Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP & ÖNYARGI ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ Kenan BAŞARAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP & ÖNYARGI ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ Kenan BAŞARAN."— Sunum transkripti:

1 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP & ÖNYARGI ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ Kenan BAŞARAN

2 Farklı kültürden iki kişi karşılaşınca?  Biribirine gönderdikleri sözsüz mesajlar / beden dili kıyaslanır, yorumlanır,  Örne ğ in: Selamlaşma ritüelleri -Tokalaşma? Öpüşme? Eli kalbin üzerine götürme?  İ nanç, De ğ er ve Yargı ögeleri kıyaslanır, yorumlanır,  Önyargı, Basmakalıp (streotip) ve Etnikmerkezci davranışlar öne çıkar Kenan BAŞARAN

3 ‘Algı’sal Dünya  Do ğ ayı nasıl algılarsınız?  Kadın – Erkek ilişkisini, rollerini nasıl algılarsınız ?  Zamanı, Zaman Kullanımını nasıl algılarsınız ?  Arkadaşlı ğ ı nasıl algılarsınız?  Etrafımızdaki dünyayı tüm bu filitrelerden süzerek gördüklerimizle algılarız Kenan BAŞARAN

4 ALGI: Ne görüyorsunuz? Kenan BAŞARAN

5 Ne görüyorsunuz? Kenan BAŞARAN

6  HEP İ M İ Z B İ R ‘ALGI DÜNYASI’NDA YAŞIYORUZ !  KÜLTÜREL İ NANÇ – DE Ğ ER – YARGI ve DAVRANIŞ KALIPLARIMIZ, B İ ZE ETRAFIMIZDAK İ DÜNYAYI NASIL ALGILAMAMIZ GEREKT İĞİ N İ GÖSTEREN EN ÖNEML İ ÖGELERD İ R. Kenan BAŞARAN

7  Kültürel özelliklerimiz bize bir işin nasıl ‘do ğ ru’ yapılaca ğ ını dikte eder, ancak;  Bir kültürde bir işin yapılış şekli ‘do ğ ru’ kabul edilse de, bir başka kültürde ‘do ğ ru ‘ olmayabilir.  Bir insan hayatının sonuna kadar do ğ du ğ u ülkede aynı kültürde yaşarsa bir sorunla karşılaşmayabilir Kenan BAŞARAN

8 KÜLTÜRLERARASI İ ŞB İ RL İĞİ  Kendi kültürümüzden farklı bir kültürden gelen biri ile iletişime girdi ğ imiz zaman ortak bir ‘do ğ ru’ muz olmayabilir ve bu bir problem yaratabilir.  Bu durumda karşımızdaki kişiyi yargılamak ve ‘do ğ ru’ yu bulmak için kültürlerarası iletişim becerilerine gereksinim duyarız:  (Farklı bakış açısı ile bakma becerisi) Kenan BAŞARAN

9

10  JAPON HALKI ‘CHOPSTICK’ İ LE  H İ NTL İ – PAK İ STANLI ‘EL İ ’ İ LE  FRANSIZ METAL ‘ÇATAL-KAŞIK’ İ LE YER;  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR?  MÜSLÜMANIN ‘TEK’ TANRISI,  BUD İ ST’ İ N’ÇOK’ TANRISI VARKEN,  H İ NTL İ N İ N ‘H İ Ç’ TANRISI YOKTUR.  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR?  SUUD İ ARAB İ STAN’DA VE AFGAN İ STAN’DA KADINLAR PEÇE TAKAR, KKTC’DE TAKMAZ  HANG İ S İ ‘DAHA DO Ğ RU’ DUR? Kenan BAŞARAN

11

12 ETN İ KMERKEZC İ L İ K YUNANCA ‘ETHNOS’ (HALK) VE İ NG İ L İ ZCE ‘CENTER (MERKEZ) SÖZCÜKLER İ N İ N B İ LEŞ İ M İ D İ R.  Etnosentrizm terimi William G. Sumner tarafından insanların kendi grupları ile di ğ erlerini ötekileştirmeleri üzerine yayınlanmıştır. Sumner, bu terimi daha çok gurur, kibir, bir grubun inançlarının di ğ erlerininkine üstün görme olarak kullanmıştır  Bir aşirete, kabileye, boya ve benzeri etnik gruba ba ğ lılık ile tarif edilen, bir kimsenin kendi kültürünü temel olarak alması ve di ğ er kültürleri kendi kültürü açısından de ğ erlendirmesi ile tarif edilen ilkel duygular  Genel anlamda ‘tunnel vision’ olarak algılanır.  Kısıtlı bilgilerimizle başkaları hakkında eksik ve yanlış öngörülerde bulunmaktır  Etnikmerkezli kişiler kendi ülke ve toplumlarının di ğ er ülke ve toplumlara model olması gerekti ğ ine inanırlar. Kenan BAŞARAN

13 ETN İ KMERKEZC İ L İ K  Farklı kültürleri, kendi kültürümüzün yapısal özellikleri ile kıyaslayıp yargılamak  Kendi kültürümüzü di ğ er kültürlerden üstün görmek  Kendi kültürümüzün ‘herşeyin merkezinde’ oldu ğ una inanmak  Kendi kültürümüzün ‘de ğ er –inanç –davranış kalıpları’ gibi yapısal özelliklerinin ‘mükemmel’ oldu ğ una ve bu özelliklerin di ğ er kültürler tarafından adapte edilmesi gerekti ğ ine inanmak Kenan BAŞARAN

14  Etnosentrik bireyler di ğ er sosyal toplulukları kendi sahip oldu ğ u belirli etnik grup veya kültüre göre özellikle dil, yaşayış, adet ve dine göre de ğ erlendirmesidir.  Bu etnik ayrımlar ve alt ayrıştırmalar her bir etnikli ğ in kendi benzersiz kültürel kimli ğ inin tanımlanmasına hizmet eder.  Etnosentrik görüşler uç noktalarda çatışmalara neden olabilir.  Siyasi ba ğ daşmazlıklar, savaş, terörizm ve hatta soykırımlarla sonuçlanabilir. [  Yugoslavya etnik bölünmeye u ğ ramış ve iç savaşta yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiştir. Kenan BAŞARAN

15 HEP İ M İ Z ETN İ KMERKEZC İ Y İ Z. PEK İ SORUN NED İ R?  Etnikmerkezcilik başkalarını yanlış anlamamıza ve iletişim problemlerine neden olur.  Bizler olaylara kendi penceremizden bakarız, Başkalarının nasıl davranması gerekti ğ ine, Kendi inanç ve normlarımıza göre karar veririz. Ancak bu utanılacak bir durum de ğ ildir: HEP İ M İ Z ‘B İ R DERECE’ ETN İ KMERKEZC İ Y İ Z Kenan BAŞARAN

16 ETN İ KMERKEZC İ L İ K DİLDİL  HAR İ TA  YEMEKLER  ATASÖZÜ  SÖYLENCE- FIKRA – H İ KAYE Kenan BAŞARAN

17  I’m White and You’re Not. (Proverb of White American)  All roads lead to Rome. (Proverb of Romans)  En iyi Türk, ölü Türk.(Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin kullandı ğ ı atasözü)  Mamma li Turchi (Anneci ğ im, Türkler geliyor!). (Proverb of İ talians)  May God protect us from the devil and the Turks. (Proverb of Kurdish)  A ğ açtan maşa, Kürt’ten paşa olmaz. (Türklerin kullandı ğ ı atasözü)  There is no language like the Irish for soothing and quieting. (Proverb of Irish)  “When they come together two Jews establish a company, two Turks form a State”. This proverb from China.  “You are Arabian it's enough to make you proud”. This is from Jordan. Kenan BAŞARAN

18  AKSANLI KONUŞMA:  ‘Standard Dil’ den farklı şekilde konuşanlara ‘Aksanlı’ konuşuyor denilir. (Farklı – garip – tuhaf )  ALKOL TÜKET İ M YAŞI:  Amerika’da alkol kullanma yaşı 21 di ğ er birçok ülkede 18. Amerikalılar mevcut durumu de ğ iştirmeyi aklından bile geçirmezler.  ‘SOL’ TRAF İ K:  Etnosentrik Amerikalılar araçları yolun sa ğ ından sürmenin do ğ ru davranış  Yolun solunu kullanmanın yanlış oldu ğ una inanırlar. Etnosentrizm’e Örnekler Kenan BAŞARAN

19  ETNOSENTR İ K GÖRÜŞLER B İ Z İ STEREOT İ P DÜŞUNMEYE ZORLAR  STEREOT İ P: B İ R GURUBA KALIPLAŞMIŞ BELL İ DAVRANIŞ KALIPLARINI YÜKLEY İ P TÜM GURUP ÜYELER İ N İ N AYNI KARAKTER İ ST İ K ÖZELL İ KLERE SAH İ P OLDUKLARINA İ NANMAKTIR  BU GENELLEMELER POS İ T İ F YADA NEGAT İ F OLAB İ L İ R Kenan BAŞARAN

20 ETNOSENTR İ K STEREOT İ P  AMERIKALILAR OBEZD İ R  ZENG İ N İ NSANLARIN BURNU HAVADADIR, HEPS İ ÖZEL KULUP ÜYES İ D İ R  JAPONLAR ZEK İ VE ÇALIŞKANDIR  İ NG İ L İ ZLER ÇAYI ÇOK SEVER, D İ ŞLER İ KÖTÜDÜR  KADINLAR DUYGUSALDIR VE KÖTÜ ARABA SÜRERLER  ERKEKLER KADINLARDAN DAHA AKILLI VE KUVVETL İ D İ R Kenan BAŞARAN

21

22

23 Sterotip Nedir? Kenan BAŞARAN

24 STEREOTİP - BASMAKALIP  Genellikle yabancılarla olan karşılaşmalarda, anlamadı ğ ımızı çevremizdekilere sorarız.  “Do ğ ru mu, yanlış mı?” diye sorgulamadan bu bilgilere dayanarak durumu anlamlandırırız.  Bu yolla sosyalleşme süreci boyunca di ğ er kültürler, uluslar ve ülkeler hakkında, di ğ erlerinden ayırt edici oldu ğ u varsayılan temel nitelikleriyle ilgili düşünceler edinilir.  Bu düşünceler etkileşim süreçlerinde ortaya konur  ve yayılarak sorgulanmayan kalıp düşünce haline gelir.  Kalıp düşünceler, ilgili oldukları ulus, kültür ya da grup hakkında zihnimizde oluşan resimden başka bir şey de ğ ildir. Kenan BAŞARAN

25 STEREOTİP - BASMAKALIP  Kalıp düşüncelere sosyal bilimlerde stereotip denir. “Stereotipler, insanları birtakım türlere, tiplere bölmeyi ifade eden zihinsel yapıtlardır.  Belli özelliklerin belli bir guruba ait insanlarda mevcut sanılmasını ifade eder.  Bu özelliklerin her zaman gerçe ğ e ve olumlu kanıtlara dayanmaksızın sadece mevcut bulunması gerekti ğ i kanısına dayanır.  Bir başka ifade ile kafamızdaki düşünceleri sadeleştiren birtakım zihinsel ameliyelerdir. Basmakalıp fikirlerdir” (Tezcan, 2013: 8). Kenan BAŞARAN

26 STEREOTİP - BASMAKALIP  Bir sosyal kategori içindeki insanlar hakkında oluşturulan inanç kalıplarıdır  Algı, belle ğ i ve yargılamayı etkileyen bir bakış çerçevesi sunar  Çevredeki uyaranlar arasından seçim yapmayı ve genellemeyi sa ğ lar Kenan BAŞARAN

27 STEREOTİP - BASMAKALIP  Zihnimizdeki kalıba uymayan uyaranları gözardı etmemize neden olur  Di ğ erlerinden beklentilerimizi belirler, bu nedenle onların belirli tarzlarda davranmasını sa ğ lar  Stresli durumlarda daha fazla aktive olur  Zaman içinde de ğ işmekle birlikte, de ğ işime karşı dirençlidir Kenan BAŞARAN

28 STEREOT İ P - STEREOTYPING  A generalization about a group of people in which identical characteristics are assigned to virtually all the members of the group, regardless of actual variation among the members (Aaronson et. al, 1997)  Stereotypes represent cognitive component of prejudice Kenan BAŞARAN

29 KADIN STEROTiPLERI Kenan BAŞARAN

30 KADINLAR MUTFAK’A AiTTiR Kenan BAŞARAN

31 ERKEKLER MAÇ İZLER TV KARŞISINDA UYKUYA DALAR Kenan BAŞARAN

32 KADINLAR ÇOCUK DOĞURMALIDIRLAR Kenan BAŞARAN

33 ERKEKLER YEMEK YAPMAYI ÇAMAŞIR YIKAMAYI BECEREMEZLER Kenan BAŞARAN

34 ÇİM BİÇME, ÇÖP ATMA VE TAMİRAT İŞLERİ ERKEKLERİN GÖREVİ Kenan BAŞARAN

35 ERKEK GÜÇLÜDÜR, SPORDA DAHA İYİDİR, KAVGAYI SEVER Kenan BAŞARAN

36 ÜLKELERE KARŞI OLAN TUTUMLARIMIZA GÖRE  Dost ülkeler  Dost olamayan ülkeler  Bu sınıflamalar olumlu yada olumsuz olabilir Kenan BAŞARAN

37

38

39 Stereotip haritaları: Darkafalıların harika dünyası  Küreselleşme bir yandan insanlarin daha önce hiç görülmemiş bir düzeyde di ğ er kültürlerle karşilaşmasini sa ğ larken,  Bu karşilaşma sonucunda birbirlerini seveceklerinin garantisini veremiyor.  Uluslarin birbiri hakkinda sahip oldu ğ u düşüncelerin pek de de ğ işmedi ğ ini,  Kafalarda yapiştirilmiş etiketlerin kolay kolay sökülmeyece ğ ini  Alphadesigners’in hazirladi ğ i “ba ğ nazlik haritasi” muhteşem bir şekilde suratlara çarpiyor Kenan BAŞARAN

40 Stereotip haritaları: Darkafalıların harika dünyası  Amerikalilar türkiye’ye “şükran günü yeme ğ i” olarak bakarken,  Türkler fransizlari “ikiyüzlü krosanlar” olarak kabul ediyor,  Arap baharinda türkiye’ye hakem rolü verilirken,  Ruslar italya’yi alişveriş merkezi olarak görüyor.  Berluscoli’nin hayat görüşü ise en azindan tutarli.  Bu “o kadar acikli ki e ğ lenceli” haritalar, alphadesigners internet sitesinde hem tek tek,alphadesigners  Hem de bir bütün halinde takvim olarak satiliyor.  Sitelerinde posterlere daha yüksek çözünürlükte bakmak da mümkün Kenan BAŞARAN

41 Amerikalıların gözünde Avrupa Kenan BAŞARAN

42

43 Amerikalıların gözünde Asya Kenan BAŞARAN

44 Almanların gözünde Avrupa Kenan BAŞARAN

45 Berlusconi’nin Avrupası Kenan BAŞARAN

46 Fransızların Avrupası Kenan BAŞARAN

47 Türklerin Avrupası Kenan BAŞARAN

48 Rusların Avrupası Kenan BAŞARAN

49 Yunanlıların Avrupası Kenan BAŞARAN

50 İ ngilizlerin Avrupası Kenan BAŞARAN

51 İ spanyolların Avrupası Kenan BAŞARAN

52 ARAP BAHARI Kenan BAŞARAN

53 ÖN YARGI :  Ön yargılar, bireyin zihninde mevcut olan kalıp düşüncelerle deneyime dayalı duygusal tutumların etkileşimi sonucunda ortaya çıkar.  Başka deyişle:  bir birey,herhangi bir grup ya da kültürün üyesiyle, o grup ya da kültürle ilgili zihnindeki kalıp düşüncelerden hareket ederek etkileşimde bulunur...  Etkileşim sürecinde ortaya çıkan durumun yarattı ğ ı duygusal tepki tutumlarını belirler ve  karşı tarafla ilgili bir yargıda bulunur.  Bu yargı daha sonra aynı grup ya da kültürün başka üyeleriyle karşılaşdı ğ ında ön yargı olarak etkileşime katılır. Kenan BAŞARAN

54 ÖN YARGI :  Kalıp düşünceler ön yargıların oluşumunda önemli rol oynarlar.  Bu nedenle sınanmamış bilgilerden ibaret olan stereotipleri hareket noktası olarak kabul eden ön yargıların da “do ğ ru” olma olasılı ğ ı çok zayıftır.  Ön yargılar, kalıp düşüncelerden farklı olarak, bireyler, gruplar, ilişkiler ve nesnelerle ilgili de ğ erlendirici yargılardır (Kartar›, 2006: 216).  Ön yargı, de ğ erlendirmeyle ilgili fikri, kanıyı ve tutumu içeren geniş kapsamlı bir kavramd›r. Kenan BAŞARAN

55 ÖNYARGI / KALIPYARGI  Önyargi nedir?  Ön yargi bir tutumdur.  Di ğ er tutumlar gibi 3 bileşeni vardir:  İ nançlar, duygular ve davranişsal e ğ ilimler.  Önyargiya dayali tutumlar genellikle hoşnutsuzluk, korku, kin veya nefret gibi kati duygularla yüklüdür. Kenan BAŞARAN

56 ÖNYARGI -PREJUDICE  Önyargı, bir gruba veya kişiye yönelik olan adil olmayan, hoşgörüsüz, olumsuz duygu ve inançlarımızdır.  Deneyimden önce, öncül bir yargı olarak, kanaatleri etkileyen bir hareket noktasıdır  Bilinçli ve kasıtlı, bilinçli ancak kasıtsız ya da bilinçdışı ve kasıtsız olabilir Kenan BAŞARAN

57 ÖNYARGI NASIL OLUŞUR  Kategorize etme e ğ ilimimiz:  Yaşadı ğ ımız çevreyi kategorize etme e ğ ilimimiz, hayatımızı basitleştirmektedir.  Yaşadı ğ ımız çevredeki insanlar da dâhil olmak üzere her şeyi gruplar, sınıflandırır ve bu şekilde anlamaya çalışırız.  Ancak:  Sınıflandırma ve kategorize etmek, hayatımızı kolaylaştırmakla birlikte önyargılarımızın da oluşmasına neden olmaktadır.  İ nsanları gruplamak, onlara birtakım özellikler yüklemek, onları objektif olarak de ğ erlendirmemize engel olmaktadır. Kenan BAŞARAN

58 ÖNYARGININ KAYNAKLARI  Engellenme ve saldirganlik kuramina göre,önyargilar sosyal statüsü düşük olan gruplarin yaşadi ğ i engellemelerden kaynaklanir.  Bu kişiler öfke ve düşmanlik duygularini başkalarina hatta kendilerinden daha düşük statüde kişilere karşi önyargili tutumlar şeklinde gösterirler.  Bir başka kurama göre ise, önyarginin temel kayna ğ i bazi kişilik özellikleridir.  Ba ğ naz ya da yetkeci yani körü körüne, tartişmadan sorgulamadan gelenek ve kurallara uymayi ye ğ leyen  Bunlara uymayanlara da düşmanlik besleyen aşiri tutucu kişiler de önyargi daha baskindir. Kenan BAŞARAN

59  Önyargi onlarin yaşama kuşkucu ve güvensiz yaklaşimlarinin bir ifadesidir.  Önyarginin içerikleri de ğ işik olabilir.  Örne ğ in cinsiyete ilişkin önyargilar daha çok iş, güç ve duygusal boyuttaki sözcükleri içerirken  Kayserili veya yahudi önyargisi  Ticari zekaya ilişkin sözcüklerden,  entelektüel önyargisi da  Bir takim ilgi, merak ve faaliyetleri ça ğ riştiran sözcüklerden oluşabilir.  “Kadinlar sosyal zekalari yüksek çabuk heyecanlanan, ev işi yapan insanlardir”  “Kayserililer ticari alanda başarilidirlar”  “Entellektüeller bir çok alana ilgi duyan marjinal tiplerdir.” Kenan BAŞARAN

60  Önyargilara ilişkin alt kategoriler de bulunur.  Kadin kategorisinin altinda  Ev kadini –anne-iş kadini-sekreter gibi alt kategoriler söz konusudur.  Şefkatli,zayif, edilgen özelliklerden oluşan kadin ön yargisina sahip biri,  Bir grup kadinin evini barkini birakip başka bir yere savaşmaya gitti ğ ini duyarsa  “amazon “alt kategorisini geliştirir. (Amazon=savaşçi kadin) Kenan BAŞARAN

61 ÖNYARGILARI NASIL AZALTAB İ L İ R İ Z?  İ nsanlar kendilerine benzeyen kişilerden hoşlanma e ğ ilimindedirler buna dayanarak kendilerinin reddettikleri gruplara ne kadar benzedikleri hatirlatilarak önyargi azaltilabilir.  Gruplar arasi gerilimi azaltmak için gruplar bir araya getirilmelidir.  Bireyler di ğ er grup üyeleriyle birebir ilişki kurmalidirlar.  Gruplar yarişmak için de ğ il işbirli ğ i için bir araya gelmelidir.  Sosyal normlar temas kurmayi özendirmelidir. Kenan BAŞARAN

62 STEREOTYPE ÖNYARGI AYRIMCILIK

63 “ İ nsanlardaki önyargıyı parçalamak benim atomu parçalamamdan çok daha zor". Einstein Kenan BAŞARAN

64 Gruplar arası çatışma ÖNYARGI KALIPYARGI AYRIMCILIK Bir grubun üyelerine karşı genelleşmiş bir tutum Diğerlerine karşı ait oldukları grup nedeniyle yöneltilen davranışlar Bir grubun üyeleri hakkında genelleşmiş bir inanç Kenan BAŞARAN

65 AFFECT (Feelings) BEHAVIOR (Actions you would take) DAVRANIŞ (Ayrımcılık) DUYGU (Önyargı) DÜŞÜNCE (Kalıpyargı) Kenan BAŞARAN

66 VisitBritain tarafından otel ve incoming acentelerine gönderilen Fawlty Towers’ tavsiyeleri:  İ ngiltere’nin tanıtımı ve turizminin online mecrada pazarlaması için kurulan VisitBritain’in turizmcilere gönderdi ğ i ve ‘Fawlty Towers’ (1975 – 79 yılları arasında İ ngiltere’de yayınlanan ve otelci bir ailenin müşterilerle olan maceralarını anlatan dizi) olarak adlandırılan tavsiyeler sektörde tartışma yarattı.  Her ülke insanını kendi içinde sterotip’leştirdi ğ i ve kalıplara soktu ğ u hatta hakaret etti ğ i gerekçesiyle eleştiri oklarına hedef olan “tavsiyeler” bakın ne tür yargılar içeriyor: Kenan BAŞARAN

67 “tavsiyeler”  *Hindistanlılar cana yakındır ama çok kısa süre içinde fikirlerini de ğ iştirebilirler  *Belçikalılarla politika konuşmayın  *Japonlara “Hayır” demek için “hayır” dışında farklı sözcükler bulun  *Kanadalılara “Amerikalı” diye hitap edip onlara hakaret etmeyin  *Alman ve Avusturyalı turistler bir konuda şikayet etti ğ inde hemen onların dertleriyle ilgilenin. Aksi takdirde kabalaşabilirler. Kenan BAŞARAN

68  *Fransızlarla çok fazla göz göze gelmekten ve onlara gülümsemekten sakının  *Uzun boylu Ruslara alçak tavanlı oda vermeyin  *Dört bacaklı yata ğ ı hayalet ile ilişkilendirmek gibi batıl inançları olan Hong Konglu turistleri bu tip yataklarda yatırmayın  *Avustralyalıların Poms’larla ( İ ngiliz göçmen) ilgili esprilerine sakın sinirlenmeyin  *Avustralyalıların 30 saatlik bir yolculukla geldiklerini ve uykusuz kaldıkları için töleranssız olabileceklerini unutmayın.  turizmguncel.com 08/01/2014 Kenan BAŞARAN

69

70


"KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE ENGELLER: -ETNİKMERKEZCİLİK -STEREOTİP & ÖNYARGI ILET 321 KÜLTÜRLERARASI İ LET İ Ş İ M BECER İ LER İ Kenan BAŞARAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları