Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Petrol ve Madencilik Şubesi Yeşim AYDOĞAN Jeoloji Mühendisi Telefon:

2 30/06/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince arama faaliyetleri ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.

3

4 ARAMA FAALİYETİ ELEME-KONTROL FORMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ
ARAMA FAALİYETLERİ İÇİN HAZIRLANAN ARAMA FAALİYETİ ELEME-KONTROL FORMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

5 Dilekçe; Projenin yeri, türü, ruhsat numaraları gibi bilgileri içermelidir.

6 Form tablo halinde hazırlanmalıdır
Dilekçe ekinde 2 adet Arama Faaliyeti Eleme-Kontrol Formu sunulmalıdır. Form tablo halinde hazırlanmalıdır Hazırlanan formlar teknik personel tarafından imzalanmalıdır.

7 Dilekçenin eklerinde ayrıca
Proje sahibinin noter onaylı imza sirkülerinin aslı (Proje sahibinin şirket olması halinde şirkette yetkili olduğuna dair belge),(1 asıl, 1 fotokopi) Taahhütname (2 adet asıl) 1/ ölçekli topografik harita(sondaj yarma vb yerlerin işaretli olduğu) Ruhsat fotokopisi Kullanılan katkı maddelerine ilişkin güvenlik bilgi formları Formu hazırlayan teknik personelin ıslak imzaları ve oda sicil numaraları yer almalıdır.

8 Dikkate alınacak sorular bölümünde cevaplar kısa ve net bir şekilde verilmelidir.

9 1-Proje ve yakın çevresinde Ek V listesinde yörelere ilişkin bilgi:
Arama yapılan alanın Ek V Duyarlı Yöreler Listesi içerisinde kalıp kalmadığının belirtilerek kalıyor ise hangi alanda kaldığı açıklanmalıdır.

10 2-Arama yapılacak alanın koordinatları;
Yarma yapılacak ise yarma yapılacak alanın ve/veya alanın koordinatları Sondaj yapılacak ise her sondaj yapılacak alanın koordinatları belirtilmelidir.

11 3-Yapılacak arama faaliyetinin türü;(Sondaj, Jeofizik, yarma vb.)
Hangi arama faaliyeti ve /veya faaliyetleri yapılacaksa belirtilmelidir.

12 4-Proje sahasına en yakın yerleşim yeri ve projenin yapıldığı mevcut arazi kullanım durumu;(Şahıs, hazine, tarım, orman vb.) Arama yapılan alanlara en yakın yerleşim yeri belirtilerek, arama yapılan alanların mevcut arazi kullanım durumu belirtilmelidir.

13 5-Çalışan personel sayısı ve ekipman;
Çalışacak personel sayısı ve kullanılacak ekipman belirtilmelidir.

14 6-Yapılan faaliyetten kaynaklanan etkiler ve alınacak önlemler;
Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar neticesinde olabilecek etkiler, miktarları, yönetmeliklerle karşılaştırılması ve proje kapsamında alınacak önlemler belirtilmelidir.

15 Kaza riski durumunda yapılacaklarla ilgili bilgi verilmelidir.
Bitkisel toprak varsa miktarı, nerede ve nasıl depolanacağı belirtilmelidir. İçme ve kullanma suyu miktarı, nereden ve ne şekilde sağlanacağı belirtilmelidir. Sondaj ve/veya yarma yapılan alanlarda yerleşime 100 m. mesafede gürültü hesabı yapılarak alınacak önlemler belirtilmelidir. Kaza riski durumunda yapılacaklarla ilgili bilgi verilmelidir.

16 7)Projede kullanılacak maddeler ve miktarları;
Sondaj faaliyetinde kullanılacak katkı maddeleri ve miktarları belirtilmelidir.

17 8)Atık Üretimi ve Bertaraf Yöntemi;
(Bu bölümde ilgili yönetmelikler çerçevesinde alınacak önlemler açıklanacaktır.)

18 Katı ve sıvı (Evsel ve proses) atıkların miktarları ve atıkların ne şekilde bertaraf edileceği açıklanmalıdır.

19 Bu bölümde özellikle sondaj sıvısının nerede hazırlandığı, havuzda hazırlanacak ise havuzun alanı, hacmi, geçirimsizliğinin ne şekilde sağlandığı, miktarı ve havuzda geçirimsizliği sağlayan malzemenin ne şekilde bertaraf edileceği belirtilmelidir Sondaj çamurunun bulunduğu havuzun alanı, hacmi, geçirimsizliğinin ne şekilde sağlandığı ve havuzda geçirimsizliği sağlayan malzemenin ne şekilde bertaraf edileceği belirtilmelidir.

20 *Aşağıda belirtilen ibareler her Arama Faaliyeti Eleme-Kontrol Formunda yer almalıdır.
“2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında gerekli izinler alınmadıkça arama faaliyetlerine başlanılmayacaktır.” “Arama faaliyeti sonrasında üretime geçilmesinin planlanması durumunda ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre başvuru yapılacaktır”.

21 9)Doğaya Geri kazanım/Rehabilitasyon planı;
Doğaya geri kazanım çalışmalarının açıklanmalı, alan orman alanı ise rehabilitasyon planı ile ilgili bilgiler verilmelidir.  Ayrıca sondaj ağzının ne şekilde kapatıldığı açıklanmalıdır.

22 T A A H H Ü T N A M E ………ili,, ……ilçesi, …….. köyü sınırları dahilinde bulunan ve ………………………………tarafından gerçekleştirilmesi planlanan …….,, ruhsat numaralı sahada Sondajlı Maden Arama” projesi ile ilgili olarak hazırlanan Arama Faaliyeti Eleme –Kontrol Formu’nda yer alan tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu ve dosya içerisinde belirtilen tüm hususlara uyacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. …./…/…. Tarih TAAHHÜT EDEN    ADRES : Telefonu & Faks :  

23 ARAMA FAALİYETİ ELEME-KONTROL FORMU
Proje Sahibinin Adı Proje Sahibinin Adresi Proje Sahibinin Telefon ve Faks Numaraları Projenin Adı Proje İçin Seçilen Yerin Adı, Mevkii Ruhsat Numarası Formu Hazırlayan Çalışma Grubunun Adı Formu Hazırlayan Çalışma Grubunun Adresi Formu Hazırlayan Çalışma Grubunun Telefon ve Faks Numaraları Çevre Mühendisi Yerbilimci Adı Soyadı Adı Soyadı Oda Sicil No: Oda Sicil No: İmza İmza

24 Dikkate alınacak sorular
1- Proje ve yakın çevresinde EK V Listesinde belirtilen Yörelere ilişkin bilgi Proje alanı ormanlık alan kapsamında kalmaktadır. 2- Arama yapılacak alanın koordinatları 1 sondaj yapılacaktır. 3-Yapılacak arama faaliyetinin türü(yarma, sondaj, Jeofizik vb) Maden arama sırasında karotlu ve kırıntılı sondaj tekniği kullanılacaktır. 4- Proje sahasına en yakın yerleşim yeri ve projenin yapıldığı mevcut arazi kullanım durumu Çalışma alanına kuş uçuşu yaklaşık 500 m mesafede ……. Köyü bulunmaktadır. Orman alanıdır. 5- Çalışan personel sayısı ve ekipman 9 kişi, 1’er adet sondaj makinası, çamur pompası, jenaratör, Arazöz, ekskavatör Y X 24

25 6- Yapılan faaliyetten kaynaklanan etkiler ve alınacak önlemler
Dikkate alınacak sorular 6- Yapılan faaliyetten kaynaklanan etkiler ve alınacak önlemler Atık su: İşletme sırasında çalışacak 9 kişilik personelin kullanacağı su 150 lt/kişi kabulü ile lt/gün’ dür. Sondaj Çalışmaları sırasında 1,5-2 ton su kullanıllacak olup, tankerle getirilecektir.  Proje alanında, sondaj noktalarına ulaşım yollarında ve nakliye sırasında kullanılacak stabilize yolda toz çıkışını önlemek amacıyla; mevsime ve buharlaşma hızına bağlı olarak sulama yapılacaktır. Yolların sulanması işlemi 10 ton kapasiteli arazöz ile yapılacak olup bu işlem için günlük 10 ton suya ihtiyaç duyulacaktır. Fosseptikte toplanan atıksu, doldukça vidanjör tarafından ücret karşılığında çekilerek kanalizasyona bırakılacaktır. Atık Yağlar:  Proje kapsamında kullanılacak iş makineleri ve kamyonların bakım ve yağ değişimleri esnasında atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır. Bu işlemler sahada yapılmayacaktır. Ancak sahada yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda çıkacak atık yağlar "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerince ağzı kapalı variller içerisinde toplanarak sızdırmaz zeminde geçici olarak depolanacak ve lisanslı bertaraf veya geri kazanım tesislerine ulaştırılmak üzere lisanslı firmalara teslim edilecektir. Katı Atıklar:  Çalışmalar sırasında personelden kaynaklanacak 12,06 kg/gün evsel nitelikli katı atık "Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ne göre kapalı konteynırlarda biriktirilerek toplanacak belirli aralıklarla ………. Belediyesi çöp depolama alanına götürülerek bertaraf edilecektir.

26 7- Projede kullanılacak maddeler ve miktarları
Dikkate alınacak sorular 7- Projede kullanılacak maddeler ve miktarları Suyun pH’nı ayarlamak için lt/ton “Kostik Soda” kullanılmaktadır. Formasyonda mevcut çatlakları kapatmak ve kırıntıların kolayca yukarı çıkmasını sağlamak amacı ile kg/ton sondaj sıvısı içerisine bentonit malzemesi katılacaktır. Kullanılacak olan sondaj sıvısı ana malzemesi kil sahaya kuru halde getirilecektir. Sondaj sıvısı katkı malzemesi ise özel ambalajlarında getirilerek muhafaza edilecektir. Bentonit Güvenlik Bilgi Föyü ve Kostik Soda Güvenlik Bilgi Föyü Ek’de verilmiştir. 26

27 8- Atık üretimi ve bertaraf yöntemi
Dikkate alınacak sorular 8- Atık üretimi ve bertaraf yöntemi Sondaj noktasında 4x5 m ebatlarında 3 m’ derinliğinde , 50 m3 hacimli 20 m2’lik alanda açılacak olan karışım havuzlarında sondaj sıvısı hazırlanacaktır. Açılan sondaj çukurlarının geçirimsizliği tabana serilecek olan kalın naylon branda ile sağlanacaktır. .Sondaj çamurunun bertarafı yürürlükte bulunan atık mevzuatına göre sağlanacaktır. Faaliyetin sonlandırılması ile kapatılacak olan karıştırma havuzlarının zeminine serilen naylon branda kaldırılacaktır. Sondaj çamuru ile kontamine olduğu için naylon branda her sondajda yenilenecek ve yürürlükte olan atık mevzuatına göre bertarafı sağlanacaktır.  “2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında gerekli izinler alınmadıkça arama faaliyetlerine başlanılmayacaktır.”  “Arama faaliyeti sonrasında üretime geçilmesinin planlanması durumunda ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre başvuru yapılacaktır”.

28 9- Doğa geri kazanım/rehabiltasyon planı
Dikkate alınacak sorular 9- Doğa geri kazanım/rehabiltasyon planı Çalışmaların sona ermesiyle birlikte alanda ıslah çalışmaları yapılacaktır. Sondajların açılması sırasında ruhsat sahasında büyük çapta çukurlar, şevler oluşmayacak, sondaj makinesinin yerleştirilmesi için platform oluşturma aşamasında belirlenmiş ağaçlar kesilecektir.   Proje kapsamında açılacak olan sondajların çapları 9 cm-11 cm arasında olacaktır. Bu kapsamda açılacak olan sondaj çukurlarının kapatılması işlemi platform çalışmaları sırasında açığa çıkacak olan toprak ile yapılacaktır. Karışım çukurları da çukurun oluşturulması esnasında açığa çıkacak olan toprağın membran kaldırıldıktan sonra tekrar doldurulması ile gerçekleştirilecektir. Çalışmalar sırasında getirilmiş olan konteynır kaldırılacak oluşturulmuş olan fosseptik kapatılacaktır. Kesilmiş olan ağaçlar tekrar dikilecektir. Sondaj yapılan 10 cm çapındaki kuyu ağzında kuyu başı betonu yapılarak kuyu ağzı kilitlenebilecek bir metal muhafaza borusu ile teçhiz edilecektir.

29 TEŞEKKÜRLER


"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları