Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ KAZALARININ NEDENLERİ"— Sunum transkripti:

1 İŞ KAZALARININ NEDENLERİ
1) ÇEVRESEL OLAYLAR : Aydınlatma yetersizliği - Isı - Aşırı Nem - Gürültü - Makineler - Kaygan zemin v.b. ÖNLEMLER Gün ışığının yeterli olmadığı yerlerde gerekli aydınlatmanın sağlanması. Isı, nem ve gürültünün olumsuz etkilerinden çalışanların korunması. Makinelerin operasyon noktalarından uzak durulması. Kaygan zeminde uygun ayakkabı giyilmesi.

2 Yorgunluk - Acemilik - Dikkatsizlik- İhmalkarlık v.b
2) İNSANA BAĞLI OLAYLAR: Yorgunluk - Acemilik - Dikkatsizlik- İhmalkarlık v.b ÖNLEMLER Dikkati dağıtacak derecede yorgunluk hissedildiğinde, bir süre dinlenilmeli. Yapılan işte acemilik çekmemek için eğitim alınmalı. İş yaparken azami dikkati gösterilmeli. Önlem almaktan kaçınmayarak ihmalkar davranılmamalı.

3 3) EĞİTİM YETERSİZLİĞİ Çalışanların gerek yaptıkları işler, gerekse iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almaları gerekmektedir. Meydana gelebilen bu tür kazaların önlenebilmesi için ; İşyerlerinde işverenlerce risk değerlendirilmelerinin yapılması, Alınacak önlemlerin tespit edilmesi, İşyerinde uygulanması, Sürekliliğinin temini gerekmektedir.

4 Tersanelerde Meydana Gelen İş Kazası Türleri

5 ÜLKEMİZDE SON SEKİZ YILDA (10 binde)
Tersanelerdeki iş kazalarının iş kazalarına oranı Tersanelerdeki ölümlü iş kazalarının ölümlü iş kazalarına oranı Tersanelerdeki çalışan sayısına göre ölüm oranı

6 riskler işyerlerine göre değişmektedir.
İşyerinde meydana gelebilecek riskler işyerlerine göre değişmektedir. Gemi inşa ve Onarımı Sanayi için düşündüğümüzde; ortak riskleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

7 Açık sahalarda, kızak üzerinde, inşa edilen gemi bordasında kurulan iskelelerin taban malzemelerinin eksik ve sabitlenmemiş olması durumunda düşme sonucu yaralanma ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle oluşan kazaların önlenebilmesi için iskele tabanları tamamlanmalı ve sabit hale getirilmeli, iskelelerde iki adet korkuluk bulunmalıdır. 3 basamaktan sonra ki merdivenlerde trabzan korkuluk yapılması gerekmektedir. Ve bu korkulukların üzerinde kablo yoğunluğunun önlenmesi gerekmektedir. İskele eksikleri tamamlanıncaya kadar çalışan emniyet kemeri kullanmalıdır.

8 Elektrik ark kaynağı esnasında ışık etkisi, gaz, duman, elektrik, yangın, curuf sıçraması ve sıcak temas etkisi gibi tehlikeler oluşur. Ve sonucunda, göz rahatsızlıkları, yanıklar, solunum rahatsızlıkları, zehirlenme, elektrik çarpması, şok, maddi hasar ve göz yaralanmaları gibi olaylar meydana gelebilir.

9 Bu sonuçların oluşmaması için alınması gereken önlemler;
Kişisel koruyucunun etkin kullanılmasının sağlanması, Duman ve gazın emilmesini sağlanması, Islak vücut ile kaynak yapılmamasının ve kaynak pensesi boşta çalışırken koltuk altına sıkıştırılmamasının sağlanması, İyi yalıtılmış pense kullanılmalı, Kaynak kablosunun izolasyonu sağlam olmalı, Kaynak donanımı iyi şekilde topraklanmalı, Metal malzeme üzerine alttlık koymadan oturulmamalı, Kaynağa başlamadan önce çevrenin yanıcı maddelerden arındırılması, Yangın söndürme cihazlarının bulundurulmasıdır.

10 Sapan kopması ve fırlaması tehlikeleri gözlemlenmektedir
Sapan kopması ve fırlaması tehlikeleri gözlemlenmektedir. Sonucunda maddi hasarlar ve ciddi yaralanmalar gözlemlenmektedir. Bunun için alınması gereken önlemler; Aşınmış, yıpranmış, halat çapı yıpranmış sapanlar kullanılmamalı, Yük kaldırırken keskin köşe ve kenarlarda köşe bandı kullanılmalı, Sapanlar idk konumda kullanılmalı, Yüke uygun sapan seçilmeli, Sapanlar ve sapanlama teknikleri iyi uygulanmalı, Vinç kancalarında emniyet kilidi olmalı, Sapan kancaları vinç kancasına uygun olmalı, Yük altında kalmış sapanlar çektirilerek çıkartılmamalıdır.

11 İş sağlığı ve güvenliği uzman, teknik eleman yada sorumlu mühendis yetersizliği işlerin düzensiz ve geciklemeli işlemesine ve dolaylı olarak iş kazalarının artmasına neden olmaktadır. Bu alanda çalışan ekibin sayısının arttırılması gerekmektedir.

12 Tersanelerde bulunan tüm basınçlı kapların patlamalara ve bu nedenle ciddi yaralanma yada ölümlü kazalara sebep olmasını engellemek için, düzenli testlerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca komprasörler de çalışanlardan uzak, ayrı bir bölmede etrafı duvarla örülmüş halde bulundurulmalıdır.

13 Elektrik güç kablolarının duvarda askıda bulunmaması yüzünden kablo hasarı ve panoların açık bırakılması, elektrik çarpması sonucu ölümlere neden olmaktadır. Bu yüzden güç kablolarının hasar görmemesi için boru yada kanal içinden geçirilerek askıya alınması ve pano kapaklarının kilitlenmesi gerekmektedir.

14 Tersanelerde bulunan drenaj ızgaraları yerlerine tam oturtulmadığından dolayı takılarak düşme, yaralanma ve ölümlü kazalara neden olmaktadır. Izgaralar, sıkı ve geçme halinde montaj edilerek bu tehlike ortadan kaldırılabilmektedir.

15 Ergonomik olmayan çalışma koşullarından ötürü, güvensiz hareketlerin artmasıyla birlikte, bel, kas, eklem rahatsızlıkları ile ciddi yaralanmalı iş kazaları meydana gelmektedir. Bu tarz kazaları önleme amaçlı, gerekli eğitimlerin verilmesi, zeminde kaymaya sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılması, kaymayı engelleyen kişisel koruyucular kullanılması gerekli uyarı levhaları bulundurulması gerekmektedir.

16 Oksijen tankı çevresinde yeterli koruma çitlerinin ve uyarı etiketlerinin olmaması, parlama ve patlama nedeniyle yaralanmalara sebep olabilmektedir. Bu yüzden oksijen tankı çevresindeki çit tamamlanıp kilit altına alınmalıdır. Gerekli uyarı etiketleri asılıp yetkisiz personellerin kullanımı yasaklanmalıdır.

17 Alınması gereken önlemler;
Oksijen LPG tüplerinin hortumundaki kaçak veya yangın, tüpün veya regülatörün patlaması ölümlü kazalara sebebiyet vermektedir. Alınması gereken önlemler; Tüplerin uygun taşınması ve depolanması, Yağlı el yada malzemelerle temas edilmemesi, Periyodik kontrollerinin düzenli yapılması, Yanıcı ve yakıcı tüplerin ayrı depolanmasına dikkat edilmesi, Regülatörün uygunluğunun ve sağlamlığının denetlenmesi, Hortumların basınca maruz kalmalarnın engellenmesi ve hasarlı olmadığının tespiti, Alev, gaz, geri tepme, emniyet ve çek valflerinin kullanılmasıdır.

18 Raylı vinçlerin kullanımı esnasında oluşan kazaların büyük bir çoğunluğu, sapanın kopması, mapanın kopması, vincin raydan çıkması, kanca bloğunun kopması, enerji besleme kablosunun kopması yada yüksekten cisim düşmesi nedeniyle meydana gelmektedir. Bu nedenle oluşan, ciddi yaralanma, maddi hasar, elektrik çarpması ve ölümle sonuçlanabilen iş kazalarını önlemek için, kapasiteler üzerinde yük taşınmamalı, üst siviçler çalışır durumda olmalı, hasarlı sapan kullanılmamalı, halat bağlantıları sağlam olmalı, tamburda sıkışma olmamalı, operatörler uzman kişilerden seçilmeli, iş başlangıç ve bitiminde vinç rayları kontrol edilmeli, periyodik kontrolleri yapılmalı, şiddetli rüzgar olduğunda vinç park yerine alınıp kilitlenmelidir.

19 Ortamdaki gürültü, geçici yada sürekli işitme kayıpları, konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk, tansiyon yükselmesi, karşılıklı anlaşma zorluğu gibi sonuçlar doğuracağından, kişisel koruyucuların kullanımı sağlanmalı, gerekli eğitimler verilmeli ve periyodik olarak odyometrik testler yapılmalıdır.

20 Spiral taşı ile yapılan çalışmalarda, taşın patlaması, çapak fırlaması, elektrik ve titreşim gibi tehlikeler mevcuttur. Bunların sonuçları ciddi yaralanmalar, göz hasarları, şok ölüm, kas eklem ve sinir tahribatıdır. Alınması gereken önlemler; muhafazasız taş kullanılmaması, işe uygun taş seçimi, kişisel koruyucuların eksiksiz kullanımı, izolasyonunu kaybetmiş kablo kullanımının önlenmesi, el aletlerinin bakım onarımının sürekli kontrol edilmesidir.

21 Vincin hareket esnasında sesli ikaz sistemlerinin çalışır durumda olması ve yükün insanlar için tehlike oluşturmayacak yerlerden ve salınımı engellenerek taşınması, rayların emniyet çizgileriyle ayrılması, yük - insan buluşmasını engelleyerek bu yüzden meydana gelen ciddi yaralanmalı ve ölümlü iş kazalarını önleyecektir.

22 Raspa ve boya işlemleri sırasında, yangın, gürültü, yetersiz aydınlatma ve toz gibi tehlikeler nedeniyle iş kazaları, göz yanılgıları, algılama bozuklukları, ciltte tahriş, solunum yolu rahatsızlıkları, geçici yada sürekli işitme kayıpları, konsantrasyon azalması, yorgunluk, karşılıklı anlaşma zorluğu ve maddi hasarlar oluşmaktadır. Alınması gerekli önlemler; Yangına neden olacak maddelerin ortamdan uzaklaştırılması, manuel yangın ihbar sisteminin kurulması, yakın alanlardaki sıcak çalışmaların engellenmesi, boyaların uygun ortamlarda ve ihtiyaç kadar depolanmasının sağlanması, uygun kişisel koruyucuların kullanılması, odyometrik testlerin düzenli yapılması, yeterli aydınlatmanın sağlanması ve tozun kaynağıyla mücadele edilmesidir.

23

24 Presler ile yapılan çalışmalarda parça kırılma-fırlama, alt-üst limit siviçlerin kumanda etmemesi gibi tehlikeler ciddi yaralanma ve malzeme hasarına neden olur. Pres etrafına ilgisiz çalışanların girmesinin engellenmesi, alt tabloların tespitlerinin kontrol edilmesi, limit siviçlerin devre dışı bırakılmaması, aci durumlar butonunun periyodik testlerinin yapılmasıdır.

25 Dar ve kapalı alanlarda yetersiz aydınlatma elektrik panelleri, menhol içi güvensiz aydınlatma, yetersiz havalandırma havalandırmanın elektrik tertibatının sebep olduğu alan daralması nedeniyle zorlaşması, yedek çıkış olmaması gibi durumlar; göz yanılgısı, solunum yolu rahatsızlıkları, algılama bozukluğu, ciddi yaralanma ve elektrik çarpması nedeniyle ölüm gibi sonuçlar doğuracağından; Yeterli miktarda ve 24 voltluk patlamaya korumalı güvenli aydınlatma sağlanıp, elektrik panel kapaklarının kapalı tutulmasının sağlanması, işe ara verildiğinde özellikle gaz, oksijen, LPG sistemlerinin hortumlarının ortamdan çıkarılması, yeterince geniş çıkış menhol ve açıklığın sağlanması, sık periyodlarla çalışanların kontrol edilmesi, panel önüne yalıtkan paspas koyulması ve sadece yetkililer tarafından müdahele edilmesi gerekmektedir.

26 Boru atölyelerindeki tehlikeler ise gürültü, yetersiz havalandırma, düzensiz çalışma ortamı, balyoz fırlaması ve ağzı bozuk anahtarlardır. Bu uygunsuz koşullar ve tehlikeler, dikkat dağınıklığı, anlaşma zorluğu, hareket alanlarının darlığı nedeniyle çalışma zorluğu, yaralanmalar, ezilmeler ve ölümle sonuçlanan iş kazalarına neden olabilmektedir. Yeterli hava değişim oranının sağlanması, atölye içerisindeki tertip ve düzenin sağlanması, balyozun kırılacak kadar sert olmaması ve sapı uygun yüzeyli ağaçtan olması,

27 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..


"İŞ KAZALARININ NEDENLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları