Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRAZDAN İZLEYECEĞİNİZ SLAYTIN İÇERİĞİ; MERHUM Prof. Dr

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRAZDAN İZLEYECEĞİNİZ SLAYTIN İÇERİĞİ; MERHUM Prof. Dr"— Sunum transkripti:

1 BİRAZDAN İZLEYECEĞİNİZ SLAYTIN İÇERİĞİ; MERHUM Prof. Dr
BİRAZDAN İZLEYECEĞİNİZ SLAYTIN İÇERİĞİ; MERHUM Prof. Dr. MAHMUD ES’AD COŞAN HOCAEFENDİ’NİN SERVER İLETİŞİM TARAFINDAN YAYINLANAN “İSLÂM” İSİMLİ KİTABINDAN ALINMIŞTIR.

2 İSLÂM

3 GERÇEK İSLÂM'SIZ OLAMAZ!
"İnsanlık, İslâm'sız topluca ve tam olarak mutlu olamaz; İslâm'sız asrın ve beşerin yaraları sarılamaz; İslâmsız beynelmilel dertlere çare bulunamaz; İslâm'sız adalet ve hakkaniyet sağlanamaz; İslâm'sız zulüm ve istismar önlenemez; İslâm'sız devlet doğru dürüst yönetilemez; İslâm'sız rûhen huzur ve kalben itminan, manen rahatlık elde edilemez ... "

4 "İslâm cihanşümul bir dindir. Onun mesajı bütün insanlaradır
"İslâm cihanşümul bir dindir. Onun mesajı bütün insanlaradır. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası ve Hz. Peygamber'in sünnet-i seniyyesi her çağdaki ve her yerdeki insanlara en güzel yol göstericidir. İslâm dini ırk, renk, din, cins farkı gözetmeksizin topyekün insanlığa hitap eder; onun ahkâmı her asırda en mantıki, realist ve en güzel hususları getirmiştir." "İslâm dini bizim benliğimizin, şahsiyetimizin ana mayası; varlığımızın ve bekamızın temel şartı." "İslâm hayat nizamıdır, hayatın her hadisesiyle ilgilenir, her safhasında devam eder; belli bir zamana, belli tip hareketlere ve ibadetlere münhasır değildir."

5 "İslâm dini, itikat ve ibadetleri, emir ve yasakları, ilmi ve ameli, teori ve pratiği ile bölünmez bir bütün; tam ve sağlam, olgun ve kâmil, muazzam ve muazzez bir ilahi nizamdır. Sayılan unsurların her biri diğerine bağlıdır, onu destekler ve tamamlar." "İslâm, âdemoğlunu esfel-i safilinden çıkarıp alayı illiyyine ulaştırmak, behimiyyetten kurtarıp insan-ı kâmil haline getirmek için gelmiştir. İçinde her türlü maddi ve manevi, ferdi ve içtimai derde deva, her türlü ruhi ve bedeni hastalığa şifa vardır."

6 "İslâm'ı, Kur'an'ı, Resulullah'ı, dini ahkâmı; önyargılardan, peşin fikir ve kanaatlerden sıyrılmış olarak, dosdoğru anlamaya çalış! Onlara başka felsefe ve ideolojilerin, hasım inanç gruplarının, misyonerlerin, papazların, münkirlerin gözlüğü ile bakma! İslâm on beş asırlıktır, tarihi bir antika gibi üzerine saygıyla, sevgiyle, ihtimamla eğil, onun doğduğu çağa giderek, geliştiği muhitin şartlarına bakarak değerlendirmesini yap, ana kaynaklarına in, özünü iyi kavra, mesajını doğru al! Çevrede, cehalet veya menfaat, garez veya antipati saikasıyla onu sana çarpıtarak, ezerek, eğip bükerek anlatmaya çalışacak kimseler çoktur. Ama Allah'a sığın, O'ndan sana doğruyu göstermesini iste, araştır! Yirminci yüzyılın mukayeseli fikir ortamı sana gerçeği bulma şartlarını çok şükür ki sağlamıştır"

7 "İslâm ütopya veya faraziye, hayal veya nazariye değildir; İslâm hayat nizamıdır, akIın delili, kalbin cilası ve ruhun gıdasıdır." "İslâm mutlak doğrudur, çağlar üstü güzeldir, zaman boyu yeni ve diridir; insanlığın karşılaştığı her derde, her müşkile, hayatın her dalında en iyi, en isabetli, en adil çözümü o vermiştir, o verecektir." "İslâm, münevver veya cahil, herkese aynı anda hitap eder, her seviyedeki ruhu aynı zamanda tatmin edecek harikulade bir yapıya sahiptir. Ondan herkes şuur ve kavrayış kabiliyeti nispetinde hazzını alır.”

8 “Batıl yollar çoktur ama tek çıkar yol İslâm’dır.”
"İslâm, toplum dinidir, fertlerin ve onların teşkil ettiği toplumun düzenine, mutluluğuna, korunmasına, faydasına, gelişmesine, ilerlemesine, kurtuluşuna adamıştır kendisini…” "Gerçek İslâm, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif Müslümanlığıdır.” "Gerçek İslâm, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat Müslümanlığıdır. "Gerçek İslâm, zamane Müslümanlığı değil, 'Sahabe Müslümanlığı'dır: devr-i cehalet değil, 'Asr-ı Sa'adet Müslümanlığı'dır. "Gerçek İslâm, takva ve ihlâs, ihsan ve irfan yoludur. "İslâm dini her yönüyle sağlam, her haliyle güzeldir; ölçülüdür, dengelidir, sistemlidir. O, insanlığı, hedef aldığı yüce gayelere ulaştırmak için ortaya koyduğu efkâr ve nazariyatı (teoriyi) sözde, hayalde bırakmamış; bilakis her gayeye vusulün maddi vasıta ve yollarını göstermiş, makul ve tatbiki kolay bir çareye (pratiğe) bağlamıştır." "İslâm, kâinatı yaratan Allahu Teâlâ’nın mahza lütfu ve rahmeti sebebiyle bize gönderdiği bir prospektüstür; hayatı en doğru, en olumlu biçimde yaşamamız için bize bahşedilen her türlü nimet ve imkânı en uygun ve en verimli tarzda kullanmamız için sunulmuş bir 'kullanma talimatnamesi'dir. O fıtrat dinidir, hayat şartlarına uygundur."

9 "İslâm sadece manevi, ruhani ve uhrevi bir ayinler ve ibadetler sisteminden ibaret değildir; aynı zamanda maddi, sıhhi, ailevi, içtimai, beşeri, evrensel, iktisadi, ticari, askeri, terbiyevi, ilmi ve kültürel... ahkâma sahip, gediksiz, eksiksiz, kusursuz bir sistemdir. Hayattan kopmuş, dünyayla, çevreyle, insanlarla, beşeri faaliyetlerle ilgiyi kesmiş, içine kapanmış bir manastır dini değil; aksine hayata, insana, cemiyete, devlete, beynelmilele yönelmiş, onlar arasındaki münasebetleri tanzime yönelmiş aktif ve dinamik bir nizamdır; tüm hayatı, Allah'ın istediği tarzda yaşama biçimidir; yüce ve asil ilahi yoldur." "İslâm, toplum dinidir, fertlerin ve onların teşkil ettiği toplumun düzenine, mutluluğuna, korunmasına, faydasına, gelişmesine, ilerlemesine, kurtuluşuna adamıştır kendisini…”

10 "İslâm, Allah'ın (cc.) razı olduğu hak yoldur; kitabının bir ayeti bile değişmemiştir, Peygamber'inin hayatı güneş gibi meydandadır; inanç ve ahkâmı, en ileri ve üstün, en gerçek ve doğru, en tabii ve uyumlu, en ilmi ve makul, en güvenli ve sağlam, en sevimli ve olumlu, en erdemli ve faydalı, en çağdaş ve modern olan dindir." “Batıl yollar çoktur ama tek çıkar yol İslâm’dır.”

11 "Gerçek İslâm, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif Müslümanlığıdır.”
"Gerçek İslâm, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat Müslümanlığıdır. "Gerçek İslâm, zamane Müslümanlığı değil, 'Sahabe Müslümanlığı'dır: devr-i cehalet değil, 'Asr-ı Sa'adet Müslümanlığı'dır. "Gerçek İslâm, takva ve ihlâs, ihsan ve irfan yoludur. "Gerçek İslâm, ilmiyle amil, hakiki alimlerin, âşık-ı sadık ariflerin yoludur."

12 "Allah Celle Celalüh hazretlerinin biz kulları üzerindeki en büyük lütfu,
en geniş, en şümullü nimeti İslâm'dır." "İslâm hak dindir; Allah'ın sevdiği, razı olduğu, kabul ettiği, geçerli saydığı tek, sağlam ve mübarek inanç sistemidir; dosdoğrudur, tastamamdır, aktır, pırıl pırıldır, çok güzeldir, çok mantıkidir, çok kıymetlidir; ama maalesef yine de onun pek çok hasmı, rakibi, düşmanı, engeli vardır." "İki cihanda huzur, başarı, mutluluk İslâm'da; felaket, fecaat, hüsranlık, perişanlık, zillet, meskenet, mağlubiyet, esaret, azap ve ikap da İslâm'a karşı çıkmaktadır. "

13 "İslâm, âlemleri yaratan aliyyü'l-a'la, yüce Mevla, Rabbülalemin Tebareke ve Teâlâ’nın gönderdiği, insanoğlunun iki cihan saadetine ermesi yollarını gösteren, muhteşem ve harika bir 'mutluluk reçetesidir; diğer varlıklarla onun ilişkilerini düzenleyen hikmet dolu ilahi bir talimatnamedir; kâinatta onun istifadesine sunulan cemadat, nebatat ve hayvanattan nasıl ve ne türlü ve ne kadar istifade edeceğini açıklayan 'semavi ferman'dır; hâsılı Yaradan’dan biz kullarına çok muazzam ikram ve ihsandır.” "İslâm, 'cemiyet'i, toplumu, şefkatle, hararetle, dikkatle, kuvvetle ve şiddetle korur. Cemiyeti mutluluğa götüren her şey 'sevap', huzuru bozan her şey de 'günah'tır, katiyetle yasaktır."

14 "İslâm, hak dindir, ona uyanlar hem dünyada hem de ahirette mutlu olur, felah bulurlar."
"İslâm çağımızın ve kıyamete kadar gelecek çağların inancıdır; hak ve gerçek dindir; insanlığın dünya ve ahiret saadetini sağlayacak mükemmel ve şahane esaslara sahiptir" "İslâm dini hem dünya hem de ahiret saadetini sağlamaya yönelmiştir. İbadetlerin yanısıra, değerli ahkâmının önemli bir kısmı da dünyaya dairdir; aklı, ruhu, malı, nesli ve bedeni korumak başlıca gaye ve hedefleri arasındadır." "İnsanlık ancak İslâm'la tamam olur. Gerçek kurtuluş ve ebedi mutluluk İslâm'dadır. "

15 "İslâm, sadece namaz, oruç, hac, zekât değildir; sadece sakal, sarık, cübbe değildir; sadece başörtüsü, çarşaf, saye, harmani, peçe, şalvar değildir; sadece savaş, kılıç, kalkan değildir; İslâm tek yönlü, sığ, tek, yeknesak, monoton, bir atımlık, göstermelik gayret değildir İslâm özge ve yüce bir yaşam biçimidir, bir ömür boyu daimidir, bir pırlantanın çeşitli yüzleri gibi yönleri vardır, bin ışık cümbüşüdür, rengârenk güzel davranışlar ve edepler manzumesidir, sayısız zevkli görevler bütünüdür." "İslâm muazzam bir inkılâptır; yeryüzünde küfrün, şirkin, şeytana, puta, nefse, maddeye, menfaate, zevke, masivaya tapmanın belini kırmış, bâtılın ve tağutların köklerini koparmış atmıştır."

16 "İslâm ne mükemmel, ne güzel din
"İslâm ne mükemmel, ne güzel din! İslâm'ın emrettiği ibadetler ne kadar hikmetli, ne kadar kıymetli! Bizi müslüman olma şerefine erdiren Allah'a sonsuz şükürler, hamd ü senalar olsun!" "İslâm, çok orijinal, çok şaşırtıcı, çok çağdaş, çok faydalı, çok mükemmel, çok güzel bir din!" "Zamanede İslâm'ın özü gitmiştir sözü kalmıştır, aslı gitmiştir resmi kalmıştır." "İslâm, değil sadece bâtılı, kendinden önceki hak ve meşru semavi dinleri dahi nesh ve fesh etmiş; eski ve muharref ilahi kitapları bile hükümden ve yürürlükten kaldırmıştır. Artık devir, devr-i münevver-i Muhammedîdir, tüm insanlar İslâm'a gelmeye mecbur, Peygamber Efendimiz’e uymaya memurdur.”

17 "İslâm'sız şu çirkef asrın hastalıkları tedavi olmaz, beşerin yaraları sarılmaz; İslâm'sız insanlar birbirleriyle gerçek kardeşlik kuramaz. İslâm'sız halklar arasında adalet ve hakkaniyet sağlanamaz; İslâm'sız zulüm ve istismar, aldatma ve sömürme önlenemez; İslâm'sız devlet çarkı doğru düzgün döndürülemez; İslâm'sız halka gerçek hizmet götürülmez; İslâm'sız kişi, ruhen huzur, kalben itminan ve manen rahatlık bulamaz; İslâm'sız saadet-i dareyn sağlanamaz." "Millet İslâm'ı bırakmakla, öyle kıymetli şeyler kaybediyor ki tariflere sığmaz; sanki sarayı bırakıp, mezbeleye yerleşmiş; ipekli harika kumaşları atmış, çula çaputa sarılmış; kebabı baklavayı kaymağı reddetmiş kum küflü ekmek yemekte; huzuru rahatı tepmiş, kavgayı, stresi, boğuşmayı tercih eylemiş gibi!"

18 "İslâm maddi ve manevi düşmanları yenmeyi, menzil-i maksuda selametle ulaşmayı, saadet-i dareyne kavuşmayı sağlamak için gelmiş; Allahu Teâlâ’nın ilahi bir kurtuluş ve mutluluk reçetesi. .. " "Dinimiz haktır, başka batıl veya muharref dinlere benzemez. İslâm'ı diğer yalan yanlış, iptidai ve ilkel inançlarla bir kefeye koymak çok büyük bir yanılgı, çok müthiş bir cehalet ve dalalet, hatta hıyanettir" "İslâm'ın takva ve ihlâs yolu, tasavvuftur; tasavvufun toplumda yaşanması ve uygulanması ise tarikattır."

19 "İslâm'ı, imanı kaybedersek mahvoluruz, dünyada ve ukbada rezil, rüsva oluruz, ortada ne izzet kalır, ne devlet, ne şevket, ne kuvvet, ne millet, ne raiyyet." "İslâm, dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermek üzere Allah tarafından gönderilen gerçek ve ebedi dindir." "Bize düşen en mühim vazife, İslâm'ı önce en doğru şekilde öğrenmek ve anlamak, sonra da çevremize ve hatta bütün insanlığa tebliğ etmek ve anlatmak için olanca varlığımızı, gayretimizi ve müktesebatımızı sarfetmektir"

20 "İslâm mutluluk dinidir Hem ferdin dünya ve ahiret mutluluğunu sağlar hem de toplumun huzurunu garanti edecek değerli hükümler ihtiva eder." "İslâm Rabbanidir ve bütün âlemlere şamildir Zaman ve unsur itibariyle değişmeyen, gerekli her türlü mutlak esasların başka şeye tabi olmadan meydana getirdiği bir mecmuadır" "İslâm dininin gayesi ve hedefi yeryüzünde hakkı, ilmi, adaleti hâkim kılmak, hayrı ve saadeti sağlamak, buna mukabil bâtılı, cehaleti, zulmü ortadan kaldırarak şerri ve şekiyeti önlemektir"

21 “Hasta beşerin şifa reçetesi ancak İslâm’dır
“Hasta beşerin şifa reçetesi ancak İslâm’dır. İslâm dini her yönüyle bir harika, eşsiz, emsalsiz, şaheser bir hazine.” “ İslâm’ın gayesi, kısaca; iyiliği hâkim kılmak, kötülüğü ortadan kaldırmaktır.”

22 a.a.k & t.m.k


"BİRAZDAN İZLEYECEĞİNİZ SLAYTIN İÇERİĞİ; MERHUM Prof. Dr" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları