmuş babanın bu çocuğu yanına celbeylemeye teşebbüsü halinde, babaya çocuk için harcırah verilmez. —Kayınvalide aile fertleri arasında sayılmadığından, harcırahtan yararlanması söz konusu değildir. —evlatlık çocuklar için harcırah ödenmez. —Yeğenler aile ferdi tanımına girmezler. —Görev yeri değişen bir memurun anne ve babası için sürekli görev yolluğu talep etmesi halinde kendisinden herhangi bir belge aranmayacak, yolluk bildirimine zaruret halini belirten bir ibare not olarak yazılacaktır. —Devlet memurunun, bakmakla yükümlü olduğu anne, baba ve kardeşleri ile birlikte oturma zorunluluğu bulunmamaktadır. —Bir memurun bakmakla yükümlü olduğu dul annesine – sonradan yanına getirmiş olsa bile – sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekir.

16 TANIMLAR Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, *resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile *yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları ifade eder.

17 Maddenin f bendinde, memur ve hizmetlinin kurumuna ve şahsına ait iki tür bagajdan söz edilmektedir. *Kuruma ait bagaj, resmi görev için kullanılabilecek eşyadan ibarettir. *Şahsa ait bagaj ise, yolculuk için gereksinim duyulan ve taşınması mutat ve mümkün olan eşyadır. Yatak, yorgan, koltuk vb. ev eşyasının bagaj olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.

18 TANIMLAR Memuriyet mahali: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.

19 Maddenin g bendinde memuriyet mahallinin tanımı yapılmıştır
Maddenin g bendinde memuriyet mahallinin tanımı yapılmıştır. Bu tanım yapılırken memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu yerlerin, şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde ve dışında olmasına göre, konu ikiye ayrılmıştır. a- Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller, esas itibariyle memuriyet mahalli olarak kabul edilmelidir. Ancak, şehir ve kasabaların belediye sınırları dışında kalan söz konusu mahaller: aa - Yerleşim özellikleri bakımından şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup, belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerlerden ise, bb - Veya bu yerlere kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinme olanağı var ise, bu iki özellikten herhangi birini taşıyan yerler, memuriyet mahalli olarak nitelendirilebilecektir.

20 Yerleşim özellikleri bakımından şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunan ve belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerleri mücavir alan olarak nitelendirebiliriz. Madde hükmüne göre, Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşim merkezinde ikamet etmeleri esastır. —Memuriyet mahalli dışında kalan bir yere idare tarafından sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinmesi durumunda harcırah verilmesi söz konusu olmayacaktır.

21 TANIMLAR Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder.

22 HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER
Bu Kanunda belirtilen hallerde: 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; 2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevledirilenlere; 3. Kadrosuzluk dolayısiyle açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine; 4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine; 5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

23 6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere; 7. Milli ve resmi spor temasları dolasıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere; 8. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine; 9. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine; 10. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; Harcırah verilir.

24 Madde fıkralarında harcırah verilecek kimseler tek tek sayılmıştır
Madde fıkralarında harcırah verilecek kimseler tek tek sayılmıştır. Bu kimseler kayıtsız ve şartsız harcırahın bütün unsurlarına müstahak olmayıp, Kanunun diğer maddelerinde yazılı kayıt ve şartlarla ve yapılacak yolculuğun mahiyetine göre harcırahın tamamına veya belirli bir bölümüne hak kazanacaklardır. Kanun kapsamındaki kurumlarda çalışmakta olan memur ve hizmetlilerin aileleri de harcırahtan yararlanırlarken, bu kurumlarda fahri olarak çalışan kimseler yalnızca kendileri harcıraha hak kazanabilmektedirler. Memur ve hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenler kanunun 8. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde harcıraha müstahak olabilmektedirler. İstifa ile memurluğu sona erenlere harcırah verilmez.

25 Harcırah; HARCIRAHIN UNSURLARI - yol masrafı, - yevmiye,
- aile masrafı ve - yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

26 HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK YOL
Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yoldan hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.

27 Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır. Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahatle ilgili Bakanın veya misafi yabancı Bakanın bizzat katılması hallerinde mümkündür.

28 6245 Sayılı Kanunun 6. Maddesi hükmü hem sürekli hem de geçici görevler için geçerlidir.
Gidip gelmeye en uygun yol, kolayca gidilip gelinebilen yoldur. En uygun taşıt aracı da yine kolayca ve aktarmasız olarak yolculuk yapılabilen araçtır. Kullanılması mutat olan yol ve taşıt aracı ise alışılmış, çoğunluğun tercih ettiği ve kullanılması adet halini almış yol ve taşıt aracıdır. Kanundaki mutat sözcüğü ile, yerel uygulamaya göre o yerdeki vatandaşların çoğunluğunun tercihlerinin dikkate alınması öngörülmüştür. Muayyen tarifeli taşıt olarak vapur, tren, resmi daireler tarafından işletilen otobüsler anlaşılmalıdır. Özel kişi ve kuruluşlarca işletilen otobüsler muayyen tarifeli araç olarak sayılmaz.

29 —Antalya-Isparta arasında harcırah hesabında esas tutulacak yol ve taşıt, Antalya-Mersin vapur, Mersin-Isparta Tren değil, Antalya-Isparta otobüs, —Ankara-İstanbul tren, —Ankara-Konya otobüs, —Giresun-Ankara seyahatinde Giresun-Samsun vapur, Samsun-Ankara otobüs değil, Giresin-Ankara otobüs esas alınacaktır.

30 Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt dışında yapılacak yolculuğa ilişkin emrin önceden ve yazılı olarak verilmiş olması gerekir. Ancak, aylık dereceleri 1 olan memur ve hizmetliler ve 33. maddenin b bendine dahil olanlar için önceden verilmiş yazılı bir emrin bulunmasına gerek yoktur. Otobüsle yapılan yolculuklarda firmaların değişik ücret tarifesi uygulaması halinde, kamu personelinin fiilen yolculuk yaptığı otobüs üzerinden yol gideri ödenmelidir. Özel otomobili ile seyahat edenlere müstahak oldukları taşıt aracı ücreti ödenir.

31 HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK AYLIKLAR
Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1-4 üncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

32 MEMUR VEYA HİZMETLİ OLMIYANLARIN HARCIRAHI
Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliği kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 üncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.

33 Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Henüz rütbe almamış askeri öğrencilerin öğrenim, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurtdışında bulundukları sürece kendilerine teğmen rütbesindeki subayın yurtdışı gündeliği, bu Kanunun yurtdışı gündeliklerine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ödenir.

34 Belediye meclis ve encümen üyeleri ile belediyeler ve il özel idarelerince kurulan birliklerin meclis ve encümen üyeleri harcırah bakımından bu madde (Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı) hükmüne tabidirler. Bu maddeye göre verilecek harcırah (Sözleşmeli personelin harcırahı hariç) yol masrafı ve gündelikten ibarettir. Sözleşmeli personel sadece geçici görev yolluğu harcırahına değil, sürekli görev yolluğu harcırahına da müstahak olabilmektedir.

35 Daimi vazife harcırahı:
DAİMİ VAZİFE HARCIRAHININ MEBDEİ (SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞUNUN HESAPLANMASINDA BAŞLANGIÇ YERİ) Daimi vazife harcırahı: a) (MÜLGA : bent, 12/08/ /1 md.) b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden; c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden; İtibaren verilir.

36 Muhasebe Uzmanı Mehtap DURMAZ

37 YOL MASRAFI, YEVMİYE, AİLE MASRAFI VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFININ BİRLİKTE VERİLMESİNİ İCABETTİREN HALLER Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir: (DEĞİŞİK: (1) numaralı bend ; 12/07/ /2 md.) 1. Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar; 2. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar; 3. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar.

38 DAİMİ VEYA MUVAKKAT VAZİFE HALİNDE YOLDA VEYA VAZİFEYE BAŞLAMADAN VEFAT EDENLERİN HARCIRAHI
Daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni vazife mahallinde işe başlamadan vefat eyledikleri takdirde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ilave olunur. Bu suretle tahakkuk edecek istihkak, verilmiş olan avanstan ziyade ise fazlası tesviye olunur, noksan ise farkı geri alınmaz. Ancak muvakkat vazife ile yabancı memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin bu suretle uhdelerine bırakılacak fark, bunların bu kanuna göre müstahak bulundukları dış yevmiyelerin on günlüğüne tekabül eden miktarından fazla olamaz.

39 SÜREKLİ VEYA GEÇİCİ GÖREV HALİNDE YOLDA VEYA GÖREVE BAŞLAMADAN VEFAT EDENLERİN HARCIRAHI
Sürekli veya geçici bir görevle yurt içinde veya dışında bir göreve gönderilenler, yeni görev yerlerine intikalleri sırasında yolda veya yeni görev yerlerinde işe başlamamış oldukları halde yeni vazife mahallerinde vefat ettikleri takdirde; a- Eski görev yerlerinden ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap edilir. Hesaplanan tutara ölen personelin yeni görev yerine gitmek için ödemiş olduğu ve kısmen veya tamamen geri alınması mümkün bulunmayan nakil vasıtası bilet ücreti eklenir. b- Yeni görev yerine hareketinden önce harcırah avansı alınmışsa ve yukarıdaki şekilde hesaplanan harcırah tutarı bu avanstan az ise, avans ile harcırah arasındaki fark geri alınmaz. Fazla ise, eksik kalan kısım ödenir. Geçici görevle başka memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin bu şekilde hesaplanan farkları, bunların dış yevmiyelerinin 10 günlüğüne tekabül eden miktarı geçemez.

40 YENİ MEMURİYET MAHALLİNDE İŞE BAŞLAMADAN VEYA YOLDA VEFAT HALİNDE AİLE HARCIRAHI
Daimi memuriyetle bir mahalle tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli ailesini birlikte götürmüş bulunuyorsa, harcıraha müstahak aile efradına ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ve ailesini birlikte götürmemiş ise bunlara vefat tarihinde bulundukları mahalden itibaren, (Değişik : İbare ; 27/04/ /4.md) "45 inci madde esasına "göre harcırah verilir.

41 Memur veya hizmetli ailesiyle birlikte Erzurum’dan Ankara’ya hareket etmişse ve Sivas’ta geçirilen kaza sonucunda memur veya hizmetli vefat etmişse ailesine Sivas’tan ikamet edecekleri yere kadar 45’inci madde esaslarına göre harcırah verilir. Memur veya hizmetli ailesini Erzurum’da bırakarak yalnızca kendisi Ankara’ya hareket etmiş ve Sivas’ta geçirdiği bir kaza sonucu vefat etmişse, ailesine vefat tarihinde bulundukları Erzurum’dan ikamet edecekleri mahalle (memleketlerine) kadar harcırah verilir.

42 MUVAKKAT VAZİFE HARCIRAHI (GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI ) YOL MASRAFI VE YEVMİYE
Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

43 1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; 2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehine netice hasıl olanlara; 3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere; 4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere, (yalnız gidiş ve dönüşleri için); 5. (Değişik: 12/1/ /1 md.) Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlerle. (geçici yargı görevi ile görevlendirilen)

44 Geçici görev yolluğuna hak kazanabilecek memur veya hizmetli, başka yere yani memuriyet mahalli dışına gitmiş olmalıdır. Memuriyet mahalli dışına kendiliklerinden gitmeleri yolluk almaları için yeterli olmayıp, yetkili amir tarafından gönderilmiş olmaları da gerekir. Ayrıca, bu gönderilme, Harcırah Kanunun kapsamında yazılı kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacına dönük olmalıdır. Bunların dışında, görevin süresi belirli, yani geçici olmalıdır.

45 2.Sanık veya Davalı Olarak Başka Yere Gönderilenlere
Bunlara harcırah verilebilmesi için; açılan davanın memur veya hizmetlinin yeni veya eski görevleriyle ilgili olması, Harcırah Kanununa tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle memur veya hizmetlinin “ sanık ” veya “ davalı ” olarak ( işten el çektirilmiş olsun veya olmasın ) memuriyet mahalli dışına gönderilmesi ve davanın memur veya hizmetlinin lehine sonuçlanması gerekmektedir. Burada davanın memur veya hizmetlinin lehine sonuçlanması şartı bulunduğundan, ödemenin davanın kesin sonuca (temyiz dahil) bağlanmasına kadar yapılmaması gereklidir.

46 2.Sanık veya Davalı Olarak Başka Yere Gönderilenlere
Bu bent hükmü uyarınca geçici görev yolluğuna hak kazanabilmek için:  * Memur veya hizmetlinin açılan bir davanın sanığı veya davalısı olması, * Söz konusu davanın Harcırah Kanununa tabi kurumlarca açılmış olması, * Açılan davanın, memur veya hizmetlinin yeni veya eski göreviyle ilgili bulunması, * Bu dava nedeniyle memur veya hizmetlinin başka yere, yani memuriyet mahalli dışına gönderilmesi, * Ve son olarak, davanın memur veya hizmetlinin lehine sonuçlanması, Gerekmektedir. Harcırah Yasasının bu bendi, açılan davalarla ilgili yolculuğu geçici görev yolculuğu saydığından, dava süresince kalınacak günler için de gündelik ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan, bent hükmünde sözü edilen memur ve hizmetlinin geçici görev yolluğuna hak kazanabilmesi işten el çektirilmiş olsun veya olmasın görev başında bulunması, yani istifa ya da emeklilik gibi bir sebeple memuriyetle ilişkilerinin kesilmemiş olması, 14. maddenin aradığı başka bir yoldur.

47 3.Vekâleten Atanan Memur ve Hizmetliler
657 sayılı Kanunun 175. maddesinin değişik ilk fıkrasının ikinci tümcesinde, “ Bulundukları yerden başka bir yerdeki göreve vekâlet suretiyle atananlara Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır” denilmek suretiyle, Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ödenecektir. Bu bent hükmü gereğince gündelik ve yol masrafı verilmek suretiyle memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir göreve vekâleten atananların, geçici görevle bir başka mahalle gönderilmeleri halinde de kendilerine ayrıca gündelik verilmesi gerekir. Vekil memurların izinli olduğu günlerde geçici görev yolluğu ödenmeyecektir. Memuriyet mahalli dışındaki bir görevi ikinci görev olarak yürüten memura (657 sayılı Kanunun 88. maddesine göre ) ikinci görev için ücret ödendiğinden geçici görev yolluğu ödenmeyecektir.

48 4. Açıktan Atanan Vekiller
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, ancak ilkokul öğretmenliği ( yaz tatili hariç ) tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendislik ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil olarak atananlara, fiilen oturduğu mahalden itibaren yalnız gidiş ve dönüşleri için geçici görev yolluğu ödenecektir.

49 5. Geçici Yargı Yetkisiyle Gönderilenler
Geçici yargı yetkisiyle görevlendirme 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 47. maddesiyle düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, kendi yargı çevresi dışında geçici yetki ile görevlendirilenler o yerde dört aydan fazla çalıştırılamaz. Ancak bu süre kendi istekleri veya hizmet gerekleri gözetilerek iki ay daha uzatılabilir. Geçici yetki ile görevlendirme, 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 40. maddesinde de yer almış olup, bu maddedeki geçici yetki ile görevlendirme süresi üç ay ile sınırlandırılmıştır. Bütün bu düzenlemelerden de anlaşılacağı gibi, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14. maddesinin 5. bendi, sadece hâkimler ve savcıları kapsamaktadır.

50 ASKERİ BİRLİKLERDE HAREKATTA HARCIRAH
Kıta halinde ve bir kumanda altında hareket eden askeri birliklere mensup subay ve askeri memurlarla astsubaylara ve sivil memur ve hizmetlilere yol masrafı ve yevmiye verilmez. Ancak bu hareket, kıtanın daimi yer değiştirmesi veya diğer kuruluşa girmesi için olursa bunlara aile ve yer değiştirme masrafı verilir. Subay, askeri memur ve astsubaylardan bir kıtaya bir yerden diğer muayyen bir yere götürmeye memur edilip bu vazifenin hitamında asıl birlikleri mahalline dönenlere yalnız dönüşleri için ve teslim ve tesellüm için birkaç erle başka mahalle gönderilenlere gidiş, dönüşleri için yol masrafı ve yevmiye verilir. Celp ve terhis eratını sevke memur edilen subay ve askeri memur ve astsubaylara gidişlerinde yalnız yevmiye ve dönüşlerinde yol masrafı ve yevmiye verilir.

51 AİLE İLE BİRLİKTE OTURULMASI YASAK EDİLEN BÖLGELERE GELİŞ VE GİDİŞTE AİLE HARCIRAHI
Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılacak veya bu nevi bir bölgeye atanacak veya naklonacak askeri şahısların aile fertleri için 45 inci maddenin son fıkrası (aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısiyle harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.) hükmü de dikkate alınmak suretiyle; 1. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bölgelerden çıkarılacak aile fetrlerine ikamet edecekleri yere kadar; 2. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan yerden yasak edilmiş olmayan bir yere atananların aile fertleri için, bunların 1 inci fıkraya göre harcırah verilmiş olan ikamet yerlerinden yeni vazife mahalline kadar;

52 3. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bir yerden yine böyle bir yere atananların aile fertleri için, bunların evvelce oturduğu yerden ikamet edecekleri yeni mahalle kadar; 4. Aile ile birlikte oturulması yasak olmayan bir yerden yasak olan bir yere atananların aile fertleri için, eski vazife mahallinden ailenin ikamet edeceği yere kadar; 5. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılmış olan aile fertlerinin yasağın kalkması üzerine tekrar yerlerine dönmeleri halinde, bunlara 1 inci fıkraya göre harcırah verilmiş olan yerden eski yasak yere kadar; Aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.

53 BİRLİK HALİNDE YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLECEK TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MENSUPLARININ HARCIRAHI
Uluslararası anlaşmalar gereğince askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına verilecek harcırahın esasları ve miktarı Bakanlar Kurulunca tespit olunur. Yabancı ülkelere gönderilecek bu birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin bu durumlarının devamı sırasında harcıraha müstehak aile fertlerini Türkiye sınırları dahilinde ikamet edecekleri bir mahalle kadar gönderinlere bir defaya mahsus olmak üzere 45 inci madde esasları uygulanmak suretiyle aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.

54 Yabancı ülkelere gönderilen birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin hava değişimi maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettiren hallerde bunlara, ailelerinin bulunduğu veya raporlarında yazılı hastalıklarının icabettirdiği mahallere kadar geliş ve dönüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı ve gündelik verilir. Aynı maksatla Anavatana gelen ve dönen erbaş ve erlere ödenecek yol masrafları ile gündelikler, Milli Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur. Yukarıdaki fıkra gereğince hastalık icabı başka bir mahalde oturmaları zaruri olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bu mahallere kadar gelecek harcıraha müstehak aile fertlerine gidiş ve dönüşleri için yalnız yol masrafı verilir.

55 * Birinci fıkradaki haller dışında, uluslararası mahiyetteki tatbikat ve manevralara katılmak, açık deniz eğitimi veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsili gibi maksatlarla yabancı ülkelere gönderilecek askeri birliklerin (Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle gidişte, denizde seyir halinde bulunulan günler hariç, münhasıran yabancı ülke limanlarında geçirilen günler için) subay, astsubay, askeri öğrenci, sivil memur ve hizmetlilerin aylık derecelerine (askeri öğrencilere teğmen rütbesine) göre verilebilecek yurtdışı gündeliğinin 1/3'ü, * yukarda yazılı haller ile eğitim veya gemi, uçak, tank ve sair savaş araç ve gereci ve her türlü yedek parça ve ikmal maddesinin teslim ve tesellümü ve benzeri görevler için yabancı ülkelere birlik veya grup halinde veya münferiden gönderilecek erbaş ve erlere de teğmen yurtdışı gündeliğinin 1/10'u, * yurtdışından gemi tedariki için görevlendirilen erbaş ve erlere gemilerin tesellümünden itaberen yabancı ülke limanlarında geçirecekleri günler için teğmen yurtdışı gündeliğinin 1/20'si tutarında gündelik ödenir.

56 EHLİYET TESPİTİ, İMTİHAN VE HAVA DEĞİŞİMİ İÇİN BAŞKA YERE GÖNDERİLENLER
Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan, memuriyet mahalli dışına; a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir. b. Hava değişimi maksadıyla göndirelenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir.

57 MUVAKKAT VAZİFE (GEÇİCİ GÖREV) MAHALLERİNDE HASTALANANLARA VERİLECEK YEVMİYE
Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemiyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.

58 YATACAK YERİ BULUNMIYAN MAHALLERDE MUVAKKAT VAZİFE
Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmıyan ve böyle bir yeri bulunan mahalle bir nakil vasıtası ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere muvakkat vazife ile gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya şehire kadar gidiş ve geliş mutad nakil vasıtası ücreti ödenir. Şehir ve kasaba dışında, yatacak yeri bulunmayan, zorunlu olarak yatacak bir yeri olan en yakın mahalle gidilip gelinme mecburiyeti bulunan yerlere geçici görevle görevlendirilenlere, her gün için, bu mahalden, yatacak yeri olan en yakın mahalle kadar gidiş ve geliş mutat nakil vasıtası ücreti ödenir.

59 VAZİFE MAHALLİNİ TERKETMEK MECBURİYETİNDE KALANLARIN HARCIRAHI
Harp zaruretleri ve olağanüstü haller dolayısiyla memuriyet mahallerini terketmeye mecbur olan memur ve hizmetlilerden kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın il veya ilçe merkezine gidenlere o mahallere kadar bu Kanun hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik verilir. Ancak, bunlar bu mahallere aileleri ile birlikte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer değiştirme masrafı da ödenir. Bunların memuriyet mahallerine dönüşlerinde aynı şekilde harcırah verilir.

60 Olağanüstü hallerin gerektirdiği durumlarda Başbakanlığın uygun görüşü üzerine bağlı bulundukları kurumlar veya Dışişleri Bakanlığınca yurtdışından yurt içine çağrılan veya yurtdışında başka bir yere gönderilen aile fertleri için bu Kanun hükümlerine göre yalnızca aile masrafı ödenir. Ancak, gerekli görülen hallerde, yer değiştirme masrafının da ödenmesine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Bunların memuriyet mahallerinde dönüşlerinde de aynı şekilde harcırah verilir.

61 YURT İÇİ VE DIŞI SPOR TEMASLARINDA HARCIRAH
Yurt içinde ve dışında tertip edilen milli ve resmi spor temasları dolayısiyle seyahat edecek sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait yol masrafları ile yevmiyeleri Maliye Vekaletinin mütaalası alınmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek esaslar dairesinde ödenir. Yurt içinde ve dışında tertip edilen milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait yol masrafları ile yevmiyeleri Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esaslar dairesinde ödenir.

62 MÜFETTİŞ VE BENZERLERİNİN AİLE VE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
33 üncü maddenin (b) fıkrası şümulüne girenlerin vazife (görev) seyahatlerinde aileleri efradı için harcırah verilmez. Ancak bunlardan (Mülga : ibare ; 27/04/ /4.md) mıntakaları tebdil olunanlara yeni mıntaka merkezlerine kadar bu kanun hükümlerine göre aile ve yer değiştirme masrafı verilir.

63 BAŞKA YERDE BIRAKILAN AİLE EFRADI
Memur veya hizmetli tarafından tayin veya naklolunduğu mahalle götürülmiyerek ikamet maksadiyle ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile efradı için; yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı tecavüz etmemek (geçmemek) ve bilahara bu mahalle celplerinde (dönüşlerinde) bir şey verilmemek şartiyle bu yerlere kadar ve mütaakıp tayin ve nakillerde de memur veya hizmetlinin bulunduğu yerden yeni vazife mahalline kadar hesaplanacak miktarı tecavüz etmemek (geçmemek) kaydiyla aile efradının bulundukları yerden yeni memuriyet mahalline kadar harcırah verilir.

64 Memur veya hizmetli tarafından tayin veya nakil olunduğu yere götürülmeyerek ikamet amacıyla ve topluca bu yerden başka bir yere gönderilen aile efradı için, memur veya hizmetlinin yeni görev yerine kadar hesaplanacak harcırahı geçmemek ve bilahare memurun veya hizmetlinin yeni görev yerine gelişlerinde harcırah verilmemek şartıyla, ikamet edecekleri yere kadar harcırah ödenir. Memur ve hizmetlinin müteakip tayin ve nakillerinde de, ailenin, memur veya hizmetlinin yeni görev yerine gitmesi halinde, ikamet mahallinden memur veya hizmetlinin müteakip görev yerine kadar harcırah verilir.

65 İZAMINDAN SARFINAZAR OLUNANLARIN HARCIRAHLARI
Daimi veya muvakkat vazife ile bir tarafa izamları takarrür ettikten sonra gönderilmelerinden sarfınazar edilenler harcırah almamış ve hareket etmemiş bulundukları takdirde kendilerine bir şey verilmez. Ancak daimi vazife ile bir tarafa gönderilmeleri takarrür edip de harcırahları ödendikten sonra izamlarından sarfınazar olunanlara -bu kanuna göre müstahak bulundukları yer değiştirme masrafını tecavüz etmemek şartiyle- harcırah hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının 1/4 ü nispetinde bir tazminat verilmekle beraber peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan tren, vapur ve tayyare bileti ücretleri gibi yol masrafları da bu tazminata ilave olunur.

66 Harcırahlarına mahsuben para ödenmiş olup da muvakkat vazife ile bir tarafa gönderilmelerinden sarfınazar edilmiş olanlara, yalnız peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri ödenir. Hareket ettikten sonra izamından sarfınazar olunanlara, gönderilmelerinden sarfınazar olunduğuna dair emrin kendilerine tebliğ edildiği mahalle ve oradan da asıl vazife mahallerine veya başka bir mahalle tayin veya izam kılınmakta iseler bu son mahalle kadar hesap olunacak harcırahları kendilerine tevsiye olunur ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri de yol masrafına ilave olunur.

67 GÖNDERİLMELERİNDEN VAZGEÇİLENLERİN HARCIRAHI
Sürekli veya geçici bir görev ile bir tarafa gönderilmeleri durumu hasıl olup da harcırahları ödendikten sonra gönderilmelerinden vazgeçilenler, harcırah almamış ve hareket etmemişlerse kendilerine bir şey verilmez. Ancak, sürekli görev ile bir tarafa gönderilmeleri durumu hasıl olup da harcırahları ödendikten sonra gönderilmelerinden vazgeçilenlere, 6245 sayılı kanuna göre müstahak oldukları yer değiştirme masrafını aşmamak şartıyla, harcırah hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının ¼’i nispetinde bir tazminat ödenir. Buna, peşin ödenmiş ve iadesi mümkün olmayan tren, vapur veya uçak bileti ücreti gibi yol masrafları da ilave edilir.

68 Harcırahlarına mahsuben avans ödenmiş olup da geçici görev ile bir tarafa gönderilmeleri hasıl olanlardan, gönderilmelerinden vazgeçilenlere yalnızca peşin ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız olan bilet ücretleri ödenir. Hareket ettikten sonra gönderilmelerinden vazgeçilenlere, vazgeçmeye dair emrin kendilerine tebliğ edildiği mahalle ve oradan da asıl görev yerlerine veya başka bir yere tayin edildilerse bu son mahalle kadar hesaplanacak harcırahları kendilerine ödenir. Buna, bilet ücretleri de eklenir.

69 HARCIRAH UNSURLARI

70 YOL MASRAFI YURT İÇİNDE YOL MASRAFI Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalariyle seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder. Ancak Reisicumhur, Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, vekiller ve Erkanı Harbiyei Umumiye Reisine vazife seyahatlarinde refakat eden kimseler, bu madde hükmiyle mukayyet olmaksızın bu zevat tarafından tayin olunacak mevkilerde seyahat edebilirler.

71 YURT İÇİNDE YOL MASRAFI
Memuriyet mahalli dışında yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, 6245 Sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmayan nakil vasıtalarıyla seyahatte ise üç numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre belirlenen gerçek masraftan oluşur. Ancak, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Bakanlar ve Genelkurmay Başkanına görev yolculuklarında refakat eden kimseler, refakat ettikleri kişiler için belirlenen mevkilerde yolculuk edebilirler.

72 1. SÜTUN 2. SÜTUN 3. SÜTUN GÖREV UNVANLARI VEYA AYLIK DERECELERİ MUAYYEN TARİFELİ TAŞIT (VAPUR-TREN) (EXPRES VE KUŞET ÜCRETLERİ DAHİL GAYRİMUAYYEN TARİFELİ TAŞITLARLA SEYAHAT 1- Yurtdışı seyahatlerde, uçaklarda birinci sınıf üzerinden seyahat gideri ödenenler Yataklı vagon farkı dahil birinci mevkii bilet ücreti Yapılan hakiki yol masrafı 2- Aylık dereceleri 1 olan memur ve hizmetliler ile 33/b maddesine dahil olanlar Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait yol masrafı ve icap halinde kullanılacak diğer taşıtlara göre gerçek yol masrafı 3- Aylık dereceleri 2-4 olan memur ve hizmetliler Birinci mevkii bilet ücreti Mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait yol masrafı Aylık dereceleri 5 ve daha aşağı olan memur ve hizmetliler İkinci mevkii bilet ücreti

73 MEMURİYET MAHALLERİ İÇİNDE YOL MASRAFI (Değişik: 11/12/ /10 md.) Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 inci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

74 Memuriyet Mahalli İçinde yol Masrafı Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile görevlendirilenlerin (memuriyet mahalli içinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler hariç) yol masrafı, mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden ödenir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir. Örneğin, Ankara Vergi Denetmenleri Bürosunda görev yapan Memur Bayan (B), Sincan ilçesindeki bir görev ile görevlendirildiğinde kendisine Ankara-Sincan arası mutat taşıt aracı ücreti yol masrafı olarak ödenecektir. Mutat taşıt aracı otobüs ise otobüs bilet parası ödenecektir. Sincan’daki görev için acele ve zorunlu olarak gidilmesi gerekiyorsa, daire amirinin onayı ile buraya taksi ile gidilebilir. Bu durumda taksi ücreti yol masrafı olarak ödenecektir.

75 YURTDIŞINDA YOL MASRAFI (Değişik:11/12/1981 - 2562/1 md
YURTDIŞINDA YOL MASRAFI (Değişik:11/12/ /1 md.) Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur. Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da, bu Kanuna bağlı (1) Sayılı Cetvelin 5 sayılı açıklama esasları uygulanır. (5. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler icin verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.)

76 Tren ve vapurla yapılacak yurtdışı görev yolculuklarında aylık dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara birinci mevki, 4 üncü dereceden aşağı olanlara ikinci mevki üzerinden; uçakla yapılacak yolculuklarda ise, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı, Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilen Yasama Organı Üyeleri, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri,Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışında büyükelçilere birinci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir.

77 Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiye'deki aktarmasız hareket yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında memuriyet merkezine en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine veya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu Kanunun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı esaslara uyulur.

78 Yurt Dışında Yol Masrafı
Yurt dışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur. Yurt dışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da 6245 Sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 5 sayılı açıklama esasları uygulanır (Müstahak olunan taşıt ücreti ve bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz).

79 Tren ve vapurla yapılacak yurtdışı görev yolculuklarında aylık dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara birinci mevkii, 4. dereceden aşağı olanlara ikinci mevkii üzerinden; uçakla yapılacak yolculuklarda ise 6245 Sayılı Kanunun 29. maddesi metninde yazılı kişilere birinci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir. Yurtdışı görev için ödenecek yol masrafı, yolculuk yapılacak taşıtların Türkiye’deki aktarmasız hareket yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında memuriyet mahalline en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet mahallinden, aktarmasız hareket yerine kadar yurtiçi harcırahı hesap edilir. Yurtdışından yurtiçine dönüşte de aynı esaslara uyulur. Örneğin, Konya’dan sürekli görevle Londra’ya mali ataşe olarak atanan Bay (K)’ya Konya-Ankara/Esenboğa arası yurtiçi yol masrafı, Ankara-Londra (aktarmasız uçuşların olduğu varsayılarak) arası uçak bileti ücreti ödenecektir.

80 BİLETİNİN YEMEKSİZ OLARAK AYRILMASI MÜMKÜN OLMIYAN VASITALARDA SEYAHAT: Biletinin yemeksiz olarak alınması mümkün olmıyan bir vasıta ile seyahat halinde bilet bedelini dahil yemek bedeli de yol masrafı olarak kabul edilir. Biletinin yemeksiz olarak alınması mümkün olmayan bir vasıta ile seyahat halinde bilet bedeline yemek bedeli de eklenir. Yani, yol masrafı olarak bilet bedeli + yemek bedeli ödenir.

81 PARASIZ VE TENZİLLİ TARİFE İLE SEYAHATTE YOL MASRAFI
Birinci maddenin a, b ve c bentlerinde yazılı kurumlara ait veya bunlar tarafından kiralanmış nakil vasıtalarında paso veya permi ile veya diğer her hangi bir suretle parasız olarak seyahat edenlere yol masrafı verilmez. Tarifeler gereğince bilet ücretlerinde tenzilat yapılması halinde yol masrafı fiilen ödenen ücrete göre hesaplanır. 6245 Sayılı Kanun kapsamında bulunan kurumlara ait veya bunlar tarafından kiralanmış nakil vasıtalarında paso, permi veya diğer herhangi bir suretle parasız olarak seyahat edenlere yol masrafı verilmez. Bilet ücretinde tenzilat yapılması durumunda yol masrafı, fiilen ödenen ücrete göre hesaplanır.

82 HUSUSİ VAZİFELİ EMNİYET MENSUPLARININ YOL MASRAFI
Emniyet mensupları merkezden aldıkları hususi vazifenin icabettirdiği her türlü nakil vasıtasından istifade ederler. Bunların yol masrafları istifade edilen vasıtaya göre ihtiyar olunacak masraf üzerinden ödenir.

83 YEVMİYE YURTİÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLERİN MİKTARI a. Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur. b. Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışında teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici uzmanları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları, Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri, (EK: İbare; 24/12/ /13 mad.) ”5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler," (Değişik: 21/02/ /10.md) "Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları", Maliye Bakanlığı Hesap Uzman ve Uzman Yardımcıları, Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, Bakanlıklar Merkez teşkilatına dahil Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler,(Ek : İbare ; 27/04/ /4.md) "Hazine Müsteşarlığı Sigorta DenetlemeUzman ve uzman yardımcıları ile Aktüer ve Aktüer yardımcıları" Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ve Yardımcıları ile İş Güvenliği Müfettişleri ve Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları ( gün ve 4576 sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi ile eklenen ibaredir.) Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları ile Defterdarlık Kontrol Memurlarından; .

84 (1) Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı, (2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı, (3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı, Gündelik olarak ödenir. Bu şekilde gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

85 c) Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile Müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Oda Orkestraları, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Çoksesli Müzik Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenecek yurtiçi sanat faaliyetlerine münferiden ve topluca katılan sanatçılarla diğer görevlilere kanunlara göre kurumlarınca karşılanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2 nci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarlarının 2 katı gündelik olarak verilir. d) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

86 YURTDIŞINDA VERİLECEK GÜNDELİKLERİN MİKTARI
Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur. Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslarası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

87 HUSUSİ EHEMMİYETİ HAİZ MERASİMLERE İŞTİRAK EDECEKLERİN DIŞ YEVMİYELERİ
Taç giyme ve cenaze merasimleri gibi hususi ehemmiyeti haiz bir merasim dolayısiyle yabancı memleketlere gönderilecek olanlara verilecek yevmiye, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, 34 üncü maddenin birinci fıkrası gereğince tayin olunacak azami haddin % 50 si nispetinde artırılabilir. Özel Önemi Bulunan Törenlere İştirak Edeceklerin Dış Yevmiyeleri  Taç giyme ve cenaze törenleri gibi özel öneme sahip bir merasim dolayısıyla yabancı memleketlere gönderilecek olanlara verilecek yevmiye, Bakanlar Kurulu Kararıyla %50 oranında arttırılabilir.

88 SEVKE MEMUR VE ERBAŞ VE ERLERE VERİLECEK GÜNDELİK Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde görevlendirilen veya refakat vazifesiyle mensup olduğu il sınırları dışına çıkan erbaş ve erlere verilecek gündelik, Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte tespit olunur.

89 YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA KURSLARA KATILANLARA VERİLECEK GÜNDELİK Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir. Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir. Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır.

90 HAYATİ TEHLİKE ARZEDEN HASTALIKLARLA MÜCADELEDE YEVMİYE Bir hastalığın münteşiren hükümferma olduğu zamanlarda bu hastalığın insana sirayeti dolayısiyle mücadele tehlike arzediyorsa bu takdirde bu mücadeleye iştirak eden memur ve hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları yevmiyeyi, ilgili vekaletin teklifi ve Maliye Vekaletinin mütalaası üzerinde İcra Vekilleri Heyeti iki misline kadar artırmaya salahiyetlidir. Bir hastalığın salgın halinde yayıldığı zamanlarda bu hastalığın insana sirayeti dolayısıyla mücadele tehlike arz ediyorsa bu takdirde bu mücadele ile görevlendirilen memur ve hizmetlilere haketmiş oldukları gündeliklerini ilgili bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu 2 kat artırmaya yetkilidir.

91 MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLENLERİN GÜNDELİĞİ Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

92 Bu açıklamalardan sonra,örneğin saat 8.30’da gidilen bir yerden;
AÇIKLAMA : Gece, güneş battıktan, gün ağarmaya başlayıncaya dek geçen süreyi ifade etmekte olup, geçici görev mahallinde gecenin geçirilmesi ile amaçlanan, gidilen yerde yatılması veya gecelenmesidir. Bu bakımdan saat 24.00’ten sonraki bir saatte dönülmüş olması, geceyi geçirmek anlamına gelmemektedir. Bu açıklamalardan sonra,örneğin saat 8.30’da gidilen bir yerden; ***12.50’de dönülmesi halinde gündelik verilmez. *** ’de dönülmesi halinde gündelik verilmez. *** 13.05’de dönülmesi halinde 1/3 gündelik verilir. *** 18.30’da dönülmesi halinde 1/3 gündelik verilir. *** 19.30’da dönülmesi halinde 2/3 gündelik verilir. *** 24.00’de dönülmesi halinde 2/3 gündelik verilir. *** 01.30’da dönülmesi halinde 2/3 gündelik verilir. *** Gün ağardıktan sonra (gün,hangi saatte ağardı ise) saat 8.30’a kadar olan bir saatte dönülmesi halinde tam gündelik verilir. *** Saat 8.30’dan sonra ( örneğin saat 9.00’da ) dönülmesi halinde ise 43. madde uyarınca iki tam gündelik verilir.

93 MEMLEKET İÇ VE DIŞINDA MÜCBİR VEYA ZATİ SEBEPLER VE VAHİM HASTALIKLAR YÜZÜNDEN YOLA DEVAM EDEMEME HALİNDE YEVMİYE Aktarma ve karantina beklemek, alınan bir emir üzerine yola devam edememek veya yol kapanmak gibi mücbir sebeplere müstenit tevakkuf günlerinin her biri için yevmiye verilir. Hastalık yüzünden olsa dahi zati sebeplere dayanan tevakkuf günleri için yevmiye verilmez. Ancak, ani ve ağır bir hastalık veya şahsi kusurlardan mütevellit olmıyan bir kaza dolayısiyle yola devam etmesinin hayatı için tehlike arzettiği hastane heyeti sıhhiye raporu ile -bulunmıyan yerlerde resmi tabip raporiyle- tebeyyün eden memur ve hizmetlilere yolculuk yapabilecek hale gelinceye kadar yevmiye verilir. Bu hastalıkları dolayısiyle hastanelere yatarak tedavi paraları daireleri tarafından ödenenlere yevmiye verilmez.

94 Memleket içinde veya dışında Mücbir veya Zati Sebepler ve Vahim Hastalıklar Yüzünden Yola Devam Edememe Halinde Yevmiye   Aktarma ve karantina beklemek, alınan bir emir üzerine yola devam edememek veya yolun kapalı olması gibi mücbir sebeplerle buralarda geçirilen günlerin her biri için yevmiye verilir. Hastalık yüzünden olsa dahi, kişisel sebeplere dayanan gecikmeli günler için yevmiye verilmez. Ancak, ani ve ağır bir hastalık veya kişisel kusura dayanmayan bir kaza dolayısıyla yola devam etmesinin hayatı için tehlike arz ettiği hastane sağlık kurulu raporu ile (kurul bulunmayan yerlerde doktor raporu) ile belgelendirilebilen memur ve hizmetlilere yolculuk yapabilecek hale gelinceye kadar yevmiye verilir. Bu hastalıkları dolayısıyla hastaneye yatarak tedavi paraları daireleri tarafından ödenenlere yevmiye verilmez.

95 GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİNİN VERİLEBİLECEĞİ AZAMİ SÜRE
Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.

96 Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci maddede sayılanlar etüd ve inşaat maksadiyle arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlar; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunun 26 ncı maddesinin (b) bendindeki personelden sıkıyönetim süresince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve sıkıyönetim mahkemelerince verilmiş bulunan kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek tetkik hakimi, Cumhuriyet savcısı ve savcı yardımcılarından (Bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

97 MEMLEKET İÇ VE DIŞINDA SEYAHAT GÜNLERİNİN HESABI
Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat (varış) saatine kadar geçen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyehatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

98 AİLE MASRAFININ MİKTARI
Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur. Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahet eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez. Bu durumda aile masrafı yalnızca gündelikten oluşur.

99 YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
YURTİÇİNDE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz.) c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır.

100 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde (Yeni Memuriyet Mahallinde İşe Başlamadan veya Yolda Vefat Halinde Aile Harcırahı, Askeri birliklerle harekatta harcırah, Aile ile birlikte oturulması yasaklanan bölgelere geliş ve gidişte aile harcırahı ve Birlik halinde yabancı ülkelere gönderilecek TSK mensuplarının harcıları)yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısiyle harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır. Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. Yani memur olan eşe tayini sırasında (mesafe x YİG x %5) hesaplamasının yarısı ödenecektir. Eş, diğer kalemleri tam olarak alacaktır.

101 YURTDIŞI YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz), c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, Olarak hesaplanır. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, (EK: İbare; 12/07/ /2 md.) "aynı şehirde ikamet eden" her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.

102 HESABA ESAS TUTULACAK KİLOMETRE VEYA DENİZMİLİ
Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya denizmili, a. Yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu, b. Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler, Esas tutularak bulunur.

103 MEMURİYET MAHALLİ DAHİLİNDE SEYYAR OLARAK VAZİFE GÖREN MEMUR VE HİZMETLİLER
Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir. Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken tespit olunur.

104 SEYYAR OLARAK VAZİFE GÖREN MEMUR VE HİZMETLİLER
Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez. Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellerle dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.

105 Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu,koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karışlanır.

106 FİİLEN ARAZİ ÜZERİNDE ÇALIŞANLARIN HARCIRAHI
Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında (H cetveli) belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir.

107 1. Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli. 2. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel. 3. Arazi üzerinde kadostro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimleri.

108 4. Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel.
5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel. Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve tapulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere bu Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre gündelik verilir.

109 MİSAFİR VE ZİYARETÇİLERE
Devletin misafir veya ziyaretçisi olarak yahut başka bir resmi görevle Türkiye'ye gelen yabancılara refakat etmekle görevlendirilen memurlara, (mihmandar) memuriyet ve asli sıfatları ne olursa olsun ilgili makamlarca verilecek görev emirlerinde belirtilen refakat şekil ve vaziyetine göre tanzim edilecek müfredatlı hesap pusulasına istinaden yol, ikamet, yemek, içmek ve tererruatı için yaptıkları masraf ödenerek başkaca harcırah verilmez. Ancak, misafir ve ziyaretçilere katılmak veya bunları karşılamak üzere başka mahalle gidenler ile bunlardan ayrıldıktan sonra asıl memuriyet mahalline dönenlere gidiş ve dönüşleri için bu Kanuna göre müstehak oldukları yol masrafı ve gündelik verilir.

110 HARCIRAHLARINI DİĞER KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ALANLAR
7201 sayılı Tebligat Kanununun 4 üncü, 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanunun değişik 21 inci, 492 sayılı Harçlar Kanunun değişik 34 üncü ve 70 inci maddelerinde yazılı hallerde hakim, adliye memuru, tebliğ memuru, akit icrasına giden tapu memuru veya konsolosluk memurlarına bu Kanuna göre ayrıca harcırah verilmez.

111 MADDE - 53 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Devlet Havayolları gibi ulaştırma hizmeti ifa eden müesseselerin memur ve hizmetlilerine verilecek harcırah, bu kanun ile tespit edilmiş bulunan miktarları aşmamak ve kanunun umumi esasları dışında çıkmamak şartiyle, Maliye ve Ulaştırma Bakanlığınca, müesseselerin hususiyetlerine göre nizamnamelerce (kuruluş kanunlarında) tespit olunur.

112 DIŞİŞLERİ VEKALETİ MEMURLARI VE BENZERLERİNİN TAKİBEDECEKLERİ YOL
Daimi bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek veya yurda celbolunacak memur ve hizmetlilerin ncı madde (HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK YOL) esasları dahilinde takip edecekleri yol itibariyle vazife mahallerine kaç günde gidip gelecekleri Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir cetvelle tesbit olunur.

113 CENAZE NAKİL MASRAFLARI
Daimi veya muvakkat (sürekli veya geçici) bir vazife ile yabancı memleketlerde bulunanlardan bu yerlerde veya yolda vefat edenlerin cenaze teçhiz ve tekfin masrafları ile Hükümet tarafından görülecek lüzuma veya aileleri tarafından vukuu bulacak talebe istinaden cenazelerinin Türkiye'de her hangi bir mahalle kadar olan nakil masrafları kurumlarınca ödenir. Yurt içinde daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa izam kılınanlardan yolda veya muvakkat vazife mahallinde vefat edenler hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

114 HARCIRAH ALABİLMEK İÇİN MÜRACAAT MÜDDETİ
a) Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları; b) İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler yahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği; c) Tarihlerinden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir. Müracaatla mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin zail olduğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.

115 HARCIRAHIN SURETİ TEDİYESİ
Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir. 52 nci madde (HARCIRAHLARINI DİĞER KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ALANLAR) hükmü saklı kalmak şartiyle, ceza davalarında mezkur maddede yazılı yol masrafı ve tazminatların işin ifasından evvel makbuz mukabilinde vezneye yatırılmasına imkan bulunmıyan hallerde, bunlar, bilahare mahkum olan veya haksız çıkan taraftan tahsil olunmak üzere, evvel emirde Adelet Bakanlığı Bütçesinden ödenir. Bir dava ve ihtilafın tetkiki sırasında gerek alakalılardan birinin talebi ile olsun gerekse kurumun göstereceği lüzuma müstenit bulunsun, tahkik, tetkik, keşif, tebliğ gibi bir muamele için belediye hudutları iç ve dışında bir mahalle gönderilen 52 nci maddede yazılı olanlardan dışında Adalet memurları ile diğer kimselere verilecek harcırah, bilahare haksız çıkan taraftan alınmak üzere evvel emirde alakalılardan talepte bulunan veya bunu ödemeye razı olandan alınır.

116 HARCIRAHIN SURETİ TEDİYE VE MAHSUBU
Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati (kesin ödeme) olarak veya avans suretiyle alanlardan zati (kişisel) sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iadeye etmeye mecburdurlar.

117 Aile için harcırah ödenmesinde ilgililerin verecekleri beyan kağıtları esas tutulur. Bu beyan kağıdına harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malümat gösterilir. Daimi memuriyetle (sürekli görevle) bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve muvakkat vazife (Geçici görev) ile gönderilenler de memuriyetleri mahalline (asıl görev yerlerine) dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı müspetleri ile birlikte dairesi amirine verirler. Memurun kendisinden evvel veya sonra hareket eden ailesi için avans para verildiği takdirde bu bir aylık müddet, ailenin evvel gitmesi halinde memur veya hizmetlinin yeni vazifesi mahalline varış tarihinden ve sonra gitmesi halinde de bunların memur veya hizmetlinin yanına varışları tarihinden itibaren hesap olunur.

118 Beyannameyi alan daire amirleri bunu vize ettikten sonra taşrada mahallin en büyük malmemuruna ve merkezde de alakadar mali mercie vermekle mükelleftirler. Vakı masraf verilen avans paradan ziyade ise fazlası tevsiye ve az ise farkı re'sen istirdat olunur. Evrakı müspite tedariki mümkün olmıyan hallerde bu imkansızlığın sebepleri ile vakı masrafın hesabı alakadar tarafından mensup olduğu daire amirine yazılı olarak bildirilir. İmkansızlık sebepleri dairesince varit ve muhik görüldüğü ve masrafın hesabına bir fazlalık bulunmadığı neticesine varıldığı takdirde avans bu hesaba göre mahsup olunur.

119 Alındıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil olmak üzere birinci fıkra gereğince derhal iade edilmeyen paralarla harcırahlarını avans olarak alıp da bu zimmetlerinin mahsubu için muktazi evrakı üçüncü fıkrada yazılı müddetler zarfında teslim etmeyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri zaman harcırah istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek üzere aylık ücret veya kabili haciz sair istihkaklarının yarısı bu borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet kalmaksızın re'sen istirdat olunmak suretiyle tahsil olunur. Harcırah ödemesi ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur.

120 HİLAFI HAKİKAT BEYANNAME VERENLER
Bu Kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde -maddi hatalar hariç- hilafı hakikat (gerçeğe aykırı) beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin müdürler komisyonları gibi salahiyetli (yetkili) heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümulüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi bir tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur. Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibilerin hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur. (Bu gibiler hakkında ayrıca kamu davası ve kanuni takibat yapılır.)

121 Bu kanuna göre ödenecek istihkaklar borç için haczedilemez.
MADDE 61 Bu kanuna göre ödenecek istihkaklar borç için haczedilemez.


"6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları