Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Selçuk Nas R İ SK azaltmak r İ sk azaltma metoTlarI NEREYE KADAR r İ sk azaltmaK ? HAZIRLAYAN SELÇUK NAS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Selçuk Nas R İ SK azaltmak r İ sk azaltma metoTlarI NEREYE KADAR r İ sk azaltmaK ? HAZIRLAYAN SELÇUK NAS."— Sunum transkripti:

1 © Selçuk Nas R İ SK azaltmak r İ sk azaltma metoTlarI NEREYE KADAR r İ sk azaltmaK ? HAZIRLAYAN SELÇUK NAS

2 © Selçuk Nas ZTTIII YNNTII XNNTTI WNNNTT 12345 R İ S K M A T R İ S İ RISK MATRIS OLAYIN OLMA OLASILIĞI PROBABILITY OF OCCURRENCE I Kabul Edilemez Bölge …...Intolerable Region T Kabul Edilebilir Bölge.. …Tolerable Region N Önemsiz Bölge …..…Neligible Region OLAYIN ETKİLERİ VEYA ŞİDDETİ CONSEQUENCES Olayın Etkileri veya Şiddeti (C) Tanım Description Ağırlık Düzeyi Weighting Value Felaket (Çok ciddi) Catastrophic Z Tehlikeli etki (Ciddi) Hazardous effect Y Büyük etki (Orta) Major effect X Küçük etki (Hafif) Minor effect W Çok küçük etki (Çok hafif) Little effect V Olayın Olma Olasılığı (P) Tanım Description Düzey Ölçeği Scale İhtimal Dağılımı Range Sık Frequent 5 10 -0 --- 10 -3 Orta derece olası Reasonably probable 4 10 -3 --- 10 -5 Pek az Remote 3 10 -5 --- 10 -7 Aşırı derecede az Extremely remote 2 10 -7 --- 10 -9 İmkansız derecede Extremely improbable 1 10 -9 dan az N İ TEL R İ SK DE Ğ ERLEND İ RME TEKN İ KLER İ

3 © Selçuk Nas r İ sk azaltmak ZTTIII YNNTII XNNTTI WNNNTT 12345 OLAYIN OLMA OLASILIĞI PROBABILITY OF OCCURRENCE OLAYIN ETKİLERİ VEYA ŞİDDETİ CONSEQUENCES I Kabul Edilemez Bölge Intolerable Region T Kabul Edilebilir Bölge Tolerable Region N Önemsiz Bölge Neligible Region

4 © Selçuk Nas ZTTIII YNNTII XNNTTI WNNNTT 12345 OLAYIN OLMA OLASILIĞI PROBABILITY OF OCCURRENCE OLAYIN ETKİLERİ VEYA ŞİDDETİ CONSEQUENCES I Kabul Edilemez Bölge Intolerable Region T Kabul Edilebilir Bölge Tolerable Region N Önemsiz Bölge Neligible Region r İ sk azaltmak

5 © Selçuk Nas Tehlike Kabul Edilemez Bölgede ise Bu bölgede risk seviyesini düşürebilmek için uygun yöntemler kullanılmalı. Eğer risk azaltma maliyeti efektif değilse projeden aktiviteden veya sistemden vazgeçilmeli veya diğer alternatifleri düşünülmeli. Tehlike Kabul Edilebilir Bölgede ise Bu bölgede risk seviyesini düşürebilmek için iki önemli soru yanıtlanmalı. -Tehlike Kabul edilemez bölgeye ne kadar yakın? -Risk azaltmak maliyeti efektif olabilir mi? Tehlike Göz Ardı Edilebilir Bölgede ise Bu bölgede tehlike yalnız başına bırakılabilir. r İ sk azaltmak

6 © Selçuk Nas Risk Azaltma Tercihleri - Ektinin büyüklüğünü azaltmak ( C ) Bu yöntem genellikle proje süresinin ilk veya tasarlama safhasında mümkündür. - Meydana gelme olasılığını azaltmak ( P ) Bu yöntem proje süresince her safhada gerçekleştirilebilir. -İkisini birden azaltmak Bu yöntem büyük bir esneklik sağlamaktadır. r İ sk azaltmak

7 © Selçuk Nas •Yönetim Metotları •Mühendislik Metotları •Operasyonel Metotlar r İ sk azaltma metoTlarI

8 © Selçuk Nas r İ sk azaltma metoTlarI Yönetim Metotları Yönetim metodunda en önemli çözüm, örgüt içerisinde güvenlik kültürünün oluşturulmasıdır. Çözümde temel unsur insandır. Emniyet ile ilgili insan davranışları, tutumları ve kararları risk azaltma yönteminin temel unsurlarıdır. Bu yöntemde diğer çözüm, emniyet faktörünün eğitimler sayesinde bireysel olarak hissettirilmesi ve istekliliğin arttırılması olarak ifade edilmektedir. Faydaları: -Ana problemin içerisindeki insan faktörünün yeri tespit edilebilir. -Örgütteki güvenlik kültürü ve gelişimi pozitif yönlü liderliğin de oluşması sağlar.

9 © Selçuk Nas r İ sk azaltma metoTlarI Yönetim Metotları Sakıncaları: -Örgütteki güvenlik kültürünün oluşması çok zaman alabilir. -Yapılmış olanların ölçülmesindeki güçlükler. -Çok kültürlü ve çok dilli bir tayfa yelpazesi içerisindeki gemilerde efektif bir iletişim kurmanın çok zor olması. Örnek: -Dover’de High Speed Craft hizmete sokacak bir firma 40 Knots luk bir hızla yoğun trafikte sefer yapacak olan gemisinin çatışma riskini kabul edilemez bölgede olduğunu görmektedir. Yönetim metotlarını kullanarak riski azaltmak istemektedir. Çözüm: -Tüm zabit ve kaptanlara simülatör destekli eğitim aldırtır. -Gemide tim yönetim eğitimleri verdirtir. (Bridge Team Management)

10 © Selçuk Nas r İ sk azaltma metoTlarI Mühendislik Metotları Sakıncaları: -Çözümlerin mevcut gemilere uygulanması zordur. -Yeni risk azaltıcı seçeneklerin mevcut gemilere uyarlanması yeni inşaya göre daha masraflıdır. -Çözümler gerçek problemin çözümü olmayabilir. Mühendislik metotlarında gemi yapı elemanlarının dizaynı veya mevcutların uyarlanması veya yenilerinin ilavesi gibi yöntemler kullanılır. Faydaları: -Çözümler net olarak gözlemlenebilir. Örnek olarak double hull tankerlerin deniz kirliliği riskini azaltması. -İnşa aşamasındaki gemilerde yeni çıkacak olan risk azaltıcı seçenekler bunlara ilave edilebilir.

11 © Selçuk Nas r İ sk azaltma metoTlarI Mühendislik Metotları Çözüm: -Teknenin özel usturmaçalarla donatılması. -Hız ve yaklaşım sensörü takılması. Örnek: -High speed craft bir gemi, yanaşma kalkma sırasında, rıhtıma normalden fazla bir hız ile çarpası sık karşılaşılan bir durumdur. Bu da gemilerde hasarlara neden olmakta ve hasarın giderilmesi için teknenin kızağa alınarak bakımının yapılması gerekmektedir. Bu zaman kaybı geminin kar etmesini engellemektedir. Firma buradaki riski mühendislik metotları kullanarak azaltmak istemektedir.

12 © Selçuk Nas r İ sk azaltma metoTlarI Operasyonel Metotlar Faydaları: -Bu yöntem ile insan faktörünün etkisi azaltılabilir. -Güvenlik standardı sağlanabilir. Operasyonların tasarlanması ve emniyet yönlü kritik işlem sırasının belirlenmesi için hazırlanan prosedürler metodun başlıca unsurudur. Bu sayede personelin görevlerini yerine getirime sırasında standart emniyet kurallarının uygulanması sağlanır. Prosedür geliştirme ve bu prosedürler üzerinde yapılacak çalışmalar operasyonel risk azaltma metodunun kapsamını oluşturmaktadır. Sakıncaları: -Operasyon prosedürleri inisiyatif kullanmayı engelleyebilir. -Bu yöntem geniş kapsamlı bir eğitimi gerektirir.

13 © Selçuk Nas r İ sk azaltma metoTlarI Operasyonel Metotlar Örnek: -Muhtemel karaya oturma riski, tanınmayan sularda, gel git etkilerinin yoğun olduğu yerlerde oldukça yüksektir. Bu riski azaltmak için operasyonel metotlar kullanılacaktır. Çözüm: -Karaya oturmanın önlenmesi ile ilgili prosedür geliştirmek.

14 © Selçuk Nas r İ sk azaltma metoTlarI Bütünleşik Metot Faydaları: -Probleme neden olan gerçek olayların tanımlanmasını sağlar. -Problemin başarıyla çözümü için tam bir çözümdür. Genellikle daha önce bahsedilen Yönetim, Mühendislik ve Opreasyonel metotları birlikte kullanılmaktadır. Emniyet ihtiyaçlı olarak yeni bir ekipmanın gemiye uyarlandığı zaman bu ekipman ile ilgili eğitim gerektirdiği gibi, bunu kullanmak için de prosedürlerin de oluşturulması gerekebilir. (Fast rescue boat) Faydaları: -Kullanılacak üç yöntemin arasındaki dengenin sağlanması zordur. -Bu yöntem üç yöntemin bir arada tartışılarak çözüm bulunmasını gerektirdiği için diğerlerine göre daha fazla zaman ve maliyet unsurları oluşturur.

15 © Selçuk Nas r İ sk azaltma metoTlarI Bütünleşik Metot Örnek: -Yolcu gemilerinin mutfaklarında meydana gelebilecek yangın riski için bütünleşik risk azaltma metodunu kullanınız. Çözüm: -Yangın ve yangınla mücadele eğitimi -Hassas yangın algılama sistemleri -Yangınla mücadele edebilmek için prosedür oluşturmak

16 © Selçuk Nas “ALARP” (As Low As Reasonably Practicable) Mümkün Olduğu kadar Makul ve Yapılabilir NEREYE KADAR r İ sk azaltmaK Risk azaltma metotlarında tehlike ve ve bu tehlikeyi düşürmek için verilen gayret veya çaba ölçek üzerinde dengelenmeye çalışılmalıdır. Bu çaba veya gayret kimi zaman parasal maliyeti ifade ederken kimi zaman harcanan zamanı kimi zaman da ikisini birden ifade eder. Risk miktarı ve çabası dengeli oluşmalıdır. Yapılacak her işlem makul ve yapılabilir olmalıdır (ALARP).

17 © Selçuk Nas “ALARP” (As Low As Reasonably Practicable) Mümkün Olduğu kadar Makul ve Yapılabilir NEREYE KADAR r İ sk azaltmaK A Bölgesi ALARP B BölgesiC Bölgesi Risk Azaltma Miktarı Gayret veya Çaba Maliyet Fırlama Bölgesi Maliyet Etkin Bölge Maliyet Artış Bölgesi

18 © Selçuk Nas Maliyet - Fayda Analizi Metodu NEREYE KADAR r İ sk azaltmaK Riskin azaltılması için öncelikli hedefin kabul edilemez bölgedeki risklerin azaltılması olduğunu görmüştük. Bu bölgede veya daha alt bölge olan kabul edilebilir bölgedeki risk seviyeleri azaltılırken katlanılmak zorunda olunan maliyetin miktarı karar vermede en önemli unsurdur. Bu metodun en kullanışlı tarafı insan unsuru dahil her değer sisteme sayısal olarak girebilmektedir. Burada kullanılacak risk azaltma metotları ve alternatif çözüm yöntemlerinin maliyetlerinin hesaplanması kolaydır. İnsan hayatının değer maliyeti için kabul edilen iki yaklaşım vardır. -İnsan sermayesi -Ödemeye İsteklilik

19 © Selçuk Nas Maliyet - Fayda Analizi Metodu NEREYE KADAR r İ sk azaltmaK -İnsan sermayesi : Vaktinden önce arızalanan bir ekipmanın kaybının hesabı ile aynı yaklaşımı taşır. İnsanın bireysel değer maliyeti, potansiyel olarak kazanabileceği miktar ile acı ve ızdırabın bedeli olarak hesaplanmıştır. 200.000 sterling. Ödemeye İsteklilik: -Ödemeye İsteklilik: sterling. Yüksek seviyeli risk ortamlarında insanların risk azaltmaya mı yoksa tazmin etmeye mi istekli oldukları ile ilgilidir. 1.000.000 sterling.

20 © Selçuk Nas TE Ş EKKÜRLER


"© Selçuk Nas R İ SK azaltmak r İ sk azaltma metoTlarI NEREYE KADAR r İ sk azaltmaK ? HAZIRLAYAN SELÇUK NAS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları