Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 1 Bölüm 1 Introduction Giriş. Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-2 Chapter Outline Bölüm Taslağı Economics and managerial.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 1 Bölüm 1 Introduction Giriş. Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-2 Chapter Outline Bölüm Taslağı Economics and managerial."— Sunum transkripti:

1 Chapter 1 Bölüm 1 Introduction Giriş

2 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-2 Chapter Outline Bölüm Taslağı Economics and managerial decision making Review of economic terms and concepts İktisat ve yönetsel karar almaİktisat ve yönetsel karar alma İktisadî terim ve kavramların tekrarıİktisadî terim ve kavramların tekrarı

3 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-3 Learning Objectives Öğrenme Amaçları Define managerial economics and discuss briefly its relationship to microeconomics and other related fields of study such as finance, marketing, and statistics. Cite and compare the important types of decisions that managers must make concerning the allocation of a company’s scarce resources. Compare the three basic economic questions from the standpoint of both a country and a company. Yönetim iktisadının tanımlanması ve mikroiktisat ile finans, pazarlama ve istatistik gibi ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin kısaca tartışılması Bir şirketin kıt kaynaklarının dağıtımı ile ilgili olarak yöneticilerin almak zorunda oldukları önemli karar türlerinin açıklanıp karşılaştırılması Ülke ve şirket bakış açısıyla üç temel iktisadî sorunun karşılaştırılması

4 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-4 Economics and Managerial Decision Making İktisat ve Yönetsel Karar Alma Economics –The study of the behavior of human beings in producing, distributing and consuming material goods and services in a world of scarce resources. İktisat Kaynakların kıt olduğu bir dünyada, gerekli mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili insan davranışlarını inceleyen bilim

5 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-5 Economics and Managerial Decision Making İktisat ve Yönetsel Karar Alma Management –The science of organizing and allocating a firm’s scarce resources to achieve its desired objectives. Yönetim Bir firmanın, arzu ettiği amaçlarına ulaşmak için kıt kaynaklarını düzenleyip dağıtması ile ilgili bilim

6 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-6 Economics and Managerial Decision Making İktisat ve Yönetsel Karar Alma Managerial economics –The use of economic analysis to make business decisions involving the best use (allocation) of an organization’s scarce resources. Yönetim iktisadı - Bir örgütün kıt kaynaklarının en iyi kullanılmasını (dağıtımını) içeren firma kararlarının alınmasında iktisadî analizin kullanılması

7 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-7 Economics and Managerial Decision Making İktisat ve Yönetsel Karar Alma Relationship to other business disciplines (Diğer işletme disiplinleriyle ilişkisi)

8 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-8 Economics and Managerial Decision Making İktisat ve Yönetsel Karar Alma

9 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-9 Diğer işletme disiplinleriyle ilişkisi Pazarlama: talep, fiyat esnekliği Finans: sermaye bütçelemesi, başa baş analizi, fırsat maliyeti, iktisadî katma değer Yönetim bilimi: doğrusal programlama, regresyon analizi, öngörüde bulunma Strateji: rekabet çeşitleri, yapı-yürütme?- performans analizi Yönetim muhasebesi: uygun maliyet, başa baş analizi, ek maliyet analizi, fırsat maliyeti Economics and Managerial Decision Making İktisat ve Yönetsel Karar Alma

10 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-10 Economics and Managerial Decision Making İktisat ve Yönetsel Karar Alma Questions that managers must answer: –What are the economic conditions in our particular market? market structure? supply and demand? technology? Yöneticilerin cevaplamak zorunda oldukları sorular: - Kendi özel piyasamızda iktisadî koşullar nelerdir? Piyasa yapısı? Arz ve talep? Teknoloji?

11 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-11 Economics and Managerial Decision Making İktisat ve Yönetsel Karar Alma Questions that managers must answer: –Should our firm be in this business? if so, at what price? at what output level? can the firm achieve a sustainable competitive advantage? Yöneticilerin cevaplamak zorunda oldukları sorular: - Firmamız bu işi mi yapmalı? Öyle ise, hangi fiyat? ve hangi çıktı düzeyi? firma sürdürülebilir rekabetçi bir üstünlük sağlayabilir mi?

12 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-12 Economics and Managerial Decision Making İktisat ve Yönetsel Karar Alma Questions that managers must answer: –What are additional economic conditions in our particular market? government regulations? international dimensions? future conditions? macroeconomic factors? Yöneticilerin cevaplamak zorunda oldukları sorular: - Kendi özel piyasamızda iktisadî koşullar nelerdir? hükümet düzenlemeleri? uluslararası boyutlar? gelecekteki koşullar? makroiktisadî faktörler?

13 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-13 Economics and Managerial Decision Making İktisat ve Yönetsel Karar Alma Questions that managers must answer: –What is our strategy to maintain a competitive advantage in the market? cost-leader? product differentiation? market niche? outsourcing, alliances, mergers? international perspective? Yöneticilerin cevaplamak zorunda oldukları sorular: - Diğer firmalar karşısında rekabetçi bir avantajı nasıl koruyabiliriz? maliyet lideri? ürün farklılaştırması? piyasa nişi? dış kaynak kullanımı, ittifaklar, birleşmeler? uluslararası bakış açısı?

14 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-14 Economics and Managerial Decision Making İktisat ve Yönetsel Karar Alma Questions that managers must answer: –What are the risks involved? changes in demand and supply conditions? technological changes and the effect of competition? changes in interest and inflation rates? exchange rate changes for companies engaged in international trade? political risk for companies with foreign operations? Yöneticilerin cevaplamak zorunda oldukları sorular: - Ne gibi riskler söz konusudur? Arz ve talep koşullarındaki değişmeler? teknolojik değişmeler ve rekabetin etkisi? faiz ve enflasyon oranlarındaki değişmeler? uluslararası ticaretle meşgul olan şirketler için döviz kuru değişmeleri? yurtdışı işlemleri olan firmalar için siyasal risk?

15 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-15 Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı The economics of a business refers to the key factors that affect the firm’s ability to earn an acceptable rate of return on its owners’ investment. The most important of these factors are competition technology customers Bir firmanın iktisadı denildiği zaman, o firmanın, sahiplerinin yatırımı üzerinden kabul edilebilir bir getiri oranı kazanma yeteneğini etkileyen ana faktörler anlaşılır. Bu faktörlerin en önemlileri şunlardır: Rekabet Teknoloji müşteriler

16 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-16 Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı Microeconomics is the study of individual consumers and producers in specific markets, especially: supply and demand pricing of output production process cost structure distribution of income Mikroiktisat, belirli piyasalarda bireysel tüketici ve üreticilerin incelenmesidir. Bu disiplin özellikle de aşağıdaki konular üzerinde durur:  arz ve talep  çıktının fiyatlandırılması  üretim süreci  maliyet yapısı  gelir dağılımı

17 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-17 Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı Macroeconomics is the study of the aggregate economy, especially: national output (GDP) unemployment inflation fiscal and monetary policies trade and finance among nations Makroiktisat, toplam ekonominin incelenmesidir. Bu disiplin özellikle de aşağıdaki konular üzerinde durur: millî hâsıla (GDP) işsizlik enflasyon para ve maliye politikaları uluslar arasında ticaret ve finans

18 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-18 Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı Scarcity is the condition in which resources are not available to satisfy all the needs and wants of a specified group of people. Opportunity cost is the amount (or subjective value) that must be sacrificed in choosing one activity over the next best alternative. Kıtlık, belirli bir insan grubunun tüm ihtiyaç ve isteklerini tatmin edecek kaynakların bulunmaması durumudur. Fırsat maliyeti, bir faaliyeti, en iyi ikinci seçenek karşısında seçmekle vazgeçilen miktar (ya da sübjektif değer)dir

19 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-19 Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı The Nature of Scarcity (Kıtlığın niteliği)

20 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-20 Kaynaklar: Nüfusun ihtiyaç ve istekleri toprak >>>> emek >>>> sermaye girişimcilik ve yönetim becerileri ARZTALEP Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı

21 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-21 Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı Allocation decisions must be made because of scarcity. Three choices: What should be produced? How should it be produced? For whom should it be produced? Kıtlık nedeniyle dağıtım kararları alınmak zorundadır: Üç seçim Ne üretilmelidir? Nasıl üretilmelidir? Kimin için üretilmelidir?

22 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-22 Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı 3 Systems to answer the what, how and for whom questions Market process: The use of supply, demand, and material incentives Command process: The use of the government or some central authority Traditional process: The use of customs and traditions Ne, nasıl ve kimin için sorularını cevaplandırmak için 3 sistem Piyasa süreci: Arz, talep ve maddi özendiricilerin kullanılması Kumanda süreci: hükümetin veya bir çeşit merkezi otoritenin kullanılması Geleneksel süreç: Gelenek ve göreneklerin kullanılması

23 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-23 Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı 3 Basic economic questions - Country and company

24 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-24 Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı Bir ülkenin bakış açısıyla 3 temel iktisadî soru 1.Hangi mal ve hizmetler üretilmelidir? 2.Bu mal ve hizmetler nasıl üretilmelidir? 3.Bu mal ve hizmetler kimin için üretilmelidir?

25 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-25 Bir şirketin bakış açısı ile 3 temel iktisadî soru ne – üretim süreci nasıl – kiralama, eleman alımı, tedarik ve sermaye bütçelemesi kararları kimin için – piyasa bölüntüleme (segmentasyon) kararı Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı

26 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-26 Review of Economic Terms and Concepts İktisadi Terim ve Kavramların Tekrarı Entrepreneurship is the willingness to take certain risks in the pursuit of goals Management is the ability to organize resources and administer tasks to achieve objectives Girişimcilik, amaçların takibinde belirli riskleri alma istekliliğidir Yönetim, amaçları gerçekleştirmek için kaynakları organize etme ve işleri yönetme yeteneğidir

27 Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-27 Summary Özet Managerial economics is a discipline that combines microeconomic theory with management practice. An important function of a manager is to decide how to allocate a firm’s scarce resources. The application of economic theory and concepts helps managers make allocation decisions that are in the best economic interests of their firms. Yönetim iktisadı, mikroiktisat teorisini yönetim uygulamaları ile birleştiren bir bilim dalıdır Bir yöneticinin önemli işlevi, bir firmanın kıt kaynaklarını nasıl dağıtacağına karar vermektir. İktisat teorisi ve kavramlarına başvurulması, yöneticilere firmalarının en çok iktisadî çıkarlarına olan dağıtım kararları almalarına yardımcı olur.


"Chapter 1 Bölüm 1 Introduction Giriş. Copyright ©2014 Pearson Education, Inc. All rights reserved.1-2 Chapter Outline Bölüm Taslağı Economics and managerial." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları