Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLEŞİM ve İŞBİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLEŞİM ve İŞBİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ETKİLEŞİM ve İŞBİRLİĞİ
*Aile ile Etkileşim ve İşbirliği *Diğer kurum ve Kuruluşlar ile İşbirliği

2 AİLE İLE ETKİLEŞİM ve İŞBİRLİĞİ
Özel gereksinimli ve/veya engeli bir çocuğa sahip olmak aile için kolay değildir. Çocukların en yüksek yararı hepimizin ortak amacıdır. Çocuklarının özelliklerini en iyi bilen kişiler olarak aileler bu süreçte en önemli katkıyı sunan paydaşlarımız olduğunu unut-mamamız gerekir.

3 Aileyi Tanımak Öncelikle öğretmenler olarak öğrencimizin ailesini tanımalı, özelliklerini, yapısını ve aile olarak ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalıyız. *Özel gereksinimi ve/veya engeli olan bir çocuğa sahip olma gerçeği ile karşı karşıya kalan aileler, (ŞOK, İNKAR,DEPRESYON, KARMAŞA,KIZGINLIK,UTANMA,PAZARLIK, KABUL VE UYUM DÖNEMLERİN-DEN GEÇERLER.) *Bu dönemler uzun süre devam etmediği takdirde doğaldır.

4 AİLE *aşırı koruyucu ya da aşırı ihmal eden bir tutum,
Özel gereksinimi ve/veya engeli olan bir çocuğa sahip olma gerçeği ile karşı karşıya kalan aileler, *aşırı koruyucu ya da aşırı ihmal eden bir tutum, *Çocuklarından beklentileri konusunda önyargılar geliştirmiş *özel gereksinimleri ve/veya engelleri hakkında yeterli ve doğru bilgi sahibi olma ihtiyacında *kaygı ve endişeleri olabildiği gibi duygusal ve psikolojik açıdan desteklenmeye veya yönlendirilmeye ihtiyaçları *ailelerin eğitim süreci ile ilgili bilgilendirmeye ihtiyaçları olabilir. AİLE Öğretmenler ve okul idarecileri olarak bize düşen en büyük görev tüm çocukların Toplumla bütünleş-mesine destek olmak ve bu süreci Hızlan-dırmaktır.

5 Aileleri tanımak için neler yapabiliriz?
*Aile bilgi kartları oluşturulabilir. *Bu kartlarda ailenin kimlik bilgisi, çocuğun ve kardeşlerin sağlık durumu, varsa çocuğun kullandığı ilaçlar, gıda diyetleri, alerjileri vb sağlık durumları, öğretmenin bilmesi gereken özel durumlar vb. konular yer alabilir. * Görüşmeler yapılabilir. Bu görüşmelerde aile bireylerinin tümü ile görüşerek çocuk hakkında doğru bilgilere ulaşılabilir. *Aile iletişim defteri tutulabilir. *BEP hazırlanıyorsa gerektiğinde ailelerin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda da Bireyselleştirilmiş Aile Planları hazırlanabilir

6

7 Ailenin katılımının arttırılması için neler yapabiliriz?
• Düzenli ve planlı aile toplantılarının (tek tek ailelerle ve/veya grup toplantıları) yapılması • Ev ziyaretlerinin düzenlenmesi • Bazı etkinliklerde ve/veya derslerde ailenin sınıfa/okula davet edilmesi (Örn. Doğum günü, öğretmenler günü gibi) • Olumlu örneklerin, çocuklarının başarılarının, o zamana dek yapılanların ve yapılması planlananların ailelerle paylaşılması • Sorumluluk duygusunu arttırmak ve okulda öğrenilen becerilerin ev içinde etkinliklerle pekiştirilmesi için ev içi görevlerin verilmesi.

8 Aileler arası iletişim ve etkileşimi arttırmak için neler yapabiliriz?
• Ortak etkinlikler düzenlenerek ailelerin birbirleri ile vakit geçirmelerine ve birbirlerini tanımalarına fırsat verilebilir. Bu ortak etkinlilkler; • sınıf günleri, • okul günleri, • kermes, • uzman toplantıları, • drama/tiyatro çalılşmaları • beceri geliştirici etkinlikler (Ahşap boyama, nakış, origami, enstrüman vb…) • film günleri gibi çeşitlendirilebilir. • Ev ziyaretleri yapılabilir.

9 Aile İle Etkileşimde Okul Personeline Öneriler
• Okul personeli özel gereksinimli ve/veya engelli çocuk ve özellikleri hakkında bilgilendirilmelidir. • Okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer personel arasında etkili bir işbirliği sağlan-malıdır. • Eğitimin bütünü bir ekip çalışmasını Gerek-tirdiği unutulmamalıdır. • Ailelerle iletişimdeyken dinleyen ve destekleyen kişi olmaya dikkat edilmelidir. • Verilen mesaj onları anlamaya çalıştığımızı vurgulamalı ve her zaman çözüme odaklı öneriler sunulmalıdır. • Gerekli durumlarda rehberlik servisinin yönlendirmeleri ile ailenin kendisini daha rahat ifade etmesi sağlanabilir.

10 *Ailelerle çalışmanın olumlu örneklerini biliyor musunuz?
*Ailelerle yakından çalışmanın getirdiği bazı zorluklar nelerdir? *Bu zorlukların üstesinden gelmek için ne tür bir destek istiyorsunuz? *Bunu denemek ve bu desteği sağ-lamak için kiminle işbirliği yap-manız gereklidir?

11 DİĞER KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARLA ETKİLEŞİM VE İŞBİRLİĞİ
Okul; toplum içinde yer alan bir yaşam alanı ve toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Okulun diğer kurum ve kuruluşlarla etkileşim ve işbirliği içerisinde olması eğitim ve öğretim sürecine olumlu olarak etki edecektir.

12 EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDEKİ UYGULAMALARIMIZDA
• Sağlık, • Materyal, • Sosyal Etkinlikler, • Gıda, • Eğitim ortamlarının düzenlenmesi vb. konularda, okulumuzun çevresi ile çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığımız ekip çalışması ve işbirliği bütünleştirme süre-cinde karşılaştığımız problemlerin çözümünde bize katkı sağlayacaktır.

13 ETKİLEŞİM VE İŞBİRLİĞİ İÇİN NELER YAPILABİLİR
• Okullar arası işbirliği yapılabilir. • İlgili dernek, vakif ve üniversitelerle işbirliğine gidilerek projeler yapılabilir. • Özel sektör, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, ulusal/uluslararası kuruluşlar, yerel idareler, vakıflar ve üniversitelerin gönüllü desteği ve katkısı alınabilir. • Yapılan çalışmalar kapsamında araştırmalar, geziler, eğitimler düzenlenebilir. • Öğrencilerin bireysel ve grup etkinliklerine etkin katılımları desteklenebilir. • Ailelerin kurum ve kuruluşlarla yapılan bu işbirliği sürecine katılımı sağlanabilir.

14 ETKİLEŞİMLER VE İŞBİRLİKLERİ SONUCUNDA;
• Ailelerin tutumlarında olumlu değişiklikler gözlenebilir. • Ailelerin eğitim sürecine katılımı desteklenmiş olur. • Öğrencilerin derslere olan ilgisinde ve okula devamlarında artışlar gözlenebilir. • Öğrencilerin yeni beceriler ve deneyimler kazanmalarına yönelik yeni ortamlar ve fırsatlar yaratılabilir. • Toplumsal farkındalık geliştirilebilir. • Ekip çalışmasının önemi ve yararları daha iyi anlaşılabilir. • Gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasıyla etkili uygulamalar yaygınlaştırılabilir.

15 *Sizce okul yönetiminin bu işbirliğini desteklemedeki rolü nedir?
*Diğer kuruluşlarla başarılı bir şekilde çalışmak konusunda olumlu örnekleriniz var mı? *Nasıl daha iyi işbirliğinde bulunabilirsiniz? *Okul dışındaki kuruluşlarla tam işbirliği kurmak için nasıl bir desteğe ihtiyacınız var? *Sizce okul yönetiminin bu işbirliğini desteklemedeki rolü nedir? *Bu tarz işbirliklerinde ve ortak çalışmalarda sizin ne gibi bir katkınız olabilir?

16


"ETKİLEŞİM ve İŞBİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları