Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’nin Yeni Dönem Plan Öncelikleri Erhan USTA Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İktisadi Araştırmalar Vakfı İstanbul, 28 Kasım 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’nin Yeni Dönem Plan Öncelikleri Erhan USTA Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İktisadi Araştırmalar Vakfı İstanbul, 28 Kasım 2012."— Sunum transkripti:

1 Türkiye’nin Yeni Dönem Plan Öncelikleri Erhan USTA Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İktisadi Araştırmalar Vakfı İstanbul, 28 Kasım 2012

2 • 10. Kalkınma Planı (2014-2018) Çalışmaları • Küresel Ekonomik Görünüm: Eğilimler ve Riskler • Potansiyelimiz ve Başarılarımız • Ekonominin Temel Sorun / Öncelik Alanları Sunum Çerçevesi

3 • Eylül 2010: Plan tasarım çalışmalarının Kalkınma Bakanlığınca başlatılması • Katılımcı toplantılar (müsteşarlar, âkil adamlar, büyükelçiler) • 5 Haziran 2012: Başbakanlık Genelgesi • Eylül-Aralık 2012: Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları • Önümüzdeki dönemde Plan taslağının tartışılacağı platformlar: – STK’lardan ve kamu kuruluşlarından görüş alma – ESK, EKK, Plan Bütçe Komisyonunda istişare – YPK ve Bakanlar Kurulu ve TBMM’de görüşülmesi 10. Kalkınma Planı (2014-2018) Hazırlık Süreci

4 • Öncelik ve politikalar – Küresel trendler – Ülkemizin çözülmesi gereken en sorunlu alanları – Ülkemizin potansiyeli bir arada dikkate alınarak belirlenmektedir. • Planlama araçları – Kalkınma Bakanlığındaki güçlü planlama deneyimi – ÖİK vb. katılımcı toplantılar – Yetişmiş uzman gücü – Kapsamlı bir makroekonomik model – Kamu idarelerinde yaygınlaşan stratejik plan yaklaşımı Plan Öncelik ve Politikalarını Geliştirme Yöntemi

5 Planın başarısı için siyasi ve toplumsal sahiplenme kritik önem taşımaktadır. Bu çerçevede; çalışmalarımızı aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütmekteyiz. • İnsan odaklılık • Sonuç odaklılık • Kalkınma sürecinin bütüncüllüğü • Katılımcılık • Kapsayıcılık • Hesap verebilirlik • Şeffaflık Plan Yapma İlkeleri

6 • 2009 Küresel Krizi: – 1929 Buhranından sonra en ciddi kriz – Gelişmiş ülke kaynaklı küresel ekonomik yavaşlama • Gelişmiş ülkelerin ekonomik güç kaybı • Kamu borç stoklarının sürdürülemez noktalara ulaşması • İşsizliğin artması ve gelir dağılımının bozulması – Beklenenden uzun sürmesi ve 2012 yılı itibarıyla halen etkilerinin sürmesi – Krizden çıkış politikalarının henüz sonuç vermemesi • Mevcut ekonomik ve kurumsal yapıların etkinliğinin sorgulanması • Krizin sonunun görülememesi Küresel Ekonomik Görünüm

7 • Azalan küresel büyüme hızı ve artan dengesizlikler – 2011-2060: % 2,9 – 2030-2060: % 2,3 – 1995-2011: % 3,5 – Küresel dengesizlikler önce artacak sonra azalacak Küresel • Üretim ekseninin doğuya kaymasıekseninin – 2012 → Çin GSYH ˃ Avro Bölgesi GSYH – 2016 → Çin dünyanın en büyük ekonomisi – 2060 → Çin + Hindistan ˃ OECD • Küreselleşmenin üretim yapısı ve yeri üzerindeki etkisi Küresel Eğilimler ve Riskler - 1

8 • Hızlı teknolojik gelişme ve bilgiye dayalı üretim ekonomisinin artan önemi • Kaynak darboğazı, çevre ve iklim problemleri – Enerji – Su – Gıda • Nüfusun yaşlanmasının tüketim kompozisyonu, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki etkisi Küresel Eğilimler ve Riskler - 2

9 • Makroekonomik istikrar • Güçlü kamu maliyesi • Başarılı dezenflasyon süreci • Güçlü bankacılık sistemi • Güçlü sosyal politikalar Güçlü sosyal politikalar • Demografik fırsat penceresi Demografik fırsat penceresi • Güçlenen piyasa ekonomisi – Özelleştirme / Küçülen KİT Sistemi Özelleştirme – Piyasaların serbestleştirilmesi ve düzenlenmesi Ekonomik Başarılarımız & Potansiyelimiz

10 • Büyümenin istikrarsızlığı ve yavaşlamasıistikrarsızlığı ve yavaşlaması • Düşük verimlilik – TFV TFV – İşgücü verimliliği İşgücü verimliliği – Firma ölçeği Firma ölçeği – Kayıtdışılık Kayıtdışılık • Teknoloji geliştirme kapasitesinin yetersizliği Teknoloji geliştirme kapasitesinin yetersizliği • Üretimin sektörel dağılımda çarpıklıksektörel • Düşük teknolojili üretim ve ihracat yapısıteknolojili • Üretimde ve enerjide dışa bağımlılıkenerjide • Tarımsal yapının etkinsizliği Tarımsal yapının etkinsizliği • Tasarrufların yetersizliği Tasarrufların yetersizliği – Doğrudan yabancı yatırımlarının artırılması Doğrudan yabancı yatırımlarının artırılması – Kamu maliyesinin kalitesinin geliştirilmesi Kamu maliyesinin kalitesinin geliştirilmesi – Kentsel dönüşümün finansmanı • Eğitim Sisteminin İyileştirilmesi Eğitim Sisteminin İyileştirilmesi • İşgücü piyasası sorunları İşgücü piyasası sorunları • Gelir dağılımı Gelir dağılımı • Kurumsallaşma / Kamunun Rolü Kurumsallaşma / Kamunun Rolü Ekonominin Temel Sorun/Öncelik Alanları

11  Uluslararası rekabet gücü yüksek, güçlü ve istikrarlı bir ekonomi  İş sahibi ve nitelikli insan gücü  Etkin, öngörülebilir ve adil bir kamu yönetimi Ulaşmak İstenilen Hedefler

12 Bitirirken…  Türkiye’nin yeni dönem plan öncelikleri konusunda yapılan bu sunumun yalnızca makroekonomik alanlar ve onu etkileyen sosyal unsurlarla sınırlı olduğu belirtilmelidir.  Bu sunum, yeni dönem Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında teknik görüşümüzü yansıtmaktadır.  Yüksek Planlama Kurulu ve ardından Bakanlar Kurulu süreçleri de dikkate alındığında, Kalkınma Planının 2013 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

13 Teşekkürler…

14 Kaynak: OECD (2012), "Looking to 2060: A Global Vision of Long-Term Growth", OECD Economics Department Policy Notes, No.15, November 2012. Küresel Dengesizlikler – Cari Denge

15 Kaynak: IMF, World Economic Outlook, Ekim 2012 (SAGP’ye göre ) Yüzde pay Küresel Üretim Yapısı

16 Kaynak: OECD (2012), "Looking to 2060: A Global Vision of Long-Term Growth", OECD Economics Department Policy Notes, No.15, November 2012. Dünya Hasılası Paylarında Değişim (%, 2011-2060)

17 199820102012(1) EĞİTİM3,14,04,1 SAĞLIK2,14,64,4 SOSYAL KORUMA4,78,38,7 TOPLAM9,916,917,2 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı (1) Gerçekleşme tahmini (GSYH’ya Oranlar, Yüzde) Kamu Sosyal Harcamalarının Gelişimi

18 Çalışma Çağındaki Nüfusun (15-64) Toplam Nüfus İçindeki Payı Kaynak: OECD (2012), «Looking to 2060: Long-Term Global Growth Prospects» Demografik Fırsat Penceresi - 1

19 İşgücüne Katılma Oranları (%) Kaynak: Dünya Bankası Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Hesaplaması Yükseköğretimde Brüt Okullaşma Oranı (%) Demografik Fırsat Penceresi - 2

20 Kamunun Ekonomi İçindeki Ağırlığı Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

21 Büyüme Performansı Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

22 Toplam Faktör Verimliliği (TFV) Düzeyi

23 Büyümenin Kaynakları TFV Artışı Büyümeye Katkılar (Yüzde) (Yüzde) SermayeİstihdamTFV 1985-2000 0.2 71.323.05.7 2001-2011 0.9 53.426.420.2 1985-2011 0.5 64.024.411.6 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

24 TFV Artış Senaryoları Altında Çalışan Başına GSYH Büyümesi (Tasarruf Oranı= %20) Orta (TFV Artışı=%1) Yüksek (TFV Artışı=2%) Başlangıç3,004,10 5 Yıl3,034,33 10 Yıl3,054,51 25 Yıl3,094,88 Kaynak: Sustaining High Growth: The Role of Domestic Savings, Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası, 2012. TFV ve Büyüme Senaryoları

25 İşgücü Verimliliği Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

26 26 Kaynak: Büyüme Özel İhtisas Komisyonu Firma Ölçeklerine Göre Verimlilik Farkı

27 OECD (2012); Structural reforms to boost Turkey’s long-term growth Kayıtdışılığın Azaltılmasının Yaratacağı Potansiyel Kazanım

28  Küresel rekabet endeksinde 43. sıra (2012)  Yenilikçilik sıralamasında 55. sıra  Ar-Ge/ GSYH, yüzde  Türkiye 0,86 (2011)  AB-27 1,9  Japonya 3,36  Güney Kore 3,74  Özel sektörün Ar-Ge payı  Türkiye yüzde 42,5  AB-27 yüzde 64 •TÜİK Yenilik Araştırması  İşletme büyüklüğü arttıkça yenilik yapan firma sayısı artıyor  10-49 işçi yüzde 49,4  50-249 işçi yüzde 58,9  250+ işçi yüzde 69,7 Ar-Ge ve Yenilikçilik

29 Üretimin Sektörel Yapısı GSYH İçindeki Payı, % Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

30 Kaynak: Dünya Bankası İmalat Sanayii/GSYH (%) - Başarılı ve Başarısız Ülkelerİmalat Sanayii/GSYH (%) - Dünya ve Türkiye Kaynak: Dünya Bankası Sanayileşme Süreci

31 Türkiye ÜretimiTürkiye İhracatAB İhracat 200220072011200220072011 Yüksek5,14,23,56,24,52,819,8 Ortanın Üstü18,224,329,224,332,524,041,1 Ortanın Altı26,732,430,322,830,336,320,5 Düşük50,039,137,046,832,736,818,6 Toplam100 Kaynak: 2013 Yılı Programı % pay Üretim ve İhracatın Teknoloji Yoğunluğu

32 Üretimde Dışa Bağımlılık

33 Cari İşlemler Açığı / GSYH (%)

34 • Tarım arazilerinin parçalanmaya devam etmesi • İşgücünün bilgi seviyesinin yükseltilememesi • Doğal kaynakların (toprak, su) tahrip olması • Bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kalite seviyesinin artırılamaması • Kırmızı et talebinin yurtiçi üretim ile karşılanamaması • Çiftçilerin piyasada etkinliğinin sağlanamaması • Tarımsal desteklerde DTÖ ve AB politikalarına uyumsuzluk • İklim değişikliği, erozyon, çölleşme ve kuraklığın olumsuz etkileri • Kayıtdışılık • Artan ithal hammadde bağımlılığı Tarımsal Yapının Etkinsizliği - 1

35 Tarımsal Yapının Etkinsizliği - 2 Kısmi İşgücü Verimliliği, 2005 Yılı Fiyatları, SAGP Tarım Sektörünün Katma Değer ve İstihdam Payı, % Kaynak: TÜİK Kaynak: TÜİK ve OECD

36 0% 10% 20% 30% TurkeyLow IncomeLower Middle Income Upper Middle Income OECD Average '80-'89 Average '90-'99 Average '00-'08 Kaynak: Dünya Bankası Düşük Gelir Türkiye Düşük Orta GelirYüksek Orta Gelir Ortalama ‘80-’89 Ortalama ‘90-’99 Ortalama ‘00-’08 OECD Yurtiçi Tasarruflar - 1

37 Yurtiçi Tasarruflar - 2 Kaynak: Kalkınma Bakanlığı

38 Yurtiçi Tasarruflar - 3

39 TFV Artış Senaryoları Altında Tasarruf Oranı (Çalışan Başına GSYH Büyümesi = %4 ) Orta (TFV Artışı=%1) Yüksek (TFV Artışı=%2) Başlangıç24,919,5 5 Yıl26,018,3 10 Yıl27,217,2 25 Yıl31,114,2 Kaynak: Sustaining High Growth: The Role of Domestic Savings, Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası, 2012. Yurtiçi Tasarruflar ve Büyüme Senaryoları

40 Doğrudan Yabancı Yatırımlar / GSYH (%)

41 • Harcamalarda rasyonalizasyon gereği Harcamalarda rasyonalizasyon gereği • Büyüme ve istihdam dostu maliye politikası • Sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi Sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi • Kamu yatırımları programlaması sürecinin kalitesinin artırılması / proje döngüsü yönetiminin etkin uygulanması Kamu yatırımları Kamu Maliyesinin Etkinliği

42 Genel Devlet Harcamaları / GSYH (%)

43 Aktif / Pasif Sigortalı Oranı

44 Sosyal Güvenlik Sistemi Gelir – Gider Oranı (GSYH İçindeki Pay)

45 Kamu Sabit Sermaye Yatırımları / GSYH (%) Kaynak: TÜİK ve Eurostat

46 Beşeri Sermaye Bütüncül, üretkenliği esas alan, istihdam odaklı ve bilgi çağı gereklerini haiz bir beşeri sermaye geliştirmek Temel Amaç: Herkes İçin Kaliteli Eğitim – Toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarına duyarlı, erişilebilirliğe, fırsat eşitliğine ve kaliteye dayalı – Yaşam boyu öğrenim yaklaşımını benimsemiş Temel Unsurlar: Öğretmen yeterlilikleri, müfredatın güncellenmesi, öğrenci ve ailelerin sosyo-ekonomik durumu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımı, daha elverişli fiziki altyapı

47 Kaynak: Dünya Bankası (Dünya Kalkınma Göstergeleri) Ortalama Eğitim Süresi

48 Eğitimin Süresi – Büyüme İlişkisi - 1 Kaynak: Dünya Bankası

49 Baz Senaryo Eğitim Reformu Ortalama Büyüme Hızı (2013-2030, %) 4,965,65 Ortalama Eğitim Süresi (2030) 10,011,5 Bilgi: Ortalama TFV Artış Hızı (2012-2030) 1,5 İşsizlik Oranı (2030, %) 8,0 Ortalama Kurumsal Olmayan 15+ Nüfus Artış Hızı (2012-2030, %) 1,25 Türkiye’de Eğitimin Süresi - Büyüme İlişkisi - 2 Kaynak: OECD 2012 Türkiye İnceleme Raporu hazırlık çalışmaları

50 Eğitimin Kalitesi - Pisa Sonuçları Kaynak: Dünya Bankası (Dünya Kalkınma Göstergeleri)

51 Eğitimin Kalitesi – Büyüme İlişkisi Kaynak: Dünya Bankası

52 Kalite: Uluslararası Kalite ve Eşitlik Ligi Kaynak: OECD

53 • Nüfus artış hızı ve yüksek genç nüfusun getirdiği istihdam baskısı OECD: % 0,88 Türkiye: % 1,32(Yıllık ortalama nüfus artışı, 2010) • Düşük kadın işgücüne katılım oranı (İKO) → Düşük toplam işgücüne katılım oranı Toplam İKO: OECD % 72,4 Türkiye: % 53,4 (2010) Kadın İKO: OECD % 62,8 Türkiye: % 28,7 (2009) • Düşük toplam istihdam oranı OECD: % 55 Türkiye: % 45(2011) AB: % 69 (2020 hedefi %75) • Yüksek tarım istihdamı OECD: % 5,1 Türkiye: % 24,2 (toplam istihdam içerisindeki pay, 2011) İşgücü Piyasası Sorunları - 1

54 • Düşük ortalama eğitim süresi Okur-yazar olmayanlar dahil olmak üzere lise altı eğitimlilerin toplam işgücü ve istihdam içerisindeki payı > % 60 • Kayıtdışılık oranının yüksekliği Toplam kayıtdışı istihdam oranı: % 42 (2011) Tarım dışı sektörlerde kayıtdışı istihdam oranı: % 28 (2011) • Asgari ücret / ortalama ücret oranı Türkiye:0,353 (Ortalama) 0,666 (Medyan) (2010) • İşgücü piyasasında katılık OECD «Strictness of Employment Protection Index» sıralaması: Türkiye (2008) OECD ülkeleri arasında sonuncu • Asgari ücret / Çalışma Çağındaki Nüfus Başına Gelir (GNI) Türkiye: 0,47 (2011)Brezilya: 0,26 (2011)Çin: 0,37 (2011) ABD: 0,21 (2011)Polonya: 0,27 (2011)G. Kore: 0,26 (2011) İşgücü Piyasası Sorunları - 2

55 Baz Senaryo İşgücü Piyasası Reformu Ortalama Büyüme Hızı (2013-2030, %) 4,965,46 İşgücüne Katılım Oranı (2030, %) 55,560,5 Bilgi: Ortalama TFV Artış Hızı (2012-2030, %) 1,5 İşsizlik Oranı (2030, %) 8,0 Ortalama Kurumsal Olmayan 15+ Nüfus Artış Hızı (2012-2030, %) 1,25 İşgücü Piyasası - Büyüme İlişkisi Kaynak: OECD 2012 Türkiye İnceleme Raporu hazırlık çalışmaları

56 Kaynak: OECD (http://stats.oecd.org) Gelir Dağılımı

57 • Literatürde kurumsallaşma düzeyinin gelişmişliği ile kalkınma-gelişme düzeyleri arasında doğrusal ilişki • Özel sektörün güçlü olduğu ülkelerde, kamunun etkin ve etkili işleyen kurumsal yapılara sahip olması • 1980 ve 90’lı yıllarda devletin rolünün daraltılmasına dönük tartışmalar ve buna dönük uygulamalar • 2000’li yıllarda tartışmaların kamu yönetiminin kapasitesi ve işleyişi üzerine yoğunlaşması • Kamuda iyi yönetişim ölçütlerinin, iş ve yatırım yapılabilirliğini artırması Kurumsallaşma / Kamunun Rolü - 1

58 • Kurumsallaşmanın gelişmiş olduğunu gösteren unsurlar – kayıt dışılığın düşük olması – fikri mülkiyet haklarının korunması fikri mülkiyet haklarının korunması – hukuk sisteminin hızlı ve adil karar alması – vergi düzenlemeleri gibi kamusal kararlar açısından öngörülebilirliğin yüksek olması – kamu hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülüyor olması – yolsuzluk düzeyinin düşük olması – işgücü piyasasında aksaklıkların en az seviyede olması Kurumsallaşma / Kamunun Rolü - 2

59 • 2012 yılında, Türkiye, 130 ülke arasında fikri mülkiyet haklarını koruma endeksinde 65. sırada yer almaktadır. • Yabancı yatırımları ülkemize çekme konusunda rekabet halinde olduğumuz Çek Cum. ve Macaristan 36., Polonya ve Slovakya ise 40. sıradadır. Fikri Mülkiyet Hakları


"Türkiye’nin Yeni Dönem Plan Öncelikleri Erhan USTA Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İktisadi Araştırmalar Vakfı İstanbul, 28 Kasım 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları