Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Sebahattin EKER. Geçmişten Günümüze Rehberlik Anlayışı  Geleneksel Yaklaşımın savunusu nedir?  Ça ğ daş Yaklaşım ve Ö ğ renci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Sebahattin EKER. Geçmişten Günümüze Rehberlik Anlayışı  Geleneksel Yaklaşımın savunusu nedir?  Ça ğ daş Yaklaşım ve Ö ğ renci."— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Sebahattin EKER

2 Geçmişten Günümüze Rehberlik Anlayışı  Geleneksel Yaklaşımın savunusu nedir?  Ça ğ daş Yaklaşım ve Ö ğ renci kişilik hizmetleri  Ö ğ renci Kişilik Hizmetleri Son 10 yılda ortalama gelen soru sayısı 5 Ö ğ renci kişilik hizmetlerinin amacı soruluyor… 2012 de özel e ğ itimle ilişkili bir soru var…

3 Ö ğ renci Kişilik Hizmetleri (ÖKH) Sa ğ lık Hizmetleri Sosyal Yardım Hizmetleri Sosyo kültürel Hizmetler Özel E ğ itim ve Özel Yetiştirme Hizmetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri

4 ÖSYM 2005  Aşa ğ ıdakilerden hangisi ö ğ renci kişilik hizmetlerinin amaçlarından biri de ğ ildir? A) Ö ğ renciler arasındaki ilişkileri geliştirmek B) Ö ğ rencilerin kişisel gelişim gereksinimlerini karşılamak C) E ğ itim ve ö ğ retimi bireyselleştirmek D) Bireysel farklılıkları ortadan kaldırmak E) E ğ itimin verimini ve kalitesini yükseltmek

5 2012 STS Özel yetenekleri geliştirme, başarısızlı ğ ı giderme ve gerekli duyulan alanlarda kurs açma çalışmaları ö ğ renci kişilik hizmetlerinden hangisi kapsamındadır? A) Rehberlik ve Psikolojik Danışma B) Sosyal Yardımlar C) Özel E ğ itim ve Özel yetiştirme D) Sa ğ lık hizmetleri E) Sosyal ve Kültürel hizmetler

6 Soru tarzı  Okul müdürü Osman Bey, sosyal etkileşim ve kültürel etkilerin ö ğ rencilerin hayata dair hazırbulunuşluklarını arttıraca ğ ını düşünüp, okulda sinema, tiyatro ve folklor kulüpleri kurulmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmasını sa ğ lamıştır.  Yapılan bu faaliyetler ö ğ renci kişilik hizmetlerinin hangisi kapsamındadır?  A) Sa ğ lık B) Özel yetiştirme C) Özel e ğ itim D) Sosyal yardım E) Sosyokültürel

7 Soru tarzı  Bireyin içerisinde bulundu ğ u gelişim dönemi dikkate alınarak sistemli ve profesyonel biçimde kendini gerçekleştirmesine yönelik sunulan ö ğ renci kişilik hizmeti aşa ğ ıdakilerden hangisidir?  A) Sosyokültürel  B) Özel e ğ itim  C) Sa ğ lık  D) Rehberlik ve psikolojik danışma  E) Özel yetiştirme

8 ÇıkMAmış soru  Asa ğ ıdakilerden hangisi ö ğ renci kisilik hiz metleri kapsamında ö ğ rencilere sunulacak yardımlar arasında de ğ erlendirilemez?  A) Ö ğ rencilerin çesitli sa ğ lık problemlerinden nasıl korunabilecekleri hakkında bilgilendirme çalısmaları düzenleme  B) Ö ğ rencilerin kisisel gelisimlerini destekleyici sportif ve sanatsal etkinlikler düzenleme  C) Ö ğ rencilerin özel becerilerini gelistirici uygulamalardan ö ğ rencileri haberdar etme  D) Ö ğ rencilerin kendilerine uygun mesleki seçimler yapmalarına yardımcı olma  E) Ö ğ rencilere belirli alanların gere ğ i olan bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik çalısmalar yapma

9 ,  Unutma !  Ö ğ renci kişilik hizmetlerinin amacı bireysel farklılıkları ortadan kaldırmak de ğ il, bireysel farklılıkları gelecekte ortaya çıkacak birer donamın olarak görüp desteklemektir….  Ö ğ renci kişilik hizmetleri bireyin ö ğ retimden maksimum düzeyde faydalanmasını hedefler, bu nedenle ö ğ retimin önündeki engelleri kaldırmaya çalışır.

10 Rehberli ğ in Tanımı ve Amacı  Gelen soru sayısı (7) sorulma sıklı ğ ı (0,7)  Rehberlik: Bireyin kendisini anlaması, çevresindeki olanakların farkına varması, seçimler yapıp karar verebilmesi ve özünü (kendini) gerçekleştirebilmesi için ona sunulan sistemli ve profesyonel bir yardım sürecidir.

11 ,  2005 - kpss  Asa ğ ıdakilerden hangisi “rehberlik” tanımlarında vurgulanan ortak ögelerden biri de ğ ildir?  A) Rehberlik ekip çalısması gerektirir.  B) Rehberlik ö ğ rencinin gelisimini ve uyumunu sa ğ lamaya yöneliktir.  C) Rehberlik bir süreçtir.  D) Rehberlik profesyonel kisiler tarafından yapılır.  E) Rehberli ğ in temelinde ö ğ üt verme vardır.

12 2002 KPSS  “Kendini tanıma” kavramının anlamı asa ğ ıdakilerden hangisidir?  A) Kendini, baskalarının gözüyle görebilme  B) Kendine tam olarak güvenebilme  C) Kendi gizilgüç ve deneyimlerini do ğ ru de ğ erlendirebilme  D) Baskalarının yöneltti ğ i elestirilere açık olma  E) Kendine karsı yargılayıcı olabilme

13 Kendini gerçekleştirmek ne demektir?

14 Kendini gerçekleştirme yolunda olan insan:  1. Kendilerini ve do ğ ayı oldu ğ u gibi kabul ederler.. 2. Gerçe ğ i oldu ğ u gibi algılayıp içinde bulunduktan ortama, içinde bulundukları koşulları önyargısız, olduklan gibi algılarlar.

15 ,  Daha derin kişiler arası ilişkiler kurabilirler.. Özerk bir yapıları vardır.  Çevrelerinden ba ğ ımsızdırlar.  Düşünce ve davranışlarında ba ğ ımsızdırlar neyin do ğ ru neyin yanlış oldu ğ una kendi özerk de ğ erler sistemine uygun olarak karar verirler Yaşamlarında kendi ayakları üzerinde dururlar.

16 ,  Yaratıcıdırlar. Kendilerine güvenleri tam oldu ğ u için hemen düşünüp, üretebilirler. Sıklıkla doruk yaşantılar geçirebilirler. Doruk yaşantısı ile yaşantısının anlamı kavradı ğ ı coşku dolu anlardır Derin estetik yaşantılar yaratıcılık anları sevginin en yo ğ un hissedildi ğ i anlar doruk yaşantılara örnekler olarak verilebilir. Geçirilen böyle doruk yaşantılar kendini gerçekleştirmenin geçici anları olarak kabul edilmektedir.

17 2011  Bir bireyin hatalarından dolayı aşırı derecede suçluluk duymaması, kendin-den utanmaması, hatalarını fark edip bunları kişili ğ inin bir parçası sayması, aşa ğ ıdaki kavramlardan hangisiyle en iyi açıklanabilir?  A) Otantik olma B) Kendini kabul C) Özyeterlik D) İ deal benlik E) İ çten denetimli olma

18 ÖSYM 2006  Bireyi çok yönlü olarak geliştirmeye dayanan psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin ö ğ renci açısından anlamı aşa ğ ıdakilerden hangisinde olabilir?  A) Çevresiyle işbirli ğ i kurma  B) Toplum beklentilerine cevap verme  C) Kendini anlama ve de ğ erlendirme  D) Hedeflerini yükseltme  E) Kişisel sınırlarını zorlama

19 2012  Oya Hanım tiyatroyu çok sever ve fırsat buldu ğ unda sık sık tiyatroya gider. Son zamanlarda islerinin yo ğ unlu ğ undan yeni bir oyuna gidememistir. Bu yüzden, uzun zamandır tiyatroya gidememenin eksikli ğ ini hissetmekte ve tiyatroya gitmenin bir fırsatını kollamaktadır.  Oya Hanım’ın tiyatroya gitme ihtiyacı, hangi türden bir ihtiyaçtır?  A) Rahatlama B) Bilme, tanıma  C) Yakınlık D) Estetik  E) Saygınlık

20 2008  Biyoloji uzmanı Pınar Hanım 38 yasındadır. Bulundu ğ u tıp fakültesinde oldukça üretken bir ö ğ retim elemanı olarak bilinen Pınar Hanım, “Emekli oldu ğ umda alanıma önemli katkılar yapmıs biri olarak hatırlanmak istiyorum.” demektedir.  Pınar Hanım, bu ifadesiyle asa ğ ıdaki ihtiyaçlardan hangisine öncelik vermektedir?  A) Saygı – saygınlık  B) Kendini gerçeklestirme  C) Güvenlik  D) Bilme – anlama  E) Ait olma – sevgi

21 2008  Asa ğ ıdakilerden hangisi kendini gerçeklestirme sürecinde olan bir bireyin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaz?  A) Ceyhun’un güçlü oldu ğ u yönleri kadar zayıf oldu ğ u yönlerini de kabul etmesi  B) Barıs’ın olayları de ğ erlendirirken kendi deneyimlerini ön plana alması  C) Deniz’in kendisi ve baskaları hakkında olumlu düsüncelerinin olması  D) Zehra’nın kendisini gerçekçi bir gözle anlamaya çalısması  E) Meriç’in kendine ve çevresindekilere karsı bir mizah anlayısına sahip olması

22 2011(ÖSYM) Fakir bir ailede dünyaya gelen Cahit Bey, ekonomik sıkıntılar yüzünden çocuk yaşta çalışmaya başlar. Bugün büyük bir servete sahip olmasına karşın Cahit Bey çocuklu ğ undaki yoksul günlere dönmekten korkar. Bu yüzden ilerleyen yaşına ra ğ men işiyle ilgili ekonomik gelişmeleri anlamaya ve mesleki bilgilerini artırmaya çalışır. Maslow'un İ htiyaçlar Hiyerarşisine göre, Cahit Bey’in yaşam biçimi öncelikle hangi ihtiyacını doyurmaya yöneliktir? A) Fizyolojik ihtiyaçlar B) Güvenlik C) Bilme - anlama D) Saygı - saygınlık E) Kendini gerçekleştirme

23 ÇıkMAmış soru  İ s görüsmesine giden bir birey, kendisine sorulan bir soru üzerine, is yasamında konumuna önem verdi ğ ini, iliskilerini konumuna göre düzenledi ğ ini aktarmıstır.  Bu bireyin ihtiyaçlar hiyerarsisine göre hangi ihtiyacı ön planda tuttu ğ unu söylemek mümkündür?  A) Ait olma – kabul  B) Estetik  C) Anlama – ö ğ renme  D) Güvenlik – emniyet  E) Saygınlık

24 Rehberli ğ in İ lkeleri  Gelen soru sayısı (26) sorulma sıklı ğ ı (2,6)  1. Rehberlik hizmetleri ayrım gözetmeksizin tüm bireylere açıktır.  2. Rehberli ğ in temelinde demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. (Seçme hakkı)  3. Ortak bir anlayış ve işbirli ğ i gerektirir (Müşavirlik)  4. Bireysel farklılıklara saygı esastır.  5. Ö ğ renciyi merkeze alan bir e ğ itim sistemini öngörür  6. Her birey kendi sorunlarını kendisi çözmede özerktir.

25 ,  Rehberlik hizmetlerinde gizlilik ve gönüllük esastır  Rehberlik hizmetleri planlı ve programlı bir müfredatı gerektir  Rehberlik uygulamaları her kurumun amaç ve ihtiyaçlarına göre de ğ işir.  Rehberlik hizmeti süreklidir UNUTMA: Uygulamalar de ğ işir ancak, ilkeler asla de ğ işmez

26 2013(ÖSYM)  Aşa ğ ıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve  rehberli ğ in ilkelerinden de ğ ildir ?  A) Birey, seçme özgürlü ğ üne sahiptir.  B) Dini, dili ve cinsiyeti ne olursa olsun her insan  saygıya de ğ erdir.  C) Rehberlik faaliyetlerinde gönüllülük esastır.  D) Rehberlik faaliyetleri takım çalışmasını gerektirir.  E) Rehberlik faaliyetleri bütün okullarda aynı şekilde  yürütülür

27 2012  Okul ça ğ ındaki ö ğ renciler de ğ işme ve gelişme içindedir.  Sahip oldukları özellikler o döneme özgüdür ve bu özellikler zamanla de ğ işir.Bu bilgiler do ğ rultusunda, sınıf rehber ö ğ retmeninin aşa ğ ıdaki ilkelerden hangisine uyması gerekir?  A)Ö ğ renciyi tanıma hizmeti tüm ö ğ rencilere yöneliktir. B)Ö ğ rencileri bütün yönleriyle tanımak gerekir. C)Ö ğ renciyi tanıma hizmeti takım çalışması gerektirir. D)Ö ğ renciyi tanıma hizmeti sürekli olmalıdır.  E) Ö ğ renci hakkında elde edilen bilgiler bir bütün hâlinde de ğ erlendirilmelidir.

28 2011  Annesiyle yaşadı ğ ı sorunu anlatan bir ö ğ renci, sınıf rehber ö ğ retmeninden anne-siyle konuşmasını ve kendisine aşa ğ ılayıcı sözler söylememesi için ona uyarıda bu-lunmasını istemektedir. Bu durumda sınıf rehber ö ğ retmeni aşa ğ ıdakilerden hangisini yaparsa, özerklik ilkesine uygun davranarak ö ğ -renciye yardım etmiş olur?  A) Annesini görüşmeye ça ğ ırıp onunla konuşursa  B) Rehberlik servisinin hazırladı ğ ı etkili iletişim broşürlerini ö ğ renciyle eve gönderirse  C) Annesinin evdekilerle ilişkilerini araş-tırıp onu tanımaya çalışırsa D) Ö ğ renciye bu konuda e ğ itim verip annesiyle kendisinin konuşmasını önerirse  E) Ö ğ rencinin annesini iletişimle ilgili veli e ğ itimlerine davet ederse

29 2011  Babasıyla sürekli çatışma yaşadı ğ ından yakınmaya başlayan bir ö ğ renciye, aşa ğ ıdakilerden hangisi sorulursa in-sancıl yaklaşıma göre bireye saygı ilke-sine aykırı davranılmış olur?  A) Babanla hangi konularda çatışma yaşıyorsun?  B) Babanla yaşadı ğ ın çatışmayı çözmek için neler yapabilirsin?  C) Babanla çatışma yaşadı ğ ın zaman-larda ona karşı hangi duyguları his-sediyorsun?  D) Babana duydu ğ un kırgınlı ğ ı açıkla-manın yolları neler olabilir?  E) Babanın söylediklerini abartıyor ola-

30 2011  Bu yıl sınıf rehber ö ğ retmeni olarak görev-lendirilen Ayşe Hanım, rehberlik saatinde ö ğ rencilere “Kimdir bu” formlarını da ğ ıtır ve ö ğ rencilerden sıra arkadaşlarına gös-termeden bu formdaki sorulara yanıt ver-melerini ister ancak bazı ö ğ rencilerin uygu-lamaya katılmadıklarını görür.  Bu durumda, Ayşe Hanım gönülsüz ö ğ -rencilere aşa ğ ıdakilerden hangisini ya-parsa gönüllülük ilkesine en uygun davranmış olur?  A) Çalışmanın amacına ulaşmayaca ğ ını söyleyerek ikna etmeye çalışırsa  B) Uygulama dışında tutup çalışmaya katılmadıklarını uygulama formunda belirtirse  C) Çalışmaya katılmayı isteyinceye ka-dar bir süreli ğ ine etkinli ğ i ertelerse D) Gönülsüz davranmalarının altında yatan nedenlerin araştırılması için okul rehberlik servisine sevk ederse  E) Bu uygulamaya katılırlarsa bir sonra-ki derse kadar bahçede vakit geçire-bileceklerini söylerse

31 2011  İ lkö ğ retim 4. sınıf ö ğ rencisi Selin, okul rehber ö ğ retmenine babasının kendisine cinsel tacizde bulundu ğ unu ayrıntılarıyla anlatır. Ayrıca olanları annesine de aktar-dı ğ ını fakat annesinin kendisine inanmadı- ğ ını söyler.  Bu durumda, okul rehber ö ğ retmeninin öncelikle yapması gereken davranış aşa ğ ıdakilerden hangisidir?  A) Ensest vakası olarak tanımlanan bu durumu derinlemesine inceleme  B) Gizlili ğ i koruyarak Selin ile psikolojik danışmayı sürdürme  C) Müdürle görüşüp emniyeti bilgilen-dirme  D) Babasıyla yüzleştirerek Selin’in anlat-tıklarının do ğ rulu ğ unu araştırıp de- ğ erlendirme  E) Babasına gözda ğ ı verip gelişmeleri izleme

32 ÇıkMAmış soru  Ö ğ retmenlik mesle ğ inin kendisine uygun oldu ğ unu düsünen, bu konuda ailesinden destek alan bir ö ğ renciye sınıf rehber ö ğ retmeni, “Ö ğ retmenlik tercihi yapman durumunda yanlıs bir tercih yapacaksın. Ö ğ retmenlik yazman yerine mühendislik yazman daha do ğ ru olur.” diyerek kendisini ifade etmis ve ö ğ renciyi yönlendirmeye çalısmıstır. Ö ğ retmeninin görüsleri sonrası ö ğ rencinin kararsız kaldı ğ ı ve hangi mesle ğ e karar verece ğ ini bilemedi ğ i gözlenmistir.  Sınıf rehber ö ğ retmeninin ifadeleri dikkate alındı ğ ında, bu durum rehberlik ilkelerinden en çok hangisine aykırı bir durum olusturur?  A) Rehberlikte bireysel farklılıklara saygı esastır.  B) Rehberlik hizmetleri herkese açık bir hizmettir.  C) Rehberlik hizmetlerinde bireye ve topluma karsı sorumlu olma durumu söz konusudur.  D) Rehberlik hizmetleri demokratik bir anlayısı gerekli kılar.  E) Rehberlik hizmetlerinde bireyi bir bütün olarak gelistirmek esastır.

33 Rehberli ğ in Temelleri (Frekansı yok)  Bireysel (psikolojik) Temel  - Bireysel Farklılıkların E ğ itimdeki Önemi  -Duyguların Yasamdaki Öneminin Fark Edilmesi  -Kişilik ve Benlik Gelişimine Verilen Önemin Artması  Sosyal Toplumsal Temel  Kültür Boslu ğ u  Yabancılasma  Kusak Çatısması  Felsefi Temel  Demokratik e ğ itim anlayısının giderek hız kazanması  Bireyi merkeze alan e ğ itim anlayışlarının yaygınlaşması  Bireylere tanınan seçme özgürlü ğ ü,

34 Rehberli ğ in Tarihsel Gelişimi  Dünyada (1908 Frank Parsons) Amerika’da ilk meslek bürosunu açar (MESLEK İ REHBERL İ K)  Bizde 1950’li yıllar Amerika ile KANKA oldu ğ umuz döneme rastlar. Ö ğ renci de ğ işimi vb.

35 Rehberlik Modelleri  Parsons Model  E ğ itimle Kaynaştırılmış Model  Klinik Model (Özellik Faktör Kuramı)  Karar Vermeye Yardımcı Model  Gelişimsel Rehberlik Modeli  Kapsamlı PDR programları

36 ,,,  Kapsamlı PDR Programları  Kapsamlı PDR programları ö ğ rencilerin gerek okulda gerekse okul dışında ihtiyaç duydukları yaşantı ve becerileri tanımlama çabası olup, iyileştirici, kriz yönelimli, önleyici ve gelişimsel danışma ve rehberlik yaklaşımlarının bütünleştirilmesi anlayışına dayalı hizmetlerin tümünü ifade etmektedir.

37 Kapsamlı PDR Dört Temel Süreç  1) Grup Rehberli ğ i Müfredatı  2) Bireysel Planlama  3) Müdahale Hizmetleri  4. Sistem Deste ğ i

38 2013 ÖSYM  Gelişimsel rehberlik yaklaşımıyla ilgili olarak aşa ğ ıdakilerden hangisi yanlıştır ?  A) İ htiyaçlara yöneliktir.  B) Kriz odaklıdır.  C) Amaç yönelimlidir.  D) Yaratıcı ve esnektir.  E) Ö ğ retimle kaynaştırılmıştır.

39 2011 STS Özellik-faktör kuramcılarının aşa ğ ıdaki rehberlik ilkelerinden hangisini en çok benimsedikleri söylenebilir? A) Bireyi tanıma işlemleri sürekli olarak yapılmalıdır B) Bireyi tanımada geçerli ğ i ve güvenirli ğ i yüksek ölçme araçları kullanılmalıdır C) Herkesin işbirli ğ i içinde çalışması gerekir D) Bireyi tanıma e ğ itimin ayrılmaz bir parçasıdır E) Ö ğ renciyi merkeze alan bir e ğ itim sistemini öngörür

40 Okullarda Sunulan Rehberlik Hizmetleri (Rehberlik Hizmet Alanları) DO Ğ RUDAN SUNULAN H İ ZMETLERDOLAYLI SUNULAN H İ ZMETLER OryantasyonMüşavirlik (Konsültasyon) Bireyi Tanıma Veli ve Çevre ile İ lişkiler Bilgi Toplama ve Yayma Araştırma de ğ erlendirme Yöneltme yerleştirmeRehberlik Programlarını hazırlama Psikolojik Danışma Sevk (refere) İ zleme

41 2009 (ÖSYM)  Lise II. sınıf Rehber Ö ğ retmeni Ali Bey, sınıfına bu yıl kaydolan ö ğ rencisi Deniz’in derslere aktif bir şekilde katılmadı ğ ını ve arkadaşlarıyla iletişiminin çok zayıf oldu ğ unu fark eder. Ali Bey bir ders çıkışında Deniz’le görüşür. Görüşme sırasında Deniz, geçen yıla kadar Almanya’da yaşadı ğ ını, anne ve babasının boşandı ğ ını, bu yüzden annesiyle birlikte Türkiye’ye döndü ğ ünü, ayrıca okula da henüz alışamadı ğ ını anlatır. Bu durumda Ali Bey’in aşa ğ ıdaki davranışlardan ve hizmet türlerinden hangisini öncelikle seçmesi en uygundur?  Davranış Hizmet türü  A) Okulu tanırsa yaşadı ğ ı Oryantasyon(duruma alıştırma  uyumsuzluk ortadan kalkaca ğ ından  devam, disiplin ve ders geçme konularında  bilgiler vermek.  B) Deniz’in sınıftaki durumunu bir süre gözlemek, daha. İ zleme ve de ğ erlendirme  sonra okul rehber ö ğ retmeniyle birlikte de ğ erlendirmek  C) Deniz’in de onayını alarak rehberlik servisiyle ba ğ lantı Yöneltme  kurmasını sa ğ lamak.  D) Denizin dersine giren di ğ er ö ğ retmenlerle görüşmek. Müşavirlik  E) Deniz’e yardım etmeleri için önceden e ğ itim almış Psikolojik danışma(akran iki ö ğ rencisini görevlendirmekdanışmanlı ğ ı .  )

42 2013 (ÖSYM)  Umut, derslerinde yeterince başarılı olamayan bir ö ğ rencidir. Ailesi bu durumu ö ğ retmenin, bireysel farklılıkları gözetmeksizin sınıftaki ö ğ rencilere aynı şekilde davranmasına ve Umut’la yeterince ilgilenmemesine ba ğ lamaktadır. Ö ğ retmen ise Umut’ta dikkat eksikli ğ i oldu ğ unu düşünmektedir. Umut’un ailesi ve ö ğ retmeni arasında ortak bir anlayış, aşa ğ ıdaki hizmet alanlarından hangisiyle sa ğ lanabilir?  A) Oryantasyon  B) Bilgi toplama  C) Grup rehberli ğ i  D) Konsültasyon (Müşavirlik)  E) Yöneltme ve yerleştirme

43 2013(ÖSYM)  Okul oryantasyon programlarıyla ilgili olarak aşa ğ ıdakilerden hangisi yanlıştır ?  A) Tüm ö ğ rencilere ulaşabilmelidir.  B) Okulun sürekli bir faaliyeti olmalıdır.  C) Uygulanmasında, okuldaki tüm görevliler iş birli ğ i içinde olmalıdır.  D) Velileri de kapsamalıdır.  E) Birincil amacı, akademik başarıyı artırmaktır

44 2009 STS Bir okul rehber ö ğ retmeni mezun ö ğ rencilerden “ÖSS’ye nasıl hazırlandıklarını neleri do ğ ru ya da yanlış yaptıkları ve sınav sabahı neler yaşadıkları” hakkında bir yazı yazmalarını istemiştir. Mezunlardan deneyimlerini paylaşanların yazıları, okul rehber ö ğ retmeni tarafından okul panosuna asılmıştır. Okul rehber ö ğ retmeninin ÖSS’ye hazırlanan ö ğ rencilere bu çalışması yapması aşa ğ ıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisiyle açıklanabilir? A)Ö ğ renciyi tanımaB) İ zleme ve de ğ erlendirme C) Yöneltme yerleştirme D) Bilgi toplama ve yayma E) Araştırma

45 ,,,,,,,  2008 - kpss  Okul rehber ö ğ retmeni (psikolojik danısman), eski mezunlardan bazılarını arayıp,  okulun açıldı ğ ı ilk hafta yapılacak etkinli ğ e davet etmistir. Bu etkinlik eski mezunların  okula yeni kaydolan ö ğ rencilerle tanısmaları ve konusmaları için fırsat olusturmustur.  Mezunlardan simdi avukat olan Yesim Hanım ve Ö ğ retmen Nedim Bey, etkinlik sıra-  sında birer konusma yaparak okuldaki ilk günlerinde yasadıklarını anlatmıslardır.  Yukarıda anlatılan etkinlik hangi rehberlik hizmeti kapsamındadır?  A) Bilgi verme  B) Psikolojik danısma  C) Oryantasyon (duruma alıstırma)  D) Müsavirlik (konsültasyon)  E) İ zleme ve de ğ erlendirme

46 , 2010  Rehberlikte bireyin kendisi hakkında bilgi vermesine dayalı, birden fazla türde puan veren envanterlerin kullanılmasının temel amacı asa ğ ıdakilerden hangisidir?  A) Ö ğ rencilerin belli derslerdeki basarısızlık nedenlerini ortaya koymak  B) Ö ğ rencilerin basarı düzeylerini yasıtlarınınkiyle karsılastırmak  C) Ö ğ rencinin gelecekte belli bir alanda ne derece basarılı olaca ğ ını yordamak  D) Ö ğ rencinin çesitli nitelikleri üzerinde düsünmesini sa ğ lamak  E) Ö ğ renciye yapılan rehberlik hizmetlerinin etkisini de ğ erlendirmek

47 2005  2005  Öz güveni düsük bir ö ğ renciye, öz güvenini yükseltmek için asa ğ ıdaki hizmetlerden hangisi öncelikli olarak sunulmalıdır?  A) Bilgi verme  B) Psikolojik danısma  C) Oryantasyon (duruma alıstırma)  D) Müsavirlik (konsültasyon)  E) İ zleme ve de ğ erlendirme

48 2012  Okul rehber ö ğ retmeni ö ğ rencilerle bir oryantasyon çalısması yapmıs ve yaptı ğ ı uygulamaların ne derece etkili oldu ğ unu arastırmak istemistir. Bu konuda bilgi toplamak amacıyla ö ğ rencilerin ve ö ğ retmenlerin gözlem, görüs ve önerilerinden yararlanmıstır.  Okul rehber ö ğ retmeninin yaptı ğ ı bu çalısma, rehberlikte hangi hizmet kapsamında yer alır?  A) Bilgi verme  B) Bilgi toplama  C) Yöneltme ve yerlestirme  D) İ zleme  E) Müsavirlik (Konsültasyon

49 2001  Mezunların sonraki yıllarda ö ğ renime devam edip etmediklerine, ettilerse basarı durumlarına; etmedilerse istihdam durumlarına, iste sa ğ ladıkları basarılara ve karsılastıkları sorunlara iliskin bilgileri toplayarak ilgililere duyurmak, rehberlik servisinin hangi faaliyetleri kapsamında yer alır?  A) Yerlestirme  B) Oryantasyon  C) İ zleme  D) Konsültasyon  E) Bilgi verme

50 2012  Bir ö ğ retmenin, sınıfta sürekli olarak mutsuz ve üzgün olan ö ğ rencisine yardım  etmek için asa ğ ıdakilerden hangisini yapması en uygundur?  A) Ana babası ile görüsmek  B) Okul müdürüne yönlendirmek  C) Rehberlik arastırma merkezine yönlendirmek  D) Okul rehber ö ğ retmenine yönlendirmek  E) Sınıf rehber ö ğ retmeninden onun hakkında bilgi almak

51 2008  Psikolojik danısma ve rehberlik hizmetleri kapsamında ilk ve orta dereceli okulları-  mızda, 2006 yılında Millî E ğ itim Bakanlı ğ ı bünyesinde gelistirilen “Kapsamlı psikolojik danısma ve rehberlik programları” uygulanmaya baslamıstır.  Kapsamlı psikolojik danısma ve rehberlik programlarının hazırlanması ya da  yürütülmesine iliskin olarak asa ğ ıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır?  A) Programlar hazırlanırken, okul rehber ö ğ retmeninin (psikolojik danısman) rolü ve  görevlerinden çok programın içeri ğ i üzerinde odaklanılmıstır.  B) Kapsamlı psikolojik danısma ve rehberlik programları gelisimsel rehberlik modeli-  ne dayanmaktadır.  C) Kapsamlı psikolojik danısma ve rehberlik programı okuldaki ö ğ retim programlarıy-  la ba ğ lantılı ve etkilesim içindedir.  D) Programın içeri ğ indeki sınıf etkinliklerinin yürütülmesinden okul rehber ö ğ retmeni  sorumludur.  E) Kapsamlı psikolojik danısma ve rehberlik programı “Okul rehberlik ve psikolojik  danısma programı” de ğ il, bu programın bir parçasıdır.

52 2006  Asa ğ ıdakilerden hangisi, ö ğ rencilere verilen psikolojik yardımların etkilili ğ ini artırmak üzere yönetici, ö ğ retmen ve velilerle yürütülen rehberlik hizmetidir?  A) Çevreyle iliskiler  B) Müsavirlik (konsültasyon)  C) İ zleme  D) Oryantasyon  E) Psikolojik danısma

53 ÇıkMAmış soru  Meslek seçiminde karar asamasında olan bir ö ğ renciye okul rehber ö ğ retmeni “Sayısal yetenek lerin çok iyi. Özellikle sekil-uzay zekân arkadasla- rınınkinden çok ötede. Görülüyor ki üniversite sınavından aldı ğ ın puanlarda çok yüksek. Sen mutlaka mühendisli ğ i seçmelisin. Çok iyi para kazanırsın bu meslekte. Senin için baska bir meslek düsünemiyorum.” demistir. Okul rehber ö ğ retmeni asa ğ ıdaki tepkilerden hangisini verseydi ça ğ das rehberlik anlayısına uygun bir yöneltme hizmeti sunmus olurdu?  A) Mühendislik alanları senin için çok uygun. Önemli olan simdi hangi üniversiteleri tercih edece ğ imiz.  B) Yetenek ve ilgi testlerinden aldı ğ ın puanlar mü hendislik alanlarının senin için uygun oldu ğ unu gösteriyor. Sen ne düsünüyorsun bu konuda?  C) Yetenek puanların ve sınav sonucun çok uy gun. Mühendislik ile birlikte tıp fakültelerini de düsünmelisin.  D) Öncelikle ailenin meslek tercihin konusunda ki fikirlerini ö ğ renmek istiyorum. Bu konudan biraz bahseder misin? Ailen ne düsünüyor bu konuda?  E) Çok yüksek bir puan almıssın. Öncelikle iyi bir kariyer ve gelir elde edebilece ğ in meslek ve  üniversiteleri tercih etmelisin. Bunun için bir liste hazırlamaya ne dersin?

54 ÇıkMamış soru  Duru ilkö ğ retim 8. sınıf ö ğ rencisidir. Bulundu ğ u okula baska bir okuldan nakil yoluyla gelen Duru, çesitli uyum sorunları yasamakta, sınıfta arkadasları ile tartısmakta ve okula gelmek istememektedir. Duru’nun ailesiyle ilgili de iletisim sorunları vardır. Yapılan bir görüsmede Duru annesinin hafif düzeyde ruhsal sorunları oldu ğ unu, bu durumun aile bütünlü ğ ünü olumsuz etkiledi ğ ini, anne- babasının kendi aralarında sık sık kavga ettiklerini ve kavga esnasında bazen bosanmaktan bahsettiklerini söylemistir.  Bu durumda okul rehber ö ğ retmeninin (psikolojik danısmanın) Duru’ya ve ailesine ne tür rehberlik hizmeti vermesi uygundur?  Duru’ya Ailesine  A) Grup rehberli ğ i İ zleme  B) Psikolojik danısma Psikolojik danısma  C) Ö ğ renciyi tanıma Çevre ve veli ile iliskiler  D) Oryantasyon Grup rehberli ğ i  E) Psikolojik danısma Müsavirlik

55 ÇıkMamış soru  “Bir okulda yeni göreve başlayan rehber ö ğ retmenin ilk yapması gereken, okulda rehberli ğ e iliksin uygun bir anlayışın olup olmadı ğ ını tespit etmek ve e ğ er rehberli ğ e iliksin yanlış anlayışlar varsa bunları düzeltmektir.”  Rehber ö ğ retmen bu amaca ulasmak için asa ğ ıdaki hizmetlerden hangi ikisini etkin olarak kullanılmalıdır?  A) Bireyi tanıma – bilgi toplama ve yayma  B) Bilgi toplama ve yayma - müşavirlik  C) Müşavirlik – psikolojik danışma  D) Araştırma ve de ğ erlendirme - müşavirlik  E) İ zleme - bilgi toplama ve yayma

56 ,,,  “Ortaö ğ retim kademesinde sunulan rehberlik  hizmetlerinde hangi hizmet alanları önem kazanmaktadır?  A) Oryantasyon - müsavirlik  B) Psikolojik danısma - yöneltme yerlestirme  C) Bireyi tanıma - sevk  D) Bilgi toplama - rehberlik programlarının hazır-  lanması  E) Bireyi tanıma - konsültasyon

57 !!!!!!!!! Ailesinin başka kente taşınması sonucunda okul de ğ iştirmek zorunda kalan Lise ö ğ rencisi Aslı arkadaşlarına ve okuluna bir türlü uyum sa ğ layamaz. Bu durumu fark eden Sınıf Rehber ö ğ retmeni Aslı’yı okul rehber ö ğ retmeni ile görüştürür. Okul Rehber ö ğ retmenin vermesi gereken en do ğ ru hizmet aşa ğ ıdakilerden hangisidir? A) Yöneltme B) Oryantasyon C) Psikolojik Danışma D) İ zleme E) Müşavirlik

58 Rehberlik Hizmet Türleri (Soru Sayısı 45) Birey Sayısına Göre Okul Kademelerine Göre Temel İ şlevine Göre Hizmetin verildi ğ i yere göre rehberlik Problem Alanlarına göre Bireysel Rehberlik Okul Öncesi Uyum Sa ğ layıcıE ğ itimE ğ itsel Grupla Rehberlik İ lkö ğ retim 1.Kademe Önleyici/Koruy ucu Sa ğ lık Kişisel Sosyal Bireysel psikolojik Dan. 2. KademeKrize Müd. Edici Sosyal YardımMesleki Grupla Psikolojik Dan. Orta Ö ğ retim Çare bulucu düzeltici iyileştirici Spor Yüksek Ö ğ retim AyarlayıcıEndüstri TamamlayıcıAdalet Yöneltici

59 Birey sayısına göre:  A) Bireysel rehberlik  B) Grupla rehberlik  C) Bireysel psikolojik danışma  D) Grupla psikolojik danışma

60 ,,,,,,,,,,,,,,  2007 - kpss  Bir sınıf ö ğ retmeni sınıfta problem tarama listesi uygulamıs ve sonuçta ö ğ rencilerin meslekler hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını görmüstür.  Çesitli meslekler hakkında ö ğ rencilere bilgi vermek isteyen sınıf ö ğ retmeninin asa ğ ıdakilerden hangisini yapması uygun olur?  A) Grup rehberli ğ i  B) Grupla psikolojik danısma  C) Oryantasyon  D) Bireysel psikolojik danısma  E) Müsavirlik

61 2010  Bir lisede müdür yardımcısı olarak çalısan Gülay Hanım, aksam dersler bittikten sonra sınıfları gezerken yerde bir kitap bulur. Kitabın kime ait oldu ğ unu anlamaya çalısırken, içinde kitabın sahibi olan kız ö ğ renci tarafından fizik ö ğ retmeni Can Bey’e yazılmıs bir ask mektubu bulur. Gülay Hanım ertesi gün okul rehber ö ğ retmeniyle görüsür ve bu olayı kimseye fark ettirmeden halletmesini ister.  Bu durumda okul rehber ö ğ retmeninin yapması gereken en uygun davranıs ve bu davranısın karsılı ğ ı olan rehberlik hizmet türü asa ğ ıdakilerin hangisinde do ğ ru verilmistir?  Davranıs Hizmet  A) Aileyi sorundan haberdar edip bu konuda birlikte  çalısmayı önermek (Çevre ve veli ile ilişkiler)  B) Ö ğ renciyle, ö ğ retmenine karsı yasadı ğ ı duygula-  rın ne kadar uygun oldu ğ unu tartısmak (Bireysel Psikolojik Danışma)  C) Fizik ö ğ retmeniyle görüserek sınıfta nasıl dav-  ranması gerekti ğ i hakkında uyarıda bulunmak (Muşavirlik)  D) Olayı bir süre görmezden gelmek İ zleme ( İ zleme)  E) Bu tür duygular ergenlikte yasanabilece ğ inden, (Grupla Rehberlik)  ö ğ rencilerle ergenlikteki duygusal de ğ ismeler ko-  nusunda görüsmeler yapmak

62 2004  Asa ğ ıdakilerden hangisi, bireysel danısmaya göre grupla psikolojik danısmanın üstün yönlerinden biri de ğ ildir?  A) Bir gruba ait olma, baskaları tarafından kabul edilip benimsenme duygusunu yasatma  B) Aynı sorunlarla karsılasan di ğ er insanlarla bu sorunları konusabilme fırsatı verme  C) Baskalarının belli sorunlar karsısında uyguladıkları basarılı çözüm yollarından haberdar olma  D) Derinlemesine bir yardım alma olana ğ ı elde etme  E) Sorunlarının sadece kendisine özgü olmadı ğ ını görüp teselli bulma

63 Hizmetin verildi ğ i yere göre rehberlik  E ğ itim Alanında Rehberlik  Sa ğ lık Alanında Rehberlik  Sosyal Yardım Alanında Rehberlik  Endüstri Alanında Rehberlik  Güvenlik Alanında Rehberlik

64 Temel işlevlerine göre rehberlik  A) Önleyici, Koruyucu Rehberlik  Önleyici Rehberlikten soru bekleyelim  ÖNLEME  Risklere karşı önlem 1. Önleme Koruyucu Faktör 2. Önleme

65 2010 - kpss  Devletin verdi ğ i yardımlarla kız çocuklarının okula devamlarının sa ğ lanabildi ğ i bir  bölgede yasayan İ lkö ğ retim 6. sınıf ö ğ rencisi Hülya, okul rehber ö ğ retmenine, müdür  yardımcısının kendisine cinsel tacizde bulundu ğ unu anlatır. Rehber ö ğ retmen sa-  yesinde olay yargıya tasınır ve aynı okulda baska ö ğ rencilerin de tacize u ğ radıkları  saptanır. Bunun sonucunda Hülya ile aynı sınıfta ö ğ renim gören bazı kız ö ğ rencileri,  aileleri okula göndermez. Bu durumu fark eden rehber ö ğ retmen, di ğ er velilerde ve  ö ğ rencilerde aynı endiselerin olusmasını istemez. Bu amaçla da veliler ve ö ğ rencilerle  yapaca ğ ı toplantılara iliskin planlar yapar.  Rehber ö ğ retmenin velilerle yapaca ğ ı görüsmeler rehberli ğ in öncelikle hangi  islevine yöneliktir?  A) Önleyici  B) Gelistirici  C) Ayarlayıcı  D) Tamamlayıcı  E) Uyum sa ğ layıcı

66 ,  2007 - kpss  Günümüz rehberlik hizmetlerinde, kisilerin gelisimini desteleyerek sorun olusmasını önleme yaklasımı öne çıkmaktadır.  I. Anne-baba e ğ itimi verme  II. Kisilik testleri uygulama  III. Psikolojik sorunu olanlara yardım etme  IV. İ letisim becerileri e ğ itimi verme  V. Bireyi tanıma araçları gelistirme  Yukarıda verilen çalısmalardan hangileri, önleyici rehberlik anlayısı içinde yer alır?  A) I ve III B) I ve IV C) I ve V D) II ve III E) III ve IV

67 2012 STS  Yapılan bir araştırmada ilkö ğ retim düzeyindeki ö ğ rencilerin saldırganlık e ğ ilimlerinin arttı ğ ını okuyan bir ö ğ retmen çalıştı ğ ı okulda da saldırganlık davranışının artmasından endişe duymaktadır.  Rehber ö ğ retmenin yaşamış oldu ğ u endişeyi gidermek için okulunda uygulaması gereken rehberlik hizmeti aşa ğ ıdakilerden hangisidir?  A) Uyum sa ğ layıcı  B) Ayarlayıcı  C) Yöneltici  D) Geliştirici  E) Önleyici

68 ,  B) Krize müdahale edici (kriz yönelimli) rehberlik

69 ,  2012 - kpss  Bir ilkö ğ retim okulunun bahçesinde, bir ö ğ renci teneffüs sırasında silahlı saldırıya u ğ rar. Bu sırada bahçede bulundan di ğ er ö ğ renciler olaydan psikolojik olarak etkilenir.  Yasanan bu psikolojik sorunu gidermede okul rehber ö ğ retmeninin vermesi gereken en uygun hizmet asa ğ ıdakilerden hangisidir?  A) İ yilestirme  B) Krize müdahale  C) Gelistirme  D) Ayarlama  E) Koruma

70 ,  c) Çare Bulucu, İ yilestirici Rehberlik  d) Uyum Sa ğ layıcı Rehberlik  e) Yöneltici Rehberlik  f) Gelistirici Rehberlik  g) Ayarlayıcı Rehberlik  h) Tamamlayıcı Rehberlik

71 ,  2003 - kpss  Türk Milli E ğ itimi’nin genel amaçlarından biri sudur: “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu  bakımlarından dengeli ve sa ğ lıklı sekilde gelismis bir kisili ğ e ve karaktere sahip, yapı-  cı, yaratıcı ve verimli kisiler yetistirmek.”  Bu amaç, hangi nitelikteki bir rehberlik anlayısını yansıtmaktadır?  A) Önleyici  B) Gelisimsel  C) Problem odaklı  D) Arastırıcı  E) Bilgilendirici

72 ,  2008 - kpss  İ kinci sınıf ö ğ retmeni Damla Hanım’ın Ali isminde asırı hareketli, dikkatini uzun süre  yo ğ unlastıramayan bir ö ğ rencisi bulunmaktadır. Damla Hanım okul rehber ö ğ retme-  ninden (psikolojik danısman) yardım ister. Rehber ö ğ retmen, Ali’de “dikkat eksikli ğ i  – hiperaktivite” davranıs problemi olabilece ğ inden kuskulanır. Damla Ö ğ retmen’den,  Ali’yi sınıfta, pencereden uzak ve tahtaya yakın bir yerde oturtmasını, ödevlerini yap-  tırırken sıklıkla ara vermesini ister. Bu önerilere uyan Damla Ö ğ retmen bir süre sonra  Ali’nin daha iyi ö ğ rendi ğ ini ve dikkatinin de daha az da ğ ıldı ğ ını fark eder.  Damla Ö ğ retmen’in sınıfında gerçeklestirdi ğ i çalısmalar rehberli ğ in hangi isle-  viyle ilgilidir?  A) Duruma alısma  B) Krize müdahale  C) Tamamlayıcı  D) Önleyici  E) Ayarlayıcı

73  Özel bir Fen Lisesi’nde görev yapan psikolojik danışman Aykut Bey, 9. Sınıf ö ğ rencilerine e ğ itim ö ğ retim yılının ilk aylarında okulun misyonu ve vizyonu ile ilgili bilgiler vermiş ve okulun amaçlarına uygun olarak ö ğ rencilerin davranmalarını sa ğ lamak istemiştir.  Psikolojik danışman Aykut Bey’in yapmış oldu ğ u çalışmalar, rehberlik işlevlerinden hangisi ne yöneliktir? A) E ğ itsel rehberlik B) Ayarlayıcı rehberlik C) Yöneltici rehberlik D) Kişisel rehberlik E) Uyum sa ğ layıcı rehberlik 

74 Ö Ğ RET İ M KADEMELER İ NE GÖRE REHBERL İ K A) Okul Öncesi B) İ lkö ğ retim 1.Kademe 2. Kademe C) Orta Ö ğ retim D) Yüksek Ö ğ retim

75 ,  2007 - kpss  Asa ğ ıdakilerden hangisi, okul öncesi dönemde ö ğ rencilere mesleki gelisim ihtiyaçları do ğ rultusunda kazandırılması hedeflenenlerden biri de ğ ildir?  A) Mesleklerin belli bir e ğ itimle kazanıldı ğ ının farkına varmaları  B) Mesleklerin her iki cinsiyet için de uygun olabilece ğ ini kavramaları  C) Her mesle ğ in gerekli ve önemli oldu ğ unu anlamaları  D) Kisisel ilgilerini fark etmeye baslamaları  E) Kisisel yasam biçiminin mesleki seçimlerini nasıl etkiledi ğ ini fark etmeleri

76 ,  2006 - kpss  Aşa ğ ıdakilerden hangisi rehberli ğ in ilkö ğ retim düzeyindeki ö ğ rencilerde geliştirmeyi amaçladı ğ ı özelliklerden biri de ğ ildir?  A) Yeterlik duygusu  B) Yüksek not alma  C) Sorumluluk duygusu  D) Sosyal beceriler  E) Psikolojik sa ğ lamlık

77 ,  2003 - kpss  Aşa ğ ıdakilerden hangisi, ilkö ğ retimdeki rehberlik hizmetlerinin özelliklerinden biri de ğ ildir?  A) Ailelerle işbirli ğ ine önem verilmesi  B) Ö ğ retim programıyla bütünleşmeye önem verilmesi  C) Gelişimsel rehberli ğ e dayalı etkinliklerin ön planda olması  D) Sunulan hizmetlerde grup ve oyun etkinliklerine a ğ ırlık verilmesi  E) Sunulan hizmetlerin “uzman merkezli” olması  Cevaba

78  Sınıfındaki ö ğ rencilerin birbirlerine karsı davranıslarının zorbalık içerdi ğ ini gözleyen sınıf rehber ö ğ retmeni, ö ğ rencilerin bu tür davranıslarının alıskanlı ğ a dönüstü ğ ünü ve bu davranısların bazı ö ğ rencilerin gelisimini önemli ölçüde etkiledi ğ ini okul rehber ö ğ retmenine aktarmıstır. Gözlenen bu durumun giderilmesi amacıyla sınıf rehber ö ğ retmeni ile okul rehber ö ğ retmeni bir araya gelmis ve sınıfta yapılması gereken çalısmaların planlamasını yapmıslardır.  Okul rehber ö ğ retmeni ile sınıf rehber ö ğ retmeninin yasanan olumsuzlu ğ u gidermek adına yapacakları çalısmaları planlaması, rehberlik islevlerinden hangisi kapsamında de ğ erlendirilmektedir?  A) Çare bulucu rehberlik  B) Tamamlayıcı rehberlik  C) Kriz yönelimli rehberlik  D) Önleyici rehberlik  E) Ayarlayıcı rehberlik

79 PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERL İ K  A) E Ğİ TSEL REHBERL İ K  E ğ er soruda:  Zamanı etkili kullanamama  Hızlı not tutma  Verimli ders çalışma  Hızlı okuma  Ö ğ renmeyi ö ğ renme  Alan ve bölüm seçme (ilgi ve yetenekler do ğ rultusunda)  Not alma, sınav kaygısı, heyecan vb. Vurgu varsa akla E ğ itsel Rehberlik gelmelidir.

80 ,  2012 - kpss  Emre, yeni başladı ğ ı Anadolu lisesinde, alanlardan kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olanı seçmek istemektedir.  Buna göre aşa ğ ıdakilerden hangisi, Emre’ye verilmesi gereken en uygun rehberlik hizmetidir?  A) Kisisel rehberlik  B) E ğ itsel rehberlik  C) Bireysel psikolojik danısma  D) Bilgi toplama ve yayma  E) Oryantasyon

81 ,  2009 - kpss  ÖSS’ye hazırlanan lise son sınıf ö ğ rencisi Nurten, kendisine güvenen bir kişili ğ e sahip olmasına ve derslerine çok çalışmasına karsın, deneme sınavlarında bile aşırı heyecanlanarak istedi ğ i puanları elde edememektedir.  Sınavlarda yasadı ğ ı endişe yüzünden, gelecekte başarılı bir avukat olamayaca ğ ını düşünen Nurten’e verilecek rehberlik yardımı öncelikle aşa ğ ıdaki problem  alanlarından hangisine yönelik olmalıdır?  A) E ğ itsel rehberlik  B) Kişisel - sosyal rehberlik  C) Akran e ğ itimi  D) Mesleki rehberlik  E) Yönlendirici rehberlik

82 ,  2006 - kpss  Yeteneklerinin altında ve üstünde basarı gösteren ö ğ rencileri belirlemek asa ğ ıdaki rehberlik servislerinden hangisinin görevidir?  A) Mesleki rehberlik  B) E ğ itsel rehberlik  C) Grup rehberli ğ i  D) Kisisel rehberlik  E) Psikolojik rehberlik

83 Kişisel Sosyal Rehberlik  E ğ er soruda;  Uyum problemlerine  Karşı cinsle ilgili problemlere  Ailevi problemlere  İ letişim problemlerine  Sa ğ lık problemlerine  Kaygılara (sınav kaygısı hariç)  Benlik saygısına VURGU VARSA AKLA kişisel Rehberlik Gelmelidir.

84 2011 . İ ki yıldır üniversite sınavlarını kazanamıyo-rum. Bu kez önceki yıllara göre çok daha programlı hazırlanıyorum ancak insanların “Hâlâ kazanamadın mı?” diye sormaları, kendime olan güvenimi azaltıyor. Yine ka-zanamazsam diye düşündü ğ ümde uykula-rım kaçıyor. Sa ğ lı ğ ım bozuldu. Çok istedi- ğ im hâlde mühendis olamayacak mıyım?  Yukarıdaki ifadeleri söyleyen bir ö ğ ren-cinin kendine olan güvenini yeniden kazanması için verilecek yardım önce-likle rehberli ğ in hangi alanına yönelik olmalıdır?  A) E ğ itsel B) Mesleki C) Kişisel-sosyal D) Sosyal yardım  E) Sa ğ lık

85  2010-2 - kpss  Basarılı bir ö ğ renci olan Selin ilkö ğ retim 8. sınıfa devam etmektedir. Sınıf ö ğ retme-  ni son zamanlarda Selin’in basarısında belirgin bir düsme oldu ğ unu gözler ve okul  rehber ö ğ retmeniyle görüsmesini ister. Okul rehber ö ğ retmeniyle yaptı ğ ı görüsmede  Selin “Annem teyzemle konusurken beni evlendireceklerini söyledi. Nasılsa beni lise-  ye göndermeyecekler. Onun için kendimi derslere veremiyorum.” der.  Rehber ö ğ retmenin Selin’le yapaca ğ ı görüsmeler öncelikle rehberli ğ in hangi  problem alanına yönelik olmalıdır?  A) E ğ itsel rehberlik  B) Ev ziyareti  C) Mesleki rehberlik  D) Bireyi tanıma  E) Kisisel rehberlik

86  Devletin verdi ğ i yardımlarla kız çocuklarının okula devamlarının sa ğ lanabildi ğ i bir bölgede yasayan İ lkö ğ retim 6. sınıf ö ğ rencisi Hülya, okul rehber ö ğ retmenine, müdür yardımcısının kendisine cinsel tacizde bulundu ğ unu anlatır. Rehber ö ğ retmen sa yesinde olay yargıya tasınır ve aynı okulda baska ö ğ rencilerin de tacize u ğ radıkları saptanır. Bunun sonucunda Hülya ile aynı sınıfta ö ğ renim gören bazı kız ö ğ rencileri, aileleri okula göndermez. Bu durumu fark eden rehber ö ğ retmen, di ğ er velilerde ve ö ğ rencilerde aynı endiselerin olusmasını istemez. Bu amaçla da veliler ve ö ğ rencilerle yapaca ğ ı toplantılara iliskin planlar yapar.  Rehber ö ğ retmenin ö ğ renciler için planladı ğ ı toplantılar asa ğ ıdaki rehberlik çalısmalarından hangisiyle açıklanabilir? (2010)  A) Duruma alıstırma  B) Vaka incelemesi  C) Vaka konferansı  D) İ zleme hizmeti  E) Grup rehberli ğ i

87  Sınıf rehber ö ğ retmeni Turan Bey, sınıfındaki ö ğ rencilerle rehberlik saatinde görüşür ve bazı ö ğ rencilerin ders başarılarının düşük oldu ğ unu, derslerle ilgili çalımsalar yapmalarına ra ğ men sınavlarda düşük notlar aldı ğ ını ö ğ renir. Bu durum ile ilgili olarak ö ğ rencilere nasıl yardımcı olabilece ğ i konusunda zorlanan Turan Bey, okul rehber ö ğ ret-meni ile görüserek bu konuda destek ister. Okul rehber ö ğ retmeninin verdi ğ i bilgiler do ğ rultusunda sınıfında başarısızlık nedenleri anketi uygulayan Turan Bey, ortaya çıkan sonuçlara göre ö ğ rencilere eksik oldukları ve ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmaya çalısır.  Sınıf rehber ö ğ retmeni Turan Bey’in gerçeklestirdi ğ i çalısmalar, rehberlik islevlerinden ve problem alanlarından hangisi kapsamında de ğ erlendirilmektedir?  İ slev Problem Alanı  A) Ayarlayıcı rehberlik E ğ itsel rehberlik  B) Çare bulucu rehberlik Kisisel rehberlik  C) Önleyici rehberlik Grupla rehberlik  D) Tamamlayıcı rehberlik E ğ itsel rehberlik  E) Yöneltici rehberlik Kisisel rehberlik

88  Uygulanan tekniklerde ve yapılan görüşmelerde ö ğ rencilerin sosyalleşmede ve kendilerini ifade etmede sorunlar yaşamasını, özgüven eksikli ğ ini durumun nedeni olarak gören psiko lojik danışmanın, sorunun çözümüne yönelik problem alanlarından hangisi kapsamında ö ğ rencilere yardımcı olması beklenir?  A.E ğ itsel rehberlik B. İ yileştirici rehberlik C. Grupla rehberlik D. Kişisel rehberlik  E. Psikolojik danışma 

89  Yaşadı ğ ı arkadaşlık ilişkisinin bitmesi nedeni ile zor günler geçiren Esma, bu durumun neden oldu ğ u olumsuz duygu ve düşünceler ile ilgili konuşmak için rehberlik servisine başvurmuştur. Görüşme- de, “ben elimden geleni yapmaya çalıştım, çok fedakârlıklar yaptım. Ancak tüm bu yaptıklarımın karşılı ğ ını alamadım. Ben insanlara oldu ğ undan fazla de ğ er veriyorum ve bu durum her seferinde üzülmeme sebep oluyor. Artık üzülmek istemiyorum ve daha sa ğ lıklı ilişkiler kurmak istiyorum. Kendimi yenilemeyi ve de ğ işmeyi nasıl sa ğ layabilirim?” diyerek kendisini ifade etmiştir.  Ö ğ rencinin durumu ile ilgili olarak psikolojik danışmanın yapaca ğ ı çalışmalar aşa ğ ıda verilen rehberlik hizmetlerinden hangisi kapsamında de ğ erlendirilebilir?  A) Bireysel rehberlik  B) E ğ itsel rehberlik  C) Bireysel psikolojik danışma  D) Tamamlayıcı rehberlik  E)Vak’a incelemes

90  Babasının iş de ğ işikli ğ i nedeniyle bir başka şehre taşınan ve yeni bir okula gitmek durumunda kalan Ozan, taşındıkları ile ve semte alışmakta zorlan- maktadır. Geldikleri yerde yaşadıkları semtin sosyal imkânlarının daha iyi olması ve beraberinde mevcut semtin bu anlamda sınırlı olması Ozan’ın uyum durumunu zorlaştırmaktadır. Bu durum Ozan’ın okul içi uyum durumunu da etkilemektedir. Yaşadı ğ ı yere kendisini ait hissetmeyen Ozan, okul için gerekli hazırlıkları ve çalışmaları da yapmak istememektedir.   Ozan’a yardımcı olmak isteyen okul rehber ö ğ retmeninin rehberlik işlevlerinden hangisi kapsamında çalışmalar yapması beklenir?  A) Bireysel psikolojik danışma  B) Kişisel – sosyal rehberlik  C) Oryantasyon  D) E ğ itsel rehberlik  E) Uyum sa ğ layıcı rehberlik

91  Sınıf rehber ö ğ retmeni Selma Hanım, e ğ itim – ö ğ retim yılı başında okul rehberlik servisiyle işbirli ğ i içerisinde sınıfında problem tarama envanteri uygulamış ve uygulama sonuçlarına göre sınıfının rehberlik çalışmalarını planlama yoluna gitmiştir.   Sınıf rehber ö ğ retmeninin gerçekleştirdi ğ i çalışma, rehberlik türlerinden hangisi kapsamında de ğ erlendirilmektedir?  A) İ yileştirici rehberlik  B) Tamamlayıcı rehberlik  C)Ayarlayıcı rehberlik  D)Yöneltici rehberlik  E) Uyum sa ğ layıcı rehberlik

92 Mesleki Rehberlik  TEMEL KAVRAMLAR  Meslek Nedir?  İ ş Nedir?  Meslek doyumu ve iş doyumu  Mesleki Olgunluk  Mesleki Yetkinlik Beklentisi

93  2006 - kpss  Eren, lise son sınıfta okuyan basarılı bir ö ğ rencidir. İ lgi duydu ğ u meslekler hakkında  bazı bilgiler edinmistir, ancak hangi mesle ğ i seçmek istedi ğ inden emin olamamakta  ve kararsızlık yasamaktadır. Örne ğ in, bir gün doktor olmaya karar vermekte, bir süre sonra vazgeçip mimar olmayı düsünmektedir.  Buna göre, Eren’e sa ğ lanması gereken rehberlik hizmeti asa ğ ıdakilerden hangi-  sidir?  A) Mesleki danısma  B) E ğ itsel rehberlik  C) Bilgi verme  D) Oryantasyon  E) Müsavirlik (konsültasyon)

94  2010 - kpss  Lise 1. sınıfların tanıtım ve yönlendirme dersine giren Gülay Hanım yılsonunda gruba mesleki ilgi envanteri uygulamıs ve 1. sınıftaki not ortalamasına ve envanter sonucuna göre Meryem’i esit a ğ ırlık alanına yönlendirmistir. Meryem ise en yakın arkadası sayısal bölümü tercih etti ğ i için ve notları da yeterli oldu ğ undan sayısal alanı tercih etmistir. Lise 4. sınıfa geçti ğ inde ise yeniden esit a ğ ırlık alanını tercih etmis ve Gülay Hanım’a, yaz tatilinde izledi ğ i bir filmden sonra bankacı olmanın tam kendisine göre oldu ğ unu söylemistir.  Buna göre, Meryem’le ilgili asa ğ ıdaki ifadelerden hangisi do ğ rudur?  A) Meryem meslek seçiminde akılcı karar veremedi ğ inden bu kararı onun yerine ö ğ retmeni ailesiyle birlikte almalıdır.  B) Meryem baslangıçta sosyal ihtiyaçlara dayalı alan seçerken son sınıfta kendini gerçeklestirme ihtiyacını ön planda tutmaktadır.  C) Meryem mesleki açıdan fantezi (hayal) döneminde bulundu ğ undan farklı alanlara ilgi duymaktadır.  D) Meryem’in mesleki olgunluk düzeyi düsük oldu ğ undan özdesime dayalı alan seçmektedir.  E) Meryem’in kisilik tipleri ayrıstı ğ ından lise 4’te arastırıcı kisilik tipine uygun bir mesle ğ e yönelmektedir.

95  Meslek Seçimini Neler Etkiler?  İ lgi  Yetenek  De ğ er  Cinsiyet rolleri  Kariyer Beklentisi  Ekonomik düzey  Psikolojik ihtiyaçlar ETK İ LER

96  2009 - kpss  Bir arastırmada, ilkö ğ retim 7. sınıf ö ğ rencilerinin sayısal ve sözel yeteneklerini ölçen  testlerden aldıkları puanlar arasındaki korelâsyon kat sayısı 0,58, lise II. sınıf ö ğ renci lerinde ise 0,32 civarında hesaplanmıstır.  Yetenek gelisimi dikkate alındı ğ ında, gözlenen bu farklılı ğ ın sebebi asa ğ ıdakiler-  den hangisidir?  A) Yas arttıkça sözel yetene ğ e oranla sayısal yetenek daha hızlı artmaktadır.  B) Sayısal ve sözel yetenek arasında, yasa ba ğ lı olarak ters yönde bir iliski bulun-  maktadır.  C) Yas arttıkça yetenekler ba ğ ımsızlasmaktadır.  D) E ğ itim düzeyi arttıkça ö ğ rencilerin yetenekleri arasındaki farklar azalmaktadır.  E) Yas arttıkça ilgilerin de ğ ismesi yeteneklerin farklılasmasına yol açmaktadır.

97  2012 - kpss  Birey bir mesle ğ i statü elde etme, para kazanma, baskalarına yardım etme gibi durumlarla iliskilendiriyorsa bireyin asa ğ ıdaki özelliklerinden hangisi, o bireyin meslek seçiminde daha etkili olur?  A) İ lgileri  B) De ğ erleri  C) Yetenekleri  D) Kisili ğ i  E) Ailesi

98  2009 - kpss  Yapılan bir arastırmada, ÖSS’ye giren ö ğ rencilerin tercih listeleri incelenmistir. İ nceleme sonucunda, ö ğ rencilerin % 75’inin ilk sıralarda tıp fakültelerini seçtikleri saptanmıstır.  Birçok lise mezunu için gerçekçi olmayacak bu hedefin belirlenmesinde en çok etkili olan asa ğ ıdakilerden hangisidir?  A) İ lgi  B) De ğ er  C) Yetenek  D) Akademik basarı  E) Benlik algısı

99  Kadınlara özgü cinsiyet rolüyle ilgili kalıp yar-  gılara sahip bir genç kızın meslek seçiminde,  asa ğ ıdaki etkenlerden hangisinin, di ğ erlerin-  den daha fazla rol oynaması beklenir? (2008)  A) İ sinden çok para kazanmak  B) Üst düzey yönetici olmak  C) İ nsanlarla rekabet etmek  D) İ nsanlara yardımcı olmak  E) Toplumda statü kazanmak

100  Bir ö ğ renci, kendisi ile yapılan görüsmede “Hangi mesle ğ i tercih etmem gerekti ğ ini çok düsündüm ve sonunda gazetecilik okumaya karar verdim. Çünkü bu meslek yeniliklere ve de ğ isikliklere açık olup, aynı zamanda uygun kosullar olusursa kolay yoldan ün sahibi olmayı da sa ğ lıyor” diyerek kendisini ifade etmistir.  Ö ğ rencinin düsünceleri gözetildi ğ inde, meslek seçiminde asa ğ ıdaki niteliklerden hangisine göre hareket etti ğ i yorumu yapılabilir?  A) Yetenek  B) İ lgi  C) De ğ er  D) Kisilik  E) İ htiyaçlar

101  Meslek seçimine ilişkin aşa ğ ıdaki seçeneklerde verilen ifadelerden hangisinin do ğ ru oldu ğ unu söylemek mümkündür?   A) Meslek seçiminde çevreden ziyade bireyin nite- likleri ve ihtiyaçları gözetilmelidir.  B)Meslek seçimi olabildi ğ ince erken yaşlarda ya- pılmalıdır.  C) Birey seçti ğ i ve hazırlandı ğ ı meslekte yaşam boyu devam etmelidir.  D)Toplumsal konumu iyi olan ve popüler meslek- ler öncelikli tercih edilmelidir.  E) Meslek seçiminde mesle ğ in getirilerine göre tercih yapılmalıdır.

102 Meslek Seçim Kuramları  1. Gingzberg ve Arkadaşlarının Gelişim Kuramı A) Hayal Fantezi Dönem (7-11) B) Geçici Seçimler Dönemi (11-17) - İ lgi basama ğ ı (11-12 yaş) -Yetenek basama ğ ı (13-14 yaş) -De ğ er basama ğ ı (15-16 yaş) -Geçiş dönemi basama ğ ı (17-18 yaş) C) Gerçekçi Seçimler Dönemi (17-22) Araştırma, (17 - 19 Yaş) billurlaşma(19 – 21 Yaş) belirleme (21 – 23 Yas)

103  2012 - kpss  Ahmet 5 yasındayken kendisine ”Ne olacaksın?” diye soruldu ğ unda futbolcu olaca ğ ını söylemekteydi. Ancak Ahmet 13-14 yasına geldi ğ inde futboldan hala hoşlanmasına ra ğ men futbol oynamanın kendisine uygun olmadı ğ ını fark ederek futbolcu olmaktan vazgeçti.  Gingzberg ve arkadaşlarına göre, Ahmet’in bu kararı aşa ğ ıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?  A) İ lgi  B) Yetenek  C) Kesfetme  D) Belirleme  E) De ğ er

104 Super’in Benlik Kuramı  1) Büyüme Evresi (0-14 yaş)  a) hayal basama ğ ı (4-10 yaş)  b) İ lgi basama ğ ı (11-12 yaş)  c) Yetenek basama ğ ı (13-14 yaş)  2) Araştırma Evresi ( 14-24 yaşlar)  a) Deneme basama ğ ı (14-17 yaşlar)  b) Geçiş basama ğ ı (18-21 yaşlar)  c) Sınama ve izleme basama ğ ı (22-24 yaşlar)  3) Yerleşme Evresi (25-44 yaş)  4. Koruma Evresi ( 45-64 yaşlar)  5) Çöküş Evresi ( 65 yaş ve sonrası)  BAYKOÇ ŞEKL İ NDE KODLANAB İ L İ R

105 2013 (ÖSYM)  “Ben çok yetenekliyim, çok güzel resim yapabiliyorum. Bu nedenle ressam olabilirim.” düşüncesiyle güzel sanatları seçen bir gencin bu kararı hangi kuramcının görüşüyle açıklanabilir?  A) O’Hara ve Tiedeman  B) Roe  C) Ginzberg ve arkadaşları  D) Parsons  E) Super

106 2011  Lise 2. sınıf ö ğ rencisi Ayşe, okul rehber ö ğ retmenine şunları anlatır: İ lkö ğ retim 8. sınıfta iken annemle liseleri gezerek bilgi toplamıştık. Çocuklarla ça-lışmak istedi ğ im için meslek liselerini de ziyaret etmiştik. Bir rehber ö ğ retmen, fik-rimin ileride de ğ işebilece ğ ine dikkat çek-ti ğ inden, meslek lisesini tercih etmedim. Geçen yaz bir kreşte gönüllü olarak ça-lıştım. O zaman anladım ki çocuklarla çalışmak bana göre de ğ ilmiş. Sanırım ben yardım etmekten çok insanları etki-lemeyi ve ikna etmeyi seviyorum.  Super’in benlik kuramına göre, yukarı-dakileri okul rehber ö ğ retmenine anla-tan Ayşe, hangi mesleki gelişim basa- ma ğ ındadır?  A) Deneme B) Farkındalık C) Büyüme D) Belirleme E) Geçiş

107  Holland’ın tipoloji kuramına göre, Ayşe’nin baskın kişilik tipi ve kişilik ti-pine uygun meslekler aşa ğ ıdakilerden hangisi olabilir?  Kişilik tipi Meslek  A) Araştırıcı Sosyolog, antropolog  B) Sanatçı Tiyatro sanatçısı, müzisyen, mimar  C) Sosyal Psikolojik danışman, ö ğ retmen  D) Girişimci Avukat, pazarlamacı  E) Gelenekçi Muhasebeci, finans uzmanı

108 Holland’ın mesleki tipoloji kuramı  Altı tip kişilik ve çevre vardır Gelenekçi Girişimci Gerçekçi Aydın/Araştırıcı Sosyal Artisitik-Sanatçı

109  Holland’a göre bireyler kisilik tiplerine uygun meslekler seçmektedirler. Holland altı kisilik tipi tanımlamaktadır: Gerçekçi, aydın, sosyal, gelenek çi, girisimci ve artistik. Aydın tipler beden güçleri yerine zihin güçlerini kullanmayı isteyen, esnek düsünceli, sabırlı, ısrarcı, bilimsel faaliyetlere ilgi duyan, ba ğ ımsız kimselerdir. Sosyal tipler ise baskalarıyla bir arada bulunmaktan, onlara yardım etmekten, ikna etmekten, insanları ve duygularını anlamaya çalısmaktan hoslanırlar. Her iki tipin de basarma güdüleri yüksektir.  Buna göre, hem aydın hem de sosyal tip özel liklerini asa ğ ıdaki meslek üyelerinden hangi sinde görme olasılı ğ ı en fazladır? (2010)  A) Doktor  B) Jeolog  C) Ressam  D) Kimyager  E) Muhasebeci

110  Seçil Hanım; dısa dönük, enerjik, kendine güvenli ve ikna yetene ğ i yüksek olan bir kisidir. Sosyal ve e ğ lenceli faaliyetlerden hoslanan bir kisi olan Seçil Hanım’ın organizasyon becerisi de yüksektir.  Buna göre Seçil Hanım, Holland’ın kisilik tiplerinden hangisine uymaktadır? (2012)  A) Girisimci  B) Gerçekçi  C) Arastırıcı  D) Geleneksel  E) Sosyal

111 Roe’nun İ htiyaç Kuramı  Çocu ğ un üzerine asırı derecede düsme  Çocu ğ a so ğ uk davranma  Çocu ğ u kabul etme

112  Özellik Faktör Kuramı Parsons tarafından başlatılır. Minnesota Üniversitesinde geliştirilerek özellik faktör kuram adını alır

113  Ortaö ğ retim son sınıf ö ğ rencisi Begüm, psikoloji ve hukuk bölümleri arasında kararsız kalmış, bu konuda rehberlik servisinden destek istemiştir. Görüşmede, “ailem hukuk okumamı istiyor, aslına bakarsanız önemli ve popüler bir bölüm. Tercih etmeyi de ciddi anlamda düşünüyorum. Ancak psikoloji bölümü de bana çok cazip geliyor. Hastanede psikologların çalışma ortamını bir tanıdı ğ ım vasıtasıyla yakından inceleme fırsatı buldum. Bana uygun oldu ğ u kanaatine ulaştım. Psikoloji popüler bir alan hem de iş imkânlarının geniş oldu ğ unu düşünüyorum” diyerek kendisini ifade etmiştir.  Ö ğ rencinin ifade ettikleri sonrası okul rehber ö ğ retmeninin yapaca ğ ı çalışmalar aşa ğ ıdaki rehberlik yardımlarından hangisi ile ilişkilendirilebilir? A) Meslekleri tanıtma B) E ğ itsel rehberlik C) Bireysel psikolojik danışma D) Mesleki danışmanlık E) Tamamlayıcı rehberlik 

114  Verilen bilgiler dikkate alındı ğ ında, Super’in Benlik Kuramı’na göre ö ğ rencinin hangi evrede oldu ğ unu söylemek mümkündür?  A) Geçiş evresi  B)De ğ er evresi  C)Geçici seçimler evresi  D)Deneme evresi  E)Billurlaşma evresi

115 Soru Tarzı Ahmet meslek seçimi konusunda yo ğ un kararsızlıklar yaşamakta ve rehberlik servisinden yardım istemektedir. Psikolojik danışmanın Ahmet’e uygun bir mesleki danışmanlık yapması için onun hangi özelli ğ ini özellikle ön planda tutması gerekir? A) Ailesinin ekonomik durumu B) İ lgileri C) Kişili ğ i D) Meslekteki istihdam olanakları E) Özel ve genel yetenekleri

116 2010 KPSS Aşa ğ ıdaki mesleki gelişim görevlerinden hangisi bir kimsenin kendini kabulüyle yakından ilgilidir? A) Üst okullara giriş koşullarını inceleme B) İ lgi duyulan meslekleri inceleme C) Meslek de ğ erleri geliştirme D) Erişilebilir meslek hedefleri belirleme E) Meslek hedefleriyle ilgili faaliyetlere yönelme

117 B İ REY İ TANIMA TEKN İ KLER İ  B İ REY İ TANIMANIN AMAÇLARI  bireyi tanıma hizmetinin ilk amacı bireyi kendisine tanıtmaktır. Bununla birlikte;  Gerçekçi bir benlik kavramı gelistirmesine ve problem çözme becerileri kazan-  masına yardımcı olmak,  Sa ğ lıklı bir kisilik gelisimine ve uyum sa ğ lamasına yardımcı olmak,  Ders programı ve etkinlikleri düzenlemek, ö ğ rencinin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun  yöntem ve teknikleri seçmek, en uygun de ğ erlendirme yöntemlerini belirlemek,  Her ö ğ rencinin potansiyelini en üst düzeyde kullanmasını sa ğ lamak,  Yetenekleri, ilgileri ve tutumları do ğ rultusunda do ğ ru seçimler yapmalarına yar-  dımcı olmak ve bu do ğ rultuda ilerlemelerini sa ğ lamak,  Sınıf içi iliskileri düzenlemek ve gelistirmek,  Evlilik ve es seçiminde bireylere yardımcı olmak,  A ilelerin çocuklarını tanımaları ve onları gerçekçi bir gözle de ğ erlendirmelerini  sa ğ lamak vb. için ö ğ rencilerin tanınması gereklidir.

118 2013 (ÖSYM)  Aşa ğ ıdakilerden hangisi, bireyi tanıma faaliyetleri  içinde yer alır?  A) Ö ğ rencilerin, kendilerini keşfetmelerine yardımcı olacak sosyal etkinlikler düzenlemek  B) Olumsuz ö ğ retmen davranışlarını de ğ iştirmek amacıyla ö ğ retmenlere yönelik seminerler Düzenlemek  C) Psikolojik danışma süreci tamamlandıktan sonra ö ğ rencinin yaşantısındaki de ğ işikliklerin bilinmesine yönelik çalışmalar yapmak  D) Ö ğ rencilerin ilgi, yetenek ve di ğ er özellikleri do ğ rultusunda bir e ğ itim programını seçmelerini Sa ğ lamak  E) Evde ö ğ renciyi olumsuz olarak etkileyen şartları olumluya çevirmek amacıyla veliyle görüşmek

119  TEST TEKN İ KLER İ  A) Maksimum performans testleri  Basarı testleri  • Standart Basarı Testleri  • Ö ğ retmen Yapımı Basarı Testleri  Yetenek Testleri  • Genel Yetenek Testleri  • Özel Yetenek Testleri  • Farklı Yetenek Testleri  Kisilik Testleri  • Kâ ğ ıt Kalem Testleri  • Projektif Testler  Tutum Ölçekleri  İ lgi Envanterleri

120  2009 - kpss  Okul rehber ö ğ retmeni Fulya Hanım ö ğ rencilerine yetenek testi uygular ve yetenek puanlarını ö ğ rencilerin genel basarı ortalamalarıyla karsılastırır. Çalısmanın sonunda, ö ğ rencilerden bir kısmının yeteneklerine göre beklenenden daha yüksek basarı gösterdiklerini fark eder.  Yetene ğ inin üstünde basarı gösteren ö ğ rencilerle ilgili olarak Fulya Hanım, asa ğ ıdakilerden hangisini yaparsa rehberlik anlayısına uygun davranmıs olur?  A) Bu ö ğ rencileri üstün çabalarından dolayı sınıf içinde ödüllendirip basarılarının  devamını bekledi ğ ini belirtirse  B) Bu ö ğ rencilerin aileleriyle görüserek basarılarını daha da artıracak yollar üzerin-  de düsünürse  C) Baskı veya zorlanma altında bu basarıya ulasmıs olabileceklerini düsünerek bu  ö ğ rencilerle görüsürse  D) Bu ö ğ rencileri yetene ğ inin altında basarı gösterenlere ders çalıstırmak için gö-  revlendirirse (akran e ğ itimi)  E) Bu ö ğ rencileri model almaları için yetene ğ inin altında basarı gösteren ö ğ renci-  leri tesvik ederse

121  2009 - kpss  Ö ğ rencilerin sokak çocuklarına iliskin duygu, düsünce ve davranıs e ğ ilimlerini arastıran bir sınıf rehber ö ğ retmeni, asa ğ ıdaki bireyi tanıma tekniklerinden han gisini kullanmalıdır?  A) Tutum ölçe ğ i  B) Görüsme  C) Gözlem  D) İ lgi envanteri  E) Anket

122  2009 - kpss  Psikolojik testlerin kullanılmasına iliskin asa ğ ıdaki yargılardan hangisi do ğ ru-  dur?  A) Ders, alan ve meslek seçiminde yetenek testlerine; ders dısı etkinliklerde ise ilgi  envanterlerine göre yöneltme yapılmalıdır.  B) Testleri sınıf rehber ö ğ retmenleri uygulamalı; okul rehber ö ğ retmenleri yorumla-  malıdır.  C) Çocuklukta kisilik çok sık de ğ isti ğ inden, psikolojik testler lise ve sonrasında uy-  gulanmalıdır.  D) Yetenek testleri ve ilgi envanterlerini sınıf rehber ö ğ retmenleri; kisilik testlerini ise  okul rehber ö ğ retmenleri kullanmalıdır.  E) Gelecekteki basarı yordanırken yetenek testleri; ö ğ renme eksikliklerinin saptan-  masında ise basarı testleri kullanılmalıdır.

123 2010 KPSS Lise 2. sınıfta fen bilimlerini seçen ö ğ rencilerin fen ilgisine ilişkin gözlenen aşa ğ ıdaki durumlardan hangisi, “ İ lgiler geçirilen yaşantılarla artar.” ilkesini kesinlikle destekler? A) 2. sınıftaki fen ilgisi ve genel başarı puanları arasındaki korelasyonun, 1. sınıftakinden yüksek olması B) 2. sınıfta fen alanını seçen ö ğ rencilerin 1. sınıftaki genel başarı puanlarının, 2. sınıfta fen alanını seçmeyenlerinkinden yüksek olması C) 2. sınıfta fen alanındaki ö ğ rencilerin 1. ve 2. sınıftaki fen ilgisi ve genel başarı puanları arasındaki korelasyonun aynı kalmasına karşın, di ğ er alanları seçenlerde düşmesi D) 2. sınıfta fen alanını seçen ö ğ rencilerin fen derslerindeki puanlarının, 1. sınıftaki fen dersleri puanlarından yüksek olması E) 2. sınıfta fen ilgisi ölçe ğ inden alınan puanların 1. sınıfta alınanlardan yüksek olması 123

124 2010 KPSS 2 124

125 GÖZLEME DAYALI TEKN İ KLER 1. GÖZLEM TEKN İ KLER İ N İ N İ LKELER İ VE SINIRLILIKLARI 2. Öncelikle kimin, nerede, ne kadar süre ile ve nasıl gözlenece ğ ine ilişkin bir gözlem planı yapılmalıdır. 3. Gözlemden önce gözlem sonuçlarının nasıl kayıt edilece ğ i belirlenmelidir. 4. Belli bir zamanda sadece bir kişi gözlenmelidir. 5. Gözlem amaca uygun olarak yeterli bir zamanda yapılmalıdır. 6. Gözlem farklı zamanlarda tekrarlanmalıdır. 7. Birey kontrollü ve do ğ al ortamlarda gözlenmelidir. 8. Birey bir bütün olarak gözlenmelidir. 9. Gözlem sonuçları oldu ğ u gibi kaydedilmelidir. 10. Birey gözlendi ğ inin farkına varmamalıdır. Bu nedenle gözlem sonuçları bireyin gözü önünde kayıt edilmemelidir. 11. Gözlemin ardından gözlem sonuçları hemen kaydedilmelidir. 12. Gözlem mümkünse birden fazla gözlemci tarafından yapılmalıdır. 13. Gözlemin ne zaman ve hangi koşullarda yapıldı ğ ı mutlaka kayıt edilmelidir. 14. Gözlemde elde edilen bilgiler di ğ er bireyi tanıma teknikleriyle elde edilen bilgilerle bir arada kullanılmalıdır. 15. Gözlenen durumun nedenleri hakkında bilgi edinmek güçtür. 16. Gözlemin objektifli ğ i ve bilimselli ğ i gözleyen kişinin sahip oldu ğ u duyusal yeterlilik ve di ğ er nitelikleriyle sınırlıdır. 125

126 GÖZLEME DAYALI TEKN İ KLER DEVAM GÖZLEM: Bu yöntemle toplanan bilgiler yüzeysel ve sınırlıdır. İ çsel süreçler bilinemez. 1. Sistemsiz-gelişigüzel gözlem 2. Sistematik gözlem (katılımlı ve katılımsız gözlem) Katılımlı gözlemde gözlemci, gözlenen birey yada grupla aynı ortamda bulunmaktadır. Katılımsız gözlemde ise gözlemci gözlenen birey yada grupla aynı ortamda bulunmaz. ANEKDOT (OLAY KAYDI) Olay kaydında ö ğ renciyle ilgili olarak gözlenen her olay için ayrı bir kart tutulur. Bu kartta gözlenen bilgiyi tanıtıcı bilgiler, tarih, yer, gözlenen davranış, gözlemci gibi bilgiler yer alır. 126

127 Gözlem, anekdot (olay kaydı), gözlem listesi, derecelendirme ölçe ğ i ve özellik kayıt çizelgesi gözleme dayalı tekniklerdir GÖZLEM L İ STES İ : Gözlenecek davranış ifadelerinin var olup olmadı ğ ının ‘evet’ ya da ‘hayır’ şeklinde cevaplandırılması ve bu şekilde kaydedilmesi tekni ğ idir. ÖZELL İ K KAYIT Ç İ ZELGES İ : Ö ğ rencilerin de ğ işik alanlardaki özellikleri (liderlik, yaratıcılık vb.) izlenerek yazılır. DERECELEND İ RME ÖLÇEKLER İ : Bir bireyin belirli bir konuda çeşitli davranış özellikleri hakkında sıralanmış açıklayıcı ifade yada cümlelerin bireyi tanıyan ve gözlemi yapan kişi tarafından işaretlenmesini esas alır. Örn: Ö ğ rencilerin tahtaya kalkma düzeyleri. Gözlem sonuçlarının sayısal verilere dönüştürülmesini sa ğ lar. Derecelendirme ölçeklerinde bazı hatalarla karşılaşılmaktadır. Bunlar; Genelleme hatası, kişisel yanlılık hatası, mantık hatası, gözlem yetersizli ğ i hatası. Yanıltma hatası. 127

128 Derecelendirme ölçeklerine ve gözleme karışan hatalar  Genelleme hatası  Mantık hatası  Kişisel yanlılık hatası  Yanıltma hatası  Derleme hatası  Anlam hatası

129  2012 - kpss  Özel bir okul yöneticisi, is başvurusunda bulunan birkaç aday ö ğ retmenle görüşmüş ve bu görüşmede izlenimlerini önceden hazırladı ğ ı bir derecelendirme ölçe ğ ine kaydetmiştir. Daha sonra derecelendirme ölçeklerini gözden geçirdi ğ inde adaylara ço ğ unlukla düşük puanlar verdi ğ ini fark etmiştir.  Buna göre, okul yöneticisinin adaylara düşük puanlar vermesi, derecelendirme ölçeklerinin kullanılmasında karşılaşılan hata türlerinden hangisiyle açıklanabilir?  A) Genelleme B) Mantık C) Anlam  D) Yetersiz gözlem E) Kişisel yanlılık

130  Zeynep Ö ğ retmen, ö ğ rencilerini bazı niteliklerine göre gözlemleyip derecelendirme ölçe ğ ine kayıt etmektedir.  Aşa ğ ıdaki durumlardan hangisinde, Zeynep Ö ğ retmen mantık hatası yapmaktadır?  A) Sınıfa yeni gelen Sibel’in teneffüste tek başına oturdu ğ unu görmesi üzerine onun arkadaşlık ilişkilerinin iyi olmadı ğ ı yargısına varması  B) Derslerinde başarılı olan Aysel’i, liderlik özelli ğ i olan bir ö ğ renci olarak de ğ erlendirmesi  C) Gözledi ğ i nitelikler yönünden ö ğ rencilerini genellikle orta düzeylerde derecelendirmesi  D) Derslerinde yüksek notlar alan ö ğ rencileri zeki olarak nitelendirmesi  E) Derslerinde başarısız olan Ekin’i, arkadaşlarıyla ilişkilerinde sorunlu olarak de ğ erlendirmesi

131  2008 - kpss  Gözlemlerin kaydedilmesi için kullanılan araçlardan biri derecelendirme ölçekleridir.  Gözlemciler derecelendirme ölçekleriyle gözledikleri kisinin, ölçekte bulunan davra-  nısları gösterme sıklı ğ ını kaydederler.Gözlem amacıyla derecelendirme ölçeklerinin hazırlanıp kullanılmasında,  I. Gözlenen özelliklerin sayısı sınırlı tutulmalıdır.  II. Gözlemci gözlem sonuçlarını kimseyle paylasmayaca ğ ı konusunda önceden  gözlenene güvence vermelidir.  III. Aynı davranıs birden çok kisi tarafından gözlenmelidir.  IV. Gözlenen davranıslar açı ğ a vurulmayan duyguları ortaya çıkarmaya yönelik ol-  malıdır.  V. Aynı davranıs birden fazla kez gözlenmelidir.  ifadelerinden hangileri dikkate alınmalıdır?  A) I, II ve IV B) I, II ve V C) I, III ve V  D) II, III ve IV E) III, IV ve V

132 Bireyin kendi anlatımına dayalı teknikler Problem Tarama Listesi: Ö ğ rencilerin sa ğ lık, okul, ö ğ retmen, ders, aile, toplumsal ilişkiler, mesleki gelecek ve kişiliklerine ilişkin problemlerini kendi görüşleriyle ortaya çıkarmak ve problemlerin giderilmesi için çözüm yollarını belirlemek amacıyla uygulanır. Anket: Belirli bir konuda, farklı bireylerin, kişisel olarak görüşlerini, tutum ve duygularını saptamak amacıyla hazırlanmış bir soru grubudur. Anketle ‘görüş’ sorulur. 132

133 2011 KPSS 133

134 ARZU L İ STES İ : Bireye arzularının neler oldu ğ u sorularak bunları listelemesi istenir. Arzu listesi ile çocuklara; “ üç dilek hakkı verilse neler istersiniz? Dünyaya tekrar gelecek olsanız nasıl biri olmak isterdiniz?” gibi sorular sorulur. Daha çok okul öncesi ve ilkö ğ retimde kullanılır. OTOB İ YOGRAF İ : Bireyin kendisi hakkındaki görüşlerini yine kendisinin yazılı olarak rapor etmesidir. Sübjektif bir yöntemdir. Tek başına yeterli olmayabilir. İ ki türü vardır. 1. Kontrolsüz-sınırsız otobiyografi 2. Kontrollü-sınırlı otobiyografi Otobiyografinin yorumlanmasında dikkat edilecek noktalar Otobiyografinin uzunlu ğ u, yazının düzeni, yazının genel havası, anlatım düzeyi, yazıdaki eksiklikler, yazının tutarlılı ğ ı, 134

135 2011 KPSS135

136 2007 KPSS Bir sınıf ö ğ retmeni okula yeni gelen lise birinci sınıf ö ğ rencilerinin geçmiş e ğ itim yaşantılarını, aile ilişkilerini ve yaşadıkları önemli olayları ö ğ rencilerin kendi yazılı ifadeleri yoluyla ö ğ renmek istemektedir. Bu sınıf ö ğ retmeninin hangi rehberlik tekni ğ ini kullanması uygun olur? A) Anket B) Kime göre ben neyim? C) Otobiyografi D) Anekdot (olay kaydı) E) Sosyometri

137 Ö Ğ RENC İ TANIMA F İ Ş İ : (Adı, adresi, ailesiyle ilgili bilgiler, sa ğ lık durumu, okulla ilgili bilgiler vb.) K İ MD İ R BU?: Bir grup içindeki bireylerin kendilerini nasıl algıladıklarını ve di ğ er bireyler tarafından nasıl algılandıklarını anlamaya yarayan bir tekniktir. Sınıfın en çok sevileni kim, sevilmeyeni kim, yardımseveri kim, bencili kim, yalnızı kim, utangacı kim, saldırganı kim, düzenlisi kim, da ğ ını ğ ı kim, çalışkanı, tembeli vb. K İ ME GÖRE BEN NEY İ M?: Bireyin kendi gözüyle di ğ er bireyler tarafından nasıl de ğ erlendirildi ğ ine ilişkin bilgilerdir. SOSYAL UZAKLIK ÖLÇE Ğİ : Sosyometriye benzer. Grup içi ilişkileri belirlemeye yarayan bir tekniktir. Burada sınıf rehber ö ğ retmeni ö ğ renci listesinin üzerine beşli bir derecelendirme yazar. 1 için “en yakın”, 5 için “en uzak” yazar. Ö ğ rencide sınıf listesinden kendisine yakın ve uzak olan ö ğ rencileri de ğ erlendirir. 137

138 2010 KPSS 1 138

139 2013 (ÖSYM)  Bireyin kendisini nasıl algıladı ğ ı ile başkaları tarafından nasıl algılandı ğ ı hakkında ipucu veren teknik aşa ğ ıdakilerden hangisidir?  A) Kimdir bu  B) Sosyometri  C) Sosyal uzaklık ölçe ğ i  D) Anekdot  E) Vaka incelemesi

140 SOSYOMETR İ : Bir grubu oluşturan bireylerin sosyal ilişkileri, grubun yapısı, grup içindeki alt gruplar, grubun genel görünümü hakkında objektif bilgi edinmek için kullanılan güvenilir bir tekniktir. Yani gruptaki; liderler, istenmeyenler, karşılıklı istenenler, klikler, dengesizler, kız erkek ilişkileri gibi ilişkiler tespit edilir. 140

141 141

142 2010 KPSS 2 142

143 2013 (ÖSYM)  Sosyometri tekni ğ iyle ilgili olarak aşa ğ ıdakilerden hangisi yanlıştır ?  A) Gruptaki sosyal ilişki örüntüsünü belirleme olana ğ ı sa ğ lar.  B) Uygulanacak grup üyelerinin birbirlerini yeterince tanıması gerekir.  C) Sonuçları, birey ve grup hakkında genelleme yapma olana ğ ı sa ğ lar.  D) Sonuçları, grafi ğ e dönüştürülebilir  E) Uygulama, ö ğ rencilerin sosyalleşmelerine katkıda bulunabilir. .

144 GÖRÜŞME (MÜLAKAT) : Belli bir amaçla bir araya gelen iki ve ya daha fazla kişinin sözel veya sözel olmayan davranış ve teknikler kullanarak yaptıkları bir etkileşimdir. Görüşme, belli bir zamanda, yerde ve sınırlı bir sürede, saptanmış bir amaç için belli bir plan ve düzen içinde taraflarca kararlaştırılarak yapılır. Bu noktada konuşmadan farklıdır. PS İ KODRAMA : Bireyin kendisi için kaygı ve üzüntü kayna ğ ı olan bir psikolojik problemini bir rol olarak alıp bir grup karşısında gerçek yaşamında oldu ğ u gibi oynayarak ortaya koymasıdır. Psikodrama bireyin iç dünyasını tanıma ve de ğ erlendirme fırsatı sunan bir tekniktir. SOSYODRAMA : Bir grup bireyin bir sosyal problemle ilgili bazı rolleri paylaşarak izleyiciler karşısında gerçek hayatta oldu ğ u gibi oynamalarıdır. Her birey kendini de ğ il seçilen sosyal problemin içinde bir başkasının rolünü oynar. Bu teknikle ö ğ rencilerin sosyal yönleri geliştirilebilir ve ö ğ rencilerin kişisel-sosyal ihtiyaçları hakkında sa ğ lam bilgiler elde edip uzmanlarla işbirli ğ i içinde onlara yardımcı olmanın yollarını arayabilirler. Her ö ğ retmen uygulayabilir. Örn: İ ş aramakta olan bir kişinin iş ve işçi bulma kurumundaki kimseler ile nasıl ilişki kuraca ğ ını ve işe nasıl müracaat etmesi gerekti ğ ini sınıfta canlandırmak sosyodrama tekni ğ ini kullanmak demektir. 144

145 2010 KPSS 2 145

146 OYUN TERAP İ S İ : Oyun terapisi, önceden hazırlanmış bir bir oyun ortamında serbestçe oynarken çocukların duygu ve davranışlarının gözlem yolu ile incelenmesine yarayan bir tekniktir. Çocukların aralarında kurdukları oyun düzeni, oyuncakları kullanma biçimi, oyuncaklarla kendi aralarında kurdukları ilişkiler, onların duyguları, temel ihtiyaçları, tepkileri, sevgileri, nefretleri ve saldırganlıkları v.b davranışları hakkında bir fikir edinilebilir. EV Z İ YARETLER İ : Ev ziyaretleri, çocu ğ un aile ortamı hakkında ilk elden bilgi toplamaya olanak vermesi açısından etkili bir bilgi toplama tekni ğ idir. Görüşme, psikodrama, sosyodrama, oyun terapisi ve ev ziyaretleri etkileşime dayalı tekniklerdir. 146

147 VAKA İ NCELEMES İ (OLAY İ NCELEMES İ ): Bir bireyin tüm yönleri ile ayrıntılı bir şekilde incelenmesi demektir. Buna göre P.D.R te vaka incelemesi, özel problemleri, ö ğ renme güçlükleri, sosyal uyum zorlukları olan ve normal yardımların dışında özel ilgi isteyen bireyler üzerinde uygulanmalıdır. VAKA KONFERANSI: Bir bireyin davranışlarını daha iyi anlamak ve yorumlamak amacı ile bir grup danışmanın yada uzman personelin bir araya geldi ğ i bir toplantıdır. Vaka konferanslarına bireyi yakından tanıyan ve birey hakkında yeterli bilgi toplayan uzmanlar ile di ğ er uzmanlar ve danışmanlar katılır. 147

148 VEL İ KONFERANSI (GÖRÜŞMES İ ) : Çocu ğ un başarı ve uyum durumu, özel ihtiyaçları, problemleri ve önemli bir davranışı hakkında görüşmeler yapılır. B İ BL İ YOTERAP İ : P.D.R de bireyin sorunları ile ilgili konularda okuyarak kendisine psikolojik yardım sa ğ lama tekni ğ idir. F İ LM TERAP İ S İ (S İ NETERAP İ ): Bireyin problemi do ğ rultusunda, çözüm sürecine ilişkin de ğ işik bakış açıları gösteren bir film izlettirilmesine dayalı bir tekniktir. Burada filmin karakterleriyle kişinin kendisini özdeşleştirmesi ve probleminin çözümüne ilişkin çözümler üretmesi amaçlanmaktadır. TOPLU DOSYA : Aslında toplu dosya P.D.R de bir teknik de ğ il, çeşitli tekniklerle toplanan bilgilerin özetlendi ğ i, bir tür merkezi kayıt tutma sistemidir. 148

149 YETENEK - BAŞARI KARŞILAŞTIRILMASI: Ö ğ rencilerin yeteneklerine göre başarılı olup olamadıklarını belirlemek için P.D.R. te yaygın olarak kullanılan tekni ğ in adıdır. Bu durum üç şekilde araştırılır; 1. Başarısı yeteneklerine uygun olanlar 2. Yeteneklerinin altında başarı gösterenler. Bu ö ğ rencilerin başarısı düşüktür. 3. Yeteneklerinin üstünde başarı gösterenler. Bu ö ğ renciler yüksek başarı gösterenlerdir. 149

150  I. Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık program ve yürütme planının hazırlanmasını sa ğ layarak uygulanmasını izler. II. Okulun tür ve özelliklerine göre gerekli e ğ itsel ve mesleki rehberlik etkinlikleri planlar, programlaştırarak uygular veya uygulanmasına rehberlik eder. III. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında e ğ itsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberli ğ inde yürütür.  Rehberlik hizmetleri örgütlenmesinde yukarıda belirtilen görevler, sırasıyla kimler tarafından yürütülmektedir?  A) Okul müdürü-Psikolojik danışman-Sınıf rehber ö ğ retmeni  B) Psikolojik danışman-Branş ö ğ retmeni-Sınıf rehber ö ğ retmeni  C) Okul müdürü-E ğ itim sosyologu-E ğ itim psikologu  D) Sınıf rehber ö ğ retmeni-E ğ itim sosyologu-Psikolojik danışman  E) Sınıf rehber ö ğ retmeni-Koordinatör rehber ö ğ retmen-Psikolojik danışman

151 Ö Ğ RETMEN Ö Ğ RENCE İ İ LET İ Ş İ M İ  İ LET İ Ş İ M NED İ R?  Tam mesaj- Tamamlanmamış mesaj- Çiftli mesaj  KOŞULSUZ KABUL  SAYDAMLIK  EMPAT İ İ LET İ Ş İ M İ N OLMAZSA OLMAZLARI

152  Kişilerarası ilişkilerde ve Psikolojik danışmada kullanılan teknik ve beceriler:  Dinleme  -- Etkin dinleme  -- Edilgen dinleme  Kendini açma  Koşulsuz kabul  Onaylama  Yüzleştirme  Ba ğ lama  Desteklemek

153  Kendini açma  Kendini katma- Geçmişten çok şu ana yöneliktir.  Etkileme  Ben dili  Sen dili  ÖZ SAYGI NED İ R?  Öz ben (benlik imgesi)  İ deal ben  Öz saygı geliştirici dil kalıpları

154 Çatışma çözme stratejileri  Kaplumba ğ a takti ğ i (geri çekilme)  Ayıcık (alttan alma)  Tilki (Uzlaşma)  Köpek balı ğ ı (Zorlama)  Baykuş (Yüzleşme)

155 JOHAR İ PENCERES İ AÇIK ALANKÖR ALAN G İ ZL İ ALAN KARANLIK ALAN

156  AKRAN DANIŞMANLI Ğ I  AKRAN ARABULUCULU Ğ U

157 2010  Bir ö ğ rencinin duygularından söz etmesini sa ğ lamada aşa ğ ıdaki sorulardan hangisi en etkilidir?  A) Annene karşı hissetti ğ in duyguların sence kayna ğ ı nedir?  B) Sen bu durum karşısında ne hissediyorsun?  C) Bu duyguların seni nasıl yıprattı ğ ının farkında mısın?  D) Duygularını daha uygun şekilde açıklamanın yollarını düşündün mü?  E) Nasıl bir haksızlı ğ a u ğ radı ğ ını arkadaşlarınla tartışmayı denedin mi?

158  HATASIZ KUL OLMAZ (2008) Koşulsuz kabul  Biz dile ve söze de ğ il öze ve hale bakarız (2010) SAYDAMLIK (Tutarlılık)

159 2010  Öykü hanım ile kızı Hülya arasında şöyle bir konuşma geçer  TÜL İ N: Okuldan nefret ediyorum. Keşke okula gitmek zorunda olmasaydım.  ÖYKÜ: Ö ğ retmenini seviyordun ne oldu?  Tülin : Tamam ama her dersten ödev veriyor. Yapmamız gereken tüm ödevlerden nefret ediyorum.  Bu durumda Öykü Hanım aşa ğ ıdakilerden hangisini söylerse “empati” tanımına uygun bir tepki vermiş olur?  A- Bunları niye yapmak zorunda oldu ğ unu anlamıyorsun  B. Ö ğ retmeninle bu konuyu konuşmanın bir yararı olur mu?  C. Çok fazla ödevin var ve bu seni yıldırıyor  D. Ödevlerini yetiştiremedi ğ in için oynayacak vaktin kalmıyor  E. Ödevlerini yetiştirmede sana yardım edebilirim.

160 2013 (ÖSYM)  “Ailem beni hiç anlamıyor, kendimi çok yalnız hissediyorum.” diyen bir ö ğ renciye ö ğ retmeni aşa ğ ıdakilerden hangisini söylerse empatik bir tepki vermiş olur?  A) Sence ailen seni neden anlamıyor olabilir?”  B) “Sen yanlış düşünüyor olabilir misin?”  C) Çocuklu ğ undan bahsedebilir misin?”  D) “Bunu onlara söylemelisin.”  E) Ailenin sana daha yakın davranmasını istiyorsun.”

161 Özel E ğ itim Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Örgütlenmesi Ülkemizde PDR hizmetlerinin örgütlenmesi, sırasıyla bakanlık, il ve ilçe, okul düzeyindedir. Bakanlık Düzeyinde PDR Hizmetleri Örgütü Özel E ğ itim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlü ğ ü, PDR ve özel e ğ itim hizmetlerine ilişkin ülke genelindeki en üst organizasyondur. İ l/ İ lçe Düzeyinde PDR Hizmetleri Örgütü Valili ğ e ba ğ lı olarak milli e ğ itim müdürlerinin idarecili ğ inde örgütlenmiştir. Milli e ğ itim müdürlerine, bu alanda yetki ve sorumluluk verilmiş milli e ğ itim müdür yardımcısı veya şube müdürü yardımcı olur.  Millî E ğ itim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İ l Danışma Komisyonu  Rehberlik ve Araştırma Merkezi  Okul Müdürlükleri

162 3-Okul Düzeyinde PDR Hizmetleri Örgütü  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu  Okul Müdürü  Müdür Yardımcıları  Koordinatör Psikolojik Danışman  Psikolojik Danışman  Sınıf Rehber Ö ğ retmeni  Di ğ er Ö ğ retmenler

163 2006 KPSS Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili yıllık program ve yürütme planının hazırlanmasını sa ğ lamak ve uygulanmasını izlemek, aşa ğ ıdakilerden hangisinin görevidir? A) Okul müdürü B) Müdür yardımcısı C) Koordinatör psikolojik danışman D) Psikolojik danışman E) Sınıf rehber ö ğ retmeni

164 2006 KPSS Dersleri dinlemeyen ve devamlı arkadaşlarıyla konuşan Ali’ye ö ğ retmenin gösterebilece ğ i aşa ğ ıdaki davranışlardan hangisi rehberlik anlayışına uygun olur? A) Ali’yi disiplin kuruluna bildirmek B) Sınıftaki di ğ er ö ğ rencilerin Ali’yle konuşmasını yasaklamak C) Ali’yi okul idaresine şikâyet etmek D) Okulun psikolojik danışmanıyla, Ali için ne yapılabilece ğ ini görüşmek E) Derste her konuştu ğ unda Ali’ye ceza vermek

165 2006 Sınıfta sürekli olarak üzgün ve huzursuz görünen bir ö ğ renciye yardım etmek için ö ğ retmenin aşa ğ ıdakilerden hangisini yapması en uygun olur? A) Ders sırasında, üzüntüsünün nedenini sormak B) Doktora gitmesi gerekti ğ ini söylemek C) Anne-babasını görüşmeye ça ğ ırmak D) Rehberlik ve psikolojik danışma uzmanıyla görüşmesini sa ğ lamak E) Ö ğ rencinin yakın arkadaşlarından onun hakkında bilgi almak

166 2007 Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeli ğ i’ne göre, okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sa ğ lıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, fiziksel şartları, uygun çalışma ortamını ve araç-gereci sa ğ lamak aşa ğ ıdakilerden hangisinin görevidir? A) Okul psikolojik danışmanının B) Okul müdürünün C) Sınıf rehber ö ğ retmeninin D) Koordinatör psikolojik danışmanının E) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun

167 2008 Aşa ğ ıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarında sınıf rehber ö ğ retmenlerinin üstlenmesi gereken görevlerden biri de ğ ildir? A) Sınıf içinde etkili bir paylaşım ortamı oluşturmak B) Sınıfta psikolojik sa ğ lı ğ ı geliştirici bir ortam yaratmak C) Ö ğ rencilere kişiler arası ilişki kurmada model olmak D) Ö ğ rencilerin psikolojik sorunlarını çözmek E) Ö ğ rencilere temel sosyal becerileri kazandırmak

168 2009 Lise I. sınıf ö ğ rencilerinin sınıf rehber ö ğ retmeni olarak görevlendirilen Merve Hanım, I. rehberlik planını sınıfın ihtiyaçlarına göre şekillendirmek II. veli toplantısı yaparak ailelere beklentilerini anlatmak III. problem tarama listesi uygulamak IV. rehber ö ğ retmenin rol ve sorumluluklarından bahsetmek V. oryantasyon çalışması yapmak VI. okul rehber ö ğ retmeniyle ba ğ lantı kurmak çalışmalarını hangi sırayla yaparsa rehberlik anlayışına en uygun davranmış olur? A) I, V, III, IV, II ve VI B) III, I, V, IV, II ve VI C) IV, III, I, VI, V ve II D) V, I, VI, III, II ve IV E) VI, IV, V, III, I ve II

169 PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA KURAMLARI  16 Tane soru var hepside Hümanist ( İ nsancıl Kuram)  Ne soruluyor?  Koşulsuz kabul- Saydamlık- Empati- Öz saygı-Ben dili vb.

170 ÖSYM 2011  Yetmiş iki millete bir gözle bakmayan, halka müderris olsa da, Hakk’a asidir. Yunus Emre’nin bu sözü, insancıl yak-laşıma göre, ö ğ retmen-ö ğ renci iletişi-minde aşa ğ ıdakilerden hangisinin öne-mine örnek verilebilir?  A) Empati B) Koşulsuz kabul C) Tarafsızlık D) Ba ğ daşım E) Kendini gerçekleştirme

171 ÖSYM 2011  Uzun zamandan beridir gerçek hayatın başlamak üzere oldu ğ u izlenimine kapıl-mıştım. Fakat her zaman yolumun üzerin-de bir engel, öncelikle erişilmesi gereken bir şey, bitmemiş bir iş, hizmet edilecek zaman, ödenecek bir borç oldu. Sonra ha-yat başlayacaktı. Sonunda anladım ki bu engeller benim hayatımdı. Alfred D. Souza’nın bu sözleri, insancıl yaklaşıma göre, insan yaşamında aşa- ğ ıdakilerden hangisinin eksikli ğ ine vur-gu yapmaktadır?  A) Varoluşsal biçimde yaşama  B) İ çten geldi ğ i gibi davranma  C) Problem merkezli olma  D) Başkalarıyla yo ğ un ilişkiler kurma  E) Demokratik karakter yapısına sahip olma

172 İ nsancıl Kuram devam  Mutlaka bilinmesi gereken kavramlar  Yaşantılara açık olmak (SORULDU)  Varoluşsal biçimde yaşamak (Soruldu)  Organizmaya daha fazla güven (SORULMADIIIII)  Daha tam olarak fonksiyonda bulunma (SORULMADIIII) (Psikolojik özgürlük, duyu organlarını daha çok kullanır. Okur, araştırır, ailesine zaman ayırır, gezer, e ğ lenir) Yani yaşamı ıskalamaaazzz

173 SORU TARZLARI

174  Lise son sınıfta okuyan Emel TM alanında e ğ itimini sürdürmektedir. Derslerinde başarılı bir ö ğ renci olan Emel’in ailesi ve ö ğ retmenleri onun hukuk alanında ö ğ renim görmesini düşünmelerine ve bu konuda fikir bildirmelerine ra ğ men Emel Ekonomi alanında e ğ itim almayı istedi ğ ini söylemektedir.  Buna göre Emel’in ö ğ retmenleri ve ailesi özellikle rehberlik ilkelerinden hangisine uygun davranmamaktadırlar?  A) Rehberlik bütün ö ğ rencilere yöneliktir.  B) Süreklilik gerektirir  C) Özerklik esastır  D) Bireysel farklılıklara saygı esastır  E) Bireyi merkeze alan bir e ğ itim sistemini savunur

175  Bir ilkö ğ retim okulunda görev yapan rehber ö ğ retmen kız ö ğ rencilerden bir tanesinin ailesinden sürekli şiddet gördü ğ ünü bir başka ö ğ renciden ö ğ renir.  Böyle bir durumla karşılaşan rehber ö ğ retmenin yapması gereken en uygun davranış aşa ğ ıdakilerden hangisidir?  A) Durumu okul yönetimine bildirerek yasal sürecin başlatılmasını sa ğ lamak  B) Ö ğ rencinin durumu ile ilgili bir süre gözlem yapmak  C) Ö ğ rencinin durumunu ailesi ile görüşmek  D) Durumu Cumhuriyet Savcılı ğ ına bildirmek  E) Ö ğ renciyle görüşerek psikolojik danışma hizmeti sunmak

176  Rehber ö ğ retmen Aysun hanım okul müdürüne gelerek “Okulun çevresinde madde kullanımının yaygınlaştı ğ ını, bu durumun okula da sıçramasından korktu ğ unu bu nedenle ö ğ renciler ve velilerle bu konuda toplantılar yapaca ğ ını” söylemiştir.  Aysun hanım hangi rehberlik hizmetini devreye sokmak istemektedir?  A) Çare bulucu  B) Önleyici  C) Geliştirici  D) Krize müdahale edici  E) Ayarlayıcı

177  Bir okula yeni atanan stajyer rehber ö ğ retmen Akif Beye bir kız ö ğ renci gelerek cinsel istismara u ğ radı ğ ını söyler.  Akif Bey aşa ğ ıdakilerden hangisini yaparsa rehberlik ilkelerine uygun davranmış olur?  A) Durumu ailesiyle görüşürse  B) Meslektaşlarıyla paylaşırsa  C) Cumhuriyet Savcılı ğ ına bilgi verirse  D) Ö ğ rencinin kimli ğ ini gizli tutarak okul müdürünü yasal süreci başlatmak için bilgilendirirse  E) Ö ğ renciye psikolojik danışma hizmeti verirse

178  İ kinci sınıf ö ğ retmeni Damla Hanım’ın Ali isminde aşırı hareketli, dikkatini uzun süre yo ğ unlaştıramayan bir ö ğ rencisi bulunmaktadır. Damla Hanım okul rehber ö ğ retmeninden yardım ister. Rehber ö ğ retmen Ali’de “dikkat eksikli ğ i-hiperaktivite” davranış problemi olaca ğ ından kuşkulanır. Damla ö ğ retmenden Ali’yi sınıfta, pencereden uzak ve tahtaya yakın bir yerde oturtmasını, ödevlerini yaparken sıklıkla ara vermesini ister. Bu önerilere uyan Damla ö ğ retmen bir süre sonra Ali’nin daha iyi ö ğ rendi ğ ini, dikkatinin de az da ğ ıldı ğ ını fark eder.  Damla ö ğ retmenin sınıfında gerçekleştirdi ğ i çalışma rehberli ğ in hangi işleviyle ilgilidir?  A. Duruma alışma B. Krize müdahale C. Tamamlayıcı  D. Önleyici E. Ayarlayıcı

179  Kız çocuklarını devletin verdi ğ i yardımlarla okula gönderebilen bir bölgede yaşayan ilkö ğ retim 6.sınıf ö ğ rencisi Hale, psikolojik danışmana, okul müdür yardımcısının kendisini taciz etti ğ ini anlatır. Danışman sayesinde olay gerekli mercilere taşınır ve okulda başka ö ğ rencilerinde tacize u ğ radı ğ ı anlaşılır. Bunun sonucunda bazı aileler Hale ile aynı sınıfta okuyan kızlarını okula göndermezler. Danışman bu durumu fark edince di ğ er velilerde de aynı endişe oluşmaması amacıyla veli ve ö ğ rencilerle toplantı yapmaya karar vererek planlar yapar.  Rehber ö ğ retmenin velilerle yapaca ğ ı görüşmeler rehberli ğ in öncelikle hangi işlevine yöneliktir?  A. Önleyici B. Geliştirici C. Ayarlayıcı D. Tamamlayıcı  E. Uyum sa ğ layıcı

180  İ lkö ğ retim 8.sınıf ö ğ rencisi Gülçin okul rehber ö ğ retmeninin yanına gelerek lise son sınıfta ö ğ renim gören bir erkek arkadaşı oldu ğ unu ve ailesinin muhafazakar bir ailesi oldu ğ u için babasının bunu duyarsa kendisine zarar verece ğ ini söyler.  Bu durumda rehber ö ğ retmenin öncelikle rehberli ğ in hangi işlevine yönelik hizmet sunması gerekmektedir?  A. Düzeltici-çare bulucu B. Önleyici  C. Tamamlayıcı D. Ayarlayıcı E. Uyum sa ğ layıcı

181  Lise ikinci sınıf ö ğ rencisi Nurdan ailesinin başka bir ile taşınma kararı almasının hemen ardından rehber ö ğ retmene gelerek, “benim çevrem arkadaşlarım burada yaşıyor. Böyle bir kararı kaldıramayaca ğ ım, çaresizim” demiştir.  Rehber ö ğ retmenin öncelikle sunması gereken hizmet aşa ğ ıdakilerden hangisidir?  A. Önleyici B. Krize müdahale C. Çare bulucu  D. Uyum sa ğ layıcı E. Ayarlayıcı

182  Okan ö ğ retmen sınıfındaki bazı ö ğ rencilerin ö ğ renme güçlü ğ ü içerisinde olduklarını fark eder. Bunun temel sebebinin ö ğ rencilerin evde çalışma ortamlarının düzenli olmadı ğ ından kaynaklandı ğ ını ö ğ renmesi üzerine rehber ö ğ retmenle görüşerek neler yapılabilece ğ i konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunurlar.  Bu durum aşa ğ ıdakilerden hangisi ile en iyi şekilde açıklanır?  A) Ayarlayıcı rehberlik işe koşulmuştur  B) Tamamlama işlevinden yararlanılmıştır  C) Müşavirlik deste ğ i vardır  D) Geliştirici rehberlik a ğ ır basmıştır  E) Araştırma ve de ğ erlendirmeye yönelik bir çalışma yapılmıştır.

183  Gökçen ö ğ retmen üniversiteden yeni mezun olmuş bir lisede çalışma hayatına başlamıştır. Gökçen Hanım, derslerde ö ğ rencilerinin kendisini ciddiye almamalarına üzülmektedir. Bu durumdan rahatsız olan Gökçen ö ğ retmen okul rehber ö ğ retmenin yanına giderek etkili ders anlatımı yapabilmesi konusunda nasıl bir yöntem izlemesi gerekti ğ i ile ilgili bilgiler almıştır.  Gökçen ö ğ retmenin okul rehber ö ğ retmeninden almış oldu ğ u bu yardım rehberli ğ in hangi işlevinin kapsamında de ğ erlendirilebilir?  A) Tamamlayıcılık B) Ayarlayıcılık C) Önleyicilik  D) Uyum sa ğ layıcılık E) Gelişitiricilik

184  İ lkö ğ retim 6. sınıf ö ğ rencisi Mualla sınıf ö ğ retmenine dönemin başında ö ğ retmen olmak istedi ğ ini söylemiş, aradan bir süre geçtikten sonrada doktor olmak istedi ğ ini söylemiştir.  Super’in benlik kuramı düşünüldü ğ ünde Mualla’nın hangi mesleki gelişim evresinde oldu ğ u söylenebilir?  A) Büyüme B) Araştırma C) Yerleşme  D) Deneme E) Koruma

185  Birnur 8. Sınıfın sonunda samimi oldu ğ u arkadaşlarından ayrılmamak için Kız Meslek Lisesini tercih etmiştir. 9. Sınıfta okulundan memnun olan Birnur, 10. sınıfta alan derslerine girmeye başlayınca zorlanmış ve bu alanın kendine göre olmadı ğ ını düşünerek yaptı ğ ı tercihten pişmanlık duymuştur.  Birnur’un yaşadı ğ ı memnuniyetsizlik, lise tercihi yaparken aşa ğ ıdaki kavramlardan hangisine sahip olmamasıyla en do ğ ru biçimde açıklanabilir?  A) Yetenek B) Yetkinlik beklentisi C) De ğ er  D) Mesleki olgunluk E) İ lgi

186  Lisede görev yapan psikolojik danısman Hakan Bey, velilere “Ergenlerle İ letisim” konulu bir seminer düzenlemistir. Seminer sırasında veliler arasından Gülsen Hanım, “Hocam biz de ergen olduk ama bizim psikolojimizi düsünen olmadı. Her sorun yasadı ğ ımızda onlar ergen, çatısmaya girmeyin, üzerine gitmeyin diyorsunuz. Ancak bazen gerçekten çok zorluyorlar bizi.” demistir. Hakan Bey ise Gülsen Hanım’a “ Sizin döneminizle içinde bulundu ğ umuz dönemin kosulları aynı de ğ il. Simdilerde gençler ergenlik dönemini bizler gibi yasamıyor. Biraz sabırla bu dönemi kolayca atlatabilece ğ inizi göreceksiniz.” seklinde cevap vermistir.  Hakan Bey’in söyledikleri rehberlik hizmetleri açısından düsünüldü ğ ünde hangi rehberlik anlayısıyla paralellik gösterir?  A) Çare bulucu rehberlik  B) İ yilestirici rehberlik  C) Gelisimsel rehberlik  D) Kriz yönelimli rehberlik  E) Önleyici rehberlik

187  Üç yıl önce annesi vefat etmiş olan Merve, babasıyla birlikte yasamaktadır. Bu arada babası bir bayanla tanışmış ve evlenmeye karar vermişlerdir. Ancak babası Merve’nin bu duruma karsı çıkabilece ğ i endişesiyle dü ğ ün gününe kadar Merve’ye bu bayanla ilgili hiçbir bilgi vermemiştir. Durumu aniden dü ğ ün günü ö ğ renen Merve, “Bu durumu kabul etmiyorum.” diye eve gitmeyerek anneannesine taşınmıştır. Ertesi gün okula gelen Merve, okul rehber ö ğ retmenine a ğ layarak yasadı ğ ı durumu anlatmıştır.  Burada okul rehber ö ğ retmeninin, yaşamış oldu ğ u bu psikolojik problemi asabilmesi için Merve’ye öncelikle rehberlik işlevlerinden hangisi kapsamında yardımlar sunması gerekmektedir?  A) İ yileştirici  B) Önleme  C) Krize müdahale  D) Geliştirme  E) Ayarlama

188  Lise son sınıf ö ğ rencisi Arif, babasının önerdi ğ i statüsü yüksek ve iyi para kazanabilece ğ i meslekleri, “Bu meslekler bana uygun de ğ il başarılı olamam ve sonucunda mutsuz olurum.” diyerek geri çevirmiştir.  Babasının önerdi ğ i meslekleri geri çevirmesi, Arif’in meslek seçim sürecinde aşa ğ ıdaki özelliklerinden daha çok hangisinin etkili oldu ğ unun göstergesidir?  A) Yeteneklerinin  B) De ğ erlerinin  C) İ lgilerinin  D) Tutumlarının  E) Kişili ğ inin

189 ÖZEL E Ğİ T İ M TEMEL KAVRAMLAR  SAPMA-ZEDELENME  YETERS İ ZL İ K (ÖZÜR)  ENGEL

190 ÖZEL E Ğİ T İ MDE Farkına Varma- Gönderme- Tanılama- Yönlendirme ve Yerleştirme süreci

191  Kaynaştırma Nedir?  Kaynaştırma Türleri  Kaynaştırma ilkeleri  En az kısıtlayıcı ortam  BEP nedir? Nasıl Hazırlanır?

192 2013 (ÖSYM)  Özel e ğ itim hizmetleri yönetmeli ğ ine göre, aşa ğ ıdakilerden hangisi kaynaştırma e ğ itiminin ilkelerinden de ğ ildir ?  A) Özel e ğ itim gerektiren her bireyin akranlarıyla birlikte aynı kurumda e ğ itim görme hakkı vardır.  B) Kaynaştırma e ğ itimine devam eden ö ğ renciler, özel gereksinimlerine göre birkaç sınıfta toplanırlar.  C) Bütün bireyler ö ğ renebilir ve ö ğ retilebilir.  D) Karar verme süreci; aile-okul-e ğ itsel tanımlama, izleme ve de ğ erlendirme ekibi dayanışmasına dayalı olarak gerçekleşir.  E) Hizmetler bireyin yetersizli ğ ine göre de ğ il, bireylerin e ğ itim gereksinimine göre planlanır.

193 2012 ÖSYM  Sınıfında özel e ğ itime muhtaç bir ö ğ rencinin oldu ğ unu bilen bir ö ğ retmene ö ğ rencinin  sorunlarının tanımlanması ve ö ğ rencinin sınıf içinde varlı ğ ını sürdürmesi için önemli görevler  düsmektedir.  Ö ğ retmenin, özel e ğ itime muhtaç ö ğ rencilerine yardım için asa ğ ıdakilerden hangisini  yapması beklenmez?  A) Özel e ğ itime muhtaç çocukların tanılanmasında, tedavisinde ve yöneltme boyutunda  gerekli çalısmaları yürütmesi  B) Çocukların kendilerini rahatça ifade etmelerine fırsat vererek onların duygularını  yasayabilmelerine yardımcı olması  C) Engelli ö ğ rencilerin yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebilecekleri yarısmalar,  projeler gelistirmesi  D) Ana babanın çocuklarını kabullenmelerine iliskin duygularının gelistirilmesine  yardım etmesi  E) Okuldaki di ğ er brans veya sınıf ö ğ retmenleriyle bir araya gelerek daha etkin ve  sürekli hizmet vermenin yollarını araması


"REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Sebahattin EKER. Geçmişten Günümüze Rehberlik Anlayışı  Geleneksel Yaklaşımın savunusu nedir?  Ça ğ daş Yaklaşım ve Ö ğ renci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları