Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOTAL MANUFACTURING SOLUTIONS “TOPLAM ÜRETİM ÇÖZÜMLERİ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOTAL MANUFACTURING SOLUTIONS “TOPLAM ÜRETİM ÇÖZÜMLERİ”"— Sunum transkripti:

1 TOTAL MANUFACTURING SOLUTIONS “TOPLAM ÜRETİM ÇÖZÜMLERİ”
Şenim ÖZGÜRLER

2 Günümüzde ülkelerin güçlü olabilmelerinin en önemli sebeplerinden birisi de üretim olgusu
Bir ülkenin gelişebilmesi için üretimini önemsemesi ve geliştirmesi gereklİ Bu çalışmada fiziksel üretim yapan firmaların üretim sistemleri incelenmektedir. Çalışmanın asıl amacı firmaların bir takım çalışması ve 200 soruluk bir anket sonucunda üretimlerinde bulunan zayıf ve güçlü yanları meydana çıkartmaktır. Burada önemli olan zayıf yanların güçlendirilmesi ve üretimin dünya çapında üretim seviyesine çıkarılmasıdır.

3 TMS çalışması bir firmanın gelişim için neler yapması gerektiğini göstermez.
Firma bu çalışmayla kendi bünyesindeki mevcut aksaklıkların hangi kurumsal kısımda bulunduğunu tespit eder. Burada yapılması gereken tek şey o kısımlara yönelik müdahalede bulunmak ve tümünü iyileştirerek firmayı olabilecek en yüksek değer olan sağlıklı üretim mertebesine getirmektir.

4 NEDEN TOPLAM ÜRETİM ÇÖZÜMLERİ?
TÜÇ üretimin 20 belirlenmiş alanını sistematik bir şekilde ölçme ve iş potansiyelini tamamen kullanmak için tüm ilerleme alanlarını belirleme anlamındadır. Burada belli sorulara verilen yanıtlar ve puanlama etkili olmaktadır. Amaç bu 20 belirlenmiş yapı taşını iyi dengelemek ve üretim yapısını bunun üzerine kurmaktır. Burada konu 20 tane yapı taşı ve bunların üstüne dikilen 6 tane sütundan oluşmaktadır.

5 İzlenecek proses 5 adımdan oluşur. Bunlar:
TÜÇ’nin yapı taşlarını ve bunların üzerinde yükselen sütunları iyi anlamak ve belirlemek. Her yapı taşı için bir anket yapmak. Veri elde etmek,üretimin doğruluk faktörlerini ölçmek ve performans düzeyini haritalamak. Boşlukları analiz etmek, uygulama ve iş misyonunu aynı anda ikisini de analiz etmek. Boşlukları daraltmak ve böylece rekabeti arttırmak için ölçümleri ve değerleri tamamlamak.

6 Üretim Çözümlerinde Sütunlar
Bir üretim işletmesinde başarı 6 üretim sütununa bağlıdır. Her sütunun kendine ait yapı taşları bulunmaktadır.

7 TMS sütunları ve yapı taşları

8 200 Soruda Öz Denetim Öz denetim her yapı taşına sorulan 10 soruyla toplam 200 soruluk bir ankettir. Bu ankette sorulara verilen cevaplar şöyle puanlandırılır: 0.1- Zayıf, 0.2- Orta, 0.3- İyi, 0.4- Çok iyi , 0.5- Mükemmel. Böylece her yapı taşı toplam 10 soruda 5 puan alabilir ve 20 yapı taşı toplam 100 puan alabilir.

9 Veri Kaydetme Firma genelinde yapılan 200 soruluk anketten elde edilen verilerle firma her yapı taşı için verilmiş puanları görür ve bunu örümcek ağı diyagramında gösterebilir. Bu grafikte dairenin dışındaki numaralar yapıtaşı numaralarını göstermektedir. Dairenin dışından merkezine doğru 5’ten başlayarak birer sırayla 1’e kadar giden sayılar yapılan anket sonucu her yapıtaşlarının elde etmiş oldukları puanları temsil etmektedir. Böylece bu diyagram vasıtasıyla üretimdeki doğruluk görsel olarak da ifade edilebilmektedir.

10 Boşluk Analizi ve Misyon Belirlenmesi
Veri analizi yapılmışsa ve her sütun için üretim doğruluk faktörü belirlenmişse boşluk analizine geçilir. Ne şekilde olursa olsun boşluk analizine başlayabilmek için öncelikle şirket misyonunun iyi anlaşılması gereklidir. Şirketin gerçek misyonunu anlamak önemlidir. Misyonla birlikte şirket stratejik amaçları da misyonun gerçekleşmesi için çok önemlidir. Boşluk analizi üretim doğruluk faktörleriyle başlar ve işin önemli sütunlarına ve onun yapı taşlarına el atar. Mesela 50 ve altı gibi düşük bir doğruluk faktörü genel bir zayıflığı işaret eder. Eğer misyonda önemli olan ürün geliştirme ve yenilik ise o zaman o sütun ve yapı taşlarına ağırlık verilir.

11 UYGULAMA TMS çalışmasının uygulama safhasının temeli, çalışmada anlatılan kapsamlı 200 soruluk anketten oluşmaktadır. Uygulamanın X Firmasında yapıldığı varsayılmaktadır. Uygulamanın ilk bölümü organizasyon içerisinde yaratılan çalışma takımının 200 soruya yanıt verip puanlama yapması sonucu sayısal değerlerin elde edilmesidir.

12 Bu uygulama öncesinde organizasyon yöneticilerinin katılımlarıyla oluşan 6 kişilik bir çalışma takımının oluşturulması gereklidir. Bunun amacı anket sorularının işletmeyi ve yaptığı işi iyi bilen kişiler tarafından objektif olarak yanıtlanması gerekliliğidir. Anket sorularından elde edilen puanlar aşağıda belirtilmektedir:

13 Yapı Taşları ve Puanlar
Üretim Doğruluk Faktörü

14 Örümcek Ağı Diyagramı Analizi
Firmanın sahip olduğu yapı taşlarının her birinin topladıkları puanlar örümcek ağına benzer bir diyagramda gösterilmektedir. Bu diyagramın ana amacı yapı taşlarının birbiri ardına seyrettikleri puan yolunun ve birbirleri arasındaki farkları görsel olarak belirtmektir. X Firmasının örümcek ağı diyagramı şekilde gösterilmiştir.

15 Örümcek Ağı Diyagramı Analizi

16 Histogramlar Üretim doğruluk faktörü belirlendikten sonra her yapı taşının sahip olduğu sorulara verilen puanlar histogram tekniğiyle incelenmektedir. YAPI TAŞI 1- PAZARI ANLAMAK

17 Bir sonraki aşama ise tüm yapı taşları, her birinin aldığı toplam puana göre histogramda gösterilmesidir.

18 Performans-Uygulama Analizi
Bir sonraki analiz, Performans-Uygulama analizidir. Bu analizde sahip olunan altı adet sütundan üçü performans, üçü de uygulama sütunu olmak üzere toplam iki kısma ayrılır. Bu iki kısımdan birisi x-y doğrusunda x eksenini diğeri ise y eksenini temsil eder ve böylece ortaya bir alan tablosu meydana gelir.

19 Performans-Uygulama Analizi
Sütunların dağılımı aşağıdaki gibidir: Performans sütunları (birincil aktiviteler) Pazarlama ve yenilik (yapı taşları 1-3) Tedarik zinciri yönetimi (yapı taşları 4-6) Üretim olanakları (yapı taşları 10-14) Uygulama sütunları (destek aktiviteleri) Çevre ve güvenlik (yapı taşları 7-9) Prosedür (yapı taşları 15-17) İnsan (yapı taşları 18-20)

20 Performans-Uygulama Analizi
Performans – Uygulama Tablosu

21 Performans sütunlarında toplam 11 tane yapı taşı bulunmaktadır.
Bu yapının elde edebileceği toplam puan 55’tir. Uygulama sütunlarında ise geriye kalan 9 yapı taşı vardır. Bunların alabileceği maksimum puan 45’tir. Toplam performans puanı 38,4’dür. Toplam uygulama puanı ise 35,3’dür. Bu iki grup, “Uygulama - Performans Haritasını” oluşturmaktadır.

22 Performans-Uygulama haritası
PERFORMANS EKSENİ UYGULAMA EKSENİ

23 Değerlendirme YAVAŞ AMA VERİMLİLER
Bu kategorideki firmalar genelde hem performans hem de uygulamada mükemmel proseslere sahiptirler fakat güçleri global pazarda yarışmaya yetmez. Firmaların bir çoğu bu kategoridedir. Yerel bölgelerde iyi sonuçlar almışlardır fakat liderlik etme vasıflarına sahip değildirler. Bu firmalar performans ve uygulamada lider olmak yolunda köklü değişimlere sahip olmalıdırlar.

24 Sahip olmaları gerekenler şunlardır:
Tam potansiyellerini kullanabilmeleri için onları engelleyen durumları iyi tanımak ve ortadan kaldırmak İşin kritik bölgelerinde yeniden mühendislik çalışmaları Şebekeleşme için cesaret ve uygulama için örnekler

25 Performans-Uygulama analizinden sonra Boşluk Analizi yapılmaktadır.
Boşluk analizi temelde sütunların ulaşması gereken puan farklarını yani ulaşılacak puan ile arada kalan boşluğu bulmaktır. Bu analizde yine en temel şekilde histogram kullanılabilir.

26 Boşluk Analizi

27 Boşluk Analizi Yapılan boşluk analizinin gösterimi örümcek ağı diyagramıyla da yapılabilir.

28 En az puanlı yapı taşı sıralaması
Yapılan analizin sonuçlarına göre en zayıf olan sütunlar belirlenmektedir ve bu sütunların geliştirilmesi sağlanmalıdır. En zayıf sütunları şunlardır:

29 En zayıf sütunların belirlenmesinden sonra bu sütunların sahip oldukları sorulara verilen cevaplara bakarak bir geliştirme anahtarı elde edilebilmesi analiz için olumlu olacaktır.

30 Firmanın en detaylı şekilde incelenebilmesi için daha bir çok analiz tekniği vardır. Bunlardan bazıları şöyledir: Kritik inceleme analizi Çizgisel grafik, bar tablosu, dairesel bölümlendirmeler analizi Pareto analizi Z tablosu analizi Neden-Sonuç diyagramı (balık kılçığı) analizi ve bunlara benzer SPC (istatistiksel proses kontrol) araçları

31 SONUÇ Sonuç olarak bu çalışmada bir X Firmasının mevcut durumunu görmekteyiz. İnceleme sonunda görülmektedir ki bu firma ulaşılabilecek zirve noktası olan dünya çapında bir üretici konumunda değildir. Firmanın mevcut durumundan ulaşılmak istenen “dünya çapında üretici” konumuna gelmesi için bir çok iyileştirme veya yenileme çalışması yapması zorunludur. Bu çalışma geliştirmeye hangi kurumsal bölümden başlanması gerektiğini gösteren bir rehberdir.

32 SONUÇ Çalışmanın amacı; firmanın sahip olduğu zayıf ve güçlü yanlarını sergilemek ve böylece firmanın yapısal haritasını çıkartmaktır. Bu çalışmanın tüm şirket organizasyonlarına uygun olduğu öne sürülememektedir ancak; “dünya çapında üretici” konumuna gelmek amacındaki bir firmanın “Toplam Üretim Çözümleri (TMS)” analizini gerçekleştirmesi amaca ulaşmada önemli bir araç olacaktır. Objektif olunduğu taktirde “Toplam Üretim Çözümleri” firmalar için yararlı bir çalışmadır.

33 TEŞEKKÜR EDERİM... Şenim ÖZGÜRLER


"TOTAL MANUFACTURING SOLUTIONS “TOPLAM ÜRETİM ÇÖZÜMLERİ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları