Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

. . REKTÖR Prof.Dr. Candeğer YILMAZ DEKAN Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ". . REKTÖR Prof.Dr. Candeğer YILMAZ DEKAN Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU"— Sunum transkripti:

1 . . REKTÖR Prof.Dr. Candeğer YILMAZ DEKAN Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU
Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet AYDIN Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Tahir YAĞDI BAŞHEKİM Prof.Dr. Mehmet ÖZKAHYA DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Alper TÜNGER Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Kubilay DEMİRAĞ Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Sait EĞİLMEZ Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Okan GÜLBAHAR Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Bilgin ARDA Tıbbi Koordinatörlük Hastane Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Başdiyetisyenlik Başeczacılık Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Hastane Müdür Yrd. Hastane Müdür Yrd. Hastane Müdür Yrd. . .

2 REKTÖR Görev yetki ve Sorumlulukları:
Üniversite kurullarına ve kuruluşlarına başkanlık etmek Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini kadro ihtiyaçlarını, hazırlamak Yükseköğretim Kuruluna sunmak, (üniversite yönetim kurulu ve senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra ) Üniversitede görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek/ yeni görevler vermek Üniversitedeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim . .

3 REKTÖR Üniversitenin öğretim kapasitesinin kullanılması ve geliştirilmesinde Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesini . .

4 DEKAN Görev Yetki ve sorumlulukları:
Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, . .

5 DEKAN Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, Eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimi, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. . .

6 DEKAN YARDIMCILARI Görev Yetki ve Sorumlulukları:
Dekan Yardımcıları, Dekanın vereceği görevleri yapmakla ve Dekanın görevi başında bulunmadığı hallerde de kendisine vekalet etmekle görevlidirler. . .

7 BAŞHEKİM Görev, yetki ve sorumlulukları:
Hastaneyi, idari, eğitim-öğretim ve tıbbi araştırmalar için, en üst düzeyde, uygulama alanı durumuna getirmek ve hastane hizmetlerini en ekonomik, kaliteli ve verimli şekilde gerçekleştirmekle yetkili ve sorumludur. Kurumun verimli olarak çalıştırılması, işlerin sürat ve kolaylık içinde yapılması, kaliteyi düşürmeden ekonomi sağlanması ile hizmeti olabilecek en yüksek düzeye çıkarmak için gerekli tedbirleri alır. Kuruma ait bütün işlerde muhatap ve haberleşmeye yetkili tek mercidir. Bu görevlerini doğrudan Dekan ve Üniversite dışındaki resmi ve özel kurum ve kuruluşlara karşı, sorumlu olarak yürütür. . .

8 BAŞHEKİM YARDIMCILARI
Görev, yetki ve sorumlulukları: Başhekim Yardımcıları, her hususta başhekime yardım eder ve ona karşı sorumludur. Başhekimin vereceği görevleri yapmakla ve Başhekimin görevi başında bulunmadığı hallerde de kendisine vekalet etmekle görevlidirler. . .

9 HASTANE MÜDÜRÜ Görev, yetki ve sorumlulukları:
Baştabipliğe bağlı olarak kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler uyarınca yürütmekle yükümlü ve yetkilidir. Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçlarını zamanında tesbit eder ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Baştabibin vereceği talimata göre sonuçlandırır. Satınalma, depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar. Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar. . .

10 HASTANE MÜDÜRÜ İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamakla, kendisine bağlı personelin görev yetki ve sorumluluklarını belirlemekle yükümlü ve doğrudan baştabibe karşı sorumludur. Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır. Sivil Savunma uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak Devlet Kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri titizlikle yürütür. . .

11 HASTANE MÜDÜRÜ Sıhhi, idari, mali ve her çeşit evrak ve cetvellerin kurumca zamanında düzenlenip ait olduğu makama gönderilmesini sağlar. Bulaşıcı hastalıklar teşhisi konulan vak'aları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı bir şekilde haber verir. . .

12 HASTANE MÜDÜR YARDIMCILARI Görev, yetki ve sorumlulukları:
Hastane müdür yardımcısı; hastane müdürünün görevlerine yardım eder. Hastane müdürünün kendisine vereceği idari, mali ve teknik görevlerde kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata göre hizmet görür. Hastane müdürünün yokluğunda onun görevini yapar. . .

13 (Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi)
BAŞHEMŞİRE (Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi) Görev, yetki ve sorumlulukları: Hasta  bakım hizmetlerinin en iyi şekilde görülmesini sağlamakla görevli olup doğrudan Baştabibe karşı sorumludur. Kurumda çalışan başhemşire yardımcıları, servis sorumlu hemşireleri, ile kendisine bağlı diğer hizmet birim amir ve sorumlularının birinci derecede amiri olup, hasta bakımı hizmetlerinde görevli personelin zamanında ve gereğince yönetmelik hükümlerine göre görev yapmalarını sağlamak ve kontrol etmekle yükümlüdür. Gerekli noksanlıkları tıbbi konularda baştabibe, idari konularda hastane müdürüne bildirir. . .

14 (Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi)
BAŞHEMŞİRE (Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi) Hizmetlerin yapılması sırasında gördüğü eksik ve kusurları gidermek ve yapamayacağı veya yetkisi dışında kalan işleri baştabibe zamanında bildirmekle görevlidir. Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve bunların yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve isteklerini baştabibe iletir ve verilen kararları uygular. Kendisine bağlı (hemşire, ebe, hemşire yardımcısı ve yardımcı hizmetler sınıfı) personelinin, mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitimini sağlar. . .

15 (Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi)
BAŞHEMŞİRE (Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi) Hasta bakımı ile ilgili hususlardan sorumlu olarak özellikle, hastaların temizlik ve beslenmelerine ve yatıp kalkmalarına, ilaçlarının vaktinde verilip verilmediğine, yemeklerinin bölüm ve dağıtımına nezaret eder. Klinik ve polikliniklerin genel temizlik ve düzenini sağlar. Hemşire ve kendisine bağlı diğer personele ait nöbet ve izin cetvellerini düzenler ve baştabibe onaylatır. . .

16 BAŞHEMŞİRE YARDIMCISI (Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi)
Görev, yetki ve sorumlulukları: Başhemşire yardımcısı, başhemşirenin vereceği görevleri yapmakla ve başhemşirenin bulunmadığı hallerde de kendisine vekalet etmekle yükümlüdür. . .

17 BAŞDİYETİSTEN Görev, yetki ve sorumlulukları:
Başdiyetisyen kurumun ihtiyaçlarını gözönünde tutarak bir hizmet proğramı hazırlar. Bunun uygulanmasını ve yürütülmesini sağlar. Diyetisyenler arasında işbölümü yapar. Başdiyetisyen doğrudan baştabibe karşı sorumludur. Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlar. Mutfak, yemekhane ve anbar hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. . .

18 BAŞDİYETİSTEN Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlar ve dağıtımını kontrol eder. Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak saklanmasını sağlar ve denetler. Mutfak personelini seçer ve baştabibin onayına sunar. Beslenme ile ilgili lüzumlu araç ve gereçleri saptar ve sağlanması için hastane müdürüne bildirir. . .

19 BAŞDİYETİSTEN Hazırlanan yiyeceklerin hastalara ve personelin sofrasına kadar kaliteli ve gerekenlerin sıcak bir şekilde getirilmesini sağlar. Personelden özel diyet alanların listelerini hazırlar ve onları bu konuda eğitir. Ayrıca mutfak personelinin hizmet içi eğitim proğramını hastane müdürü ile birlikte planlıyarak yaptırır. . .

20 BAŞECZACI Görev, yetki ve sorumlulukları:
Eczanede bulundurulması gereken belirli ilaçları daima bulundurmak ve ilaçların her zaman taze ve kodekse uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. Eczane ile ecza deposunda bulunan bütün ilaçların, alet ve malzemenin iyi bir şekilde muhafazasından ve usulüne uygun olarak sarfedilmesinden sorumludur. Eczanede mevcut ilaçların cinslerine göre sınıflandırılarak dolaplara yerleştirilmesinden, bozulan veya üzerinde etiket bulunmaması nedeniyle ne olduğu belli olmayan ilaç ve sıhhi malzemenin, Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre yoketme ve kayıttan düşme işlemlerini yapar. . .

21 BAŞECZACI Tabipler tarafından hastalara yazılan ilaçlardan maksimum dozları aşanlar ile Kodekse uygun olmayanlar hakkında ilgili tabibi uyarır. İlaçlar yapılırken eczane laboratuvarında hazır bulunarak eczanede çalışanlar tarafından sorulan mesleki ve fenni soruları cevaplandırır ve gerektiğinde onları uyarır. Kurumun ilaç ve sıhhi malzeme ihtiyaçlarını zamanında bildirmeye, sağlanması için hazırlayacağı listeleri baştabibe vermeğe zorunludur. Kurumlarda Türk Kodeksine aykırı ilaçlar bulunmasından başeczacı sorumludur. Bir sonraki yıla ait ilaç ve malzeme ihtiyacını listesiyle birlikte baştabibe bildirir. . .

22 BAŞECZACI Eczacıların, eczade çalışan depo memuru ile eczane memur ve hizmetlilerinin hizmetle ilgili hususlarda amiri olup, bunlar arasında görev bölümü yapar. Bunların düzenli, tertipli ve verimli çalışmaları için gereken tedbirleri alarak çalışmalarını izler ve kontrol eder. Kurum personeline ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait reçeteleri yapan anlaşmalı eczanelerin getirdiği reçete ve faturaların kontrolünü yapar veya bu iş için bir eczacıyı görevlendirir. . .

23 GÖREVİNİZDE BAŞARILAR DİLERİZ
. . .


". . REKTÖR Prof.Dr. Candeğer YILMAZ DEKAN Prof.Dr.Kamil KUMANLIOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları