Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMUDA ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ. 2 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK NEDİR? ethos, genel anlamıyla iyi-kötü, doğru-yanlış ile ilgili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMUDA ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ. 2 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK NEDİR? ethos, genel anlamıyla iyi-kötü, doğru-yanlış ile ilgili."— Sunum transkripti:

1 KAMUDA ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

2 2 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK NEDİR? ethos, genel anlamıyla iyi-kötü, doğru-yanlış ile ilgili değerler, ilkeler ve kurallar, …ahlakın temellerini inceleyen felsefenin bir dalı, …ahlak ilkelerinin tümü, …meslek ahlakı, ilkeleri ve kuralları, …etik değerler ve ilkeler, daha evrensel bir nitelik gösterir,

3 3 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK NEDİR? etik, felsefenin, insanın oluşturduğu değerler evrenini inceleyen, onu iyi, kötü ya da onaylanabilir, onaylanamaz, doğru, yanlış biçiminde yorumlayan bir alt dalıdır,

4 4 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK NEDİR? bir felsefe dalı olarak etik, insanların töresel ya da ahlaksal ilişkilerini, davranış biçimlerini ve görüşlerini araştıran bir bilim dalıdır, …Aristo, etiği, insanın günlük hayatında yararlı olacak davranışların keşfi olarak tanımlarken, …bugün bazı yazarlarca etik, insan hareketlerinin ahlaki uygulamalar doğrultusunda düşünülmesi şeklinde açıklanabilmektedir

5 5 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK NEDİR? • Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. •Başka bir ifade ile etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. •Etik,aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir.

6 6 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNİN AMACI VE ÖNEMİ •Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amaç, devlette ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hakim kılmaktır. •Kamu hizmeti bir “emanet”tir. Kamu görevlileri, bu emanetin bilincinde olarak, kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli; görevlerini yerine getirirken ve takdir yetkilerini kullanırken mesleki etik ilke ve standartlara bağlı kalmalıdır. •Bazı durumlarda, yasalar ve diğer hukuki düzenlemeler, bir kurumda ortaya çıkan ahlak dışı davranışların tanımlanmasında yetersiz kalabilmektedir. Böylesi yasal boşlukların bulunduğu “gri alanlar”da, karşılaşılan ikilemlerin çözümünde kamu görevlilerine yardımcı olacak etik ilke ve standartlar, en az yasalar kadar önemlidir.

7 7 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı KARŞILAŞILABİLECEK ETİK İKİLİMLER Etik ikilem, iki veya daha fazla yarışan değerin çatışma halinde olmasıdır. Eğer, çatışan bu değerlerden birisi korunursa, diğeri korunamamaktadır ya da bir veya daha fazlasını koruyabilmek için, diğerlerini göz ardı etmek zorunluluğu bulunmaktadır. 1. Kamu görevlilerinin karşılaştıkları birinci ikilem turu, önlerindeki seçeneklerin hiç birisinin tam manasıyla tatmin edici olmadığı, onların içinden en az kotu yada diğerlerine göre daha iyi olan seçeneğin belirlenmesi durumudur.

8 8 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Örnek: Yıkılan bir köprünün yenisinin yapılması için acılan ihalede, ihaleye katılmak üzere başvuran firmaların hiç birisi, tam anlamıyla yeterli şartları taşımamaktadır. Ancak, yeni bir ihalenin açılması için gerekli zaman yoktur ve kararın bir an önce verilmesi gerekmektedir. Bu durumda, kamu görevlisi, yeterli şartları taşımayan firmalar içinde, diğerlerine göre en iyisini seçmek durumundadır.

9 9 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 2. İkinci ikilem türü, seçeneklerin birden fazlasının ya da tamamının kendi başına iyi olduğu ve birisinin seçilmesi durumunda diğerinden vazgeçilmesinin gerektiği bir durumdur. Burada kamu görevlisi, “en iyi”ler arasında bir secim yapmak durumundadır. Örnek: Bir kamu görevine atamada, aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan, yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birisinin tercih edilmesi, böyle zor bir secimi gerektirmektedir. 3. Üçüncü ikilem türü, farklı kişi ve gruplar üzerinde farklı etki ve sonuçlar doğurması muhtemel bir kararın verilmesidir. Burada en fazla kişiyi memnun edecek bir kararın verilmesi gerekmektedir.

10 10 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 4. Kamu görevlilerinin karşılaşabilecekleri son ikilem türü, verecekleri kararın muhtemel sonucundan, kendilerinin ya da yakınlarının olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız etkilenmeleri durumudur.Böyle bir durumda, “çıkar çatışması” söz konusu olmaktadır. Yani, karar alıcının bireysel çıkarları ile genel anlamda kamu çıkarı çelişmektedir. Bir kimsenin, kendi çıkarı aleyhine bir karar verebilmesi son derece güçtür. Böyle durumlarda, ilke olarak, karardan olumlu ya da olumsuz ve/veya dolaylı ya da dolaysız olarak etkilenebilecek kamu görevlilerinin, karar verme surecine katılmamaları gerekmektedir.

11 11 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK İLKE VE DEĞERLERE İLİŞKİN MEVZUAT Önceki dönemlerde, ülkemizde, kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilke ve değerlere ilişkin özel bir düzenleme yoktu. Etik ilke ve standartlar, Anayasada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun’da, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ve diğer mevzuatta dağınık olarak yer almaktaydı.

12 12 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK İLKE VE DEĞERLERE İLİŞKİN MEVZUAT 2004 yılı, ülkemizde etiğe dayalı bir yönetim sisteminin oluşturulmasında donum noktasıdır. Bu tarihte çıkarılan 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulmuştur. Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ise, kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken genel etik ilke ve standartları toplu olarak ortaya koyması bakımından önemlidir.

13 13 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİĞE İLİŞKİN ÖRGÜTSEL YAPI Kamu Görevlileri Etik Kurulu: kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Başbakanlık bünyesinde kurulmuştur. Etik Komisyonları: Kurum ve kuruluşlarda oluşturulur. Etik komisyonları, kurum içinden en az üç kişiden oluşmaktadır. Etik komisyonunun üyeleri, üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir.

14 14 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı GÖREVİN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar

15 15 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı HALKA HİZMET BİLİNCİYLE HAREKET ETME Hizmetlerle ilgili hizmetten yararlananların ihtiyaçlarını ve beklentilerini önceden tespit etmeye yönelik anket ve referandumlar yapılabilir, halkın hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeyi düzenli olarak ölçülebilir, özel sektörün ve diğer kamu kurumlarının iyi uygulama örnekleri görev yapılan kuruma aktarılabilir,

16 16 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı HİZMET STANDARTLARINA UYMA, VATANDAŞA YOL GÖSTERME, NEZAKET VE SAYGI Hizmet almak için kamu kurumlarına müracaat eden vatandaşlar, çoğu zaman iş ve işlemlerle ilgili hangi belgelerin gerektiğini, nereye müracaat edeceklerini, nasıl bir yol izleyeceklerini ve işlerinin ne kadar surede tamamlanacağını bilmemektedirler. Etik dışı davranışlara zemin hazırlayan böylesi durumların önlenebilmesi için, öncelikle hizmet standartları ve iş süreçleri belirlenerek Internet, afiş, levha, el ilanı, broşür vb. yönlendiriciler vasıtasıyla halka duyurulmalı ve iş ve işlemler bu standartlara göre yürütülmelidir.

17 17 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı AMAÇ VE MİSYONA BAĞLILIK Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.

18 18 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık,adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar •Takdir Yetkisinin Kullanımından Kaçınma veya Kişisel Çıkar Sağlama Amacıyla Kullanılması •Hizmet Kayırmacılığı •Kamu Makamlarının Mevzuata Uygun Politikalarını,Kararlarını ve Eylemlerini Engelleme (Burokratik Sabotaj)

19 19 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı SAYGINLIK VE GÜVEN •Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kotu davranamaz, işi savsaklayamaz, cifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. •Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, acık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri çıkarları talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler.

20 20 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRİM Kurum içerisindeki ahlaklı kamu görevlilerinin, meslek onurunu korumak ve kamu kaynaklarının israfını önlemek amacıyla, ahlak dışı uygulamalarda ve yolsuz davranışlarda bulunanları ihbar etmeleri suretiyle söz konusu olaylar kolaylıkla açığa çıkarılabilir.

21 21 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA •Kamu görevlisinin yapacağı işlem, eylem veya alacağı karardan olumsuz olarak etkilenecek ya da bunlardan çıkar sağlayacak kişilerin içinde, kendisinin ya da eş, dost, akraba, arkadaş, daha önceki işinden tanıdığı kimselerin (objektif olarak davranmasını etkileyebilecek herkes) bulunması, çıkar çatışmasını ortaya çıkarmaktadır.

22 22 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA •Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.

23 23 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı HEDİYE ALMA Türk kamu yönetimi geleneğinde, mevzuatça kesinlikle yasaklanmış olmasına rağmen, kamu görevlilerinin iş sahiplerinden ve mesai arkadaşlarından hediye alması, oldukça yaygın bir uygulamadır. Yasaklamalara rağmen kamu görevlilerine bazı özel kişi ve firmalar ile denetimi altında bulunan kuruluşlarca özellikle yılbaşı, bayram ve diğer özel günler bahane edilerek çeşitli hediyeler verilmektedir. •İyi niyetle verilen hediyeler: kamu hizmetinden memnun kalan bir vatandaşın, memnuniyetini ifade etmek için kamu görevlisine içinden gelerek verdiği sembolik hediyelerdir.

24 24 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı HEDİYE ALMA •Çıkar Sağlama Amacıyla verilen hediyeler: Çoğu zaman hediyenin verildiği anda kamu görevlisi ile hediyeyi veren arasında hizmetle ilgili bir bağlantı da bulunmamaktadır. Kamu görevlisi hediyeyi verenin uzun donemdeki niyetini sezememekte ve durumdan şüphelenmeyerek hediyeyi kabul etmektedir. •İster iyi niyetle, isterse çıkar sağlama amacıyla verilsin, kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

25 25 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı HANGİ HEDİYELER ALINABİLİR? •Yönetmelikte, hediye alma yasağının istisnaları sayılmaktadır. Buna göre aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır, yani alınabilir: •Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar, •Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,

26 26 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı HANGİ HEDİYELER ALINABİLİR? •Halka acık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler, •Herkese acık konferans, sempozyum, forum, panel,yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler, •Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri, •Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

27 27 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı HANGİ HEDİYELER ALINAMAZ? •Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri, •Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler, •Hizmetten yararlananların vereceği her turlu eşya, giysi, takı veya gıda turu hediyeler, •Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

28 28 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı KAMU MALLARI VE KAYNAKLARININ KULLANIMI Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar

29 29 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı SAVURGANLIKTAN KAÇINMA Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai suresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar

30 30 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı BAĞLAYICI AÇIKLAMALAR VE GERÇEK DIŞI BEYAN •Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler •Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık: Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nda belirlene istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler

31 31 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı YÖNETİCİLERİN HESAP VERME SORUMLULUĞU •Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman acık ve hazır olurlar. •Yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.

32 32 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı •Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar. •Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun, gerek gördüğü takdirde mal bildirimlerini inceleme yetkisi bulunmaktadır. Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar (bankalar ve özel finans kurumları dahil) talep edilen bilgileri, en geç otuz gün içinde Kurul’a vermekle yükümlüdürler. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA

33 33 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNE AYKIRILIK İDDİASIYLA BAŞVURMA 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanun’da belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler, en az genel mudur, eşiti ve ustu kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı davrandıkları iddiası ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.

34 34 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK DAVRANIŞ İLKELERİNE AYKIRILIK İDDİASIYLA BAŞVURMA Diğer kamu görevlilerinin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvurular ilgili kurumların yetkili disiplin kurullarında Kurul tarafından çıkarılan yönetmeliklerde belirlenen etik davranış ilkelerine aykırılık olup olmadığı yönünde değerlendirilir.

35 35 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı BAŞVURU BİÇİMLERİ Başvurular; a) Yazılı dilekçe, b) Elektronik posta, c) Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır. •Başvuru usulü: Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile imzayı kapsayan dilekçelerle, en az genel mudur, eşiti ve ustu görevliler icin Kurul Başkanlığına, diğer görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapılır. •Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler acık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir

36 36 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı HANGİ BAŞVURULAR KABUL EDİLMEZ? •İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri ile Yönetmeliğin 33. ve 34. maddelerinde belirtilen unsurları içermeyen elektronik posta yolu ile gönderilmiş başvurular işleme konulmaz ve mümkünse durum başvuru sahibine bildirilir. •Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular, bu durumun anlaşıldığı tarihte işlemden kaldırılır. •Elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda, gerçeğe aykırı ad ve soyadı ile yapılan başvurular işleme konulmaz. •Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez

37 37 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı KAMU YÖNETİCİLERİNDEN BEKLENEN ETİK DAVRANIŞLAR •Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildiriniz. •Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve herhangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturunuz. •Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ediniz. •Ust görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne alınız.

38 38 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı KAMU YÖNETİCİLERİNDEN BEKLENEN ETİK DAVRANIŞLAR •Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözünüz. •Karar ve davranışlarınızda tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesne olunuz. • Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek olunuz. •İşinizde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek standartları sürdürünüz. •Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranınız.

39 39 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı, * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

40 40 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi, * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

41 41 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi, * Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim. Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

42 42 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı KURULUŞUMUZ ETİK FAALİYETLERİ •Kapsam içerisindeki kamu görevlileri, "Etik Sozleşme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük dosyasına konur. •Kuruluşumuz Kurumsal Etik Politikası 19.03.2009 tarihinde yayınlanmıştır. •Kuruluşumuz Etik Komisyonu 04.05.2005 tarihinde oluşturulmuştur. •Kuruluşlumuz Etik Komisyonu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, I.Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanın katılımıyla toplanır.

43 43 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı KURUMSAL ETİK POLTİKAMIZ Görevlerimizi; tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmektir.

44 44 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı KURUMSAL ETİK İLKELERİMİZ

45 45 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı YOZLAŞMA VE ETİK oYozlaşma, yasalara ve hizmet standartlarına uymamanın yanında, etik ilkelere uymamayı da içeren bir kavramdır. oSiyaset, yönetim ve yargı, hem kurum olarak hem de aktörler olarak bütün ülkelerde güven kaybıyla karşı karşıya bulunmaktadır.

46 46 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı YOZLAŞMA VE ETİK oYozlaşma (corruption),bozulma, çürüme, kötüleşme, lekelenme, aslından uzaklaşma, saflığını veya dürüstlüğünü kaybetme anlamındadır. oYönetimde yozlaşma, kamu görevlilerinin gerek kendi inisiyatifleriyle gerekse hizmetten yararlananların teşvikiyle etik davranış ilkelerini ve hukuku ihlal edecek şekilde, özel çıkar, tercih, prestij veya belirli bir grubun çıkarı için kamusal gücü kullanarak ortaya koydukları her türlü davranış ve yöntemdir. oYozlaşma; siyasi partiler, seçilmişler, kamu görevlileri, çıkar ve baskı grupları ile seçmenler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkar.

47 47 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı YÖNETSEL YOZLAŞMA BİÇİMLERİ oAdam kayırmacılığı 1.Akraba, eş-dost kayırmacılığı (Nepotizm),hemşehricilik, 2.Siyasal kayırmacılık (siyasal patronaj) oHizmet kayırmacılığı oLobicilik oAracılar yoluyla işlerin yürütülmesi oRant kollama ve vurgunculuk oRüşvet ve irtikap;zimmet ve ihtilas oHediye alma oVerimsizlik, etkinsizlik, israf oYetersiz hazırlanma, oSorumluluktan kaçma/sorumluluğu yayma oDeğişime gönülsüzlük/direnç

48 48 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı YOZLAŞMANIN SONUÇLARI •Yönetime karşı güven krizi, yabancılaşma ve meşruiyet sorunu. •Verimsizlik, israf, mali kriz, hizmetlerin pahalılaşması, gelir dağılımında bozulma; etkinsizlik. •Kamu görevlilerin liyakatsizliği. •Etik değerlerin itibardan düşmesi. •Sosyal dokunun zayıflaması. •Yozlaşma, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi, hukuk devletini zayıflatır.


"KAMUDA ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ. 2 PTT Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı ETİK NEDİR? ethos, genel anlamıyla iyi-kötü, doğru-yanlış ile ilgili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları