Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri"— Sunum transkripti:

1 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri etikkurul@basbakanlik.gov.tr www.etik.gov.tr

2 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? •Kamu Yönetiminde Etik •Kamu Görevlileri Etik Kurulu •Etik Davranış İlkeleri

3 NELERİ KONUŞMAYACAĞIZ? •Siyah ve Beyaz •“Etik iyidir” •Günlük siyaset, felsefe

4 Başlarken… Tarihçi Arnold Toynbee, tüm tarihi şu formülle özetler:  Meydan okumalar (challenges): Karşılaşılan sorunlar  Verilen cevaplar (responses): Üretilen çözümler. Etik dışı davranışların artması bir meydan okumadır. Bizim buna karşı vereceğimiz doğru cevaplar, meydan okumaları ve onların etkisini azaltacaktır.

5 Meydan Okumalar • Özellikle 1970 ve 80’lerde ortaya çıkan yolsuzluklar, telefon dinleme skandalları ve gittikçe artan bir şekilde dünyaya yayılan yozlaşma ve yolsuzluk dalgası • Yolsuzluğun evrensel bir boyut kazanması, etik dışı davranışların artması • Ceza kültürünün, yozlaşma ve yolsuzluğun önlenmesinde yetersizliği

6 Verilen Cevaplar • Uymaya Dayalı Etik Yönetim (Çürük elma vizyonu) • Dürüstlüğe Dayalı Etik Yönetim (Çürük Varil Vizyonu)

7 Düşüncede Değişim…  “Memur” musunuz?  “Kamu görevlisi” misiniz?  “Kamu hizmetçisi” misiniz? o Vatandaşa arz mı edilir rica mı?  Kamu hizmeti emanettir.

8 KÖKLER • “Burası Türkiye” • “Normal” • “Anaokulundan başlayın” • “Sistem bozuk” / “Ekonomik adaletsizlikler” • Adalet duygusunun sarsılması / Tuz Kokmuşsa • Boş işler / 40 yıllık ahlâk davasını bırakalım mı?

9 Yönetimde Yozlaşma Yozlaşma (corruption); bozulma, çürüme, kötüleşme, saflığını veya dürüstlüğünü kaybetme anlamındadır. Yönetimde yozlaşma, kamu görevlilerinin gerek kendi inisiyatifleriyle gerekse hizmetten yararlananların teşvikiyle etik davranış ilkelerini ve hukuku ihlal edecek şekilde, özel çıkar, tercih, prestij veya belirli bir grubun çıkarı için kamusal gücü kullanarak ortaya koydukları her türlü davranış ve yöntemdir.

10 Yozlaşmanın Sonuçları •Yönetime karşı güven krizi, yabancılaşma ve meşruiyet sorunu. •Verimsizlik, israf, mali kriz, hizmetlerin pahalılaşması, gelir dağılımında bozulma; etkinsizlik. •Kamu görevlilerin liyakatsizliği. •Etik değerlerin itibardan düşmesi. •Sosyal dokunun zayıflaması. •Yozlaşma, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi, hukuk devletini zayıflatır. •Yolsuzluğu en yüksek olan toplumlar, az gelişmiş ve demokratik performansı düşük olan ülkelerdir; gelişmiş ve demokratik toplumlarda daha azdır.

11 KÜRE 2010

12 Türkiye, Bu Haritanın Neresinde? CPI 19954.1 CPI 20033.1 CPI 20094.4 (61. sırada) CPI 20104.4 (56. sırada) Doğru yönde ilerlemeler var ama hızlanmak gerekiyor.

13 ETİK SORUNSALI • Günümüzde, yalnız siyasette, yargıda ve kamu yönetiminde değil, toplumun her alanında genel anlamda etik problemlerle karşı karşıya bulunuyoruz. • Siyasal ve yönetsel alanda ortaya çıkan yozlaşmanın temelinde, toplumsal etiğin erozyona uğraması yatmaktadır. “Aynı sütün yoğurdu, aynı yoğurdun kaymağıyız” • Sorun sadece “etiğe aykırı” sayılan davranışların toplumda yaygınlık ve saygınlık kazanması değildir. • Daha da ciddi olan ve bunlara yol açan sorun, artık neyin etik, neyin etik dışı olduğu konusundaki ölçülerin yitirilmeye başlaması ya da duyarsızlıktır.

14 Yozlaşmaya Karşı Etik • Yozlaşmaya karşı; siyasi ve idari denetim, yargı denetimi, ombudsman denetimi, kamuoyunun denetimi, saydamlık, performans denetimi, etik değerlerin geliştirilmesi yöntemleri uygulanmaktadır. • Esasında etik anlayışa dayalı bir yönetim tasavvuru çok eskilere dayanır. Fütüvvet ve Ahilik Teşkilâtları, Nasihâtnameler “Mülk, küfürle devam edebilir; fakat zulümle devam edemez.” Nizam’ül Mülk

15 Ve Etik… • “Bizde yolsuzluk/etik dışı davranış yoktur/olmaz/olamaz imkansız, olsa da azıcıktır” mı? • Topuk selamı hoşumuza gider mi?

16 Etik Yönetim • Etik ilke ve değerleri benimseyen, karar ve işlemlerinde bunları uygulayan yönetime, “etik yönetim” diyoruz. • Etik yönetim için DEVLET, SİVİL TOPLUM ve ÖZEL SEKTÖR’ ün nitelikli işbirliğine ihtiyaç bulunmaktadır. • Devletlerin ve toplumların amacı, etik yönetime ulaşmak ve bunu sürdürmektir.

17 •Etkili bir yasal altyapı •Siyasi irade •Etkin hesap verme mekanizmaları •Uygulanabilir etik davranış kuralları •Mesleki sosyalleştirme mekanizmaları •Uygun çalışma koşulları •Etik Koordinasyonu Sağlayan Kuruluşlar •Etkin Bir Sivil Toplum İYİ BİR ETİK ALTYAPININ 8 UNSURU

18 •5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun •Etik Günü ve Haftası 25 MAYIS 2004

19 • Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanması (8 Haziran 2004) • Kurul Başkan ve üyelerinin atanması (9 Eylül 2004) • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Yayımlanması (13 Nisan 2005) KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU

20 • Başbakanlık Bünyesinde • Kurul sekreteryası : 3 Oda 9 Kişiden, 5 Oda 19 Kişiye • Kurul’un Bütçesi • Etik Komisyonları • Disiplin Kurulları Kurul’un Teşkilât Yapısı

21 •Etik Komisyonları (Yönetmelik ile düzenleniyor) • En az üç kişiden teşekkül ediyor • Görev süreleri • Kurum ve kuruluşlarda etik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek • Etkinler mi? • Disiplin Kurulları • Etik mevzuatı çerçevesinde inceleme ve araştırma Etik Komisyonları ve Disiplin Kurulları

22 Kurul Üyeleri ve Toplantıları •Görev süreleri 4 yıldır; tekrar seçilebilirler •Kural olarak görevden alınamazlar •Boşalan bir üyeliğe seçilen üye, kalan süreyi tamamlar •Arka arkaya 3 veya bir yıl içinde toplam 10 toplantıya katılmamaları halinde istifa etmiş sayılırlar •Hakkı huzur esası •Toplantı ve karar yeter sayısı: salt çoğunluk •Ayda 4 kere toplanılır

23 Kurul’un Yetki ve Sorumlulukları •Etik davranış ilkelerini belirlemek •Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek •İnceleme ve araştırma •Etik kültürün yerleştirilmesi çalışmaları •Yönetmelik çıkarma •Mal bildirimlerini inceleme

24 Etik Davranış İlkelerinin Belirlenmesi •5176 sayılı Kanun madde 3 •Yönetmelik madde 26; Kurumsal etik ilkeleri •Saydamlığın Arttırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (22/02/2010 – 27501 sayılı RG)

25 İNCELEME VE ARAŞTIRMA -1- •Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiası •Re’sen yahut Başvuru üzerine •En az genel müdür ve eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında •Bilgi-belge toplayabilir •Kamu yahut özel kurum ve kuruluşlardan ilgilileri çağırıp, Kurul’da dinleyebilir •Üç aylık inceleme süresi

26 İNCELEME VE ARAŞTIRMA -2- •Kurula nasıl başvurulabilir? •Yazılı dilekçe •E-Posta •Tutanağa geçirilen sözlü başvuru •Kimler başvuruda bulunabilir? •Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, •T.C. vatandaşları ile Türkiye’de ikâmet eden yabancı gerçek kişiler •Tüzel kişilik adına başvuru yapılamaz. •Başvuru için menfaat koşulu aranmaz

27 İNCELEME VE ARAŞTIRMA -3- •Başvuru şartları nelerdir? •Kurul kapsamındaki kurum ve kuruluşlar •Ad-soyad-imza-adres bulunmalı •En az genel müdür ve eşiti kamu görevlisi hakkında •Somut bilgi-belge olmalı •Yargı organlarında görülmekte olmayan bir konu hakkında •Daha önce Kurul tarafından incelenmemiş bir konu hakkında •Oluştuğu tarihten itibaren iki yıllık süre

28 İNCELEME VE ARAŞTIRMA -4- •İnceleme ve araştırma sonucu, ilgililere ve Başbakanlık makamına bildirilir •Etik ihlal durumunda; •5176 s. Kanun m. 5/3 •AYM tarafından verilen 4 Şubat 2010 tarihli karar •Etik inceleme; ceza kovuşturmasına ve disiplin incelemesine engel teşkil etmez •Kurul kararlarına karşı yargı yolu açıktır

29 Etik Kültürün Yerleştirilmesi •5176 sayılı Kanun madde 3 •Yönetmelik madde 25; Etik kültürün yerleştirilmesi ve eğitimi: •Araştırma, yayın, anket, kamuoyu yoklaması, bilimsel toplantılar •Kamu görevlileri için eğitim programlarının hazırlanması

30 Etik Kültürün Yerleştirilmesi •Genelgeler / İlke Kararları •HEDİYE ALMA YASAĞI •KAMU KONUTLARININ TAHSİS İŞLEMLERİ •24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ •İstişari görüş talepleri •www.etik.gov.tr •Etik rehberi ve etik sözleşmesi

31 Etik Kültürün Yerleştirilmesi

32 •Ankara içi yahut dışındaki; yaklaşık 50 kurum ve kuruluşta etik liderlik semineri gerçekleştirilmiştir •Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi kapsamında 2009 yılının başında, Ankara’da bulunan kurum ve kuruluşların etik komisyon başkanlarına etik liderlik semineri verilmiştir

33 Etik Kültürün Yerleştirilmesi •Bölgesel Etik Liderlik Seminerleri • Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması ve Etik • Yerel Yönetimlerde İmar Uygulamaları ve Etik • Kolluk Hizmetleri ve Etik • Tapu Hizmetleri ve Etik • Gümrük Hizmetleri ve Etik • Sağlık Hizmetleri ve Etik • Kamu İhaleleri ve Etik • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Etik • Kayıtdışı Ekonomi ve Etik • Etik, Kültür ve Toplum Akademik Araştırma Çalışmaları

34 TEŞEKKÜRLER… okaraca@basbakanlik.gov.tr etikkurul@basbakanlik.gov.tr www.etik.gov.tr


"KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları