Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter Outline Bölüm Taslağı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter Outline Bölüm Taslağı"— Sunum transkripti:

1 Chapter 7 The Theory and Estimation of Cost Maliyetin Teorisi ve Tahmin Edilmesi

2 Chapter Outline Bölüm Taslağı
Importance of cost in managerial decisions Definition and use of costs in economic analysis Relationship between production and cost Short-run cost function Long-run cost function Learning curve Economies of scope and scale Supply chain management Ways companies have cut costs to remain competitive

3 Learning Objectives Öğrenme Amaçları
Define the cost function and the difference between the short and long run Distinguish between economic cost and accounting cost Explain how the concept of relevant cost is used in economic analysis Define total, variable, average and fixed cost Explain the linkage between the production and cost function Provide reasons for the existence of economies of scale and scope

4 Importance of Cost in Managerial Decisions Yönetim Kararlarında Maliyetin Önemi
Ways to contain or cut costs popular during the past decade Most common: reduce number of people on the payroll Consolidation of shared services Outsourcing components of the business Mergers and consolidation (usually with a reduction in employees) Geçmiş on yılda popüler olan, maliyetleri frenleme ya da düşürme yolları - En yaygın yöntem: kadrodaki insan sayısını azaltmak - Bölünmüş hizmetlerin birleştirilmesi - İşletme bileşenlerinde dış kaynak kullanımı - Birleşmeler ve birleştirmeler (genellikle çalışan sayısında indirim ile birlikte) The question of how to decrease costs for a given level of production is one of the major challenges for businesses.

5 Definition and Use of Cost in Economic Analysis İktisadi Analizde Maliyetin Tanım ve Kullanımı
Relevant cost: a cost that is affected by a management decision Historical cost: cost incurred at the time of procurement Opportunity cost: amount or subjective value that is forgone in choosing one activity over the next best alternative Uygun maliyet: yönetim kararı tarafından etkilenen maliyet Tarihsel maliyet: tedarik sırasında maruz kalınan maliyet Fırsat maliyeti: ikinci en iyi seçenek karşısında bir aktivitenin seçilmesiyle vazgeçilen miktar ya da öznel değer

6 Definition and Use of Cost in Economic Analysis İktisadi Analizde Maliyetin Tanım ve Kullanımı
Incremental cost: varies with the range of options available in the decision Sunk cost: does not vary in accordance with decision alternatives Artan maliyet: kararda geçerli olan seçenekler dizisiyle birlikte değişir (verilen bir karar sonucu maliyette meydana gelen artış; üretilmesine karar verilen bir parti malın maliyetlere yaptığı ekleme, artan maliyettir) Batmış (batık) maliyet: karar seçeneklerine uygun olarak değişmez (geçmişte isabetli ya da çok kötü bir seçim sonucu katlanılmış, gelecekteki kararlarla değiştirilemeyecek olan; dolayısıyla bu kararlarla da ilgilendirilmemesi gereken maliyetlerdir)

7 Relationship Between Production and Cost Üretimle Maliyet Arasındaki İlişki
Cost function is simply the production function expressed in monetary rather than physical units We assume the firm is a ‘price taker’ in the input market Maliyet fonksiyonu basitçe fiziksel birimler yerine parasal birimlerle ifade edilmiş üretim fonksiyonudur Firmanın girdi piyasasında ‘fiyat alıcı’ olduğunu varsayıyoruz The justification for being a price taker is that many professions are needed in many different types of businesses. For example, accountants are needed in manufacturing, health care, government, and virtually all other types of firms.

8 Relationship Between Production and Cost Üretimle Maliyet Arasındaki İlişki
Total variable cost (TVC) = the cost associated with the variable input, found by multiplying the number of units by the unit price Marginal cost (MC) = the rate of change in total variable cost The law of diminishing returns implies that MC will eventually increase Toplam değişken maliyet (TVC) = değişken girdiyle ilgili maliyet, birim sayısı ile birim fiyatın çarpımı suretiyle bulunur Marjinal maliyet (MC): toplam değişken maliyetin değişim oranı Azalan verim kanunu MC’nin eninde sonunda artacağını ima eder TVC=WL d(TVC)/dQ=WdL/dQ =W/MP (dL/dQ=1/MP)

9 Relationship Between Production and Cost Üretimle Maliyet Arasındaki İlişki
Plotting TP and TVC illustrates that they are mirror images of each other When TP increases at an increasing rate, TVC increases at a decreasing rate TP ve TVC’nin grafikleri, bunların birbirinin aynadaki görünüşü olduğunu göstermektedir TP artan bir oranla arttığı zaman TVC azalan bir oranla artmaktadır

10 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
Short-run cost function assumptions: the firm employs two inputs, labor and capital the firm operates in a short-run production period where labor is variable, capital is fixed the firm produces a single product the firm employs a fixed level of technology Kısa dönem maliyet fonksiyonunun varsayımları - firma iki girdi kullanmaktadır, emek ve sermaye - firma, işgücünün değişken, sermayenin ise sabit olduğu bir kısa dönem üretim çerçevesinde faaliyet göstermektedir - firma tek ürün üretmektedir - firma sabit bir teknoloji düzeyi kullanmaktadır This is where the discussion of short run fixed costs is appropriate.

11 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
More short run cost function assumptions. the firm operates at every level of output in the most efficient way the firm operates in perfectly competitive input markets and must pay for its inputs at a given market rate (it is a ‘price taker’) the short-run production function is affected by the law of diminishing returns Kısa dönem maliyet fonksiyonunun ek varsayımları firma her çıktı düzeyinde en etkin biçimde faaliyet göstermektedir firma tam rekabetçi girdi piyasalarında faaliyet göstermekte ve girdilerine veri piyasa oranı üzerinden ödeme yapmak durumunda kalmaktadır(firma ‘fiyat alıcı’dır) kısa dönem üretim fonksiyonunda azalan verim kanunu geçerlidir

12 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
Standard variables in the short-run cost function: Quantity (Q) is the amount of output that a firm can produce in the short run Total fixed cost (TFC) is the total cost of using the fixed input, capital (K) Kısa dönem maliyet fonksiyonundaki standart değişkenler: Miktar (Q), bir firmanın kısa dönemde üretebileceği çıktı miktarıdır Toplam sabit maliyet (TFC), sabit girdi sermayeyi (K) kullanmanın toplam maliyetidir

13 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
Standard variables in the short-run cost function: Total variable cost (TVC) is the total cost of using the variable input, labor (L) Total cost (TC) is the total cost of using all the firm’s inputs, TC = TFC + TVC Kısa dönem maliyet fonksiyonundaki standart değişkenler: Toplam değişken maliyet (TVC), değişken girdi işgücünü (L) kullanmanın toplam maliyetidir Toplam maliyet (TC), firmanın tüm girdilerini kullanmasının maliyetidir,

14 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
Standard variables in the short-run cost function: Average fixed cost (AFC) is the average per-unit cost of using the fixed input K AFC = TFC/Q Average variable cost (AVC) is the average per-unit cost of using the variable input L AVC = TVC/Q Kısa dönem maliyet fonksiyonundaki standart değişkenler: Ortalama sabit maliyet (AFC), sabit girdiyi (K) kullanmanın (ortalama) birim başına maliyetidir AFC = TFC/Q (= ) Ortalama değişken maliyet (AVC), değişken girdiyi (L) kullanmanın (ortalama) birim başına maliyetidir AVC = TVC/Q

15 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
Standard variables in the short-run cost function: Average total cost (AC) is the average per-unit cost of all the firm’s inputs AC = AFC + AVC = TC/Q Marginal cost (MC) is the change in a firm’s total cost (or total variable cost) resulting from a unit change in output MC = DTC/DQ = DTVC/DQ Kısa dönem maliyet fonksiyonundaki standart değişkenler: Ortalama toplam maliyet (AC), firmanın tüm girdilerini kullanmasının (ortalama) birim başına maliyetidir AC = AFC + AVC = TC/Q - Marjinal maliyet (MC), çıktıda bir birimlik değişmenin sonucu olarak firmanın toplam maliyetinde (ya da toplam değişken maliyetinde) meydana gelen değişmedir MC = ΔTC/ ΔQ = ΔTVC/ ΔQ

16 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
Graphical example of the cost variables Maliyet değişkenlerinin şekli

17 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
Important observations AFC declines steadily when MC = AVC, AVC is at a minimum when MC < AVC, AVC is falling when MC > AVC, AVC is rising The same three rules apply for average cost (AC) as for AVC Önemli gözlemler AFC gittikçe azalır MC = AVC iken, AVC minimumdadır MC < AVC iken, AVC düşmektedir MC > AVC iken, AVC yükselmektedir Aynı üç kural AVC için olduğu kadar ATC için de geçerlidir

18 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
Two critical relationships: Productivity and cost are inversely related. The marginal cost pulls average either up or down depending on if it is above or below average. İki önemli ilişki Verimlilik ile maliyet ters ilişkilidir. Marjinal maliyet, ortalamanın üstünde ya da altında olmasına bağlı olarak ortalamayı yukarıya ya da aşağıya çeker

19 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
A reduction in the firm’s fixed cost would cause the average cost line to shift downward A reduction in the firm’s variable cost would cause all three cost lines (AC, AVC, MC) to shift downward. Firmanın sabit maliyetinde bir düşüş, ortalama maliyet eğrisinin aşağıya kaymasına yol açar Firmanın değişken maliyetinde bir düşüş, her üç maliyet eğrisinin (AC, AVC, MC) aşağıya kaymasına yol açar

20 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu

21 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
Alternative specifications of the Total Cost function (relating total cost and output) cubic relationship: as output increases, total cost first increases at a decreasing rate, then increases at an increasing rate Toplam Maliyet fonksiyonuyla ilgili alternatif tanımlamalar (belirlemeler) (toplam maliyet ve çıktıya ilişkin) - kübik ilişki: Çıktı arttıkça, toplam maliyet önce azalan bir oranla, sonra da artan bir oranla artar Like the production function-these cost functions have been shown to be useful in costs analysis. However, it must be shown empirically that a certain function fits the data.

22 Short-run Cost Function Kısa Dönem Maliyet Fonksiyonu
Alternative specifications of the Total Cost function (relating total cost and output) quadratic relationship: as output increases, total cost increases at an increasing rate linear relationship: as output increases, total cost increases at a constant rate Toplam Maliyet fonksiyonuyla ilgili alternatif belirlemeler (toplam maliyet ve çıktıya ilişkin) Karesel ilişki: çıktı arttıkça, toplam maliyet artan bir oranla artar Doğrusal ilişki: çıktı arttıkça, toplam maliyet sabit bir oranla artar

23 Long-run Cost Function Uzun dönem Maliyet Fonksiyonu
In the long run, all inputs to a firm’s production function may be changed Because there are no fixed inputs, there are no fixed costs The firm’s long run marginal cost pertains to returns to scale In general, at first firms achieve increasing returns to scale, then as they mature they have constant returns, then they may experience decreasing returns to scale Uzun dönemde firmanın üretim fonksiyonundaki tüm girdiler değiştirilebilir Sabit girdi olmadığı için sabit maliyet de yoktur Firmanın uzun dönem marjinal maliyeti ölçeğe göre girdi ile ilgilidir Genel olarak, ilk başta firmalar ölçeğe göre artan getiriyi gerçekleştirir, daha sonra olgunlaştıkça sabit getiri ile karşılaşır, daha sonra ölçeğe göre azalan getiriyle karşılaşır

24 Long-run Cost Function Uzun dönem Maliyet Fonksiyonu

25 Long-run Cost Function Uzun dönem Maliyet Fonksiyonu
When a firm experiences increasing returns to scale: a proportional increase in all inputs increases output by a greater proportion as output increases by some percentage, total cost of production increases by some lesser percentage Bir firma ölçeğe göre artan getiri ile karşılaştığı zaman: Tüm girdilerde oransal bir artış çıktıyı daha büyük bir oranda artırır Çıktı belirli bir yüzdeyle arttıkça, toplam üretim maliyeti daha küçük bir oranla artar

26 Long-run Cost Function Uzun dönem Maliyet Fonksiyonu
Economies of scale: situation where a firm’s long-run average cost (LRAC) declines as output increases Diseconomies of scale: situation where a firm’s LRAC increases as output increases In general, the LRAC curve is u-shaped. Ölçek ekonomileri: çıktı arttıkça firmanın uzun dönem ortalama maliyetinin (LRAC) azaldığı durum Olumsuz ölçek ekonomileri: çıktı arttıkça firmanın uzun dönem ortalama maliyetinin (LRAC) arttığı durum Genel olarak LRAC eğrisi U şeklindedir.

27 Long-run Cost Function Uzun dönem Maliyet Fonksiyonu
Reasons for long-run economies of scale: specialization of labor and capital prices of inputs may fall with volume discounts in firm’s purchasing use of capital equipment with better price-performance ratios larger firms may be able to raise funds in capital markets at a lower cost larger firms may be able to spread out promotional costs Uzun dönem ölçek ekonomilerinin nedenleri: işgücü ve sermayenin uzmanlaşması firmanın alımlarındaki miktar ıskontolarıyla girdi fiyatları düşebilir Daha iyi fiyat-performans oranlarına sahip sermaye donanımının (teçhizat, ekipman) kullanılması Büyük firmalar sermaye piyasalarından daha düşük maliyetle fon sağlayabilir Büyük firmalar promosyon maliyetlerini yayabilirler (Firma büyüdüğü zaman reklam harcamalarını, araştırma-geliştirme harcamalarını aynı oranda artırmak zorunda değildir) One of the discussion items must be that trying to take advantage of economies of scale are predicated on the demand for the product.

28 Long-run Cost Function Uzun dönem Maliyet Fonksiyonu
Reasons for diseconomies of scale: Scale of production is not optimal for the total market demand Transportation costs tend to rise as production grows, due to handling expenses, insurance, security, and inventory costs Olumsuz ölçek ekonomilerinin nedenleri: Üretim ölçeği toplam piyasa talebi için optimal değildir Üretim arttıkça ulaştırma maliyetleri yükselme eğilimi gösterir, yükleme-boşaltma giderleri, sigorta, güvenlik ve envanter maliyetleri Girdi fiyatlarında artış Yönetimde eşgüdüm ve kontrol problemleri Personel sayısında orantısız artış

29 Long-run Cost Function Uzun dönem Maliyet Fonksiyonu
In long run, the firm can choose any level of capacity Once it commits to a level of capacity, at least one of the inputs must be fixed. This then becomes a short-run problem. The LRAC curve is an envelope of SRAC curves, and outlines the lowest per-unit costs the firm will incur over a range of output. Uzun dönemde firma herhangi bir kapasite düzeyini seçebilir Firma bir kapasite düzeyine bağlanınca, girdilerden en az biri sabit olmalıdır. O zaman bir kısa dönem problemi söz konusu olur. LRAC eğrisi SRAC eğrilerinin bir zarfıdır ve bir çıktı dizisi boyunca firmanın katlanacağı birim başına en düşük maliyetleri yansıtır

30 Long-run Cost Function Uzun dönem Maliyet Fonksiyonu

31 Learning Curve Öğrenme Eğrisi
Learning curve: line showing the relationship between labor cost and additional units of output A downward slope indicates additional cost per unit declines as the level of output increases because workers improve with practice. The production process also improves as engineers and other development personnel gain more experience. Öğrenme eğrisi: işgücü maliyeti ile ek çıktı birimleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğri Eğrinin aşağıya doğru eğimi, çıktı düzeyi arttıkça birim başına ek maliyetin azaldığını gösterir, zira işçiler pratik yaptıkça gelişirler. Mühendis ve diğer geliştirme personeli daha çok deneyim kazandıkça üretim süreci de gelişir.

32 Learning Curve Öğrenme Eğrisi
Learning curve: measured in terms of percentage decrease in additional labor cost as output increases Yx = Kxn Yx = units of factor or cost to produce the xth unit K = factor units or cost to produce the Kth (usually first) unit x = product unit (the xth unit) n = log S/log 2 S = slope parameter Öğrenme eğrisi: çıktı arttıkça ek işgücü maliyetinde yüzde azalma cinsinden ölçülür Yx = faktörün birimleri ya da x. birimi üretmenin maliyeti K = faktör birimleri ya da K. (genelde birinci) birimi üretmenin maliyeti x = ürün birimi (x. birim) n = log S/log 2 S = eğim parametresi

33 Economies of Scope Kapsam Ekonomileri
Economies of scope: reduction of a firm’s unit cost by producing two or more goods or services jointly rather than separately Closely related to economies of scale Kapsam ekonomileri: firmanın iki ya da daha fazla mal ve hizmeti ayrı ayrı değil birlikte üreterek birim maliyetleri düşürmesi Ölçek ekonomileri ile yakından ilgilidir This is a good place for discussing examples of how firms have moved into new products.

34 Supply Chain Management Tedarik zinciri yönetimi
Supply chain management (SCM): efforts by a firm to improve efficiencies through each link of a firm’s supply chain from supplier to customer transaction costs are incurred by using resources outside the firm coordination costs arise because of uncertainty and complexity of tasks information costs arise to properly coordinate activities between the firm and its suppliers Tedarik zinciri yönetimi (TZY): bir firmanın tedarikçiden müşteriye kadar olan tedarik zincirindeki her halkada etkinlikleri geliştirmek için gösterdiği çabalar firmanın dışındaki kaynaklar kullanıldığı zaman işlem maliyetlerine maruz kalınır/katlanılır belirsizlik ve işlerin karmaşıklığı nedeniyle eşgüdüm maliyetleri ortaya çıkar firma ile tedarikçileri arasındaki faaliyetleri uygun bir şekilde koordine etmek için bilgi maliyetleri ortaya çıkar Supply chain management has seen some of the greatest changes, and provided significant cost reductions for firms.

35 Supply Chain Management Tedarik zinciri yönetimi

36 Supply Chain Management Tedarik zinciri yönetimi
Ways to develop better supplier relationships strategic alliance: firm and outside supplier join together in some sharing of resources competitive tension: firm uses two or more suppliers, thereby helping the firm keep its purchase prices under control Daha iyi tedarik ilişkileri geliştirme yolları Stratejik ittifak: firma ve dış tedarikçi bazı kaynakların paylaşımında bir araya gelir Rekabetçi gerginlik: firma bir ya da daha fazla tedarikçi kullanır, böylece firmanın alım fiyatlarını kontrol altında tutmasına yardımcı olur

37 Maliyetin stratejik kullanımı Malzeme maliyetinde azalma
Ways Companies Cut Costs to Remain Competitive Rekabetçi Kalmak için Şirketlerin Maliyetleri Düşürme Yolları the strategic use of cost reduction in cost of materials using information technology to reduce costs reduction of process costs Maliyetin stratejik kullanımı Malzeme maliyetinde azalma Maliyetleri azaltmak için bilgi teknolojisinin kullanılması Süreç maliyetlerinin azaltılması This is a slide to generate discussion and examples for each of these methods of reducing costs.

38 Düşük ücretli ülke ya da bölgelere yerleşme/yerleştirme
Ways Companies Cut Costs to Remain Competitive Rekabetçi Kalmak için Şirketlerin Maliyetleri Düşürme Yolları relocation to lower-wage countries or regions mergers, consolidation, and subsequent downsizing layoffs and plant closings reductions in fixed assets Düşük ücretli ülke ya da bölgelere yerleşme/yerleştirme Birleşmeler, borçları birleştirme ve müteakip küçülme İşten çıkarmalar ve tesis kapatmalar Sabit varlıklarda indirimler

39 Global Application Küresel Uygulama
Discussion example: Li & Fung Is this the model of a global business? Operating in 40 countries around the world Outsourcing the entire supply chain Tartışma örneği: Li & Fung Bu bir küresel işletme modeli midir? dünyada 40 ülkede faaliyet gösteriyor tüm tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı Case study for the chapter

40 Summary özet Virtually all management decisions must consider the impact on costs. The short run cost function has fixed costs, in the long run, all costs are variable. The law of diminishing returns also affects costs. Firms may experience economies of scope and scale and benefit by the learning curve.


"Chapter Outline Bölüm Taslağı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları