Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

XXXXXX HAVALİMANI ACİL DURUM PLANI (ÖRNEK)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "XXXXXX HAVALİMANI ACİL DURUM PLANI (ÖRNEK)"— Sunum transkripti:

1 XXXXXX HAVALİMANI ACİL DURUM PLANI (ÖRNEK)

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Sorumluluk

3 AMAÇ Hava Alanı sınırları içerisinde ve yakın çevresinde meydana gelebilecek her türlü acil durumun etkilerini asgariye indirmek ve olaydan etkilenen insanların hayatlarını kurtarmak amacıyla personel, araç-gereç ve teçhizatın kullanılması ve takviyesi ile kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinenin sağlanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

4 KAPSAM Hava Alanında faaliyet gösteren veya protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ile bunların personelini, araç-gereç ve teçhizatlarını kapsar.

5 YETKİ VE SORUMLULUK Bu planın yürütülmesinden, uygulanmasından, test edilmesinden ve geliştirilmesinden Mülki İdare Amiri yetkili ve sorumludur. Mülki İdare Amiri bu yetki ve sorumluluğunu Hava Alanındaki Emniyet, Jandarma, DHMİ ve Gümrük (Muayene ve muhafaza) Teşkilatları ve ilgili diğer kurum/kuruluşlar vasıtasıyla yerine getirir. İhtiyaç duyulan hallerde protokol yapılan veya görev verilen kurum ve kuruluşların personel ve teçhizatlarından da yararlanılır.

6 DAYANAK Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır kapılarında Güvenliğin sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı Hava Alanı Acil Durum Planlaması (ICAO Doc.9137 – AN/ 898 Bölüm 7 ) Dünya Sivil Havacılık Teşkilatı Dokümanları (EK-23) Uçak kaçırma, uçaklara bomba koyma, kaza-kırım ve yangınlar ile ilgili Başbakanlık ve Bakanlıklar genelgeleri ile usul ve Uluslar arası kaideler 2495 sayılı Özel Güvenlik Teşkilatı Kanunu ve bu kanuna göre hazırlanan Özel Güvenlik Teşkilatı Hava Alanı Koruma Hizmetleri Yönergesi

7 T A N I M L A R

8 Hava Alanı: Hava araçlarının kalkmasına, inmesine, bakımlarının yapılmasına, yolcu ve yük alınmasına, verilmesine, yakıt ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına uygun olarak hazırlanmış terminaller ve özel pistlerden oluşan yerleri,

9 Air-Side (Havalimanının Havaya Dönük Bölümü):
Havalimanındaki pistleri, taksi yollarını, apronları ve bunlara bitişik sahaları, doğrudan uçuş faaliyeti amacı ile kullanılan bina ve yapıları,

10 Land-Side (Havalimanının Karaya Dönük Bölümü):
Havalimanında doğrudan uçuş faaliyetine dahil olmayan diğer tüm yapıları, içine alan, havalimanının havaya dönük bölümü dışındaki çevreye sınırlarına kadar uzanan kısımları da içine alan bölümünü,

11 Terminal: Yolcunun uçuş öncesi ve sonrası işlemlerinin yapıldığı, bünyesinde hava ulaştırma ile ilgili kuruluş ve tesisleri bulunduran bina veya binalar grubunu,

12 Apron: Havalimanında uçakların parklandırılmaları, bakımlarının ve akar yakıt ikmallerinin yapıldığı, yolcu yük, posta, kargo indirme-bindirmeleri için belirlenmiş genellikle terminallere bitişik veya yakın bölgeleri,

13 Pist: Bir kara parçasında uçakların iniş ve kalkışları için hazırlanmış ve belirlenmiş sahayı,

14 XHL: XXXXXX Havalimanını

15 PAT: Pist, apron ve taksi yolunu

16 Transit Yolcu: Uçakla geldiği havalimanında bir müddet bekledikten sonra aynı uçakla yoluna devam eden yolcuyu,

17 Transfer Yolcu: İki değişik havaalanı arasında uçak değiştirerek yoluna devam eden yolcuyu

18 Şeref Salonu: Havayolu ile seyahat eden, karşılama, uğurlama maksatları ile havalimanında bulunan ve ilgili talimatlarla belirlenmiş protokole dahil zevat ve beraberindekiler için tahsis edilen; havalimanı bünyesinde özel olarak ayrılmış ve hazırlanmış bölümü,

19 Kargo: Bir hava aracında posta, ikram malzemesi ve bagajların dışında her türlü eşyayı,

20 Acil Durum: Havalimanlarında normal hizmet akışı dışında personel, araç, gereç ve malzeme kullanımını, takviyesini, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği veya koordinasyonu gerektiren güvenlik, kaza-kırım, yangın veya kurtarma ile ilgili her türlü durumu.

21 Acil Durum Planı: Her türlü acil durumda, personel, araç, gereç ve teçhizat kullanılmasını, takviyesini, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordineyi düzenleyen planı,

22 Havalimanı Başmüdürlüğü Acil Durum Planı:
Havalimanı Başmüdürlüğü personelini araç-gereç ve teçhizatları ile yardımlaşma protokolü yapılan veya görev verilen kurum ve kuruluşları kapsayan plan,

23 İleri Komuta Merkezi: Uçaktan kurtarma, tıbbi bakım ve hastaneye sevk işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması için, oluşturulan bölgedir.

24 Toplama Sahası: Kaza yerine en yakın olan, polis ve ARFF tarafından koruma altında bulundurulan, doktor ve sağlık personeli haricinde hiç bir kimsenin girmesine izin verilmeyen, uçaktan personelce kurtarılan yaralıların ve ölülerin taşındığı, sağlık personelince ölülerin, ağır yaralıların, hafif yaralıların, durumlarına göre ilk müdahaleleri yapılarak diğer yerlere, sevk işlemlerinin yapıldığı bölgedir.

25 Tasnif Sahası: Toplama sahasının yakınında ve uçaktan oldukça uzak bir mesafede bulunan, rüzgar, duman ve alevden korunmuş, kazazedelerin toplanarak dağılmalarına mani olunduğu, ve görevli doktor tarafından yaralıların durumlarına göre ayırt edilerek, bakım sahalarına gönderilme işleminin yapıldığı bölgedir.

26 Tıbbi Bakım Sahası: Olay mahallinden oldukça uzak ve güvenlikli bir yerde bulunan, araçların kolayca ve en seri şekilde ulaşabildikleri, kazazedelere ilk tıbbi müdahalenin yapıldığı, tıbbi cihazların, doktor, hasta bakıcı ve hemşirenin yeteri kadar bulunduğu bölgedir.

27 Taşıma Sahası: Yaralıların kayıt işlemlerinin tutulduğu, hastaneye sevk edileceklerin kararlaştırıldığı ve tespit edildiği, kazadan yara almadan ve tedaviye gerek görülmeyecek şekilde kurtarılanların DHMİ Başmüdürlüğünce tespiti yapılan bir bölgeye taşındığı, DHMİ Sağlık Şefliğince takviye olarak gelen sağlık ekiplerinin organize edildiği, hastaneye sevk işlemlerinin yapıldığı bölgedir.

28 XXXXXX Havalimanı Güvenlik Komisyonu/ Kriz Masası:
XXXXXX Havalimanı Güvenlik Komisyonu üyeleri aynı zamanda Kriz Masası üyelerini oluşturur ve Mülki İdare Amirliği Başkanlığında, XXXXXX Havalimanı Emniyet Şube Müdürü, DHMİ Başmüdürü, Jandarma Koruma Bölük Komutanı, Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlerinden oluşur, gerektiğinde diğer kamu ve özel sektöre ait diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci çağırılabilir.

29 Güvenlik Yönetim Merkezi:
Güvenlik unsurlarının tek elden, koordineli ve etkin bir şekilde sevk ve idaresini temin etmek amacıyla, Mülki İdare Amirliği başkanlığında Güvenlik Komisyonu Üyelerinin toplandığı yerdir.

30 ARFF : Airport Rescue and Fire Fighting
Hava alanı kurtarma ve yangınla mücadele. Airport Rescue and Fire Fighting

31 İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar, Komuta - Koordinasyon ve Haberleşme, Genel Güvenlik Tedbirleri

32 GENEL ESASLAR : Plan, acil durum tehditlerinin etkilerini asgariye indirecek şekilde hazırlanmalıdır. Plan, aksaklıkların giderilmesi ve ilgili kuruluşların plan içindeki sorumluluklarını tam olarak kavramaları için belli aralıklarla test edilmelidir. Normal durumdan acil duruma geçiş düzenli ve etkili olmalı ve mümkün olan en kısa zamanda normal duruma dönülmelidir.

33 Plan hazırlanmadan önce Hava Alanı tesisleri ve yerleşim durumu hakkında araştırma yapılarak müdahale esnasında; - Hava Alanı içindeki ve dışındaki yararlanılabilecek tesisler. - Personelin ve yolcuların boşaltılabileceği normal terminal dışındaki üniteler. - Güvenlik kuvvetlerinin kamufle olabileceği mekanlar. - Haberleşmede kullanılacak yerler ve cihazlar tespit edilir ve hassas noktaların yerleri ile aydınlatma için projektör durumu belirlenir. Ayrıca; Plan hazırlanırken fırtına, aşırı soğuk, yağmur gibi değişik hava durumlarındaki hareket tarzı da tespit edilmelidir.

34 5. Hava alanında, yangın yerine en kısa zamanda, uygun kurtarma ve yangınla mücadele aracı ile tıbbi ekipmanın ulaştırılması için bir sistem geliştirilmelidir. Bu hususta detaylı kareli (grid) haritalardan yararlanmalıdır. Bir hava alanındaki ulaşım yolları, su kaynaklarının yerleri, randevu noktaları, bekleme noktalarını içeren Ek 3 ve diğeri de hava alanının merkezinden itibaren yaklaşık 8 km içerisindeki uygun sağlık kuruluşları, ula­şım yolları, randevu noktaları gibi diğer çevre kolaylıklarını gösteren Ek 3a’daki gibi iki kareli harita temin edilmelidir. Birden fazla kareli harita kullanıldığında kareler çe­lişmemeli ve iki kareli haritanın birbiriyle karıştırılmaması için farklı renk kullanılmalıdır.

35 Kareli haritanın kopyaları, acil durum operasyon merkezine, hava trafik kontrol, kurtarma ve yangınla mücadele ve sağlık üniteleri ile plana dahil edilen tüm kurum ve kuruluşlara dağıtılmalıdır. Ayrıca söz konusu bu haritaların küçültülmüş kopyaları; hava alanı kurtarma ve yangın söndürme araçları ve ambulanslar ile acil duruma müdahalede kullanılan diğer tüm yardım araçlarında da mevcut olmalıdır. Bu haritalar ve numaralandırılmış kareler, harita üzerin­deki herhangi bir nokta­nın kolayca tanınmasını sağlayacak işaretler­den oluşma­lı ve iki farklı haritadaki kareler birbiriyle çelişmemelidir. Periyodik olarak bu haritala­rın nasıl kul­lanılacağı hususunda eğitimler verilmelidir.

36 Acil durum ulaşım yollarının bakım nedeniyle kapalı olması ya da çok miktardaki su, kar nedeni ile kullanılmaz nitelikte olması halinde, sorumlu tüm taraflara bilgi verilmelidir. Kareli harita da yaralıların sevk edileceği hastaneler ile bunların yatak sayısı ve personel durumu da belirtilmelidir. Kareli harita yenilendiğinde eskisi imha edilmeli ve hazırlanan yeni kareli harita ilgili birimlere gönderilmelidir.

37 Acil durumların vukuunda kişi ve kuruluşların görevleri, rolleri ve sorumlulukları düzenlenmelidir.
7. Takviye personelin nasıl temin edileceği ve görevlendirileceği belirtilmelidir.

38 tarafından yerine getirilecek görevler belirtilmelidir.
8. Planda, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde, Hava Alanı içindeki ve dışındaki; Hükümet yetkilileri Hava Alanı yönetimi Polis yetkilileri Hava trafik servisleri ARFF ve kurtarma servisleri Sağlık kuruluşları Havayolu şirketleri ve yer hizmet kuruluşları Askeri birlikler Sivil Savunma ve Kızılay tarafından yerine getirilecek görevler belirtilmelidir. Hava Alanı dışındaki kuruluşlardan alınacak personel, araç, teçhizat ve diğer yardımlar ile ilgili hususlar ilgili kuruluş yetkilileri ile Mülki İdare Amiri arasında imzalanacak protokolle belirlenir ve bu plana eklenir.

39 9. Yasadışı müdahaleye maruz kalan uçağın çekilebileceği tecrit edilmiş bir veya birkaç uçak park yeri tespit edilir. Bu tespitte ; - Medyanın ulaşamayacağı, - Olay esnasında Hava Alanı hava trafiğinin mümkün olduğunca engellenmeyeceği, bir yer seçilmelidir. Bu yer diğer uçaklardan, taksi yollarından, tesislerden, halka açık mekânlardan, yakıt depolarından, patlayıcı ve yanıcı maddelerden en az 100 metre uzakta olmalıdır. Ayrıca, yakın çevresinde yakıt ve elektrik nakil hatları bulunmamalıdır.

40 10. Olayda rehine alınması halinde;
- Rehinelerle ilgili olarak yapılacak görüşmeler - Silahlı operasyon ve bu konuda eğitilmiş personel - Psikiyatrisi ve gerekiyorsa tercüman bulundurulması ile ilgili hususlar da düzenlenmelidir.

41 11. Şüpheli maddelerin ve tespit edilen patlayıcıların imha edilmesi için tecrit edilmiş bomba imha yeri belirlenmelidir. Bu yer etkilenebilecek unsurlardan en az 30 metre uzakta olmalıdır. İmha yerleri gerektiğinde sığınak şeklinde ve basınca, sese, telsiz ve elektrik sinyaline ayarlı olarak yapılan bombaların tehlikesizce imha edilebileceği bir tarzda olmalı ve müdahale bombaların söz konusu özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

42 KOMUTA, KOORDİNASYON VE HABERLEŞME
Hava Alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluş personeli her türlü acil durumu ve gelen ihbarları en seri biçimde kriz merkezine bildirmekle yükümlüdür. Merkez bu bilgileri başta Mülki İdare Amiri, Emniyet Şube Müdürü ve Hava Alanı/Terminal İşletmecisi Genel Müdürü/Başmüdür/Meydan Müdürü olmak üzere tüm ilgililere anında iletir ve bilgilerin geliş ve ilgililere bildiriliş saatini kaydeder.

43 Acil durumların vukuunda kriz merkezi üs olarak kullanılır
Acil durumların vukuunda kriz merkezi üs olarak kullanılır. Sevk ve idare buradan yürütülür. Havalimanının genel haritası, terminallerin haritaları, gerekli diğer kareli haritalar, anons sistemleri gibi gerekli olan teçhizat DHMİ Başmüdürlüğünce temin edilerek burada bulunması sağlanır. Bu gibi malzemeler DHMİ Başmüdürlüğünce daha önceden hazır olarak güvenli bir yerde muhafaza edilerek, ihtiyaç halinde kullanılacak bölgeye gönderilir.

44 Acil durum meydana geldiğinde, görevli personelin olay yerine sevk ve idaresinden kendi en üst birim amiri sorumludur. Olaya müdahale edecek olan timin sevk ve idaresinden tim amiri yetkili ve sorumlu olup, tim amiri de kendi en üst amirine karşı sorumludur.

45 Olaya müdahale eden personel, olayda can ve mal kaybının en aza indirgenmesi için gereken her türlü gayret ve çabayı göstermekle yükümlüdür. Olay anında görevli olan bütün birim amirleri, kriz masasının talimatları dışında hareket edemezler ve tamamen kriz masasına karşı sorumludurlar. Acil bir durumda olayın başından sonuna kadar, birimler arasındaki koordinasyondan ve işbirliğinden Mülki İdare Amiri Başkanlığında toplanacak olan XXXXXX Havalimanı Kriz Merkezi yetkili ve sorumludur.

46 HAVALİMANI KRİZ YÖNETİM MERKEZİNİN GÖREVLERİ
Mülki İdare Amirliği başkanlığında toplanan Güvenlik Komisyonunun görevi Güvenlik unsurlarının tek elden, koordineli ve etkin bir şekilde sevk ve idaresini temin etmektir. Güvenlik Yönetim Merkezinde havalimanındaki faaliyet gösteren kuruluşların listesi, güvenlik kuvvet ve tertiplerini gösterir panolar, gerekli bütün telefon numaraları, muhabere irtibatı için telefon ve faks cihazı, DHMİ Başmüdürlüğünce sağlanır. Faaliyetler mümkün ise ses kayıt cihazı veya tutanak ile tespit yapılır. Güvenlik Yönetim Merkezinin bürosu Mülki İdare Amiri sekreteri odasıdır.

47 KRİZ YÖNETİM MERKEZİ ÜYELERİNİN TELEFON NUMARALARI
MÜLKİ AMİR ……….. DHMİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ……….. EMNİYET ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ …….. JAN.KOR.BLK.KOM. ……….. GÜM.MUH.MÜDÜRÜ ……….. GÜMRÜK MÜDÜRÜ ………..

48 THY İstasyon Müdürü ……….. Havaş İstasyon Müdürü ………..
KRİZ YÖNETİM MERKEZİNDE YER ALAN KURULUŞ TEMSİLCİLERİNİN İŞ TELEFONLARI THY İstasyon Müdürü ……….. Havaş İstasyon Müdürü ……….. USAŞ İstasyon Müdürü ……….. DHMİ Özel Güvenlik Müdürü……….. Petrol Ofisi A.Ş. ………..

49 GENEL GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Acil bir durum meydana geldiğinde fert ve kuruluş olarak yapılması gereken işlemlerin yanında, acil bir durumu meydana getirmesi muhtemel olan bütün olasılıklar olmadan başlangıcında bertaraf edilmesi için aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesinden XXXXXX Havalimanında bulunan bütün kurum ve kuruluşlar sorumludur.

50 Acil Durumlarda Uygulanacak İşlemler
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Acil Durumlarda Uygulanacak İşlemler

51 ACİL DURUMLAR Hava Alanı içerisinde ve yakın çevresinde meydana gelen uçak kazaları, Hava Alanı dışında meydana gelen uçak kazaları, Yardım almak üzere iniş talebinde bulunan uçaklar, Bilgi vermeden ve izin almadan inişe geçen uçaklar, Yasadışı eylemlere maruz kalmış uçaklar, Bomba ihbarı yapılan uçaklar, Doğal afetler ve yangınlar Ani ölüm ve kriz, bulaşıcı hastalık, toplu zehirlenme gibi sağlık durumları. Terminallere yapılan bombalı ve silahlı saldırı

52 Acil Durumlarda hava alanı içerisinde belirlenmiş sahalar mevcut olup; her bir sahanın amiri belirlenerek Acil Durum Planında belirtilir. Böylece yetki ve komuta karmaşası engellenir.

53 1- İleri Komuta Merkezi:
Uçaktan kurtarma, tıbbi bakım ve hastaneye sevk işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması için oluşturulan bölgedir. İLERİ KOMUTA MERKEZİNİN sevk ve idaresi havalimanı ARFF Şefi tarafından yürütülür.

54 2- Toplama Sahası: Kaza yerine en yakın olan, güvenlik görevlileri tarafından koruma altında bulundurulan, kurtarma personeli, doktor ve sağlık personeli haricinde hiç bir kimsenin girmesine izin verilmeyen, uçaktan personelce kurtarılan yaralıların ve ölülerin taşındığı, sağlık personelince ölülerin, ağır yaralıların ve hafif yaralıların ayrıldığı, durumlarına göre kazazedelere ilk müdahalenin yapılarak diğer sahalara sevk işlemlerinin yapıldığı bölgedir.

55 3- Tasnif Sahası: Toplama sahasının yakınında ve uçaktan oldukça uzak bir mesafede bulunan, rüzgar, duman ve alevden korunmuş, kazazedelerin toplanarak dağılmalarına mani olunduğu, ve görevli doktor tarafından yaralıların durumlarına göre ayırt edilerek, bakım sahalarına gönderilme işleminin yapıldığı bölgedir.

56 4- Tıbbi Bakım Sahası: Olay mahallinden oldukça uzak ve güvenlikli bir yerde bulunan, araçların kolayca ve en seri şekilde ulaşabildikleri, kazazedelere ilk tıbbi müdahalenin yapıldığı, tıbbi cihazların, doktor, hasta bakıcı ve hemşirenin yeteri kadar bulunduğu bölgedir.

57 5- Taşıma Sahası: Yaralıların kayıt işlemlerinin tutulduğu, hastaneye sevk edileceklerin kararlaştırıldığı ve tespit edildiği, kazadan yara almadan ve tedaviye gerek görülmeyecek şekilde kurtarılanların DHMİ Başmüdürlüğünce tespiti yapılan bir bölgeye taşındığı, DHMİ Sağlık Şefliğince takviye olarak gelen sağlık ekiplerinin organize edildiği, hastaneye sevk işlemlerinin yapıldığı bölgedir.

58 1. Hava Alanı içerisinde ve yakın çevresinde meydana gelen uçak kazaları,
2. Hava Alanı dışında meydana gelen uçak kazaları, 3. Yardım almak üzere iniş talebinde bulunan uçaklar, 4. Bilgi vermeden ve izin almadan inişe geçen uçaklar, 5. Yasadışı eylemlere maruz kalmış uçaklar, 6. Bomba ihbarı yapılan uçaklara yapılacak işlemlere ilişkin bilgiler her hava alnının kendi acil durum planında yer alır. Ancak güvenlik nedeniyle burada yer verilmemiştir.

59 7- Doğal Afet ve Yangınlarda Yapılacak İşlemler:
Bu gibi durumlarda havalimanında hizmet veren tüm özel ve resmi kuruluşlar görevli olup, gerektiğinde kurtarma işlemlerinde yardımcı olurlar. Doğal afet, aniden veya belirli bir süreç içerisinde meydana gelen, yerleşim, üretim, alt yapı, ulaşım haberleşme gibi genel hayatın akışını bozacak ölçüde meydana gelen doğal yer ve hava hareketleridir.

60 Doğal afetler ; Çeşitli güç ve genişlikte olurlar, Alt yapıyı bozarlar Şok tesiri yaratırlar Ölüm, sakatlık gibi sonuçlar doğururlar, Bulaşıcı ve salgın hastalıkların ortaya çıkmasına neden olurlar Devletin uzun vadede planladığı yatırımları geciktirirler Yörenin ekonomik yapısını bozarlar.

61 XXXXXX Havalimanında Vukuu Bulabilecek Doğal Afetler
Sel Baskını, Deprem, Yangın ve Fırtına

62 Afetlerin Meydana Gelmesi Durumunda Kuruluşların Görevleri:
DHMİ Başmüdürlüğü Kriz Yönetim Merkezi ile işbirliği yaparak, alınacak güvenlik tedbirleri yanında, o andaki şartlara uygun olarak ilave tertip ve tedbirleri alarak uygularlar. Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı, çevre emniyetini sağlamakla beraber, talep halinde diğer güvenlik tertip ve tedbirlerine yardımcı olur. Diğer kuruluşlar, mevcut insan gücü ve araçlarını acil durum yönetim merkezi emrine tahsis eder. ARFF Şefliği, kendi personeli ve diğer kuruluş personeliyle birlikte kurtarma, söndürme çalışmalarına aralıksız devam eder.

63 Sağlık şefliği, doğal afet sonucu, yaralılara ilk müdahaleyi yapmak için, güvenli bir bölgede seyyar sağlık merkezi oluşturur. Yaralıları sınıflandırarak, durumlarına göre hastaneye sevk işlemlerini yapar. Olay sonucu ölüler toplama sahasında toplanır ve mevcut naylon torbalar içerisinde hastane morguna kaldırılır.

64 Yangın gibi afetin bina veya tesis içerisinde meydana gelmesi durumunda, ilk müdahale bina içerisinde görevli personel tarafından yapılır. Yangının büyük olması durumunda anında, DHMİ ARFF Şefliğine bilgi verilir. Her kuruluş kendi birimi içerisinde yangın ekipleri oluşturur ve bunların eğitimlerini yaptırır. DHMİ tarafından havalimanı dahilinde bulunması gerekli olan yerlerde en son yangın teçhizatlarının bulunmasını temin eder ve bunların bakımını ve kontrollerini yapar. ………… Doğal afet zamanlarında haber verilen haber dağıtım şeması kullanılır. (EK…..)

65 Doğal Afetin Büyüklüğü Durumunda:
Havalimanında bulunan kuruluşların imkanları yeterli olmaması durumunda; Kriz Yönetim Merkezince, protokol yapılan kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli personel ve teçhizat yardımı talep edilir. Havalimanında faaliyette bulunan kuruluş yetkililerince en kısa zamanda hasar, zarar, ziyan ve yaralı-ölülere ait bilgi ve raporlar DHMİ Başmüdürlüğüne gönderilir.

66 Afette, bina içerisinde veya tesiste üzerinde ilk kurtarılacak ikaz etiketi bulunan eşya, evrak ve dolaplar kurtarılarak güvenli bölgeye taşınacaktır. Liman kuruluşlarına ait bina veya tesisin doğal afetlerden kısmen veya tamamen tahrip olması halinde enkaz temizlenecek ve hizmet gereği kısa zamanda onarımı ve geçici tedbirler alınarak hizmette süreklilik sağlanacaktır.

67 Sağlık ekiplerince, yaralılara ilk müdahalede yapılarak, hastaneye sevk işlemleri yapılacaktır. Olay anında yeteri kadar personel ve araç-gereç hazır bulundurulacaktır. Doğal afetlerin terminal binalarından birinde veya hepsinde hasar meydana getirmesi halinde, enkazın kaldırılmasına müteakiben, binaların mevcut haliyle kullanılmasına mani bir hal olmadığının Havalimanı bilirkişi heyeti raporuyla belirtilir, takiben işletme kısmen veya tamamen ihtiyaç duyulan onarım faaliyetleri ile birlikte yürütülür.

68 Doğal afetlerde Havalimanındaki yer altı ve yer üstü akaryakıt depoları ve diğer tesislerde gerekli inceleme yapılarak tehlike durumu arz eden hallerin olup olmadığı tespit edilir. Havalimanına bağlı seyrüsefer istasyonları teknik bir heyet tarafından tetkik edilerek, hasar tespitleri ve onarım için gerekli kontrolleri yapar, cihaz ve sistemlerin ivedi faaliyete geçmesini sağlar.

69 PAT sahasında doğal afetten dolayı hasar söz konusu olduğunda, mutlaka kalkış ve inişten önce PAT sahaları büyük bir titizlikle kontrol edilir, şayet uçuş emniyetine mani bir hasarın söz konusu olduğu tespit edilir ise; PAT sahaları kısmen veya tamamen trafiğe kapatılacaktır. PAT sahalarının onarımı DHMİ tarafından, hasarın büyük olması halinde ise DLH Genel Müdürlüğü tarafından anında çalışmalara başlanılarak, hasar giderilmeye çalışılır.

70 Havalimanı için önem arz eden elektrik ve trafo merkezleri kontrol edilir. Hasarlı olan varsa öncelikle giderilmeye ve faal hale getirilmeye çalışılır. Doğal afet sonucu, havalimanındaki su istasyonlarına zehirli maddelerin karışması söz konusu olmasına karşı sağlık şefliğince gerekli önlemler alınır.

71 Doğal afetlerde üst makamlara bilgi verme yetkisi tamamen Mülki İdare Amiri ve kriz masasına ait olup, olayın başından sonuna kadar alt birim yetkililerince sürekli şekilde Mülki İdare Amirine ve kriz masasına bilgi akışı sağlanır. Havalimanı içerisinde herhangi bir doğal afette personelin hareket tarzını pekiştirmek ve olay anında kimin ne görev yapacağını belirlemek amacı ile, her birim kendi personelini eğitmek zorundadır.

72 DHMİ Havalimanı Başmüdürlüğü / Meydan Nöbetçi Müdürlüğünün Görevleri:
Olayı haber alır almaz, Mülki İdare Amirine bilgi verilerek Kriz Merkezi oluşturulur. ARFF ve sağlık ekiplerinin anında afet bölgesinde tam teçhizatlı olarak hazır olmasını temin eder. Kriz Merkezince alınması gereken önlemler alınarak uygulanır. Olayın durumuna göre, protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlardan yardım ister. Daima kriz masasının talimatı doğrultusunda hareket eder ve sürekli buraya bilgi akışını sağlar.

73 Afet anında, ekiplerin kargaşa yaratmaması, düzenli ve hızlı bir şekilde olaya müdahale etmelerini temin eder. Afete müdahale edecek ekiplerin çalışmalarından sorumlu olup, ekiplerin düzenli ve hızlı bir şekilde çalışmalarını organize eder, ekipler arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Afet sonunda bilirkişi raporu ile, tesiste, binada ve terminalde hizmet verilip verilmeyeceğinin tespitini yaptırıp, hazırlanacak raporu kriz masasına ve DHMİ Genel Müdürlüğüne bildirir. Kriz masası veya Mülki İdare Amiri tarafından verilen talimatları yerine getirir.

74 ARFF Şefliğince Yapılacak İşlemler:
Afet anında derhal yeteri kadar personeli ile talimat beklemeden, kurtarma çalışmalarına başlar. Afetin durumuna göre takviye ekip talebinde bulunur. Enkaz altından çıkarılan veya kurtarılan yaralıları tıbbi bakım sahasına taşır. Yangınlarda da aynı şekilde müdahalede bulunur ve yangını bir an önce söndürmek için her türlü teçhizat, malzeme araç-gereçleri kullanır.

75 Yangın gibi tehlike arz eden durumlarda, yakıt depolarına yangının sıçrama tehlikesi varsa veya yangın yakıt deposunda başlamış ise, protokol yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yardım talep edilir ve durum üstlere anında bildirilir. Bu gibi durumlarda havalimanı tamamen veya kısmen hava trafiğine kapatılabilir. Tehlike içerisinde bulunan bina ve tesislerdeki yolcu ve personelin tahliyesi sağlanır. Tahliye anında kargaşa ve izdiham yaşanmaması için gerekli önlemleri alır. Kriz Masasının ve Mülki İdare Amirin talimatları doğrultusunda diğer görevleri yerine getirir.

76 Havalimanında Faaliyet Gösteren Diğer Özel ve Resmi Kuruluşların Yapacakları İşlemler:
Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından kendilerine verilen emir ve talimatlar çerçevesinde tüm olanakları ile, alınacak güvenlik tertip ve tedbirlerinde ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olacakları gibi, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince kendilerine özgü görev ve işlemlerini yapmakla yükümlüdürler.

77 ACİL DURUM PLANINI KİM İMZALAR?
AAAA BBBBBBBBB O hava alanının Mülki İdare Amiri kim ise o kişi imzalar.Bu kişi Vali Yardımcısı ya da Kaymakamdır.

78 DAĞITIM : Gerekli yerlere dağıtım yapılır ve bu kısımda nerelere dağıtım yapıldığı belirtilir.

79 PLAN EKLERİ : Ek Uçak Kaza Bölgesinde Tasnif ve Tıbbi Bakım Sahası Krokisi Ek Haber Dağıtım Şeması Ek Kareli Harita- Hava Alanı … …. Ek 25.

80 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…


"XXXXXX HAVALİMANI ACİL DURUM PLANI (ÖRNEK)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları