Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 4 Bölüm 4 Demand Elasticity Talep Esnekliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 4 Bölüm 4 Demand Elasticity Talep Esnekliği"— Sunum transkripti:

1 Chapter 4 Bölüm 4 Demand Elasticity Talep Esnekliği

2 Chapter Outline Bölüm Taslağı
The economic concept of elasticity The price elasticity of demand The cross-elasticity of demand Income elasticity Other elasticity measures Elasticity of supply İktisadî esneklik kavramı Talebin fiyat esnekliği Talebin çapraz esnekliği Gelir esnekliği Diğer esneklik ölçüleri Arz esnekliği

3 Learning Objectives Öğrenme Amaçları
Define and measure elasticity Apply the concepts of price elasticity, cross-elasticity, and income elasticity Understand the determinants of elasticity Show how elasticity affects revenue Esnekliği tanımlamak ve ölçmek Fiyat esnekliği, çapraz esneklik ve gelir esnekliği kavramlarını uygulamak Esnekliğin belirleyicilerini anlamak Esnekliğin hâsılatı nasıl etkilediğini göstermek

4 The Economic Concept of Elasticity İktisadi Esneklik Kavramı
Elasticity: the percentage change in one variable relative to a percentage change in another. Esneklik: bir değişkendeki yüzde değişmenin bir başka değişkendeki yüzde değişmeye oranı.

5 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat esnekliği
Price elasticity of demand: the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price Talebin fiyat esnekliği: talep edilen miktardaki yüzde değişmenin fiyattaki yüzde değişmeye bölünmesi (ile elde edilen oran) Elasticity is fundamental to business decisions. With all the price changes in retail, it is necessary to forecast the effects on sales and revenues.

6 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat esnekliği
Arc price elasticity: elasticity which is measured over a discrete interval of the demand curve Yay fiyat esnekliği: talep eğrisinin kesikli bir aralığı üzerinde ölçülen esneklik Ep = arc price elasticity Q1 = original quantity demanded Q2 = new quantity demanded P1 = original price P2 = new price Ep = yay fiyat esnekliği Q1 = başta talep edilen miktar Q2 = yeni talep edilen miktar P1 = ilk fiyat P2 = yeni fiyat To some students with little math background, this may seem like a complicated equation. But is just uses average quantities and prices to calculate the percentage changes.

7 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
Point elasticity: elasticity measured at a given point of a demand (or supply) curve. Instead of estimating over a range of prices, it is the elasticity at a specific price. The point elasticity of a linear demand function can be expressed as: Nokta esnekliği: bir talep (veya arz) eğrisinin belli bir noktasında ölçülen esneklik. Bir fiyat dizisi üzerinde tahmin etmek yerine belirli bir noktadaki esnekliktir. Doğrusal bir talep eğrisinin nokta esnekliği şöyle ifade edilebilir: Point elasticity might need a little extra explanation. Arc elasticity provides and average elasticity over a range of prices, but the calculation of point elasticity provides the specific elasticity at a price.

8 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
When demand is nonlinear, the calculation of ΔQ/ΔP is somewhat more complicated because the slope of a curve changes. This slope is obtained using the calculus concept of derivative. In this instance, Ed= dQ/dP * P1/Q1 The derivative of Q with respect to P (i.e., dQ/dP) is simply the instantaneous version of slope. Talep doğrusal değilse, eğrinin eğimi değiştiği için ΔQ/ΔP’nin hesaplanması bir ölçüde daha karmaşıktır. Bu eğim kalkülüsün türev kavramı kullanılarak elde edilir. Bu durumda Q’nun P’ye göre türevi (yani dQ/dP) basitçe eğimin anlık uyarlamasıdır (enstantane versiyon).

9 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
An example of a nonlinear demand curves is one with constant elasticity such a curve has a nonlinear equation: Q = aP-b where –b is the elasticity coefficient Doğrusal olmayan talep eğrilerinin bir örneği sabit esnekliğe sahip olandır bu tür bir eğri doğrusal olmayan bir denkleme sahiptir: Burada –b esneklik katsayısıdır

10 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
Categories of elasticity Relative elasticity of demand: Ep > 1 Relative inelasticity of demand: 0 < Ep < 1 Unitary elasticity of demand: Ep = 1 Perfect elasticity: Ep = ∞ Perfect inelasticity: Ep = 0 Esneklik kategorileri Talebin göreli esnekliği: Ep > 1 Talebin göreli esneksizliği: 0 < Ep < 1 Talebin birim esnekliği: Ep = 1 Tam esneklik: Ep = ∞ Tam esneksizlik: Ep = 0

11 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
Factors affecting demand elasticity ease of substitution proportion of total expenditures length of time period durability of product possibility of postponing purchase possibility of repair used product market Talep esnekliğini etkileyen faktörler ikame kolaylığı toplam harcamaların oranı zaman döneminin uzunluğu ürünün dayanıklılığı alımı erteleme ihtimali onarım ihtimali kullanılmış ürün piyasası

12 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
Derived demand: the demand for items that go into the production of a final commodity, such as materials, machinery, and labor. The demand for such components of a final product is called derived demand. The demand for such a product or factor exists because there is demand for the final product. Türetilmiş talep: nihaî bir malın üretimine giren malzeme, makine ve işgücü gibi kalemlere karşı taleptir. Nihai bir malın bu tür bileşenlerine olan talep türetilmiş talep olarak adlandırılır. Böyle bir ürün veya faktöre karşı talebin varolma nedeni nihaî ürüne karşı talebin olmasıdır. This is an important business concept-it helps explain why some occupations pay much more than others.

13 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
The derived demand curve will be more inelastic: the more essential is the component the more inelastic is the demand curve for the final product the smaller is the fraction of total cost going to this component the more inelastic is the supply curve of cooperating factors Türetilmiş talep eğrisi aşağıdaki koşullarda daha az esnek olacaktır: Bileşen ne kadar gerekli ise Nihaî ürüne karşı talep eğrisi ne kadar az esnek ise Bu bileşene giden toplam maliyet oranı ne kadar küçük ise Birlikte kullanılan faktörlerin arz eğrisi ne kadar az esnek ise

14 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
Short Run vs. Long Run A long-run demand curve will generally be more elastic than a short-run curve. As the time period lengthens consumers find ways to adjust to the price change, via substitution or shifting consumption. Kısa Döneme karşı Uzun Dönem Uzun dönem talep eğrisi, genel olarak, kısa dönem talep eğrisinden daha esnek olacaktır. Zaman dönemi uzadıkça, tüketiciler ikame veya tüketimi kaydırma yoluyla fiyat değişmesine uyum yolları bulurlar A good discussion on long run elasticity is the change in our choices of transportation as the costs of transportation have changed.

15 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
The relationship between price and revenue depends on elasticity Fiyat ile hâsılat arasındaki ilişki esnekliğe bağlıdır

16 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
Marginal revenue: the change in total revenue resulting from changing quantity by one unit Marjinal hâsılat: miktardaki bir birimlik değişmenin sonucu olarak toplam hâsılatta meydana gelen değişme

17 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
As price decreases revenue rises when demand is elastic revenue falls when it is inelastic revenue reaches its peak if elasticity =1 The lower chart shows the effect of elasticity on total revenue. Fiyat azaldıkça talep esnek ise hâsılat yükselir talep esneksiz ise hâsılat düşer esneklik = 1 ise hâsılat doruk noktasına ulaşır Alttaki grafik esnekliğin toplam hâsılat üzerindeki etkisini göstermektedir One of the points to make on this slide is that, although elasticity is very important for pricing, businesses strive to maximize profits and not revenue.

18 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
Marginal revenue curve is twice as steep as the demand curve Marjinal hâsılat eğrisi talep eğrisinin iki misli daha diktir

19 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
At the point where marginal revenue crosses the X-axis, the demand curve is unitary elastic and total revenue reaches a maximum. Marjinal hâsılatın X eksenini kestiği noktada talep eğrisi birim esnekliğe sahip olup toplam hâsılat maksimuma ulaşır.

20 Price Elasticity of Demand Talebin Fiyat Esnekliği
Elasticity examples coffee: short run -0.2, long run -0.33 kitchen and household appliances: -0.63 meals at restaurants: -2.27 airline travel in U.S.: -1.98 U.S. oil demand: short run -.06, long run -.45 Esneklik örnekleri kahve: kısa dönem -0.2, uzun dönem -0.33 mutfak ve ev aletleri: -0.63 restoran yemekleri: -2.27 ABD’de hava yolu seyahatleri: -1.98 ABD petrol talebi: kısa dönem , uzun dönem -.45

21 Cross-price Elasticity of Demand Talebin Çapraz Esnekliği
Cross-price elasticity of demand: the percentage change in quantity consumed of one product as a result of a 1 percent change in the price of a related product Talebin çapraz esnekliği: İlişkili bir ürünün fiyatındaki yüzde 1’lik bir değişmenin sonucu olarak bir ürünün tüketilen miktarındaki yüzde değişme The calculation of cross a elasticity helps business decision makers understand the effects of competitive prices on sales.

22 Cross-price Elasticity of Demand Talebin Çapraz Esnekliği
Arc cross-elasticity-relates the percentage change in quantity to the percentage change in the price of another product (either a substitute or a complement). Yay çapraz esnekliği – miktardaki yüzde değişmeyi (ister ikame ister tamamlayıcı olsun) bir başka ürünün fiyatındaki yüzde değişmeyle ilişkilendirir.

23 Cross-price Elasticity of Demand Talebin Çapraz Esnekliği
The sign of cross-elasticity for substitutes is positive The sign of cross-elasticity for complements is negative. Two products are considered good substitutes or complements when the coefficient is larger than 0.5 (in ab. value). İkame mallar için çapraz esnekliğin işareti pozitiftir - Tamamlayıcı mallar için çapraz esnekliğin işareti negatiftir - Katsayı (mutlak değer olarak) 0.5’ten büyük ise iki ürün iyi ikameler ya da iyi tamamlayıcılar olarak kabul edilir

24 Cross-price Elasticity of Demand Talebin Çapraz Esnekliği
Cross-price elasticity of demand examples: Residential demand for electric energy with respect to prices of gas energy was low, about The cross-elasticity of demand for beef with respect to pork prices was calculated to be about With respect to prices of chicken, it was about Both numbers indicate that the products are substitutes. Talebin çapraz esnekliğine örnekler: Gaz enerjisi fiyatlarına göre konut elektrik enerji talebi düşük olup civarındadır. Domuz eti fiyatlarına göre biftek talebinin çapraz esnekliği yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bu esneklik tavuk fiyatlarına göre yaklaşık idi. Her iki sayı söz konusu ürünlerin ikame mallar olduğunu göstermektedir.

25 Income Elasticity Gelir Esnekliği
Income elasticity of demand: the percentage change in quantity demanded caused by a 1 percent change in income Talebin gelir esnekliği: gelirde yüzde 1’lik bir değişmenin talep edilen miktarda yol açtığı yüzde değişme (Y is shorthand for income) Y gelirin kısaltmasıdır This concept is particularly important during periods of change in incomes, such as recessions.

26 Income Elasticity Gelir Esnekliği
Categories of income elasticity superior goods: EY > 1 normal goods: 0 ≤ EY ≤ 1 inferior goods: EY < 0 Gelir esnekliği kategorileri Üstün mallar: EY > 1 normal mallar: 0 ≤ EY ≤ 1 Düşük mallar: EY < 0

27 Income Elasticity Gelir Esnekliği
Income elasticity examples Short-run income elasticity for food expenditure is about 0.5 and the elasticity of restaurant meals 1.6. The short-run income elasticity for jewelry and watches appeared to be 1.0, long run is 1.6. For gasoline the short-run income elasticity is between 0.35 and 0.55, long run between 1.1 and 1.3. Gelir esnekliği örnekleri Gıda harcamalarının kısa dönem gelir esnekliği yaklaşık 0.5, restoran yemekleri esnekliği 1.6’dır. Mücevherat ve saatlerin kısa dönem gelir esnekliği 1.0 gibi gözüküyor, uzun dönem esnekliği ise 1.6. Benzin için kısa dönem gelir esnekliği 0.35 ilâ 0.55, uzun döneminki ise 1.1 ilâ 1.3 arasında.

28 Other Demand Elasticity Diğer Talep Esnekliği
Elasticity is encountered every time a change in some variable affects demand such as: advertising expenditures interest rates population size Bir değişkendeki değişmenin talebi etkilediği her defasında esneklik ile karşılaşırız: reklam harcamaları faiz oranları nüfus büyüklüğü

29 Elasticity of Supply Arz Esnekliği
Price elasticity of supply: the percentage change in quantity supplied as a result of a 1 percent change in price Arzın fiyat esnekliği: fiyatta yüzde 1’lik değişmenin sonucu olarak arz edilen miktardaki yüzde değişme The coefficient of supply elasticity is a normally a positive number Arz esnekliği katsayısı normal olarak pozitif bir sayıdır

30 Elasticity of Supply Arz Esnekliği
When the supply curve is more elastic, the effect of a change in demand will be greater on quantity than on the price of the product When the supply curve is less elastic, a change in demand will have a greater effect on price than on quantity Arz eğrisi daha esnek ise, talepteki bir değişmenin ürünün miktarı üzerindeki etkisi fiyatı üzerindeki etkisinden daha büyüktür Arz eğrisi daha az esnek ise, talepteki bir değişme fiyat üzerinde miktara kıyasla daha büyük bir etkiye sahip olacaktır

31 Global Application Küresel Uygulama
There are substantial differences in elasticities around the world. Dünya genelinde esnekliklerde önemli farklar vardır. This is a good discussion item on differences in elasticity due to different economic and cultural conditions.

32 Summary Özet Esneklik bir değişkenin diğerine karşı duyarlılığıdır.
Elasticity is defined as the sensitivity of one variable to another. Price elasticity of demand is the percentage change in the quantity demanded of a product caused by a percentage change in its own price. When demand is elastic, revenue rises as quantity demanded increases; revenue reaches its peak at the point of unitary elasticity and descends as quantity rises on the demand curve’s inelastic sector. Cross-price elasticity, the relationship between the demand for one product and the price of another. Income elasticity, measures the sensitivity of demand for a product to changes in the income of the population. Esneklik bir değişkenin diğerine karşı duyarlılığıdır. Talebin fiyat esnekliği, bir ürünün kendi fiyatındaki yüzde değişmenin miktarında yol açtığı yüzde değişme. Talep esnek olduğunda, talep edilen miktar arttıkça hâsılat yükselir; birim esneklik noktasında hâsılat doruk noktasına ulaşır ve talep eğrisinin esnek olmayan bölümünde miktar yükseldikçe düşer. Çapraz esneklik, bir ürüne olan talep ile bir başkasının fiyatı arasındaki ilişki. Gelir esnekliği, bir ürüne karşı talebin nüfusun gelirindeki değişmelere karşı duyarlılığını ölçer.


"Chapter 4 Bölüm 4 Demand Elasticity Talep Esnekliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları