Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

111 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "111 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 111 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

2 222 4207 sayılı kanun İdari yaptırım karar tutanağı İdari yaptırım karar defteri Başvurulacak kaynaklar SUNUM PLANI

3 333 Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Kanun Numarası: 4207 Kabul Tarihi: 07.11.1996 Yayımlandığı R.Gazete:Tarih: 26.11.1996 Sayı : 22829 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 36 Bu Kanunun adı "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun” iken, 3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 19/5/2008 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

4 444 "Tütün ürünlerinin yasaklanması” MADDE 2 – (1) Tütün ürünleri; a) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında, tüketilemez Yürürlük tarihi: 19 Mayıs 2008 Tüketmenin cezası 62 YTL, 5326 ya göre (2008 yılı için) İdari birim amirinin yetkilendirdiği kamu görevlileri uygular. Görevini yerine getirmeyen memur ve kamu görevlileri hkk: Ceza hukuku saklı kalmak kaydıyla, Tabi oldukları mevzuatın disiplin hükümleri uygulanır.

5 555 (2) Ancak; a) Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde, cezaevlerinde, b) Şehirlerarası veya uluslararası güzergâhlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının güvertelerinde, tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez.

6 66 (6) Bu Kanunun uygulanmasında "tütün ürünü" ibaresi tüttürme, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak üzere üretilmiş, hammadde olarak tamamen veya kısmen tütün yaprağından imal edilmiş maddeyi ifade eder." 6

7 7777 MADDE 39 (1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli Türk Lirası(*) idarî para cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine tahsis edilen alanlarda uygulanmaz. (2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır. (3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir. (*) 2008 yılı için uygulanacak idari para cezası miktarı 62 YTL dir. Kabahatler Kanunu; Kanun No: 5326 Kabul Tarihi : 30.03.2005

8 8 İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1.İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri kamuya ait görevlendirildikleri yerlerde tütün ürünleri tüketildiği haber alındığında gerekli araştırmaları ivedilikle yapar. Araştırma sonucu yeterli delil bulduğunda ya da tütün ürünleri tüketildiğini tespit ettiğinde “İdari Yaptırım Karar Tutanağı”nı düzenler. 2.Genel anlamda ispat aracı olarak aşağıdaki bilgi, belge ve deliller kullanılabilir: –Usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak ve/veya olay raporu, –Varsa ihbarda bulunan, şikâyetçinin veya diğer kişilerin beyanlarını içeren tutanak, –İspata yarar görsel dokümanlar (fotoğraf, video kaydı vs.)

9 9 3.İdarî yaptırım karar tutanağı yetkili en az iki görevli tarafından imzalanır. Tutanak üç nüsha düzenlenir. - ilgili kişiye verilir, - uygulayan birimde muhafaza edilir, - tahsil için ilgilinin ikametgâhının bulunduğu vergi dairesine gönderilir. 4.Yapılan işlem, “İdari Yaptırım Karar Defteri”ne kayıt edilir. Tutanağın ilgili bölümüne idarî yaptırım karar defterinin sıra numarası yazılır. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

10 10 5.Kararın uygulandığı kişiye; -Kararın tebliği tarihinden itibaren idari para cezasını bir ay içinde ödemesi gerektiği, -İdarî yaptırım kararının kendisine tebliğ veya tefhim edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde karara karşı sulh ceza mahkemesine bizzat veya yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla başvurabileceği, -Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde idarî yaptırım kararının kesinleşeceği, İdarî para cezasını, kanun yoluna başvuru süresi içinde ödemesi halinde kendisinden cezanın 3/4’ünün tahsil edileceği, -Peşin ödemenin kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği, hususlarında bilgi verildikten sonra, kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

11 11 6. Kişinin imzadan kaçınması hâlinde, bu durum idarî yaptırım karar tutanağının “idari yaptırım uygulanan şahsın imzası” bölümünde belirtilir. İdarî yaptırım karar tutanağının bir nüshası ilgili kişiye verilir. 7. Kişinin cezayı ödemek istemesi hâllerinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kurumlarda muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilen personel tarafından yapılan tahsilâtta 2008 yılı için 62 YTL olan para cezası, indirim tutarı 15,5 YTL ve tahsil edilen tutar 46,5 YTL şeklinde ayrı ayrı belirtilmek suretiyle muhasebe yetkilisi mutemedi alındısında yazılır. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

12 12 8.İdarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararı, kararın tebliği ya da tefhimi tarihinden itibaren ilgilinin 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurmaması hâlinde kesinleşir. İlgilinin sulh ceza mahkemesine başvurması halinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar idari yaptırım kararı kesinleşmez. 9.İdarî yaptırım kararı, kesinleşmesini müteakiben tahsil için (idari para cezasını tahsil yetkisi bulunan idareler hariç) yazı ile ceza kesilen kişinin ikametgâhının bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir. 10.İdarî yaptırım karar tutanakları, ilgili diğer evrak ve tutulan defterler, bu işlemleri yapan yetkili birimde zamanaşımı süresince saklanır. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

13 13

14 14 İDARÎ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI I. KİMLİK BİLGİLERİ a) T.C Kimlik No: 12345678987 b) Vergi Kimlik No: 12345678987 c) Adı Soyadı: HULİSİ YEREBASMAZ d) Baba Adı: HAYRİ e) Doğum Tarihi ve Yeri: 20.12.1970/ BURSA f) Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/ İlçe BURSA / OSMANGAZİ g) İkamet Adresi CUMHURİYET CAD. NO:18/A h)Ev Tel 224 2123456 ı) Cep Tel 05551111111 II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER 1.Kabahat Fiili : 4207 sayılı kanuna muhalefet (kapalı alanda tütün mamülü içimi) 2. Kabahatin İşlendiği Yer : İdari bina koridoru 3. İşlendiği Tarih ve Saat : 21.07.2008 15.00 4. Kabahatle İlgili Elde Edilen Deliller : Tutanak / şikayette bulunan kişilerin düzenlediği tutanak./ Fotoğraf / video kaydı 5. Uygulanan Yaptırımlar İdari Para Cezasının Miktarı : 62.00 YTL. Ödeme Yapılmışsa Alınan Miktar : --- 6. Kişinin huzurunda / gıyabında alınan idarî yaptırım kararı gereği hazırlanan işbu tutanak yukarıda açık kimliği belirtilen şahsa ….22../…07./20 08… tarihinde aşağıda isimleri sıralanan kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili görevlileri tarafından tebliğ edilmiştir. 7. İdarî Yaptırım Uygulanan Şahsın İmzası (Tebellüğ Eden) ( imzalamak istemezse İMZADAN SAKINMIŞTIR YA DA İMZA ETMEK İSTEMEMİŞTİR) 8. İdari Yaptırım Karar Defteri Sıra Numarası: 1

15 15 III. İDARÎ YAPTIRIM KARARINI UYGULAYAN KAMU KURUM VE KURULUŞU GÖREVLİLERİ Görevli:1Görevli : 2 1. Adı Soyadı Melek KUZUHayati DEMİR 2. Unvanı Müdür YardımcısıMemur 3. Birimi Bölge Çalışma Müdürlüğü 4. İmza YASAL UYARILAR: 1-İşbu idari yaptırım tutanağına karşı, kararın şahsınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesine bizzat veya yasal temsilciniz ya da avukatınız aracılığıyla başvurulabilirsiniz. Bu süre içerisinde başvuru yapılmaması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. 2-İdari Para Cezasını kanun yoluna başvurmadan öderseniz cezanın 3/4'ü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurmasını etkilemez. 3-Kişinin imzadan kaçınması veya tutanağın gıyapta düzenlenmesi halinde bu durum tutanağın II.7 nolu bölümünde belirtilir. 4-İdari para cezasının kesinleşmesini takiben ödeme 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince Vergi Dairesince takip edilecektir.

16 16 EK-2 İDARİ YAPTIRIM KARAR DEFTERİ SIRA NUMARASIKABAHATİN KABAHATİ İŞLEYENİN İDARİ YAPTIRIM KARARININ TEBLİĞİ/ TEFHİM TARİHİ UYGULANAN İDARİ YAPTIRIM (İDARİ YAPTIRIM CEZASI ) Türü/Fiili Yeri Tarihi ve SaatiAdı ve SoyadıT.C Kimlik No İş veya İkamet adresi ve telefonları 1 Yasak Yerde Tütün Mamülü Tüketimi İdari Bina Koridoru 21.07.2008 15.00 HULİSİ YEREBASMAZ12345678987 CUMHURİYET CAD. NO:18/A 2242123456 5551111111 22.07.2008 62.00YTL

17 17 UYGULAMA HAKKINDA BAŞVURULACAK KAYNAKLAR TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU http://www.tapdk.gov.tr/ http://www.havanikoru.org.tr/ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEBLİĞİ Resmi Gazete 27 Mayıs 2008, Sayı : 26888 İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN İRTİBAT MERKEZİ (0224 225 27 19) - (0224 444 4 112 / 1456) http://www.bsm.gov.tr/sigara.asp

18 18

19 19

20 20 Sağlıklı ve Mutlu Bir gelecek Dileğiyle...


"111 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması T.C. BURSA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları