Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 6 Bölüm 6 The Theory and Estimation of Production Üretimin Teorisi ve Tahmin Edilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 6 Bölüm 6 The Theory and Estimation of Production Üretimin Teorisi ve Tahmin Edilmesi."— Sunum transkripti:

1 Chapter 6 Bölüm 6 The Theory and Estimation of Production Üretimin Teorisi ve Tahmin Edilmesi

2 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-2 Chapter Outline Bölüm Taslağı The production function Short-run analysis of total, average and marginal products Long-run production function Estimation of the production function Importance of production functions in managerial decision making Üretim fonksiyonu Toplam, ortalama ve marjinal ürünlerin kısa dönem analizi Uzun dönem üretim fonksiyonu Üretim fonksiyonunun tahmin edilmesi Yönetsel karar almada üretim fonksiyonunun önemi

3 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-3 Learning Objectives Öğrenme amaçları Define the production function Distinguish between the short-run and long-run production functions Explain the “law of diminishing returns” and how it relates to the Three Stages of Production Define the Three Stages of Production and explain why a rational firm always tries to operate in Stage II Üretim fonksiyonunun tanımlanması Kısa ve uzun dönem üretim fonksiyonları arasında ayırım yapılması “Azalan verim kanunu”nun Üretimin Üç Bölgesi ile ilişkisinin açıklanması Üretimin Üç Bölgesinin tanımlanması ve rasyonel bir firmanın neden II. Bölgede faaliyette bulunacağının açıklanması

4 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-4 Learning Objectives Öğrenme amaçları Provide examples of types of inputs that might go into a production function Describe the various forms of production functions that are used business analysis Briefly describe the Cobb-Douglas function and its application Üretim fonksiyonuna dahil edilebilecek girdi çeşitlerine ilişkin örnekler vermek İşletme analizinde kullanılan çeşitli üretim fonksiyonu türlerinin tanımlanması Cobb-Douglas fonksiyonunun ve bu fonksiyonun uygulamasının kısaca açıklanması

5 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-5 Production Function Üretim Fonksiyonu Production function: defines the relationship between inputs and the maximum amount that can be produced within a given period of time with a given level of technology Q= f(X 1, X 2,..., X k ) Q= level of output X 1, X 2,..., X k = inputs used in production Üretim fonksiyonu: Belli bir teknoloji düzeyi ile belli bir dönem içinde girdilerle üretilebilecek maksimum miktar arasındaki ilişkiyi tanımlar. Q= f(X 1, X 2,..., X k ) Q= çıktı düzeyi X 1, X 2,..., X k = üretimde kullanılan girdiler

6 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-6 Production Function Üretim Fonksiyonu Additional key assumptions –A given ‘state of the art’ production technology –Whatever input or input combinations are included in a particular function, the output resulting from their utilization is at the maximum level. –The measure of quantity is not a measure of accumulated output, but the inputs and output for a specific period of time. Diğer kilit varsayımlar -Verilmiş modern üretim teknolojisi -Belirli bir fonksiyonda hangi girdi ya da girdi bileşimi içerilmiş olursa olsun, bu kullanımın sonucunda elde edilen çıktı maksimum düzeydedir. –Miktarın ölçüsü birikmiş çıktının ölçüsü olmayıp, belirli bir zaman döneminin girdileriyle çıktısıdır.

7 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-7 Production Function Üretim Fonksiyonu For simplicity we will often consider a production function of two inputs: Q=f(X, Y) Q = output X = labor Y = capital Kolaylık olsun diye çoğu kez iki girdiden oluşan bir üretim fonksiyonunu ele alacağız. Q=f(X, Y) Q = çıktı X = işgücü Y = sermaye

8 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-8 Production Function Üretim Fonksiyonu Short-run production function: the maximum quantity of output that can be produced by a set of inputs –Assumption: the amount of at least one of the inputs used remains unchanged Long-run production function: the maximum quantity of output that can be produced by a set of inputs –Assumption: the firm is free to vary the amount of all the inputs being used Kısa dönem üretim fonksiyonu: bir grup girdi yardımıyla üretilebilecek maksimum çıktı miktarıdır -Varsayım: kullanılan girdilerden en az birinin miktarı sabittir Uzun dönem üretim fonksiyonu: bir grup girdi yardımıyla üretilebilecek maksimum çıktı miktarıdır - Varsayım: firma kullanılmakta olan bütün girdilerin miktarını değiştirme olanağına sahiptir

9 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-9 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi Alternative terms in reference to inputs –‘inputs’ –‘factors’ –‘factors of production’ –‘resources’ Alternative terms in reference to outputs –‘output’ –‘quantity’ (Q) –‘total product’ (TP) –‘product’ Girdilere ilişkin alternatif terimler Çıktılara ilişkin alternatif terimler - ‘girdiler’- ‘çıktı’ - ‘faktörler’- ‘miktar’ (Q) - ‘üretim faktörleri’- ‘toplam ürün’ (TP) - ‘kaynaklar’- ‘ürün’

10 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-10 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi Marginal product (MP) = change in output (Total Product) resulting from a unit change in a variable input Average product (AP) = Total Product per unit of input used Marjinal ürün (MP): Değişken girdide bir birimlik değişmenin çıktıda (Toplam Üründe) yol açtığı değişme Ortalama ürün (AP): Kullanılan girdi birimi başına Toplam Ürün

11 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-11 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi if MP > AP then AP is rising if MP < AP then AP is falling MP=AP when AP is maximized MP > AP ise AP yükseliyor demektir MP < AP ise AP azalıyor demektir MP=AP ise AP maksimize edilmiştir

12 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-12 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi Law of diminishing returns: as additional units of a variable input are combined with a fixed input, after some point the additional output (i.e., marginal product) starts to diminish –nothing says when diminishing returns will start to take effect –all inputs added to the production process have the same productivity Azalan verim kanunu: değişken bir girdinin ek birimleri sabit bir girdi ile birleştirilirse bir noktadan sonra ek çıktı (yani marjinal ürün) azalmaya başlar -Azalan verimin ne zaman etkili olmaya başlayacağı -Üretim sürecine katılan bütün üretim faktörleri aynı verimliliğe sahiptir

13 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-13 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi The Three Stages of Production in the short run: –Stage I: from zero units of the variable input to where AP is maximized (where MP=AP) –Stage II: from the maximum AP to where MP=0 –Stage III: from where MP=0 on –Kısa dönemde Üretimin Üç Bölgesi: –I. Bölge:değişken faktörün sıfır olduğu noktadan AP’nin maksimize edildiği noktaya kadar olan bölge –II. Bölge:maksimum AP’den MP=0 noktasına kadar olan bölge –III. Bölge: MP=0 noktasından sonra

14 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-14 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün kısa Dönem Analizi

15 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-15 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi In the short run, rational firms should be operating only in Stage II Q: Why not Stage III?  firm uses more variable inputs to produce less output Q: Why not Stage I?  underutilizing fixed capacity, so can increase output per unit by increasing the amount of the variable input Kısa dönemde rasyonel firmalar sadece II. Bölgede faaliyette bulunmalılar Q: Neden III. Bölge değil? → firmalar daha çok değişken girdi kullanır ancak daha az üretmiş olur. Q: Neden I. Bölge değil? → firma sabit kapasiteyi tam olarak kullanmamaktadır, dolayısıyla değişken girdinin miktarını artırarak girdi birimi başına çıktıyı artırabilir

16 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-16 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi What level of input usage within Stage II is best for the firm? The answer depends upon: –how many units of output the firm can sell –the price of the product –the monetary costs of employing the variable input Firma için II. Bölgedeki hangi girdi kullanım düzeyi en iyisidir? Bunun cevabı aşağıdaki faktörlere bağlıdır: -firmanın kaç çıktı birimi satabileceği -Ürünün fiyatı -Değişken girdiyi çalıştırmanın parasal maliyetleri

17 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-17 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi Total revenue (TR) = market value of the firm’s output, computed by multiplying the total product by the market price TR = Q · P –Toplam hâsılat (TR): firma çıktısının piyasa değeri, toplam ürün ile piyasa fiyatının çarpımına eşittir TR = Q · P

18 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-18 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi Marginal revenue product (MRP) = change in the firm’s TR resulting from a unit change in the number of inputs used MRP = MP · P = Marjinal hâsılat ürünü (MRP)= kullanılan girdi miktarında bir birimlik değişmenin firmanın toplam hâsılatında yol açtığı değişme MRP = MP · P =

19 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-19 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi Total labor cost (TLC) = total cost of using the variable input labor, computed by multiplying the wage rate by the number of variable inputs employed TLC = w · X Marginal labor cost (MLC) = change in total labor cost resulting from a unit change in the number of variable inputs used MLC = w Toplam işgücü maliyeti (TLC) = değişken işgücü girdisini kullanmanın toplam maliyeti, ücret oranı ile istihdam edilen değişken girdi miktarı çarpılarak bulunur TLC = w · X Marjinal işgücü maliyeti (MLC) = kullanılan değişken girdi miktarında bir birimlik değişmenin toplam işgücü maliyetinde yol açtığı değişmeMLC=w

20 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-20 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi Summary of relationship between demand for output and demand for a single input: A profit-maximizing firm operating in perfectly competitive output and input markets will be using the optimal amount of an input at the point at which the monetary value of the input’s marginal product is equal to the additional cost of using that input MRP = MLC Çıktı talebi ile tek girdiye olan talep arasındaki ilişkinin özeti: Tam rekabetçi mal ve girdi piyasalarında faaliyet gösteren ve kârı maksimize eden bir firma, bir girdinin optimal miktarını girdinin marjinal ürününün o girdiyi kullanmanın ek maliyetine eşit olduğu noktada gerçekleştirir. MRP = MLC

21 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-21 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi Multiple variable inputs –Consider the relationship between the ratio of the marginal product of one input and its cost to the ratio of the marginal product of the other input(s) and their cost Birden fazla değişken girdi söz konusu ise her bir girdinin optimal kullanım miktarı yukarıda verilen denkleme göre belirlenir.

22 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-22 Short-run Analysis of Total, Average, and Marginal Product Toplam, Ortalama ve Marjinal Ürünün ısa Dönem Analizi Fiyat artınca MRP eğrisi yukarıya kaymıştır Bin dolar İşgücü miktarı

23 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-23 Long-run Production Function Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu In the long run, a firm has enough time to change the amount of all its inputs The long run production process is described by the concept of returns to scale Returns to scale = the resulting increase in total output as all inputs increase Uzun dönemde firmanın tüm değişkenlerinin miktarını değiştirmeye yeterli zamanı vardır Uzun dönem üretim süreci ölçeğe göre getiri kavramı ile açıklanır ölçeğe göre getiri = tüm girdiler artınca toplam çıktıda meydana gelen artış

24 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-24 Long-run Production Function Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu If all inputs into the production process are doubled, three things can happen: –output can more than double ‘increasing returns to scale’ (IRTS) –output can exactly double ‘constant returns to scale’ (CRTS) –output can less than double ‘decreasing returns to scale’ (DRTS) Üretim sürecindeki tüm girdiler iki misli artırılırsa, üç durumla karşılaşılabilir: –Ölçeğe göre artan getiri (IRTS): üretim iki mislinen fazla artabilir –Ölçeğe göre sabit getiri (CRTS): Üretim iki misli artar –Ölçeğe göre azalan getiri (DRTS): Üretim iki mislinden daha düşük bir oranda artar

25 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-25 Long-run Production Function Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu One way to measure returns to scale is to use a coefficient of output elasticity: if E Q > 1 then IRTS if E Q = 1 then CRTS if E Q < 1 then DRTS Ölçeğe göre getiriyi ölçme yollarından biri çıktı esnekliği katsayısını kullanmaktır. Şayet E Q > 1 ise IRTS E Q = 1 ise CRTS E Q < 1 ise DRTS

26 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-26 Long-run Production Function Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu Returns to scale can also be described using the following equation hQ = f(kX, kY) if h > k then IRTS if h = k then CRTS if h < k then DRTS Ölçeğe göre getiri aşağıdaki denklem yardımıyla da açıklanabilir hQ = f(kX, kY) Şayet h > k ise IRTS h = k ise CRTS h < k ise DRTS

27 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-27 Long-run Production Function Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu Graphically, the returns to scale concept can be illustrated using the following graphs Ölçeğe göre getiri kavramı aşağıdaki grafikle de gösterilebilir Q X,Y IRTS Q X,Y CRTS Q X,Y DRTS

28 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-28 Estimation of Production Functions Üretim Fonksiyonlarının Tahmin Edilmesi Production function examples short run: one fixed factor, one variable factor Q = f(L) K cubic: increasing marginal returns followed by decreasing marginal returns Q = a + bL + cL 2 – dL 3 quadratic: diminishing marginal returns but no Stage I Q = a + bL - cL 2 Üretim Fonksiyonu örnekleri Kısa dönem: bir sabit, bir değişken faktör Q = f(L) K kübik: artan marjinal verimi takiben azalan marjinal verim Q = a + bL + cL 2 – dL 3 kadratik: azalan marjinal verim ancak I. Bölge yok Q = a + bL - cL 2

29 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-29 Estimation of Production Functions Üretim Fonksiyonlarının Tahmin Edilmesi Production functions examples power function: exponential for one input Q = aL b if b > 1, MP increasing if b = 1, MP constant if b < 1, MP decreasing Advantage: can be transformed into a linear (regression) equation when expressed in log terms Üretim fonksiyonu örnekleri Kuvvet fonksiyonu: tek girdili üstel Q = aL b Şayet b > 1, MP artıyordur b = 1, MP sabittir b < 1, MP azalıyordur Avantajı: logaritmik olarak ifade edilirse doğrusal (regresyon) denklemine dönüştürülebilir

30 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-30 Estimation of Production Functions Üretim Fonksiyonlarının Tahmin Edilmesi Production function examples Cobb-Douglas function: exponential for two inputs Q = aL b K c if b + c > 1, IRTS if b + c = 1, CRTS if b + c < 1, DRTS Üretim fonksiyonu örnekleri Cobb-Douglas funksiyonu: iki girdi için üstel Q = aL b K c şayet b + c > 1, IRTS b + c = 1, CRTS b + c < 1, DRTS

31 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-31 Estimation of Production Functions Üretim Fonksiyonlarının Tahmin Edilmesi Cobb-Douglas production function advantages: can investigate MP of one factor holding others fixed elasticities of factors are equal to their exponents can be estimated by linear regression can accommodate any number of independent variables does not require constant technology Cobb-Douglas fonksiyonunun avantajları: Diğer faktörleri sabit tutarak bir faktörün MP’si araştırılabilir Faktörlerin esneklikleri üstlerine eşittir Doğrusal regresyonla tahmin edilebilir İstenilen sayıda bağımsız değişkenle bağdaşır Sabit teknoloji gerektirmez

32 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-32 Estimation of Production Functions Üretim Fonksiyonlarının Tahmin Edilmesi Cobb-Douglas production function shortcomings: cannot show MP going through all three stages in one specification cannot show a firm or industry passing through increasing, constant, and decreasing returns to scale specification of data to be used in empirical estimates Cobb-Douglas fonksiyonunun eksiklikleri: tek belirlemede MP’nin üç bölgesini birden göstermez bir firma veya endüstrinin artan, sabit ve azalan getiri aşamalarını göstermez uygulamalı tahminlerde kullanılacak verilerin belirlenmesi

33 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-33 Estimation of Production Functions Üretim Fonksiyonlarının Tahmin Edilmesi Statistical estimation of production functions –inputs should be measured as ‘flow’ rather than ‘stock’ variables, which is not always possible –usually, the most important input is labor –most difficult input variable is capital –must choose between time series and cross-sectional analysis Üretim fonksiyonlarının istatistiksel tahmini –Girdiler ”stok” değişkenler olarak değil “akım” olarak ölçülmeli ki, bu her zaman mümkün olmaz –Genelde en önemli faktör işgücüdür –En zor girdi değişkeni sermayedir –Zaman serileri ile kesit analizleri arasında seçim yapılmalı

34 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-34 Estimation of Production Functions Üretim Fonksiyonlarının Tahmin Edilmesi Aggregate production functions: whole industries or an economy –Gathering data for aggregate functions can be difficult: for an economy: GDP could be used for an industry: data from Census of Manufactures or production index from Federal Reserve Board for labor: data from Bureau of Labor Statistics Toplam üretim fonksiyonları: bütün endüstriler ya da bir ekonomi –Toplam fonksiyonlar için veri toplamak zor olabilir: ekonomi için: GDP kullanılabilir endüstri için: İmalat Sayımlarından elde edilen veriler ya da Federal Reserve Board’dan sağlanan üretim endeksi işgücü için: veriler Bureau of Labor Statistics’den sağlanabilir

35 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-35 Importance of Production Functions in Managerial Decision Making Yönetim Kararlarının alınmasında üretim fonksiyonlarının önemi Careful planning can help a firm to use its resources in a rational manner. –Production levels do not depend on how much a company wants to produce, but on how much its customers want to buy. –There must be careful planning regarding the amount of fixed inputs that will be used along with the variable ones. Dikkatli bir planlama firmaya kaynaklarını rasyonel bir tarzda kullanmada yardımcı olabilir. -Üretim düzeyleri bir şirketin ne kadar üretmek istediğine bağlı olmayıp bu şirket müşterilerinin ne kadar satın almak istediklerine bağlıdır. -Değişken faktörlerle birlikte kullanılacak sabit girdilerin miktarına ilişkin dikkatli planlama yapılmalıdır.

36 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-36 Importance of Production Functions in Managerial Decision Making Yönetim Kararlarının alınmasında üretim fonksiyonlarının önemi Capacity planning: planning the amount of fixed inputs that will be used along with the variable inputs Good capacity planning requires: –accurate forecasts of demand –effective communication between the production and marketing functions Kapasite planlaması:değişken girdilerle birlikte kullanılacak sabit girdilerin miktarının planlanması İyi kapasite planlaması şunları gerektirir: - talebe ilişkin doğru tahminler - üretim ve pazarlama işlevleri arasında etkin iletişim

37 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-37 Importance of Production Functions in Managerial Decision Making Yönetim Kararlarının alınmasında üretim fonksiyonlarının önemi The intensity of current global competition often requires managers to go beyond these simple production function curves. Being competitive in production today mandates that today’s managers also understand the importance of speed, flexibility, and what is commonly called “lean manufacturing”. Mevcut küresel rekabetin yoğunluğu yöneticilerin genellikle söz konusu basit üretim fonksiyonu eğrilerini aşmalarını gerektirir. Bugün üretimde rekabetçi olmak, aynı zamanda bugünün yöneticilerinin hız, esneklik ve genellikle “lean manufacturing*” olarak adlandırılan hususların önemini kavramalarını emreder.

38 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-38 Importance of Production Functions in Managerial Decision Making Yönetsel Karar Almada Üretim Fonksiyonlarının Önemi Textbook example: Zara Spanish fashion retailer Factories located close to stores Quick response time of 2-4 weeks compared with competitors’ 4-12 months, which is a significant competitive advantage Ders kitabı örneği: Zara İspanyol moda perakendecisi Fabrikalar dükkanların yakınına kurulmuş Rakiplerin 4-12 aylık cevap sürelerine karşılık, 2-4 haftalık hızlı cevap süresi, bu da önemli bir rekabetçi avantajdır

39 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-39 Global Application Küresel Uygulama Application: call centers service activity production function is Q = f(X,Y) where Q = number of calls X = variable inputs Y = fixed input Uygulama: telefon santralleri hizmet faaliyeti üretim fonksiyonu şöyle: Q = f(X,Y) burada Q = (edilen) telefon sayısı X = değişken girdiler Y = sabit girdi

40 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-40 Global Application Küresel Uygulama What does this mean for the US? China: the world’s factory India: the world’s back office ABD için bu ne anlama geliyor? Çin: dünyanın fabrikası Hindistan: dünyanın arka bürosu (telefon santralı)

41 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.6-41 Summary ÖZET The firm’s production function relationship is the relationship between the firm’s inputs and the resulting output. In the short run, at least one of the firm’s inputs is fixed. Production is subject to the law of diminishing returns. In the long-run, a firm is able to vary all its inputs. A firm will try to operate in Stage II. Firmanın üretim fonksiyonu ilişkisi, firmanın girdileriyle elde edilen çıktı arasındaki ilişkidir. Kısa dönemde firmanın girdilerinden en az bir tanesi sabittir Üretim azalan verim kanununa tabidir. Uzun dönemde, firma tüm girdilerini değiştirme yeteneğine sahiptir. Firma (üretimin) II. Bölgesinde faaliyette bulunur.


"Chapter 6 Bölüm 6 The Theory and Estimation of Production Üretimin Teorisi ve Tahmin Edilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları