Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETİK (Kabullenmeler) Etik, insanın davranışları sırasında kullandığı ahlaki ilkeler bütünü. Etik, insanın doğru ile yanlışı ayırt ederken kullandığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETİK (Kabullenmeler) Etik, insanın davranışları sırasında kullandığı ahlaki ilkeler bütünü. Etik, insanın doğru ile yanlışı ayırt ederken kullandığı."— Sunum transkripti:

1 ETİK (Kabullenmeler) Etik, insanın davranışları sırasında kullandığı ahlaki ilkeler bütünü. Etik, insanın doğru ile yanlışı ayırt ederken kullandığı kişisel kriterler. Etik, düzen arayışının bir parçasıdır. Etik, kuralları mantıklı olarak yorumlamaya çalışır. Etiğin gücü insanın vicdanıdır. Etik, bir töre bilimidir. (Ethos; töre, karakter alışkanlıklar.)

2 ETİK Etik, evrensel ahlaktır. Etik, ahlakla alakalı (ahlaki) demektir.
Etik, evrensel kabul gören kurallardır. Ahlak; Bireyin sosyal değerleridir. İş Ahlakı; İş, inanış ve yaşayışın doğru yolu.(Ahi’lik anlayışı) İş Ahlakı; Belli bir meslekte, özellikle insanla ilgili bir meslekte (öğretmenlik, hemşirelik gibi) uyulması gereken davranış kurallarıdır.

3 ETİK TANIM: insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir. Felsefenin 4 Temel Alanı Ontoloji : İnsan ve evren Epistemoloji: İnsan ve bilgi Estetik : Güzel ve çirkin Etik: İyi-kötü, doğru-yanlış

4 Etik Değer Bireysel ve toplumsal ilişkilerde,topluca benimsenmiş kuralları ve bu kurallara uyarak gerçekleşen davranışlar etik değerledir. İnsanlara, hayatlarını nasıl kazanacaklarını öğretirken, bunu nasıl koruyacakları da öğretilmeli. “herkese iyilik et, kaybeden yok”

5 Toplumsal Farklılık Pakistan’daki bir fabrika işçisinin Fransa’daki bir işçiye göre ölüm riski 8 kat daha fazladır. Kenya’da ulaştırma işlerinde ölümle sonuçlanan kaza sıklığı Danimarka’nın 10 katıdır. Guatemala’daki inşaat işçilerinin iş kazalarında hayatlarını kaybetme riski İsviçre’deki inşaat işçilerinin 6 katıdır.

6 BM İn. Hak.Bil.(1948) ve Eko. Sos. Kültürel Haklar Sözleşmesi (1975)
Bütün çalışanların insan haysiyetine uygun çalışma şartlarında kendini gerçekleştirebileceği ve toplum için fayda sağlayabileceği, sağlıklı güvenli bir ortamda çalışma hakkı vardır.

7 İLO Stratejisi Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek. Kadın ve erkeklerin insana yaraşır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak. Sosyal Koruma programlarının kapsam ve etkinliğini artırmak. Üçlü yapıyı ve sosyal diyalogu güçlendirmek. (Sözleşmeler, Tavsiye Kararları,Teknik Yardım, Eğitim ve danışmanlık)

8 Filedelpfiya Bildirgesi-1944
Emek, ticari bir mal değildir. Sürdürülebilir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır. Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk, dünyanın her yerindeki refahı tehdit etmektedir. Bütün insanlar ırk, inanç ve zihniyet farkı gözetmeksizin özgürlük, saygınlık, ekonomik güvenlik ve fırsat koşullarında maddi ve manevi gelişmelerini sürdürme hakkına sahiptirler.

9 Çalışma Yaşamında Temel İlke ve Haklar Bildirgesi-1988
İşçi ve işverenlerin örgütlenme özgürlüğü ve etkin toplu pazarlık haklarına iyi niyet çerçevesinde riayet etme, geliştirme ve gerçekleştirme taahhüdü. Zorla ve zorunlu çalışmaların kaldırılması. Çocuk emeğinin yasaklanması. Ayrımcılığın yok edilmesi.

10 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu hizmeti bilinci. Halka hizmet bilinci. Amaç ve misyona bağlılık. Dürüstlük ve tarafsızlık. Saygınlık ve güven. Nezaket ve saygı. Yetkili makamlara bildirim. Çıkar çatışmasından kaçınma. Görev ve yetkilerin menfaat amaçlı kullanılması.

11 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı. Savurganlıktan kaçınma. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan. Bilgi verme, saydamlık, katılımcılık. Yöneticinin hesap verme sorumluluğu. Eski kamu görevlileri ile ilişkiler. Mal bildiriminde bulunma.

12 İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing)
İlk kez 1984 yılında İsveç’de ortaya atıldı. Kelime olarak; çevresini kuşatma,topluca saldırma ve sıkıntı verme anlamına geliyor. İşyerinde ise psikolojik şiddet, işyeri zorbalığı ve yıldırma dır. İkna ve inandırmayı beceremeyen yöneticilerin başvuru yoludur. Yönetici, sürekli baskı, haksız eleştiri, hata bulma, tecrit etme, iftira, çarpıtma, alay, hakaret vb. yöntemlerle kurbanının özgüvenini zayıflatır. Genellikle; modern olmayan,çıkarlarını kollayan,kendi korkuları olan, korkak, nevrotik yöneticiler kullanır.

13 İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing)
Sinyaller: Üretken ve yaratıcı fikirleriniz dahi dikkate alınmıyor mu? Yokmuşsunuz gibimi davranılıyor? Önemsiz işlerle mi uğraşmak zorunda kalıyorsunuz? Huzursuzluğunuz önemli boyutlara mı geldi Bu durum sağlığınızı tehdit ediyor mu? Bu davranışlar en az 3-4 aydır sürüyor mu? EVET Diyorsanız !!!!??

14 İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing)
Kurbanda belirtiler: Psikolojik rahatsızlık. Baş, boyun, sırt ağrıları Mide,kalp, bağırsak cilt rahatsızlıkları Ruhsal çöküntü İçki ve sigara kullanımında artış. Çalışma veriminde düşüş. İşte hata. Kaygının artması. Tartışma ve kavga sayısında artış. Kimi zaman, kalp krizi ve intiharla da sonuçlanabilir. Pasifleşme. İştahsızlık. Kendine güvensizlik

15 İşyerinde Psikolojik Şiddet
Mobbinge Uğrayanların Genel Özellikleri İşini çok iyi, hatta mükemmel yapanlar. İlişkileri olumlu ve sevilenler. Çalıma ilkeleri sağlam ve bundan ödün vermeyenler. Dürüst, güvenilir ve kuruluşa sadık olanlar. Bağımsız ve yaratıcı olanlar. Zorbanın yeteneklerinden üstün özellikleri olanlar. Bazen de sessiz ve iletişim kuramayanlar.

16 İşyerinde Psikolojik Şiddet
Mobbing’in 5 Aşaması Tanımlama aşaması: Kurban, zor, asi, muhalif, öteki, sorunlu biri olarak damgalanır. Anlaşmazlık Aşaması: Kritik bir olayla başlatılır. Saldırganlık Aşaması: Saldırgan eylemler ve psikolojik saldırılar başlar. Kurumsal Güç Aşaması: Yönetim durumu yanlış anlayarak bundan etkilenir ve örgütlü, kurumsal bir güçle baş etmek zorunda bırakılır. İşine Son Verme Aşaması: Psikolojik baskı, travma sonrası stres bozukluğunu tetikler. (isyan,kavga ve ayrılma) Mağdur işini bırakmakla da psikolojik şiddet baskısından kurtulamaz.

17 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Yeterlilik, Doğruluk ve Tarafsızlık İş sağlığı profesyonellerinin etkinliklerindeki temel amaçları, işçilerin sağlığı ve güvenliğinden yana olmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, doğruluk ve tarafsızlıklarına olan güveni tehlikeye atabilecek yargılardan, öneri ve etkinliklerden kaçınmalıdırlar

18 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Profesyonel Bağımsızlık İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidirler. İş sağlığı profesyonelleri, özellikle sağlığa ve güvenliğe karşı tehlike oluşturan mesleksel riskler konusunda, işveren, işçi ve temsilcilerine önerilerde bulunurken, hiçbir koşul altında yargılarının ve beyanlarının bir çıkar çatışmasından etkilenmesine izin vermemelidirler.

19 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Eşitlik, Ayrım Gözetmeme ve İletişim İş sağlığı profesyonelleri, iş sağlığı hizmeti verdikleri insanlarla güven, gizlilik ve eşitliğe dayanan bir ilişki kurmalıdır. Durumlarına, yargılarına ya da iş sağlığı profesyonelinin danışmanlığına götüren nedene bakılmaksızın ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin, tüm işçiler eşit olarak değerlendirilmelidir. İş sağlığı profesyonelleri, kendi aralarında, işin ve işteki çalışma ortamının koşulları ve düzenlenmesi konularında, en üst düzeyde kararlardan sorumlu üst düzey yönetim personeliyle ve işçilerin temsilcileriyle açık iletişim kanalları kurmalı ve bunu sürdürmelidir.

20 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
İş Sözleşmelerinde Etik Hüküm İş sağlığı profesyonelleri, sözleşmelerine etik hüküm konulmasını istemelidirler. Bu etik hüküm, özellikle profesyonel standartları, yönerge ve etik kuralları içermelidir. İş sağlığı profesyonelleri, işlevlerini beklenen profesyonel standartlara ve etik ilkelere göre yürütmelerine izin vermeyen iş sağlığı uygulaması koşullarını kabul etmemelidirler. İş sözleşmeleri, yasal, sözleşmeye bağlı ve taraflar arasında kılavuzluğu içermeli ve anlaşmazlık yönetiminde özellikle kayıtlara ve gizliliğe erişimi kapsamalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, iş ya da hizmet sözleşmelerinin profesyonel bağımsızlıklarını kısıtlayabilecek koşullar içermediğinden emin olmalıdırlar. Sözleşme koşulları hakkında kuşku oluşması halinde yasal dayanak aranmalı ve yetkili makama uygun şekilde danışılmalıdır.

21 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Kayıtlar; İş sağlığı profesyonelleri, işletmedeki iş sağlığı sorunlarını tanımlama amacıyla, uygun bir gizlilik ölçüsü içerisinde yeterli kayıt tutmalıdır. Bu tür kayıtlar çalışma ortamının izlemine ilişkin verileri, iş öyküsü gibi kişisel verileri ve iş riskleri ile ilgili öykü, mesleksel tehlikelere maruz kalma konusunda kişisel izlem ve uygunluk sertifikaları gibi iş sağlığı verilerini içerir. İşçilerin, çalışma ortamının izlemine ilişkin verilere ve kendi sağlık kayıtlarına erişimi sağlanmalıdır.

22 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Tıbbi Gizlilik Bireysel tıbbi veriler ve tıbbi araştırma sonuçları, iş sağlığı hekimi ya da iş sağlığı hemşiresinin sorumluluğu altında korunan gizli tıbbi dosyalara kaydedilmelidir. Tıbbi dosyaların erişimi, iletilmesi ve açıklanması, yerel düzeyde geçerli olan tıbbi veriler hakkında ulusal yasa ve yönetmeliklere ve sağlık profesyonelleri ile tıbbi meslek sahipleri için ilgili ulusal etik kurallara göre düzenlenir.

23 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Toplu Sağlık Verileri Bireysel olarak tanınma olanağı bulunmayan durumlarda, işteki yönetime ve işçi temsilcilerine ya da bulundukları yerlerdeki güvenlik ve sağlık komitelerine, korunmasız işçi gruplarının sağlığını ve güvenliğini koruma görevlerinde yardımcı olmak amacıyla, işçi gruplarına ait bütün sağlık verileriyle ilgili bilgi açıklanabilir. İş yaralanmaları ve meslek hastalıkları, ulusal yasalara ve yönetmeliklere göre yetkili makamlara bildirilmelidir.

24 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Sağlık Profesyonelleri İle İlişkiler İş sağlığı profesyonelleri, işle veya tümüyle işgücünün sağlığıyla ilişkili olan; işçilerin sağlığının korunması, bakımı ya da desteklenmesi gibi konularla ilgili olmayan kişisel bilgileri araştırmamalıdır. İş sağlığı hekimleri, işçinin onayı ile ve yalnızca söz konusu işçinin korunması, bakımı ya da sağlığının desteklenmesi amacıyla, işçinin kişisel hekiminden ya da hastane tıbbi personelinden daha fazla bilgi ve veri talebinde bulunabilir. Bu işlem sırasında, iş sağlığı hekimi, işçinin kişisel hekimini ya da hastane tıbbi personelini, yaptığı işlem ve gereken tıbbi bilginin ya da verinin amacı hakkında bilgilendirmelidir. İş sağlığı hekimi ya da hemşiresi, eğer gerekliyse işçinin onayı ile kişisel hekimine, işçinin sağlık durumu, risk oluşturan işteki tehlikeler, mesleksel riskler ve sorunlar hakkında bilgi verebilir.

25 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Suistimalle mücadele İş sağlığı personeli, işçilerin sağlığı ve tıbbi verilerin gizliliğinin korunması konusunda, diğer iş sağlığı profesyonelleri ile işbirliği yapmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, bu kurallar içinde yer alan etik ilkelere aykırı olduğunu düşündükleri ilgili işlem ve uygulamaları tanımlamalı, değerlendirmeli ve bunlara dikkat çekmeli, gerektiğinde yetkili makamları haberdar etmelidirler. Bunlar; özellikle iş sağlığı verilerinin kötü kullanımı, bulguların gizlenmesi ya da alıkonması, tıbbi gizliliğin ihlal edilmesi ya da bilgilerin bilgisayara konması gibi kayıtların korunmasındaki yetersizliğe dair örneklerdir.

26 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Sosyal Taraflarla İlişkiler İş sağlığı profesyonelleri, insan onuruna saygı göstermek ve iş sağlığı uygulamasının kabul edilebilirliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, tam bir profesyonel bağımsızlığın ve tıbbi gizliliğin korunmasını garanti etmenin gerekliliği konusunda, işverenleri, işçileri ve temsilcileri bilinçlendirmelidir.

27 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Etiği Destekleme ve Denetim İş sağlığı profesyonelleri, iş sağlığı uygulamasında en yüksek etik standardı uygulayabilmek için,işverenlerin, işçilerin ve onların örgütlerinin ve yetkili makamların desteğini ve işbirliğini istemelidirler. İş sağlığı profesyonelleri, uygun standartların konulmuş olduğundan ve bunların karşılandığından, eğer eksiklikler varsa bunların ortaya çıkarılıp düzeltildiğinden, ve profesyonel performansın sürekli gelişmesini garantilemek için gerekli adımların atıldığından emin olabilmek amacıyla, etkinliklerin profesyonel olarak denetimine ilişkin bir program başlatmalıdırlar.

28 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Özel Bilgileri Koruma İş sağlığı profesyonellerinin görevleri arasında, işçinin yaşamını ve sağlığını koruma, insan onuruna saygı ve iş sağlığı politikaları ile programlarında en yüksek etik ilkeleri geliştirmede yer alır. Profesyonel davranış, dürüstlük, tarafsızlık, sağlık verilerinin gizliliğini ve işçilerin özel bilgilerini korumayı da içermektedir.

29 İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar
Yetkinlik İş sağlığı profesyonelleri, görevlerini yerine getirirken tam profesyonel bağımsızlığa sahip olması gereken uzmanlardır. Görevleri için gerekli olan yeterliliği edinip sürdürmeli ve işlerini doğru uygulamayla ve profesyonel etik kurallara uygun biçimde yürütmelerini sağlayacak koşulları talep etmelidirler.

30 Etik kurul ve Görevliler Etik Eğitimi Üst Yönetimin Etik Yön. Plan. Ve Etik strateji Oluşturması Etik Kod Hazırlama Etik Kodun Uyg. İK Uygulamaları İşletme Karar ve Uygulamaları Etik Denetimi ve Değerlendirme

31 Soru Etik Yasal Yasal Değil Etik Dışı

32 MADDE 4 – (1) Denetim görevlileri;
DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK   Resmi Gazete: 14 Eylül   Sayı : 27699       MADDE 4 – (1) Denetim görevlileri; a) Görevlerini herhangi bir baskı, etkileme ve yönlendirme olmaksızın yerine getirir; tarafsızlığına zarar verecek veya çevresinde böyle bir izlenim uyandıracak herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz; her türlü baskıya karşı tarafsızlığını muhafaza eder; siyasî, idarî, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerden kaçınır; tarafsızlığının etkilenmesi söz konusu olduğunda durumu yetkili makamlara bildirir. b) Görevleriyle ilgili bilgi ve belgeleri toplarken, değerlendirirken, aktarırken ve sonuçlandırırken, önyargısız ve tarafsız şekilde hareket eder; kariyerinin gerektirdiği nesnellik ilkesine uyar.            

33 DENETİM GÖREVLİLERİNİN UYACAKLARI MESLEKÎ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK   Resmi Gazete: 14 Eylül   Sayı : 27699    c) Denetlenen birim ve taraflarca ileri sürülen bilgi, belge ve görüşleri alır; elde ettiği diğer bilgi ve belgelerle birlikte adil, tarafsız ve nesnel bir şekilde değerlendirir. ç) Raporlarını; denetimin amacına uygun nitelikte, süresi içinde, somut, güvenilir ve geçerli kanıtlara dayalı olarak özlü, açık, tam ve kesin olarak düzenler. d) Raporlarında yer verdikleri önlem ve tavsiyeleri gerekçeli olarak belirtir. e) Denetimlerine tâbi kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde aracılıkta bulunamaz

34 Çalışma yaşamında etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru 1 Çalışma yaşamında etik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, yargılarını bilimsel bilgiye ve teknik yeterliliğe dayandırmalı ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işlevlerini yürütmede tam bir profesyonel bağımsızlık aramalı, bunu sürdürmeli ve gizlilik kurallarına dikkat etmelidir. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, güvenilir olmayan ya da verilen işin gereklerine ilişkin yeterli öngörü değeri taşımayan kontrol testleri ve araştırmaları kullanmamalıdır. İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, gizlilik ilkesine aykırı olduğu için herhangi bir nedenle iş yeri sorunlarına ilişkin kayıt tutmamalıdır. Cevap D

35 Etik kurallarının aşağıdakilerden hangisini içermesi beklenir?
Soru 2 Etik kurallarının aşağıdakilerden hangisini içermesi beklenir? Mesleğin uygulanmasıyla ilgili kurallar Belirli bir alana yönelik yazılı kurallar Bireylerin uyması gereken kurallar Mesleki eğitim kuralları Cevap B

36 Bulguların alıkonması. Tıbbi gizliliğin ihmal edilmesi.
Soru 3 Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı profesyonelleri için uluslar arası etik kurullar rehberine göre suistimal durumu arasında yer almaz? Bulguların alıkonması. Tıbbi gizliliğin ihmal edilmesi. Bilgilerin ortak kullanımlı bilgisayarlara yüklenmesi. Tıbbi verilerin iş yeri hekimi sorumluluğu altında gizli dosyalara kayıt edilmesi. Cevap D

37 Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Soru 4 Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Etik; davranış kuralları, davranışın bilimidir. İş sağlığı profesyonelleri, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorumluluklarını yerine getirmelerinde olduğu gibi, işçilerin işe ilişkin sağlıklarını koruma ve destekleme konusunda da yeterli ve dürüst önerilerde bulunmalıdır. İş sağlığı profesyonelleri, etkinlikleri sırasında farkına varabilecekleri endüstriyel ve ticari sırları açıklamakla yükümlüdürler.    Etik, toplumdaki belirli bir mesleğin, işin, kurumun veya grubun davranış standartlarıdır. Cevap C

38 ISO 14001 Standardı (Çevre Yönetim Sistemi) SA 8000 Standardı
Soru 5 Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretiminde etik unsurları garanti altına alan standarttır? ISO Standardı (Çevre Yönetim Sistemi) SA 8000 Standardı OHSAS Standardı (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemleri için) ISO 9001 Standardı (Kalite Standartı) Cevap B

39 1992 (ICOH: International Commission on Occupational Health) 1853 2008
Soru 6 İş sağlığı profesyonelleri için etik kuralları içeren, uluslar arası doküman ilk kez kaç yılında yayınlanmıştır? 1992 (ICOH:  International Commission on Occupational Health) 1853 2008 2001 Cevap A

40 Soru 7 İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri için etik kurallar dokümanında yayınlanan genel ilkeler içinde aşağıdakilerden hangisi geçmektedir? Bağımsızlık Gizlilik İyileştirme Hepsi Cevap D

41 Aşağıdakilerden hangisi İşçi teriminin karşılığıdır?
Soru 8 Aşağıdakilerden hangisi İşçi teriminin karşılığıdır? Bir işveren için tam süreli, yarı süreli, ya da geçici olarak çalışan her kişidir. Hepsi Bir işverenin her türlü işini yapan kişidir. Bir işveren adına iş yapan kişidir. Cevap A

42 Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Soru 9 Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Asbestli gemi sökümü gibi tehlikeli işlerin gelişmekte olan ülkelere doğru kaydırılması uluslar arası açıdan etik bir sorundur. Tehlikeli atıkların gelişmekte olan ülkelere taşınması, açık denizlere bırakılması uluslar arası etik sorunlardandır. Zararlılarla ilgili olarak, izin verilen limitlerde ülkeler arasında farklılık olması kaçınılmazdır. Bilimsel araştırmaların konuyla ilişkili endüstri tarafından desteklenmesi, araştırmaların güvenirliğine gölge düşürmektedir. Cevap C

43 Bilim doğruya, estetik güzele ve ahlak da iyiye ulaşmaya çalışır.
Soru 10 Çalışma yaşamında etik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bilim doğruya, estetik güzele ve ahlak da iyiye ulaşmaya çalışır. Gelişmiş ülkelerin refahını artırmak için, gelişmekte olan ülkelerden ucuz iş gücü sağlamak, fakir ülkenin ekonomisine katkı sağlayacağından etik olarak değerlendirilmelidir. Ahlak; toplumun en üst düzeydeki davranış standartlarıdır. Etik; İnsanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, doğru yada yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalıdır. Cevap B

44 Uygun işe yerleştirme, İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi,
Soru 11 Aşağıdakilerden hangisi "İş Sağlığı Uygulama İlkeleri" arasında incelenebilir? Uygun işe yerleştirme, İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi, İşyerinde sağlık hizmeti sunulması, Sağlık eğitimi ve danışmanlık İşyeri risklerinin kontrolü, Aralıklı kontrol muayeneleri, Hepsi Cevap D

45 Aşağıdakilerden hangisi İşveren teriminin karşılığıdır?
Soru 12 Aşağıdakilerden hangisi İşveren teriminin karşılığıdır? Üzerinde karşılıklı anlaşılmış bulunan bir ilişkinin sonucu olarak uğraş alanındaki işçilere karşı yasal sorumluluk, taahhüt ve görev üstlenen kişilerdir. Sorumluluğunda bulunan kişilerin geçimini temin eden kişidir. Hiçbiri Sorumluluğunda bulunan kişilerin sağlık güvencesini temin eden kişidir. Cevap A

46 Soru 13 İş sağlığı uygulaması, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından  hangi yılda tanımlanmıştır? 1951 1950 1949 1952 Cevap B


"ETİK (Kabullenmeler) Etik, insanın davranışları sırasında kullandığı ahlaki ilkeler bütünü. Etik, insanın doğru ile yanlışı ayırt ederken kullandığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları