Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 Başbakanlık Kamu görevlileri Etik Kurulunun “Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri” konulu yazıları gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü, bilincini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 Başbakanlık Kamu görevlileri Etik Kurulunun “Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri” konulu yazıları gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü, bilincini."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 Başbakanlık Kamu görevlileri Etik Kurulunun “Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri” konulu yazıları gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü, bilincini yerleştirmek ve geliştirmek amacı ile gerçekleştirdiğimiz; Etik sunum ve anketi faaliyeti toplantısına, HOŞ GELDİNİZ

3 3 2004 yılı, ülkemizde etiğe dayalı bir yönetim sisteminin oluşturulmasında dönüm noktasıdır. 25/5/2004 tarihinde,TBMM de 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun kabul edilmiştir.2008 yılından beri kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan “25 Mayıs” ülke genelinde “Etik Günü” ve ve bu tarihi içeren hafta “ETİK HAFTASI” olarak kutlanmaktadır. Bu Kanun Bütün Kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar. İstisnaları ise: 1- Cumhurbaşkanı 2- TBMM üyeleri 3- Bakanlar Kurulu üyeleri 4- TSK mensupları 5- Yargı mensupları 6- Üniversitelerdir.

4 4 Kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’ belirlemede yardımcı olan kılavuzdur.Aynı zamanda bir süreçtir ve bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir. Amaç; Devlette ve toplumda yolsuzluğu ve yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır. Etik, günümüzde çeşitli mesleklerin yürütülmesinde esas alınan değerlerin başında gelmektedir.

5 5 Kamu Etik Kurulu : Kurul 11 üyeden oluşmaktadır. 1- Etik davranış ilkelerini belirlerler. 2- Bu konudaki ihlaller ile ilgili İnceleme ve araştırma yaparlar. 3- Etik kültür konusundaki çalışmalara destek verirler. 4-Hediye alma yasağı kapsamını belirleyip, uygulamasını izlerler. 5-Uygulamaları izleyip görüş bildirirler.

6 6 Etik Komisyonları Kurum ve kuruluşlarda kurum içinden en az 3 kişiden oluşur. • Etik kültürü geliştirme, • Etik sorunlarla ilgili personele rehberlik etme • Etik uygulamaları değerlendirme • Kurulla işbirliği içinde çalışma • Kendi kurumsal etik davranışlarını düzenleme • Kamu Görevlileri Etik Kurulunun inceleme onayına sunma, şeklindeki görevleri yerine getirirler.

7 7 Etik Davranış İlkeleri 1- Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci 2- Halka hizmet bilinci 3- Hizmet standartlarına uyma 4- Amaç ve misyona bağlılık 5- Dürüstlük ve tarafsızlık 6- Saygınlık ve güven 7- Nezaket ve saygı 8- Yetkili makamlara bildirim 9- Çıkar çatışmasından kaçınma 10- Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması 11- Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

8 8 12- Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı 13- Savurganlıktan kaçınma 14- Bağlayıcı açıklamalar ve gerçekdışı beyan (yasağı) 15- Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık 16- Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu 17- Eski kamu görevlileri ile ilişkiler(ayrıldıkları tarihten başlayarak 3 yıl süre ile doğrudan veya dolaylı görev ve iş alamazlar,taahhüde giremezler,komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.) 18- Son olarak, Mal bildiriminde bulunmaktır.

9 9 Bir meslek etiği olarak kamu yönetimi etiğine ilişkin ilke ve değerler; İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler, Devlete ve kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetimin meşruiyetini geliştirirler ve devlet-halk bütünleşmesini sağlarlar, KKamukurumlarındakiyönetseldavranış standartlarını yükseltirler, DDeğerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler, SSosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler, KKamu hizmetlerinin maliyetlerini düşürürler ve hizmet kalitesini yükseltirler.

10 10 Çağdaş yönetim anlayışının ortaya koyduğu esaslar, çalışanların yeniliklere ve gelişmelere her zaman açık olmasını, yönetime katılabilmesini, alınan kararların kamuya duyurulmasını, vatandaşlara karşı tarafsız davranmayı, doğru, dürüst, adil ve haktanır olmayı, kişisel çıkarlardan çok kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olmayı, iş ve işlemlerle ilgili prosedür ve süreçlerin öngörülebilir olmasını, hizmetlerin vatandaşa en yakın birimlerce yürütülmesini ve vatandaşın beyanına güven duymayı öngörmektedir.

11 11 Görevliler, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde;  Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı,  Halkın ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı,  Hizmet kalitesini yükseltmeyi,  Halkın memnuniyetini artırmayı,  Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflemelidirler. Bu doğrultuda, hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını ve beklentilerini önceden tespit etmeye yönelik anket ve referandumlar yapılabilir, Halkın hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyi düzenli olarak ölçülebilir, Özel sektörün ve diğer kamu kurumlarının iyi uygulama örnekleri görev yapılan kuruma aktarılabilir, kurumdaki iş süreçleri analiz edilerek kırtasiyeciliğe ve zaman kaybına yol açan gereksiz işlem adımları kaldırılabilir.

12 12 "İYİ İDARE" ÜZERİNE İnsanlık ve toplumun oluşumundan beri antik çağlarda bu yana iyi idare üzerine söylenen sözler içinde KONFÜÇYUS şöyle ifade etmiş; “Kendi kendisini yönetebilen için devlet yönetiminde bir güçlük yoktur.” Yani,bir kişinin kendisi iyi örnek ise onun kurduğu düzen içinde her şey kendiliğinden yürür. Eğer o kişinin kendisi örnek değilse, onu dinleyen kimse çıkmaz...

13 13 Yönetimde yozlaşma olgusu, halkın yönetime olan güvenini ortadan kaldırmaktadır. Savurganlık ve görevi kötüye kullanmanın devlet yönetiminde yeri yoktur ve bunların maliyeti de, daha az ve kalitesizhizmettir. Demokratik yönetim, halkla kamu görevlilerinin arasındaki güvene dayalıdır. Toplum, bu kişilerden, yönetsel standartlara duyarlı olmalarını beklemektedir. Bu nedenle onların, sadece rüşvet, zimmet, kayırmacılık vb. gerçek yolsuzluklardan değil, halkın güven duygusunu zedeleyecek yolsuzluk şüphelerinden de kendilerini korumaları gerekmektedir.

14 14 KARŞILAŞILABİLECEK ETİK İKİLEMLER Etik ikilem, iki veya daha fazla yarışan değerin çatışma halinde olmasıdır. Eğer, çatışan bu değerlerden birisi korunursa, diğeri korunamamaktadır ya da bir veya daha fazlasını koruyabilmek için, diğerlerini göz ardı etmek zorunluluğu bulunmaktadır. Kamu görevlilerinin günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri pek çok etik ikilem bulunmaktadır. Bunları 4 grupta ele almak mümkündür:

15 15 1. Kamu görevlilerinin karşılaştıkları birinci ikilem türü, önlerindeki seçeneklerin hiç birisinin tam manasıyla tatmin edici olmadığı, onların içinden en az kötü ya da diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumudur. Örnek: Yıkılan bir binanın yenisinin yapılması için açılan ihalede, ihaleye katılmak üzere başvuran firmaların hiç birisi, tam anlamıyla yeterli şartları taşımamaktadır. Ancak, yeni bir ihalenin açılması için gerekli zaman yoktur ve kararın bir an önce verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, kamu görevlisi, yeterli şartları taşımayan firmalar içinde, diğerlerine göre en iyisini seçmek durumundadır.

16 16

17 17 3. Üçüncü ikilem türü, farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesidir. Burada en fazla kişiyi memnun edecek bir kararın verilmesi gerekmektedir. Örnek Bir kamu arazisinin, özel sektöre yatırımı teşvik amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilmesi, bazı yerel topluluk üyelerini çevre kirliliği açısından rahatsız edebilecek, bazılarına da yeni iş imkânları temin edebilecektir. Bazıları kararı ekonomik gelişme yönünde olumlu olarak değerlendirirken, bazıları ise yolsuzluk olarak nitelendirebilecektir.

18 18

19 19 Etik Kurallarına uygun olmayan bir olayın sonucuna göre; ihbar ve şikâyet edenler ile kamuoyu, devletin yaptırım gücünü kullanarak bu kişiye gereken cezanın verildiğini veya işlenen suçun cezasız kaldığını ya da işlenen suçla dengeli olmayan bir ceza ile cezalandırıldığını düşünür. Bu düşünce; kişilerin yolsuzluk ve suçlara yönelmesinde ya da yönelmemesinde en temel etkendir. Sonuçta kamuoyunun genel düşüncesi bu birikimden oluşsa da; “İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz,onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır.İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.” demiş Konfüçyüs.

20 20 Kamu hizmetleri, vatandaşların vergileriyle yerine getirilmektedir. Onlar düşük maliyetli ve kaliteli hizmet alma beklentisiyle vergilerini kamu görevlilerine emanet etmektedirler. Bu anlamda kamu hizmeti bir “emanet”tir. Bu emanetin bilincinde olarak, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli; görevi yerine getirirken ve takdir yetkisi kullanılırken mesleki etik ilke ve standartlara bağlı kalınmalıdır.

21 21 Küçük bir köyde yaşayan Kazım Bey kendisine tebliğ edilen vergi cezasını ödemek üzere ilçedeki vergi dairesine gelmiştir. Nereye ve kime başvuracağını bilememektedir. Ne yapması gerektiğini sormak üzere kapısını açık bulduğu ilk odaya girmiş ve elindeki belgeyi masasında oturan memur İlyas Beye uzatmıştır. Dışarıda hava çok soğuk olduğu için yaşlı adamın kasketi başında ve elleri ceplerindedir. Memur İlyas Bey, başını eline aldığı belgeden kaldırmadan, sert bir ses tonuyla “çıkar elini cebinden” diye seslenmiştir. Kazım Bey, kendisine söylenmediğini düşünerek aynı şekilde durmaya devam etmiştir. İlyas Bey bu kez “sana ellerini cebinden çıkar dedim” diye bağırarak belgeyi Kazım Beyin eline tutuşturmuş, “önce devlet dairesine nasıl girileceğini öğren, ondan sonra gel” diyerek Kazım Beye kapıyı göstermiştir. Oysa tüm kamu görevlileri, kendilerine soru soran veya danışan vatandaşlara gerekli bilgileri vermeli ve gerekli yerlere yönlendirmelidir.

22 22 Çünkü kişiler, çoğu zaman iş ve işlemlerle ilgili hangi belgelerin gerektiğini, nereye müracaat edeceklerini, nasıl bir yol izleyeceklerini ve işlerinin ne kadar sürede tamamlanacağını bilmemektedirler ve kendilerine yardımcı olacak bir tanıdık, eş-dost veya akraba aramakta ya da iş takipçisi ve aracılara yönelmektedir. Etik dışı davranışlara zemin hazırlayan bu durumların önlenebilmesi için, vatandaşların aydınlatılması önemlidir. A3 ebatında Kamu Hizmet Standartı yazıları,afiş,internet v.b.şekilde basılı,yazılı yönlendiriciler yoluyla bilgilenseler bile, durumu resmi bir görevliye teyit ettirme ve sözlü bilgi alma eğilimindedirler. Bu durumda kurumlardaki danışma v.b. birimleri önem kazanmaktadır. Görevliler,kamu hizmetinin emanet olduğu düşüncesiyle halka hevesle hizmet etmeli, meslektaşlarına ve hizmetten yararlananlara karşı sabırlı, nazik, saygılı ve güler yüzlü olmalıdır.Bu konuda MEVLANA çok güzel söylemiş;

23 23

24

25 25 Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak,ihtiyaç duyduğumuz her konuda bilgi alabildiğimiz güler yüzlü ve ilgiyle sorularımıza anında veya daha sonra telefonla geri dönmek suretiyle bizleri bilgilendiren İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum.Bazı şeylerin iyiye doğru gittiğini görmek hem sektör olarak hem insan olarak bizleri çok memnun ediyor.Yürekten tebrik eder,tüm çalışanlara iyi bayramlar dileriz.

26 26 Kamu görevlilerinin, sorumluluktan kaçma amacıyla takdir yetkilerini kullanmaktan kaçınmaları veya takdir yetkilerini kendi ve yakınlarının çıkarları doğrultusunda kullanmaları etik davranış ilkelerine aykırıdır. Ancak kurum içerisindeki ahlaklı kamu görevlilerinin, meslek onurunu korumak ve kamu kaynaklarının israfını önlemek amacıyla, ahlak dışı uygulamalarda ve yolsuz davranışlarda bulunanları ihbar etmeleri suretiyle söz konusu olaylar kolaylıkla açığa çıkarılabilir.

27 27 Bu nedenle kamu görevlilerinin, etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirmeleri; kurum ve kuruluş amirlerinin de, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutması ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alması, yani onları koruması gerekmektedir.

28 28 Yönetici kamu görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar.Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür

29 29 Sonuç olarak; mesleki görevimizde etik ilkelere uygunluk, kişisel ve kurumsal başarı konusunda büyük önem taşımaktadır ki, bizler köklü bir teşkilattın mensupları olarak, dünyada yüceltmekle ve güçlü bir şekilde geleceğe taşımakla sorumlu olduğumuz devletimiz adına, gelirleri toplamak gibi ulvi bir işle görevliyiz. Fakat daha da önemlisi Onurla bitirilmesi gereken,en asil görev hayattır. Onurunu; Bir lokma ekmek için, çiğnetmeye, Günlük menfaatler için, terk etmeye, Bir anlık eğlence için, tüketmeye, Bir kısım insanlara kızıp,Tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat !

30 30


"1. 2 Başbakanlık Kamu görevlileri Etik Kurulunun “Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri” konulu yazıları gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü, bilincini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları